Contact Us

Address

રેલવે સ્ટેશન રોડ, ગામડી વાડ,

Monday To Friday

11:00am To 05:00pm


અગત્યના ફોન નંબરો

આણંદ નગરપાલિકાઓફિસ : ૨૪૩૯૪૨
ચીફ ઓફિસશ્રી : ૨૪૩૯૪૪
પી.બી.એકસ બોર્ડ : ૨૪૩૯૪૩/૨૪૩૯૪૫
પ્રેસિડેન્ટ : ૨૪૧૪૫૨
ઇ.ચા. ઓફિસ સુપ્રિ. : ૨૬૨૧૪૧
આ.વિ.વિ. સત્તા મંડળ : ૨૪૩૨૮૮
ફાયર બ્રિગેડ : ૧૦૧/ ૨૪૩૧૦૧
ફેકસ નંબર: ૨૪૪૮૮૧
આણંદ નગરપાલિકા જનરલ હોસ્પિટલ : ૨૪૪૬૫૬
ટાઉન હોલ : ૨૪૯૮૪૦
પાણીની ટાંકી ભાલેજ રોડ : ૨૫૨૪૦૨
નગરપાલિકા પ્રા.શિ. સમિતિ : ૨૪૩૩૧૨
માધ્યમિક શાળા નં.1 : ૨૬૦૪૦૧
ડ્રેનેજપંપીગ સ્ટેશન, સરદાર બાગ પાસે : ૨૫૭૨૭૩
પી.પી.યુનિટ : ૨૪૪૨૫૦
બાકરોલ ઓફિસ : ૨૩૨૩૧૨
let's work together

Contact Us

Success/Error Message Goes Here
આપાતકાલીન જિલ્લા હેલ્પલાઇન
(+91)2692243222
જિલ્લા EOCs હેલ્પલાઇન નં.
(+91)2692243222
બચાવ અને રાહતના કમિશનર
1070
TOP