વહીવટીતંત્ર વિભાગ

વહીવટીતંત્ર વિભાગ

વહીવટીશાખા એ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીની એક કડીરૂપ શાખા છે. જિલ્લા કક્ષાએ મહેસૂલીઅધિકારીશ્રીઓની માસિક બેઠકના આયોજનમાં વહીવટી શાખા મુખ્ય ભૂમિકા નિભાવે છે.ગરીબ કલ્યાણમેળા, આપણો તાલુકો વાઇબ્રન્ટ તાલુકો જેવા કાર્યક્રમોનાસંકલનમાં વહીવટી શાખા મુખ્ય ભૂમિકા નિભાવે છે. જનસામાન્યને સ્પર્શતા અન્યમહત્વના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ વહીવટી શાખા દ્વારા કરવામાં આવે છે.

નગરપાલિકામાં જે તે શહેરના ચૂંટાયેલા લોકો દ્વારા સંચાલન કરવામાં આવે છે. દરેક સભ્યની મુદત ૫ વર્ષની હોય છે, ત્યાર બાદ નવેસરથી ચૂંટણી યોજવામાં આવે છે. ગુજરાત નગરપાલિકા અધિનિયમ ૧૯૬૩ કે જે કાયદો ૧ જાન્યુઆરી, ૧૯૬૫થી અમલમાં આવ્યો હતો. તેના દ્વારા નગરપાલિકાની વ્યાખ્યા, કાર્યપધ્ધતિ, હક્કો, ફરજો, નિયમો વગેરે બાબતો નક્કી કરવામાં આવી છે. વોર્ડવાઈઝ નિર્ધારિત સભ્યોને લોકો મત આપીને ચૂંટે છે.તે સભ્યો માંથી પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ તથા વિવિધ સમિતિઓના હોદેદારો સભ્યોની બહુમતીથી નક્કી કરવામાં આવે છે. તમામ સભ્યોનો સમૂહ નગરપાલિકાનું બોર્ડ તરીકે ઓળખાય છે. સામાન્ય રીતે દર ત્રણ મહીને મળતી સામાન્ય સભા મારફતે સભ્યોની બહુમતીથી નિર્ણયો લઈને સંચાલન કરવામાં આવે છે. બોર્ડે લીધેલા નિર્ણયોને અમલમાં મુકવા માટે મુખ્ય અધિકારીની આગેવાનીમાં વિવિધ શાખા અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ કામગીરી કરે છે.

મુખ્ય કામગીરી

 • રજીસ્‍ટરમાં નોંધ કરી સ્‍ટેમ્‍પનું વેરીફીકેશન કરી રીફંડ માટેના હુકમ કરવામાં આવે છે.

 • આરટીઆઇ અંતર્ગત પ્રથમ વિવાદ સત્તામંડળની કામગીરી

 • કલેકટર કચેરીમાં આવતી માહિતી અધિકાર હેઠળ નમુના-ક ની અરજીઓ સ્‍વીકારી સંબંધિત શાખાઓને તબદીલ કરવાની કામગીરી

 • અ, બ, ક રદૃી પસ્‍તીના કાગળોનો વાર્ષિક ઇજારો આપવો તથા 'ડ' પ્રકારની પસ્‍તીનો કોન્‍ટ્રાકટ આપવા સંબંધની કામગીરી

 • ર૬મી જાન્‍યુઆરી તથા ૧૫મી ઓગસ્‍ટ, ૧ લી મે સ્થાપના દિન તથા ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઉજવાતા રાષ્‍ટ્રીય તથા જાહેર ઉત્‍સવો સંબંધિત કામગીરી

 • કચેરીમાં સફાઇ અંગે તથા વ્‍યવસ્‍થાપન અંગેની તમામ કામગીરી

 • કચેરીની જરૂરીયાત મુજબનું છાપકામ, સ્‍ટેશનરી ખરીદી વિતરણ તથા સરકારી પ્રેસમાં ઇન્‍ડેન્‍ટ મોકલવા તથા કર્મચારીઓને ઓળખપત્રો પૂરા પાડવાની કામગીરી બાબત

 • કચેરીમાં આવેલા રેકર્ડરૂમ, લાયબ્રેરી, કમિટી રૂમ તથા બહુમાળી મકાનમાં લાયઝનીંગ્‍, સુપરવિઝન, ઇલેકટ્રીક સીટી તથા સિવીલ વર્ક અંગેની કામગીરી તથા ટેલિફોન, ફેકસ મશીન, ઝેરોક્ષ મશીન/કોમ્‍પ્‍યુટર ખરીદી તથા મરામત અંગેની કામગીરી

 • જીલ્‍લાની તાબાની મહેસુલી કચેરીઓના તુમાર ગણતરી તથા આરઆઇસીમાં મોકલવાના થતા મુદતી પત્રકો, માસિક પત્રકો/ત્રિમાસિક પત્રકો ઉપરાંત જુન અંતિત તથા ડીસેમ્‍બર અંતિત છ માસિક પત્રકોની કામગીરી બાબત

 • રાષ્‍ટ્રધ્‍વજ/યુનોના રાષ્‍ટ્રધ્‍વજની ખરીદી તથા ફલેગ કોડના નિયમોનુસાર ધ્‍વજ ફરકાવવાની તથા નાશ કરવા સંબંધી કામગીરી

 • કચેરીના વાહનોની મરામત અર્થેની વહીવટી મંજુરી/ખરીદીની દરખાસ્‍ત તથા કંડમ વાહનોનો હરાજીથી નિકાલ કરવાની કામગીરી ઉપરાંત બિનઉપયોગી ડેડસ્‍ટોકની જાહેર હરાજીની કામગીરી

 • પ્રાંત અધિકારી તથા તાલુકા મામલતદારશ્રીઓ તરફથી આવતી મકાનો ભાડે રાખવા તથા સમયાંતરે ઉભી થતી વહીવટી પ્રકારની કામગીરીઓની મંજૂરી બાબતની કામગીરી

 • આકસ્‍મિક ખર્ચ જેવા કે, કોમ્‍પ્‍યુટરના સ્‍પેરપાર્ટસ, ઝેરોક્ષના કાગળો, જુના ફર્નિચરો (લોખંડ/લાકડા)ની મરામત, ટયુબલાઇટસ, કોન્‍ફરન્‍સ રૂમ વિગેરેના બીલોના ચૂકવણા સંબંધી કામગીરી

 • રજીસ્‍ટ્રી શાખા તથા કોમ્‍પ્‍યુટર ટાઇપીસ્‍ટસ સંબંધિત કામગીરી તથા સુપરવિઝન

 • વર્ગ-૪ના કર્મચારી તથા ડ્રાયવરોને ગણવેશ આપવાની કામગીરી

 • એકસાઇઝ એકઝેમ્‍પ્‍શન તથા લોકપ્રહરી તંત્ર સંબંધિત કામગીરી

 • જીલ્‍લા/તાલુકા વિભાજન તથા રેવન્‍યુ રકબા અલગ કરવા સંબંધી કામગીરી

 • તાબાની કચેરીઓ પાસેથી મહેસુલી કામગીરી અન્‍વયેના નિયત પત્રકો મેળવી સંકલિત કરવાની કામગીરી તેમજ મીટીંગમાં થયેલ ચર્ચા મુજબ કાર્યવાહી નોંધની કામગીરી

 • કલેકટર કચેરીની તમામ શાખાની કામગીરી અન્‍વયેના નિયત પત્રકો મેળવી સંકલિત કરવાની કામગીરી તેમજ મીટીંગ થયેલ ચર્ચા મુજબ કાર્યવાહી નોંધની કામગીરી

 • પ્રભારી મંત્રીશ્રી/પ્રભારી સચિવશ્રીના કાર્યાલયમાંથી મળતા પત્રકો અન્‍વયે અત્રેની કચેરી/ તાબાની કચેરી પાસેથી માહિતી મેળવી સંકલિત કરી પત્રકો તૈયારી કરવાની કામગીરી તેમજ મીટીંગ થયેલ ચર્ચા મુજબ કાર્યવાહી નોંધની કામગીરી

 • માન.મહેસુલ મંત્રીશ્રીના કાર્યાલયમાંથી મળતા પત્રકો અન્‍વયે અત્રેની કચેરી/ તાબાની કચેરી પાસેથી માહિતી મેળવી સંકલિત કરી પત્રકો તૈયારી કરવાની કામગીરી તેમજ મીટીંગ થયેલ ચર્ચા મુજબ કાર્યવાહી નોંધની કામગીરી

 • સમાજ સુરક્ષાની કચેરીમાંથી ફાળવવામાં આવતી ગ્રાન્‍ટ તાબાની કચેરીઓને ફાળવણી કરવાની કામગીરી તેમજ ફાળવેલ ગ્રાન્‍ટ અન્‍વયે થયેલ ખર્ચ અન્‍વયે માહિતી એકત્રિત કરી સમાજ સુરક્ષા કચેરી ખાતે માસિક પત્રકો મોકલવાની કામગીરી

 • નિયામકશ્રી, સમાજ સુરક્ષામાંથી તથા અરજદારો પાસેથી સીધી અત્રે મળતી અરજીઓ સંબંધિત મામલતદારશ્રીઓને જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે મોકલવાની કામગીરી

 • સરકારશ્રીના રમતગમત અને યુવા સાંસ્‍કૃતિક પ્રવૃત્તિ વિભાગ દ્વારા થતા પરિપત્રો/ઠરાવો દ્વારા સુચના આપવામાં આવે છે તે અન્‍વયે સ્‍વામી વિવેકાનંદ યુવક મંડળ/મહિલા મંડળની રચનાની વિગતો તાબાની કચેરીઓ પાસેથી મેળવવાની કામગીરી

 • જીલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રારશ્રી સહકારી મંડળી તરફથી આવતી બોર્ડ ઓફ ડીરેકટર્સની ચૂંટણી અંગેની દરખાસ્‍ત અન્‍વયે સંબંધિત પ્રાંત અધિકારીશ્રીને અધિકૃત કરી ચૂંટણીની પ્રક્રિયા કરવા અંગેની કામગીરી

 • અત્રેના જીલ્‍લાની નગરપાલિકાઓ દ્વારા નગરપાલિકાના જમીન મહેસુલ, શિક્ષણ ઉપકરને લગતી ગ્રાન્‍ટ અંગે અનુદાન મેળવવા બાબતની દરખાસ્‍ત નિયામકશ્રી નગરપાલિકાને મોકલવાની કામગીરી

 • નગરપાલિકાઓ પાસેથી પ્રમુખ/ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી કરવા અંગેની દરખાસ્‍ત મળ્યેથી સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર સંબંધિત પ્રાંત અધિકારીશ્રીને અધિકૃત કરી ચૂંટણીની પ્રક્રિયા કરવા અંગેની કામગીરી

 • નગરપાલિકા દ્વારા જે ઠરાવ પસાર કરવામાં આવે છે તે સામે બોર્ડના સભ્‍યો/અન્‍યોને કોઇ વાંધો હોય તો તે ઠરાવ સામે અત્રે અપીલ કરતા તે અપીલ અન્‍વયે સંબંધિત પ્રાંત અધિકારીશ્રીનો અભિપ્રાય મેળવી નિર્ણય લેવાની કામગીરી

 • નિયામકશ્રી નગરપાલિકા તથા શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ દ્વારા માગવામાં આવતા અહેવાલ સંબંધિત ચીફ ઓફિસર/પ્રાંત અધિકારીશ્રી પાસે તપાસ કરાવી તપાસણી અહેવાલ મેળવી અત્રેના અભિપ્રાય સહ મોકલવાની કામગીરી

 • નગરપાલિકાના કર્મચારીઓની માગણી મુજબ રજુ થતા પ્રો. ફંડ/ઉચ્‍ચત્તર પગારધોરણની દરખાસ્‍ત નિયામકશ્રી નગરપાલિકા/પ્રો. ફંડ જીલ્‍લા સહાય નિરીક્ષકશ્રી સ્‍થાનિક ભંડોળ હિસાબને મોકલવાની કામગીરી

 • માન. કલેકટરશ્રીનો પ્રવાસ કાર્યક્રમ

 • આર.આઇ.સી. પારાની કામગીરી

 • મહેસુલી કચેરીઓની તપાસણીની કામગીરી

 • જીલ્‍લાની અન્‍ય ખાતાની કચેરીની તપાસણીની કામગીરી

 • માન. મુખ્‍યમંત્રીશ્રીનો ઓનલાઇન ફરીયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ (જીલ્‍લા સ્‍વાગત, રાજય સ્‍વાગત, લોક ફરીયાદ)

 • નગરપાલિકા દફતર તપાસણી કાર્યક્રમ

 • નાગરિક અધિકાર પત્રને લગતી કામગીરી

 • નાગરિક સુવિધા કેન્‍દ્રોને લગતી કામગીરી

 • કલેકટર કોન્‍ફરન્‍સને લગતી કામગીરી

 • જીલ્‍લાના મહેસુલી અધિકારીશ્રીઓની ડાયરી પરના રીમાર્કસ

 • જીલ્‍લા મહેસુલી કચેરી સિવાયના તાબાના અધિકારીશ્રીઓની ડાયરી પરના રીમાર્કસ

 • વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલની કામગીરી

 • જમાબંધી ઓડીટની કામગીરી

આપાતકાલીન જિલ્લા હેલ્પલાઇન
(+91)2692243222
જિલ્લા EOCs હેલ્પલાઇન નં.
(+91)2692243222
બચાવ અને રાહતના કમિશનર
1070
TOP