શેહરી સામૂહિક વિકાસ વિભાગ

શેહરી સામૂહિક વિકાસ વિભાગ

યુ.સી.ડી. (શહેરી સામૂહિક વિકાસ યોજના) વિભાગ જાહેર આરોગ્ય, શિક્ષણ, રોજગાર અને જાહેર જાગૃતિ સાથે સંબંધિત વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ ચલાવે છે. વિવિધ સરકારી પ્રાયોજિત એનજીઓ (બિન સરકારી સંગઠનો) સાથે મળીને યુ.સી.ડી. ડિપાર્ટમેન્ટ નજીવી ફી ચાર્જ કરીને શહેરી ગરીબો માટે વિવિધ વ્યાવસાયિક તાલીમ વર્ગોનું સંચાલન કરે છે.

યુ.સી.ડી. યોજના નીચે ચાલતી પ્રવૃત્તિઓ

  • યુ.સી.ડી. યોજના નીચે શહેરના તમામ વિસ્તારોમાં મહિલા સંગઠનોની રચના કરી સર્વાંગી વિકાસની પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે.
  • આ યોજના નીચે પછાત વિસ્તારોમાં વ્યવસાયિક વર્ગો ચલાવવામાં આવે છે.
  • વ્યવસાયિક વર્ગોની માહિતી નીચે મુજબ છે.

વર્ગો

મહિલાઓ ફી (વાર્ષિક)

પુરૂસો ફી (વાર્ષિક)

સિવણ

૨૪૦/-

-

ભરતગૂંથણ

૨૪૦/-

-

બ્યુટી પાર્લર

૬૦/- (૩ માસ)

-

કોમ્પ્યુટર

૨૭૫/- (૪૫ માસ)

૫૫૦/- (૪૫ માસ)

 

દીનદયાલ અંત્યોદય યોજના

રાષ્ટ્રીય શહેરી આજિવિકા મિશન

National Urban Livelihood Mission(NULM)

 

રાષ્ટ્રીય શહેરી આજિવિકા મિશનઆણંદ નગરપાલિકા દ્વારા અમલમાં આવેલ છે. સદર યોજના (૧) કૌશલ્ય તાલીમ અને સ્થળ નિર્ધારણ દ્વારા રોજગાર (૨) સ્વ-રોજગાર કાર્યક્રમ (૩) શહેરી શેરી-ફેરીયાઓને સહાય (૪) ઘર વિહોણા શહેરીજનો માટે આશ્રયની યોજના (૫) સામાજિક ગતિશીલતા અને સંસ્થાકીય વિકાસ (૬) શહેરી આજીવિકા કેન્દ્ર (સી.એલ.સી.), જેવા ૬ ઘટકોમાં વહેચાયેલ છે. જે અન્વયે શહેરી ગરીબોને રોજગારી અને આજીવિકા લગતા લાભ અને સહાય આપવામાં આવે છે.

(૧) કૌશલ્ય તાલીમ અને સ્થળ નિર્ધારણ દ્વારા રોજગાર – શહેરના બી.પી.એલ.લાભાર્થીઓ તેમજ માર્ગદર્શિકામાં જણાવ્યા મુજબના એસ.સી./એસ.ટી. લઘુમતી લાભાર્થીઓ કે જેઓને અભ્યાસ નહિવત હોય તેઓને કૌશલ્ય વર્ધક તાલીમ આપી આર્થિક ઉપાર્જન માટે પગભર કરવાનો મુખ્ય હેતુ છે. જે અંતર્ગત યોજના શરૂ થયા બાદ અંદાજીત ૫૦૦ લાભાર્થીઓને તાલીમ આપી રોજગારી આપવામાં આવેલ છે.

(૨) સ્વ-રોજગાર કાર્યક્રમ – ધંધા રોજગારમાં આર્થિક જરૂરિયાત ધરાવતા બી.પી.એલ.,એસ.સી./એસ.ટી. માં કાર્ડ ધરાવતા તેમજ લઘુમતી શહેરી ગરીબોને રૂપિયા ૨લાખ સુધીની લોન અપાવવા માટે બેન્કને ભલામણ કરવામાં આવે છે. લોન મંજૂરી થયે પ્રવર્તમાન વ્યાજ અને ૭% વચ્ચેના તફાવતની વ્યાજ સબસિડીની સહાય આપવામાં આવે છે.

(૩) શહેરી શેરી-ફેરીયાઓને સહાય – ઘટક અંતર્ગત શહેરી શેરી ફેરિયાઓની નોંધણી કરી તેઓને ઓળખ કાર્ડ આપવામાં આવે છે. તેમજ નોંધાયેલ ફેરિયાઓને લાઇસન્સ આપી તેમને સલામતી અપાવવી તેમજ તમામ ફેરિયાઓને કૌશલ્યવર્ધક તાલીમ આપી કાયદાકીય રીતે તેઓને હક્કો અપાવવાનો હેતુ રહેલો છે.

(૪) ઘર વિહોણા શહેરીજનો માટે આશ્રયની યોજના – ઘટક અંતર્ગત આણંદ શહેરના ઘરવિહોણા લોકો સુરક્ષા સલામતી અને સરકારશ્રીની વિવિધ યોજનાઓ સહાય મળી રહે તે હેતુસર આશ્રયસ્થાન બનાવવું તેમજ ઘરવિહોણા લોકોને યોગ્ય જીવન પ્રદાન કરવાનો હેતુ રહેલો છે.

(૫) સામાજિક ગતીશીલતા અને સંસ્થાકીય વિકાસ – ઘટક અંતર્ગત શહેરી ગરીબ મહિલાઓના આર્થિક અને સામાજિક ઉત્થાન હેતુ ૧૦ બહેનોના સ્વ-સહાય જૂથની રચના કરી તેઓને વિસ્તાર કક્ષાના ફેડરેશન માટેની સંસ્થાઓ ઉભી કરવા માટે સક્ષમ બનાવવામાં આવે છે. જેમાં દરેક જૂથના રૂપિયા ૧૦,૦૦૦/- નું ફરતું ભંડોળ આપી આર્થિક રીતે સહાય કરવામાં આવે છે. તેમજ જૂથોને આર્થિક ઉપાર્જન માટેની પ્રવુત્તિ કરી પગભર થવા માટે બેન્કમાંથી કેશ ક્રેડિટની સહાય આપવામાં આવે છે.

(૬) શહેરી આજીવિકા કેન્દ્ર (સી.એલ.સી.) – ઘટક અંતર્ગત કુશળ કારીગરોની નોંધણી કરી તેઓને રોજગારી માટેની તકો ઉભી કરવાની કામગીરી શરૂ 

 

ક્રમ. ઓળખકાર્ડ નં. નામ મોબાઇલ નં. વ્યવસાય ફેરીનું સ્થળ વોર્ડ નંબર
1 ANAANDML20001001 પરેશભાઈ ઠાકોર ૯૦૩૩૬૧૦૦૧૩ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) એવી રોડ 8
2 ANAANDML20O01541 સાજેદાબીબી આરીફમિયા મલેક ૯૯૯૮૦૪૪૬૦૩   કપડા ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
3 ANAANDML3009096 કન્તારા સોમભાઈ કાનજીભાઈ ૮૪૬૯૦૧૦૦૨૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
4 ANAANDML38000001 પરમાર પ્રકાશભાઈ ૯૬૨૪૪૬૨૦૧૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો આણંદ  
5 ANAANDML38000002 ચુનીલાલ દાસ ૯૭૨૭૧૩૨૪૨૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો આણંદ  
6 ANAANDML38000003 સોલંકી ભગવાનસિંહ અદેસિંહ ૯૭૩૭૧૦૩૮૮૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
7 ANAANDML38000004 સોલંકી રાજુભાઈ ૮૧૪૧૪૮૪૮૬૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
8 ANAANDML38000005 સરગરા લક્ષ્મણભાઈ પોતાજી ૯૭૨૭૧૩૪૮૩૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
9 ANAANDML38000006 તાપબા મોહનભાઈ રાવજીભાઈ ૯૮૨૪૪૫૧૪૧૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
10 ANAANDML38000007 સૂર્યકાંતભાઈ પટેલ ૯૬૦૧૩૬૦૯૬૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો આણંદ  
11 ANAANDML38000008 દિનેશભાઈ જી રાજપૂત ૭૮૭૪૮૪૧૫૬૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ગામડી વડ 10
12 ANAANDML38000009 વહોરા ફિરોઝ ગુલામનબી ૯૮૯૮૫૮૪૭૬૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ગામડી વડ 10
13 ANAANDML38000010 પઢીયાર સોમાભાઇ જેણાભાઈ ૯૯૧૩૭૮૩૩૫૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ગામડી વડ 10
14 ANAANDML38000011 ચૌહાણ હર્ષદભાઈ જયંતીભાઈ ૯૬૦૧૨૬૦૮૪૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો આણંદ  
15 ANAANDML38000012 મયુર ગુલામનબી વોરા ૯૮૯૮૫૮૪૭૬૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ગામડી વડ 10
16 ANAANDML38000013 ઈદ્રીશભાઈ વોરા ૯૮૭૯૧૬૬૩૬૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ગામડી વડ 10
17 ANAANDML38000014 ચૌહાણ જયંતીભાઈ ચતુરભાઈ ૯૬૦૧૨૬૦૮૪૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ગામડી વડ 10
18 ANAANDML38000015 રાય અમરનાથ ૯૯૭૮૧૦૨૩૩૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ગામડી વડ 10
19 ANAANDML38000016 ચૌહાણ રાજુભાઈ જયંતીભાઈ ૯૯૭૪૯૮૯૭૮૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ગામડી વડ 10
20 ANAANDML38000017 વાધેલા અશોકભાઈ સોમાભાઈ ૯૭૨૩૮૩૫૦૭૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ગામડી વડ 10
21 ANAANDML38000018 સાહિલભાઈ વ્હોરા ૮૪૮૮૮૯૭૨૦૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
22 ANAANDML38000019 વોહરા સમીરભાઈ ૯૭૨૪૮૪૩૬૩૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
23 ANAANDML38000020 સિરાજભાઈ વ્હોરા ૭૨૦૧૮૦૮૨૫૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ગામડી વડ 10
24 ANAANDML38000021 સુરેન્દ્ર રામધાર યાદવ ૯૭૨૪૫૯૦૪૪૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
25 ANAANDML38000022 જસભાઈ દેસાઈભાઈ ૯૭૨૪૯૮૬૨૦૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
26 ANAANDML38000023 રેવાબેન શંકરભાઈ વાઘરી ૯૬૦૧૨૬૦૪૫૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
27 ANAANDML38000025 બુધાભાઈ મેલાભાઈ ગોહેલ ૮૩૪૭૦૨૭૩૯૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા માર્કેટ 9
28 ANAANDML38000029 દોલતરામ રમાણી ૮૧૫૫૦૯૫૬૦૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સામે બોરસદ ચોકડી 12
29 ANAANDML38000030 સોલાની અલ્પેશભાઈ ૯૦૩૩૩૬૩૯૫૦ બિરિયાની લારી સામે બોરસદ ચોકડી 12
30 ANAANDML38000031 ભગવાન લાલ ચમાર ૯૭૩૭૭૩૧૮૪૩ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) સામે બોરસદ ચોકડી 12
31 ANAANDML38000032 ગોહેલ કનુભાઈ ૯૯૯૮૫૯૭૧૩૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સામે બોરસદ ચોકડી 12
32 ANAANDML38000033 વસંતભાઈ મનુભાઈ ચાવડા NULL ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) સામે બોરસદ ચોકડી 12
33 ANAANDML38000034 ઠાકોર નીલેશભાઈ ૮૩૪૭૦૭૧૮૪૫ વડાપાવ ની લારી સામે બોરસદ ચોકડી 12
34 ANAANDML38000035 રાજેશભાઈ આર ગોહેલ ૮૪૦૧૪૩૦૫૧૭ પાન બીડી ગલ્લો સામે બોરસદ ચોકડી 12
35 ANAANDML38000036 સેન્ગાલ અનીલભાઈ ૯૮૨૪૮૩૭૪૯૪ પાન બીડી ગલ્લો સામે બોરસદ ચોકડી 12
36 ANAANDML38000037 મોહન ભાઈ સેન્ગાલ ૯૭૩૭૨૨૯૧૪૦ પાન બીડી ગલ્લો સામે બોરસદ ચોકડી 12
37 ANAANDML38000038 લુહાર વિષ્ણુભાઈ ૮૪૦૧૭૪૫૪૯૪ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક બાર્બર, દરજી, મિકેનિક વગેરે) સામે બોરસદ ચોકડી 12
38 ANAANDML38000039 રમીલાબેન કમલેશભાઈ પરમાર ૯૧૫૭૮૯૬૯૮૭ પાન બીડી ગલ્લો સામે બોરસદ ચોકડી 12
39 ANAANDML38000040 પરમાર કમલેશભાઈ ૯૧૫૭૮૯૬૯૮૭ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) સામે બોરસદ ચોકડી 12
40 ANAANDML38000041 ભૈરવસિંગ રાજપૂત ૮૪૬૯૪૪૩૫૬૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સામે બોરસદ ચોકડી 12
41 ANAANDML38000042 નરેશભાઈ એ સોઢાપરમાર ૯૬૨૪૬૦૪૯૮૫ વડાપાવ ની લારી સામે બોરસદ ચોકડી 12
42 ANAANDML38000043 બદ્રી પ્રસાદ ૮૮૮૪૦૨૯૬૭૪ પકોડી વાળા સામે બોરસદ ચોકડી 12
43 ANAANDML38000044 પ્રેમજીભાઈ જેઠવા ૯૯૦૯૬૧૪૬૮૫ પરંતુ પોલીસ સામે બોરસદ ચોકડી 12
44 ANAANDML38000045 રાકેશભાઈ ગોહેલ ૮૮૬૬૭૫૦૦૫૮ સોડા સેન્ટર સામે બોરસદ ચોકડી 12
45 ANAANDML38000046 ચાવડા જગદીશભાઈ ૯૮૭૯૦૧૧૩૩૨ નાસ્તાની લારી સામે બોરસદ ચોકડી 12
46 ANAANDML38000047 જયંતીભાઈ ભોઈ ૯૭૧૪૬૮૪૫૬૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સામે બોરસદ ચોકડી 12
47 ANAANDML38000048 પઢીયાર રમેશભાઈ ૯૯૭૮૨૧૫૫૩૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સામે બોરસદ ચોકડી 12
48 ANAANDML38000049 રાઠોડ ઝવેરભાઈ ૯૯૨૪૪૮૧૯૬૬ પાન બીડી ગલ્લો સામે બોરસદ ચોકડી 12
49 ANAANDML38000050 વિશ્વકર્મા નામરાજ ૭૭૭૭૯૨૭૬૩૭ નાસ્તાની લારી સામે બોરસદ ચોકડી 12
50 ANAANDML38000051 વાળા કિશોરભાઈ ૯૬૨૪૫૨૪૦૨૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સામે બોરસદ ચોકડી 12
51 ANAANDML38000052 પરમાર શૈલેશભાઈ ૯૭૨૬૧૭૦૪૪૧ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) સામે બોરસદ ચોકડી 12
52 ANAANDML38000053 પરમાર હિરેનભાઈ ૯૮૭૯૭૨૫૭૬૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સામે વિદ્યા ડેરી રોડ 13
53 ANAANDML38000054 રબારી શિવલાલ ૭૬૦૦૩૨૯૮૪૩ ચોરાફળી ની લારી સામે વિદ્યા ડેરી રોડ 13
54 ANAANDML38000055 કુશવાહ અજયકુમાર ૮૪૮૮૦૨૯૬૭૪ પાણીપૂરી સામે બોરસદ ચોકડી 12
55 ANAANDML38000056 વિષ્ણુભાઈ એલ પ્રજાપતિ ૯૯૨૪૪૬૧૭૯૬ પાવભાજી ની લારી સામે બોરસદ ચોકડી 12
56 ANAANDML38000057 કાળુંભાઈ રાજપૂત ૯૭૨૭૬૭૭૫૪૩ ચોરાફળી ની લારી સામે બોરસદ ચોકડી 13
57 ANAANDML38000100 સલીમભાઈ ઈદ્રીશભાઈ વહોરા ૯૯૯૮૫૮૭૨૩૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
58 ANAANDML38000124 દેવેન્દ્ર ૯૫૭૪૨૬૭૮૮૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો એવી રોડ 8
59 ANAANDML38000125 ગોપાલભાઈ ઠાકોર ૭૮૭૮૫૩૫૩૯૧ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) એવી રોડ 8
60 ANAANDML38000201 રવીન્દ્ર ચાવડા ૯૯૨૫૪૯૫૫૩૭ નકલો (ઘરેણાં) એવી રોડ 8
61 ANAANDML38000203 મિર્ઝા વજીરબેગ ૯૯૦૯૪૧૨૮૦૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો એવી રોડ 8
62 ANAANDML38000204 વ્રજકિશોર જી પ્રજાપતિ ૯૮૯૮૩૫૧૬૮૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો એવી રોડ 8
63 ANAANDML38000205 રાહુલ શર્મા ૯૯૧૩૭૨૪૫૭૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો એવી રોડ 8
64 ANAANDML38000206 રમણભાઈ એલ મકવાણા ૯૯૭૪૯૮૭૧૪૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો એવી રોડ 8
65 ANAANDML38000207 દગીયા જયેશભાઈ ૯૮૭૯૨૮૯૯૬૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો એવી રોડ 8
66 ANAANDML38000208 રામેશ્વરલાલ પ્રજાપતિ ૯૦૯૯૬૪૧૩૪૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો એવી રોડ 8
67 ANAANDML38000209 ઉમેશભાઈ એચ સાલવી ૯૭૨૫૭૬૭૪૬૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો એવી રોડ 8
68 ANAANDML38000210 મફતભાઈ સોલંકી ૯૯૦૪૭૮૬૯૩૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા 9
69 ANAANDML38000211 પાટીલ નામદેવભાઈ ૯૯૦૪૭૮૬૯૩૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ' માતા 9
70 ANAANDML38000212 નીલેશભાઈ ભીમાભાઇ વાધેલા ૯૯૭૮૨૩૫૧૦૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા 9
71 ANAANDML38000213 ભીમાભાઇ વાધેલા ૮૧૪૦૬૧૯૮૧૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા 9
72 ANAANDML38000214 વાધેલા ગોવિંદભાઈ ૯૯૨૭૭૩૨૫૪૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા 9
73 ANAANDML38000215 નીજમુદીન્ન સૈયદ ૯૯૭૯૫૨૬૫૨૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા 9
74 ANAANDML38000216 ગનીભાઈ વહોરા ૭૪૮૭૮૭૮૭૫૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા 9
75 ANAANDML38000217 વાધેલા કિરીટભાઈ ૯૭૨૩૯૫૨૬૫૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા 9
76 ANAANDML38000218 જહાંગીર ૭૩૮૩૫૧૬૮૫૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા 9
77 ANAANDML38000219 તાન્પડા મંગલભાઈ ૮૪૦૧૭૧૭૯૮૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા 9
78 ANAANDML38000220 વાધેલા કિશોરભાઈ ૮૪૦૧૭૧૭૯૮૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા 9
79 ANAANDML38000221 તળપદા ગીતાબેન ૯૯૨૫૨૮૬૯૬૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા 9
80 ANAANDML38000222 સંજયભાઈ નાયક ૮૫૧૧૦૦૯૫૫૫ પુસ્તકો, કલાકૃતિઓ, ડીવીડી સરદાર બાગ 9
81 ANAANDML38000223 સુરેશભાઈ રમાણી ૯૫૧૦૧૫૦૭૭૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા 9
82 ANAANDML38000224 તરુણભાઈ રાજપૂત ૯૮૨૫૮૨૪૩૬૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા 9
83 ANAANDML38000225 વાઘરી ઉદેસિંહ ૯૫૭૪૨૦૭૭૪૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા 9
84 ANAANDML38000226 કનુભાઈ અંબાલાલ કા.પટેલ ૮૪૦૧૭૧૭૯૮૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા 9
85 ANAANDML38000227 વોહરા સોહીલભાઈ ૯૯૯૮૧૪૬૬૫૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા 9
86 ANAANDML38000228 રમેશભાઈ ખીમાણી ૯૯૭૯૩૦૦૬૮૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા 9
87 ANAANDML38000229 મફતભાઈ જોશી ૯૬૩૮૮૪૬૭૬૩ સમોસા સેન્ટર એવી રોડ 8
88 ANAANDML38000230 ભગવાનભાઈ પંચસરા ૯૯૭૪૭૫૧૮૦૧ ફાસ્ટફૂડ એવી રોડ 8
89 ANAANDML38000231 ફિરોજભાઈ વહોરા ૯૯૦૪૩૮૬૧૨૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા 9
90 ANAANDML38000232 શનાભાઈ પઢીયાર ૮૭૫૮૦૭૨૬૦૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા 9
91 ANAANDML38000233 ગોવિંદભાઈ મકવાણા ૮૪૬૯૬૩૬૭૭૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા 9
92 ANAANDML38000234 તેજલબેન વાઘરી ૯૯૭૪૯૩૧૬૦૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા 9
93 ANAANDML38000235 દર્શનભાઈ સરગરા ૯૭૨૭૧૩૪૮૩૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા 9
94 ANAANDML38000236 વર્મા આશિષ ૯૭૨૪૫૯૦૪૪૫ પુરી-શાક વેરાઈ માતા 9
95 ANAANDML38000237 મીર અનવરભાઈ ૮૪૦૧૧૮૦૮૩૭ ફેરિયા વેરાઈ માતા 9
96 ANAANDML38000239 પરમાર કનુભાઈ મંગલભાઈ ૯૮૨૫૧૭૯૦૭૬ કટલરી સરદાર બાગ 9
97 ANAANDML38000240 દીપાજી હોબાજી સરગરા ૯૮૭૯૬૨૫૧૬૮ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) સરદાર બાગ 9
98 ANAANDML38000241 જિતેન્દ્ર ઠાકોર ૭૩૮૩૭૭૪૪૦૬ પાન ખરીદી એવી રોડ 8
99 ANAANDML38000242 સેહજાદભાઈ એમ નવગઢવાલા ૯૮૯૮૧૨૫૫૮૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
100 ANAANDML38000243 ફારુકભાઈ વહોરા ૮૪૬૦૮૦૩૬૪૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
101 ANAANDML38000244 સાજીદભાઈ અહમદભાઈ વહોરા ૯૯૯૮૫૩૫૩૯૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
102 ANAANDML38000245 ઇમરાનભાઈ વોરા ૯૭૨૫૨૬૮૮૯૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
103 ANAANDML38000246 ફિરોજભાઈ એ વ્હોરા ૯૭૨૪૯૯૬૮૪૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
104 ANAANDML38000247 મહોમ્મદ શેખ ૯૮૯૮૧૨૫૫૮૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
105 ANAANDML38000248 ઉસ્માનભાઈ વ્હોરા ૮૨૩૮૫૫૮૦૭૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોક 6
106 ANAANDML38000249 સોહેલભાઈ વોરા ૭૮૭૮૭૮૪૭૯૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
107 ANAANDML38000250 સોહીલભાઈ વહોરા ૯૭૧૪૫૧૦૨૩૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોક 6
108 ANAANDML38000251 ઇમરાનભાઈ વોરા ૯૯૯૮૩૧૯૦૬૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોક 6
109 ANAANDML38000252 ફિરોજભાઈ વોરા ૯૧૦૪૯૮૮૮૩૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
110 ANAANDML38000253 વોહરા રજાકભાઈ ૯૫૭૪૯૯૦૯૦૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
111 ANAANDML38000254 શરફીભાઈ બતાડા ૯૪૨૬૩૬૪૯૩૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
112 ANAANDML38000255 વહોરા ઇકબાલભાઈ ૮૧૨૮૩૨૯૨૨૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
113 ANAANDML38000256 ગુલામભાઈ વોરા ૯૬૬૨૪૭૧૦૫૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
114 ANAANDML38000257 સિરાજઅલી બતાડા ૯૪૨૮૯૦૨૯૨૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
115 ANAANDML38000258 સમીરભાઈ બતાડા ૯૪૨૭૩૮૨૪૪૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
116 ANAANDML38000259 સબીરભાઈ વહોરા ૯૪૨૭૮૫૮૫૫૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
117 ANAANDML38000260 વોહરા સલીમભાઈ ૯૮૯૮૧૮૩૪૯૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
118 ANAANDML38000261 સિરાજભાઈ વહોરા ૯૯૭૪૭૮૪૬૮૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
119 ANAANDML38000262 ઈરફાનભાઈ વહોરા ૯૬૩૮૬૦૮૯૮૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
120 ANAANDML38000263 ઇલીયાસભાઈ વ્હોરા ૯૭૨૫૨૭૦૯૬૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
121 ANAANDML38000264 ઇબ્રાહિમ મિયા મલેક ૯૭૧૪૧૬૨૪૦૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ફાચર 6
122 ANAANDML38000265 ઈરફાનભાઈ વોરા ૯૬૦૧૦૭૬૫૧૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
123 ANAANDML38000266 વોહરા મો.સફી ૯૪૨૮૬૫૯૯૧૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
124 ANAANDML38000267 ઇલીયાસ વહોરા ૯૭૨૪૫૭૧૨૦૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
125 ANAANDML38000268 રીઝવાન વોરા ૮૪૦૧૫૫૫૬૫૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
126 ANAANDML38000269 રફીકભાઈ વહોરા ૯૬૦૧૭૭૭૫૬૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
127 ANAANDML38000270 સમીરઉલ્લખાન મલેક ૯૭૨૩૪૯૯૫૧૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
128 ANAANDML38000271 યુસફખાન પઠાણ ૯૯૭૮૫૨૧૧૪૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
129 ANAANDML38000272 વ્હોરા નિશારભાઈ ૯૭૨૬૨૬૪૨૧૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
130 ANAANDML38000273 વોહરા રફીકભાઈ ૯૬૨૪૨૨૭૬૫૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
131 ANAANDML38000274 દાનજી હબીબભાઈ ૭૩૮૩૯૯૯૦૧૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
132 ANAANDML38000275 ઇલીયાસભાઈ વ્હોરા ૮૧૫૪૮૨૩૦૮૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
133 ANAANDML38000276 યાસીનભાઈ વોરા ૯૯૦૯૪૫૩૭૨૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
134 ANAANDML38000277 યુસુફભાઈ વોરા ૭૩૮૩૯૯૯૦૧૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
135 ANAANDML38000278 અઝાઝ વોરા ૭૮૦૧૮૩૪૫૫૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
136 ANAANDML38000279 અસીમભાઇ વોરા ૯૯૯૮૬૪૨૫૪૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
137 ANAANDML38000280 વસીમભાઈ વોરા ૭૪૦૫૫૨૦૮૪૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
138 ANAANDML38000281 વોહરા ફિરોજભાઈ ૯૭૨૪૮૧૫૫૧૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
139 ANAANDML38000282 મન્સૂરી રિયાજભાઈ ૮૮૬૬૬૮૩૧૫૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
140 ANAANDML38000283 સલીમભાઈ વોરા ૯૭૨૬૫૨૨૨૮૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
141 ANAANDML38000284 સિરાજભાઈ વોરા ૯૮૯૮૪૧૭૯૨૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
142 ANAANDML38000285 ફિરોજ વોરા ૯૯૨૫૪૬૩૧૭૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
143 ANAANDML38000286 એહસાનુલ્લાખાન પઠાણ ૯૭૩૭૧૮૭૦૯૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
144 ANAANDML38000287 વોહરા અનવરભાઈ ૯૫૫૮૦૭૧૦૯૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
145 ANAANDML38000288 વહોરા આસિફ ૯૭૨૪૯૯૭૦૧૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
146 ANAANDML38000289 ઈદ્રીશભાઈ વહોરા ૯૯૯૮૨૬૯૭૧૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
147 ANAANDML38000290 પઠાણ યાસીનભાઈ ૯૭૧૪૫૩૨૨૮૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
148 ANAANDML38000291 વહોરા ગનીભાઈ ૯૫૫૮૦૭૧૦૯૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
149 ANAANDML38000292 અનવરભાઈ વોરા ૯૯૧૩૫૪૦૦૬૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ટૂંકી ગલી 10
150 ANAANDML38000293 અલ્લારખા વોરા ૭૫૭૪૦૫૭૭૯૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ટૂંકી ગલી 10
151 ANAANDML38000294 આમીન વોરા ૯૫૮૬૯૫૫૪૭૩ ચા દુકાનમાં ટૂંકી ગલી 10
152 ANAANDML38000295 નાથીબેન રાઠોડ ૮૭૩૫૮૪૭૯૧૮ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) ટૂંકી ગલી 10
153 ANAANDML38000296 મો.હુસેન મેમણ ૮૧૪૧૯૬૭૧૩૦ ફૂટવેર ટૂંકી ગલી 10
154 ANAANDML38000297 અનીલભાઈ કાંગસિયા ૯૬૬૨૩૩૦૭૨૭ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રણછોડ માર્કેટ 10
155 ANAANDML38000298 સોનલબેન કાંગસિયા ૯૬૬૨૩૩૦૭૨૭ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
156 ANAANDML38000299 સલમાનભાઈ વોરા ૮૩૪૭૪૨૭૪૮૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
157 ANAANDML38000301 ગુલામનબી રસુલભાઈ વહોરા ૯૯૦૪૬૯૩૯૩૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
158 ANAANDML38000302 સલીમમિયા અયુબ્બમિયા મલેક ૯૦૩૩૪૩૪૮૮૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
159 ANAANDML38000303 મિર્ઝા સાહીદબેગ અસરદબેગ ૯૪૨૮૯૦૩૮૦૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
160 ANAANDML38000304 વહોરા નુરમહમદભાઈ એ ૮૧૪૦૮૨૬૬૨૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
161 ANAANDML38000305 સબીરશા ઈબ્રાહીમશા દિવાન ૯૭૨૩૮૯૫૭૨૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
162 ANAANDML38000306 દિવાન હબીબશા બીસમીલાશા ૯૭૨૫૭૫૧૧૬૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
163 ANAANDML38000307 સુબ્રતીશા રહીમશા દિવાન ૯૭૨૫૯૮૪૮૫૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
164 ANAANDML38000308 વહોરા ફારુકભાઈ ઉસ્માનભાઈ ૯૬૦૧૯૯૦૨૮૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
165 ANAANDML38000309 વહોરા આસિફભાઈ નુરમહમદભાઈ ૭૩૮૩૪૯૦૫૭૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
166 ANAANDML38000310 સમીરભાઈ ગફુરભાઈ વહોરા ૯૯૭૮૧૭૬૨૬૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
167 ANAANDML38000311 શેખ ઉસમાનગની મેહમુદભાઈ ૯૫૧૦૩૧૭૯૪૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
168 ANAANDML38000312 ઇમરાનશા ફારુકશા દિવાન ૮૪૮૮૮૦૦૧૩૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
169 ANAANDML38000313 કપિલાબેન જીતેન્દ્રભાઈ તળપદા ૯૯૦૪૩૨૦૧૫૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
170 ANAANDML38000314 જશોદાબેન બીજલભાઈ વાઘરી ૯૯૦૪૩૨૦૧૫૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
171 ANAANDML38000315 ગુલામનબી ઇબ્રાહિમભાઇ વહોરા ૯૯૭૪૪૫૫૩૮૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
172 ANAANDML38000316 દિવાન આબિદશા ફૈજલશા ૯૬૨૪૬૪૬૭૨૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
173 ANAANDML38000317 તળપદા મહેશભાઈ રમણભાઈ ૯૯૦૪૧૪૫૦૫૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
174 ANAANDML38000320 દિવાન રબીલશા મિસ્કીનશા ૮૪૦૧૫૬૯૯૨૯ આચાર ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
175 ANAANDML38000321 ઇમરાનશા ઈદ્રીશભાઈ વહોરા ૯૮૯૮૦૧૪૯૪૪ બેકરી ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
176 ANAANDML38000322 સિરાજભાઈ ઉસ્માનભાઈ વહોરા ૯૨૭૫૭૦૨૩૬૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
177 ANAANDML38000323 સયદાબાનું લિયાકતભાઈ પઠાણ ૯૭૨૬૩૬૭૫૯૭ ગલ્લા ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
178 ANAANDML38000324 યાસ્મીનાબાનું સાજીદમિયા મલેક ૭૮૦૨૦૧૭૪૩૦   કપડા ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
179 ANAANDML38000325 જબ્બારભાઈ ઉમરભાઈ વહોરા ૯૯૨૫૯૮૨૯૫૦ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
180 ANAANDML38000326 પઠાણ ઇમરાનખાન મહેબુબખાન ૮૧૪૦૦૮૭૭૫૩ હાથબનાવટની ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
181 ANAANDML38000327 મીનાબેન બાબુભાઇ તળપદા ૯૯૦૪૫૩૨૩૬૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સદાના પુરનું, છેલ્લું ફળિયું  
182 ANAANDML38000328 વાઘરી રાઈબેન  કાભાભાઈ ૯૭૩૭૧૫૩૮૫૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
183 ANAANDML38000329 ચંપાબેન ઇન્દુભાઈ વાધેલા ૯૭૩૭૧૫૩૮૫૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
184 ANAANDML38000330 કોકિલાબેન પ્રભાતભાઈ વાઘરી ૯૯૨૪૧૭૬૬૯૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સદાના પુરનું, છેલ્લું ફળિયું  
185 ANAANDML38000331 ફારુકભાઈ નુરમહમદ વહોરા ૯૮૨૫૫૭૧૫૦૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
186 ANAANDML38000332 મહેશભાઈ સબુરભાઈ વાધેલા ૯૮૨૫૨૬૭૩૧૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
187 ANAANDML38000333 અરવિંદભાઈ મણીભાઈ વાધેલા ૮૧૪૦૪૭૫૩૧૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
188 ANAANDML38000334 મનુભાઈ રાવજીભાઈ ઠાકોર ૮૧૫૩૯૭૩૩૬૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
189 ANAANDML38000335 જોગેશ રમણભાઈ તળપદા ૭૫૬૭૫૫૧૩૭૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો SADANA પુરનું  
190 ANAANDML38000336 દિવાન સીસતાબાનું મોઈનશા ૯૦૯૯૭૬૫૮૩૬   કપડા ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
191 ANAANDML38000337 ઇલીયાસભાઈ અબ્દુલકરીમ કુરેશી ૯૮૭૯૮૦૫૬૦૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
192 ANAANDML38000339 મલેક આબિદમિયા ઉસ્માનમિયા ૮૪૮૭૦૯૯૭૦૭ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
193 ANAANDML38000340 અનવરશા એ દિવાન ૯૯૭૪૦૨૪૫૧૦ સિઝનેબલ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
194 ANAANDML38000341 વહોરા અલતાફ હાજીઅબ્દુલઅઝીઝ ૮૭૩૪૮૭૨૬૨૪ મામારા ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
195 ANAANDML38000342 વહોરા આસિફભાઈ અબ્દુલભાઈ ૯૯૭૪૮૭૦૬૫૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
196 ANAANDML38000343 માવેશબેન મો.સરિફ વહોરા ૯૯૭૪૦૯૩૫૩૫   કપડા ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
197 ANAANDML38000344 દિવાન નસીમબીબી રજ્જાકશા ૯૭૨૫૭૫૧૧૬૮   કપડા ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
198 ANAANDML38000346 રુક્શાનાબાનું સલીમભાઈ દિવાન ૯૯૯૮૬૮૯૬૮૬   કપડા ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
199 ANAANDML38000347 નસીમાબાનું રમજાનશા દિવાન ૭૫૬૭૩૦૬૨૬૧   કપડા ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
200 ANAANDML38000348 સમીમબાનું બિલાલશા દિવાન ૭૩૮૩૭૬૬૫૧૨   કપડા ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
201 ANAANDML38000349 નુસરતભાઈ ઐયુબભાઈ દિવાન ૯૯૦૪૬૦૩૧૭૧   કપડા ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
202 ANAANDML38000350 અફસાનાબીબી હબીબખાન બલોચ ૯૯૨૫૫૦૮૯૩૩   કપડા ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
203 ANAANDML38000351 મકરાણી શબનમબાનું એ ૯૬૦૧૯૯૭૦૯૭   કપડા ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
204 ANAANDML38000352 મલેક તસ્લીમબાનું અસલમમિયા ૮૪૬૦૭૮૮૫૮૦   કપડા ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
205 ANAANDML38000353 દિવાન રેહાના રોશનશા ૯૭૨૭૨૩૩૭૫૩   કપડા ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
206 ANAANDML38000355 સબાનાબાનું સુબ્રતીશા દિવાન ૯૮૭૯૯૮૫૯૭૩   કપડા ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
207 ANAANDML38000356 રુક્શાનાબાનું રોશનશા દિવાન NULL   કપડા ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
208 ANAANDML38000357 સલીમશા અકબરશા દિવાન ૯૬૮૭૦૧૯૩૩૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
209 ANAANDML38000358 વહોરા સમીર બચુભાઈ ૭૬૯૮૬૮૯૧૧૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
210 ANAANDML38000359 રિયાજભાઈ ગુલામનબીભાઈ વહોરા ૯૬૦૧૨૬૧૦૨૫ ભંગાર ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
211 ANAANDML38000360 મલેક સલીમમિયા ફકરુંમિયા ૯૫૧૨૯૫૯૬૩૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
212 ANAANDML38000361 દિવાન યુસુફશા હુસેનશા ૯૮૯૮૬૧૫૫૪૧ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
213 ANAANDML38000362 મહમદભાઈ બચુભાઈ વહોરા ૯૯૨૫૮૮૬૫૯૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
214 ANAANDML38000364 પઠાણ મોબીનખાન મુસ્તાકભાઈ ૯૭૨૭૧૩૩૩૭૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
215 ANAANDML38000365 શેખ સબીરભાઈ મોહંમદ ૯૬૦૧૪૭૯૯૧૨ ભરતકામ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
216 ANAANDML38000366 સલીમભાઈ રહીમભાઈ પઠાણ ૭૨૨૬૮૬૫૯૫૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
217 ANAANDML38000367 યાદવ રાજેન્દ્ર રામસુમેર ૯૦૫૪૨૬૦૪૦૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
218 ANAANDML38000368 વહોરા સિકંદરભાઈ આદમભાઈ ૯૨૨૮૭૯૩૯૧૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
219 ANAANDML38000369 બુરહાનહુસેન સદીકહુસેન શેખ ૮૧૪૦૩૮૨૮૯૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
220 ANAANDML38000370 સુલતાન અહેમદ ગુલામનબી મલેક ૮૩૪૭૮૬૭૦૨૬ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ), કટલરી ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
221 ANAANDML38000371 શેખ સોહેબઅહેમદ નાજીરઅહેમદ ૭૭૭૮૮૬૫૯૧૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
222 ANAANDML38000372 જગદીશભાઈ છગનજી પ્રજાપતિ ૯૫૭૪૦૨૯૩૯૩ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
223 ANAANDML38000373 વહોરા ઇલીયાસભાઈ રસુલભાઈ ૯૬૨૪૮૫૦૮૮૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
224 ANAANDML38000374 મુસ્તફાખાન હબીબભાઈ પઠાણ ૯૯૦૯૪૧૪૦૮૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
225 ANAANDML38000375 શેખ સાજીદભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ ૮૧૨૮૩૩૪૩૭૪ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
226 ANAANDML38000376 શેખ ઇકબાલહુસેન અબ્દુલભાઈ ૯૪૨૬૦૪૩૪૨૧ ભંગાર ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
227 ANAANDML38000377 સૈયદ અખ્તરઅલી સૈયદઅલી ૮૪૮૨૮૨૦૯૦૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
228 ANAANDML38000378 સમીરભાઈ સિરાજભાઈ વહોરા ૯૮૨૫૭૯૫૭૪૮ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક બાર્બર, દરજી, મિકેનિક વગેરે) ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
229 ANAANDML38000379 સૈયદ સૈફઅલીવારીસઅલી ૭૨૨૬૮૬૫૦૬૩ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
230 ANAANDML38000380 વસીમઅલી અખ્તરઅલી સૈયદ ૮૪૮૨૮૨૦૯૦૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
231 ANAANDML38000381 શેખ સહિદાબેન સઈદભાઈ ૭૩૫૯૫૬૯૦૭૨ બ્યૂટી પાર્લર ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
232 ANAANDML38000382 ઇસ્લામ મોઉલાજીમ અન્સારી ૮૪૬૦૬૭૯૭૨૭ ભરતકામ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
233 ANAANDML38000383 વહોરા સલીમભાઈ સિરાજભાઈ ૯૧૫૭૦૨૮૦૮૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
234 ANAANDML38000384 યુનુસભાઈ એન વહોરા ૯૯૯૮૮૪૬૪૧૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
235 ANAANDML38000386 ઇનુષભાઈ આદમભાઈ વહોરા ૯૬૦૧૩૧૪૯૧૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
236 ANAANDML38000387 ઉવીસભાઈ નૂરેઇલ્લાહી વહોરા ૯૯૯૮૪૨૩૩૧૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
237 ANAANDML38000388 રિજવાન સફી.મોભાઈ વહોરા ૯૯૦૪૧૭૮૨૫૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
238 ANAANDML38000389 યુનુસભાઈ આદમભાઈ વહોરા ૯૯૭૪૮૨૮૦૬૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
239 ANAANDML38000390 શેખ અબ્બાસભાઈ અહેમદસત્તાર ૯૯૯૮૩૬૫૬૭૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
240 ANAANDML38000391 મહેબુબભાઈ મહમદભાઈ વહોરા ૭૭૭૮૯૦૬૫૩૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સામરખા ચોકડી,  4
241 ANAANDML38000392 રાણા ફિરોજભાઈ નાસરુંભાઈ ૭૬૨૪૦૫૦૩૬૮ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
242 ANAANDML38000393 હાફિજમો. સફી.મો વહોરા ૯૯૯૮૪૬૪૧૫_ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
243 ANAANDML38000394 ચાંદખાન અનવરખાન પઠાણ ૭૭૭૮૦૭૦૨૬૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
244 ANAANDML38000395 ઇકબાલભાઈ અહેમદભાઈ અન્સારી ૮૩૨૦૨૮૫૦૨૯ ખારી સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
245 ANAANDML38000396 અન્સારી મો.આસિફ કમ્લુદીન ૯૧૭૩૩૭૪૩૯૪ ખારી સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
246 ANAANDML38000397 મો.ઇમરાન મો.સરીફ અન્સારી ૯૭૨૩૪૦૬૦૨૦ ખારી સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
247 ANAANDML38000398 સિરાજભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ વ્હોરા ૯૮૭૯૨૩૨૯૬૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
248 ANAANDML38000399 વહોરા આરીફભાઇ રહેમાનભાઈ ૯૭૧૪૦૬૨૦૭૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
249 ANAANDML38000400 આરીફભાઇ હસનભાઈ વ્હોરા ૮૯૮૦૧૯૯૩૭૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
250 ANAANDML38000401 અન્સારી મો.જુબેર કમાલુદ્દીન ૮૧૪૦૦૨૬૨૫૧ ખારી સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
251 ANAANDML38000402 મેમણ સલીમભાઈ રજાકભાઈ ૯૬૦૧૪૭૯૭૧૯ કટલરી સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
252 ANAANDML38000403 અમીનભાઈ કાદરભાઈ વહોરા ૮૨૦૦૭૫૪૪૦૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
253 ANAANDML38000404 અન્સારી આફતાબ ઉસ્માનભાઈ ૭૩૮૩૩૧૬૧૦૭ ખારી સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
254 ANAANDML38000405 સૈફીભાઈ ઇલીયાસભાઈ વહોરા ૭૩૫૯૦૧૭૩૦૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
255 ANAANDML38000406 સલમાનભાઈ સફી.મો વહોરા ૮૧૪૧૮૬૬૮૧૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
256 ANAANDML38000407 સાજીદભાઈ સફી.મો વહોરા ૯૯૧૩૫૬૧૩૧૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
257 ANAANDML38000408 વહોરા ઓંવેશ મો.સરિફ ૯૯૯૮૬૮૮૧૯૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
258 ANAANDML38000409 અન્સારી આદીલભાઈ અઝામલ ૯૬૬૨૧૪૩૪૯૬ ટૉસ / પાંવ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
259 ANAANDML38000410 ઉસ્માનભાઈ અબ્દુલભાઈ વહોરા ૯૭૧૪૮૧૭૫૯૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
260 ANAANDML38000411 અન્સારી કમાલુદ્દીન ઇસલામુદ્દીન ૯૭૨૪૧૫૪૩૯૪ ખારી સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
261 ANAANDML38000412 વ્હોરા ઈરફાનભાઈ સુલેમાનભાઈ ૯૭૨૭૫૫૪૦૧૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
262 ANAANDML38000413 વહોરા સફીભાઇ ગફુરભાઈ ૭૩૮૩૭૬૪૦૫૭ કટલરી સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
263 ANAANDML38000414 વહોરા ઇકબાલભાઈ નુરમહોમ્મદ ૯૭૨૪૭૩૭૧૨૭ કટલરી સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
264 ANAANDML38000415 શેખ મો.અતીક ખલીલ.મો ૯૪૦૯૧૬૭૮૮૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
265 ANAANDML38000416 શેખ મો.સકીલ મહંમદઅયુબ ૮૦૦૦૫૨૩૦૪૨ કટલરી સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
266 ANAANDML38000417 સલીમ અહેમદ અન્સારી ૯૪૨૮૨૦૨૨૭૧ બિસ્કીટ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
267 ANAANDML38000418 આબીદભાઈ મો.યુનુશ અન્સારી ૯૪૨૭૮૫૪૬૭૬ ખારી સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
268 ANAANDML38000419 જુનેદઆલમ સફીલુદ્દીન ૯૬૬૨૮૨૬૯૦૦ તવા ફ્રાય સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
269 ANAANDML38000420 સુભાનઅલી મો.અહેમદ અન્સારી ૭૩૫૯૦૫૧૯૪૨ કટલરી સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
270 ANAANDML38000421 સલીમમિયા અહેમદમિયા મલેક ૯૯૭૯૯૭૮૯૧૫ મસાલા, ગૃહ ઉદ્યોગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
271 ANAANDML38000422 દિવાન આરીફશા રમજાનશા ૯૯૧૩૬૮૭૪૮૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
272 ANAANDML38000423 વહોરા યુસુફભાઈ ઇબ્રાહિમભાઇ ૯૭૨૩૪૦૫૯૫૮ ફીનાઈલ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
273 ANAANDML38000424 અન્સારી સહવાજ કામ્લુદ્દીન ૯૬૨૪૩૧૯૪૯૩ ખારી સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
274 ANAANDML38000425 આસિફભાઈ ઉંમરગનીભાઈ વ્હોરા+A258 ૯૪૨૮૯૦૧૧૭૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ નૂતન નગર સોસાયટી 5
275 ANAANDML38000426 વહોરા હબીબભાઈ રહીમભાઈ ૭૩૮૩૪૪૨૭૧૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
276 ANAANDML38000427 વ્હોરા ઈબ્રાહીમભાઈ મહંમદભાઈ ૮૭૪૮૮૭૨૦૧૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
277 ANAANDML38000428 વહોરા ઈસુબભાઈ અહેમદભાઈ ૯૯૯૮૧૩૮૮૯૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
278 ANAANDML38000429 વહોરા મહેબુબભાઈ ઉસ્માનભાઈ ૯૫૫૮૦૭૮૨૫૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
279 ANAANDML38000430 નુરમહોમ્મદ મુસ્તુફાભાઈ વ્હોરા ૯૭૧૪૧૨૯૨૦૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
280 ANAANDML38000431 વહોરા અબુઅકબર ગુલામનબી ૯૭૨૩૯૫૮૦૫૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
281 ANAANDML38000432 સોહેબભાઈ ઇકબાલભાઈ વ્હોરા ૯૭૧૪૨૯૫૯૦૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઉમરી નગર ભાલેજરોડ 3
282 ANAANDML38000433 ફારુકભાઈ યુસુફભાઈ વ્હોરા ૯૯૦૪૪૮૬૨૦૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
283 ANAANDML38000434 સરોહી રિજવાન યાકુબઅલી ૯૭૨૪૧૭૬૬૦૭ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
284 ANAANDML38000435 વ્હોરા ઈરફાનભાઈ સત્તારભાઈ ૯૭૨૭૧૭૬૯૭૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
285 ANAANDML38000436 વ્હોરા નસીમબેન ઈરફાનભાઈ ૯૯૦૯૦૮૯૫૧૩   કપડા સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
286 ANAANDML38000437 તળપદા સવિતાબેન કાંતિભાઈ ૯૭૧૪૯૪૭૭૧૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
287 ANAANDML38000438 વાઘરી જશોદાબેન મોહનભાઈ ૯૯૦૪૩૨૦૧૫૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
288 ANAANDML38000439 તળપદા રમેશભાઈ મોહનભાઈ ૯૯૦૪૩૨૦૧૫૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
289 ANAANDML38000440 ગીરીરાજકુમાર રમેશભાઈ સુખ્વાલ ૮૧૨૮૧૧૫૬૧૫ ગેસ રિપેર સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
290 ANAANDML38000441 વહોરા ફૈયાઝ અબ્દુલ રહેમાન ૭૬૨૩૦૯૯૭૯૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
291 ANAANDML38000442 વહોરા યાસીનભાઈ ઈદ્રીશભાઈ ૯૭૩૭૬૪૪૫૩૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
292 ANAANDML38000443 વ્હોરા સિરાજભાઈ ગુલામરસુલભાઈ ૮૪૦૧૭૮૨૫૪૮ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
293 ANAANDML38000445 વ્હોરા સામીનાબેન આસિફભાઈ ૮૧૪૧૭૫૭૮૦૮   કપડા સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
294 ANAANDML38000446 અન્સારી મો.અહેમદ ઇસલામુદ્દીન ૯૯૨૪૪૦૭૯૬૭ ખારી સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
295 ANAANDML38000447 શેખ મહંમદ સોહેલ મો.ખલીલ ૯૭૨૩૮૯૧૧૪૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
296 ANAANDML38000448 શેખ તોફીકભાઈ સલીમભાઈ ૭૩૮૩૨૦૫૫૫૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
297 ANAANDML38000449 વહોરા ઇમરાનભાઈ ઇબ્રાહિમભાઇ ૯૮૨૫૬૮૦૩૧૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
298 ANAANDML38000450 ગુલામનબી એ વ્હોરા ૭૦૯૬૩૩૪૪૧૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
299 ANAANDML38000451 રસીદાબેન સિરાજભાઈ વ્હોરા ૮૪૦૧૭૮૨૫૪૮   કપડા સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
300 ANAANDML38000453 આમીર અયુબભાઈ વ્હોરા ૯૬૨૪૬૮૯૨૮૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
301 ANAANDML38000454 વ્હોરા સોહેલભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ ૭૦૪૬૮૧૮૦૩૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
302 ANAANDML38000456 અનવર અહેમદ અન્સારી ૮૯૦૫૨૨૯૮૬૫ ખારી સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
303 ANAANDML38000457 ઐયુબભાઈ નુરમહમદભાઈ વહોરા ૯૬૬૨૫૫૮૩૨૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
304 ANAANDML38000458 અબ્દુલભાઈ આદમભાઈ મન્સૂરી ૮૩૦૬૭૪૦૨૧૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
305 ANAANDML38000459 ફરહીનબેન ઇલીયાસભાઈ વહોરા ૯૮૯૮૫૭૯૦૬૪   કપડા સાગર સોસાયટી 5
306 ANAANDML38000460 અસામાબાનું આબેદઅલી સૈયદ ૯૭૨૫૩૮૭૭૩૨   કપડા ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
307 ANAANDML38000461 ફકરુંનિશા આબેદઅલી સૈયદ ૯૭૨૫૩૮૭૭૩૨   કપડા ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
308 ANAANDML38000462 સબનમબાનું સમીરમિયા મલેક ૯૯૯૮૫૭૬૦૯૨   કપડા ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
309 ANAANDML38000463 અહેમદભાઈ યુસુફભાઈ શેખ ૮૭૩૪૯૦૯૪૪૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
310 ANAANDML38000465 સાહિસ્તાબાનું જાવેદમિયા ખતીબ ૮૭૩૫૮૬૮૮૮૩   કપડા ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
311 ANAANDML38000466 ફૈજલભાઈ ઐયુબભાઈ વહોરા ૯૧૭૩૩૯૯૫૫૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 5
312 ANAANDML38000467 વહોરા દાઉદભાઈ કાસમભાઈ ૮૪૮૫૯૭૨૫૪૧ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
313 ANAANDML38000469 સરફરાજ યાદીલ્લાહી મલેક ૯૯૯૮૩૭૨૯૫૬ ભંગાર ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
314 ANAANDML38000470 મલેક ફરજનાબાનું અલતાફમિયા ૯૪૨૭૫૯૫૫૭૨   કપડા ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
315 ANAANDML38000471 યાસ્મીનાબાનું સમ્મીરમિયા મલેક ૯૧૭૩૪૧૬૩૯૨   કપડા ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
316 ANAANDML38000472 વહોરા જુબેરભાઈ સિરાજભાઈ ૮૦૦૦૨૮૧૫૬૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
317 ANAANDML38000473 વહોરા અનવરભાઈ યાકુબભાઈ ૯૩૭૪૨૪૯૦૨૭ ભરતકામ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
318 ANAANDML38000474 આયેશાબાનું અહેમદમિયા મલેક ૯૫૮૬૭૮૬૨૧૨   કપડા બિસ્મિલ્લા સોસાયટી 3
319 ANAANDML38000475 સમદભાઈ મહંમદભાઈ વ્હોરા ૯૯૦૯૮૩૧૦૧૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
320 ANAANDML38000476 વ્હોરા અનવરભાઈ હસનભાઈ ૮૦૦૦૫૮૯૫૬૮ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
321 ANAANDML38000477 મોહસીનભાઈ મુસ્તફાભાઈ વહોરા ૮૦૦૦૪૫૦૦૫૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
322 ANAANDML38000478 તળપદા ધાનીબેન ચીમનભાઈ ૯૭૧૪૯૪૭૭૧૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
323 ANAANDML38000479 કાંતાબેન રમણભાઈ વાઘરી ૯૭૧૪૯૪૭૭૧૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
324 ANAANDML38000480 મહંમદ સાદિક ઇલીયાસભાઈ વ્હોરા ૮૮૬૬૧૮૬૨૧૧ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક બાર્બર, દરજી, મિકેનિક વગેરે) નવી નાગરી, ભાલેજરોડ 5
325 ANAANDML38000481 મો.સોએબ ઇલીયાસભાઈ વ્હોરા ૯૧૭૩૫૬૦૦૮૬ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક બાર્બર, દરજી, મિકેનિક વગેરે) નવી નગરી ભાલેજ રોડ 5
326 ANAANDML38000482 મુનાફ ઉસમાનગનીભાઈ વ્હોરા ૯૭૧૪૬૧૭૫૭૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ બગદાદ નગર 3
327 ANAANDML38000483 અહેમદ ઉસ્માનગની શેખ ૯૪૨૯૪૪૪૭૮૬ વાયરમેન ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
328 ANAANDML38000484 સોહેલભાઈ રહેમાન વહોરા ૯૯૦૪૧૧૦૦૮૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સલાતીયા પરા 3
329 ANAANDML38000485 મલેક શરતાજબાનું મુસ્તુફા ૯૯૧૩૫૬૧૩૯૯   કપડા માઝ પાર્ક 4
330 ANAANDML38000486 નસીબબાનું અયુબમિયા મલેક ૯૯૧૩૫૬૧૩૯૯   કપડા માઝ પાર્ક 4
331 ANAANDML38000487 યાસ્મીનબેન મો.અલી વહોરા ૭૩૮૩૫૮૩૦૧૭   કપડા ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
332 ANAANDML38000488 લીલ સીમાબેન સુભાસભાઈ ૭૫૬૭૭૪૮૯૭_ કોસ્મેટિક ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
333 ANAANDML38000489 વહોરા મોહમ્મદઉસ્માન અ.રસીદ ૯૮૨૫૩૩૬૯૫૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ નૂરાની કોલોની 6
334 ANAANDML38000490 જરીના અબ્દુલઅઝીઝ લુહાર ૭૩૮૩૪૭૨૯૫૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ મિલન પાર્ક સોસાયટી 5
335 ANAANDML38000491 રઝાકભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ વહોરા ૯૯૦૯૧૪૪૨૬૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
336 ANAANDML38000492 વસીમભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ વહોરા ૮૦૦૦૯૬૧૧૮૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ અબરાર કોલોની 5
337 ANAANDML38000493 જાવેદભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ કાપડિયા ૯૧૫૭૮૩૧૯૪૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ અબરાર કોલોની 5
338 ANAANDML38000494 મોહમ્મદઅકબરલી મોહમ્મદમુલ્જિમ અન્સારી ૭૦૪૮૨૫૩૪૫૨ ભરતકામ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
339 ANAANDML38000495 જાવેદ અ.ખલીલ શેખ ૮૯૮૦૨૧૭૦૪૫ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક બાર્બર, દરજી, મિકેનિક વગેરે) ગિરિરાજ સોસાયટી, 100ft રોડ 6
340 ANAANDML38000496 અસીફમિયા રફીકમિયા શેખ ૯૭૨૩૩૩૦૪૩૨ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક બાર્બર, દરજી, મિકેનિક વગેરે) નુતન નગર, મન્સુર સોસાયટી, પધારિયા રોડ 5
341 ANAANDML38000497 યાસીનભાઈ દાઉદભાઈ વહોરા ૯૯૦૯૬૮૩૧૮૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
342 ANAANDML38000498 ફરજાનાબાનું ઇમરાન મલેક ૯૫૮૬૭૮૬૨૧૨   કપડા ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
343 ANAANDML38000499 તસ્લીમાબાનું સકીલ ખતીબ ૯૫૮૬૭૮૬૦૭૦   કપડા ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
344 ANAANDML38000501 પ્રહલાદભાઈ એમ દંતાણી ૭૦૯૬T૫૦૨૮૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી 13
345 ANAANDML38000502 ગોવિંદભાઈ માથુરભાઈ વાઘરી ૭૦૯૬T૫૦૨૮૧ ભંગાર એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી 13
346 ANAANDML38000503 ગોપીબેન વિનોદભાઇ વાઘરી ૭૦૯૬૩૫૭૮૦૭ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી 13
347 ANAANDML38000504 વિનોદભાઈ જયંતીભાઈ વાઘરી ૭૦૯૬૩૫__A૮ ભંગાર એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી 13
348 ANAANDML38000505 બેબીબેન કિશનભાઈ વાઘરી ૭૭૭૭૯૦૫૨૬૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી 13
349 ANAANDML38000506 કિરણભાઈ કિશનભાઈ વાઘરી ૭૭૭૭૯૦૫૨૬૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી 13
350 ANAANDML38000507 જયંતીભાઈ લક્ષ્મણભાઈ વાઘરી ૯૯૨૫૬૪૮૩૧૯ લસણ એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી 13
351 ANAANDML38000508 હંસાબેન જયંતીભાઈ વાઘરી ૯૯૨૫૬૪૮૩૧૯ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી 13
352 ANAANDML38000509 ભરતભાઈ જયંતીભાઈ વાઘરી ૯૯૨૫૬૪૮૩૧૯ લસણ એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી 13
353 ANAANDML38000510 રાજેશભાઈ જયંતીભાઈ વાઘરી ૭૬૨૨૮૭૮૮૯૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી 13
354 ANAANDML38000511 દંતાણી સુરેખાબેન રાજેશભાઈ ૭૬૨૨૮૭૮૮૯૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી 13
355 ANAANDML38000512 રમેશભાઈ રમણભાઈ વાઘરી ૭૦૯૬૧૨૮૪૦૧ ભંગાર એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી 13
356 ANAANDML38000513 લતાબેન રમેશભાઈ વાઘરી ૭૦૯૬૧૨૮૪૦૧ ભંગાર એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી 13
357 ANAANDML38000514 રાહુલભાઈ જયંતીભાઈ વાઘરી ૯૮૭૯૩૭૧૨૪૬ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી 13
358 ANAANDML38000515 માયાબેન રાહુલભાઈ દંતાણી ૯૮૭૯૩૭૧૨૪૬ નકલો (ઘરેણાં),   કપડા એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી 13
359 ANAANDML38000516 કાન્તાબેન રતિલાલ વાઘરી ૯૫૮૬૧૨૩૬૭૯ ભંગાર એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી 13
360 ANAANDML38000517 રાજુભાઈ રમણભાઈ દંતાણી ૭૦૯૬૧૨૮૪૦૧ ભંગાર એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી 13
361 ANAANDML38000518 શાંતાબેન બાબુભાઈ દંતાણી ૭૦૯૬૧૨૮૪૦૧ ભંગાર એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી 13
362 ANAANDML38000519 મધુબેન અર્જુનભાઈ દંતાણી ૭૦૯૬૧૨૮૪૦૧ ભંગાર એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી 13
363 ANAANDML38000520 મધુબેન શંભુભાઈ વાઘરી ૯૫૩૭૦૭૮૮૧૧ ભંગાર એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી 13
364 ANAANDML38000521 અજીતભાઈ શિવાભાઈ વાઘરી ૯૭૨૬૫૮૨૭૧૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી 13
365 ANAANDML38000522 ગીતાબેન અજીતભાઈ વાઘરી ૯૭૨૬૫૨૭૧૫_ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી 13
366 ANAANDML38000523 રતિલાલ વાલજીભાઈ વાઘરી ૯૫૮૬૧૨૩૬૭૯ લસણ એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી 13
367 ANAANDML38000524 કિશોરભાઈ ઝવેરભાઈ દંતાણી ૯૭૨૩૫૬૨૬૦૯ ભંગાર એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી 13
368 ANAANDML38000525 હંસાબેન કિશોરભાઈ દંતાણી ૯૭૨૩૫૬૨૬૦૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી 13
369 ANAANDML38000526 પૂજા રમેશભાઈ દંતાણી ૭૦૯૬૧૨૮૪૦૧ ભંગાર એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી 13
370 ANAANDML38000527 ગૌરીબેન જશુભાઈ વાઘરી ૭૫૬૭૨૩૯૫૭૪ ભંગાર એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
371 ANAANDML38000528 જશુભાઈ રમણભાઈ વાઘરી ૭૫૬૭૨૩૯૫૭૪ ભંગાર એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
372 ANAANDML38000529 રમણભાઈ યુંનાભાઈ વાઘરી ૭૫૬૭૨૩૯૫૭૪ ભંગાર એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
373 ANAANDML38000530 વિનોદભાઈ વેલાભાઇ વાઘરી ૯૭૨૮૮૫૮૮૫૫ ભંગાર એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
374 ANAANDML38000531 ગુડ્ડીબેન વિનોદભાઈ વાઘરી ૯૭૨૬૮૫૮૮૫૫ ભંગાર એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
375 ANAANDML38000532 વિજયભાઈ ઈયાભાઈ વાઘરી ૮૧૪૦૮૦૦૨૭૨ ભંગાર એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
376 ANAANDML38000533 સમુબેન ભાઈજીભાઈ વાઘરી ૯૮૨૫૭૫૪૭૬૫ ભંગાર એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
377 ANAANDML38000534 કિરીટભાઈ રમણભાઈ વાઘરી ૮૧૪૦૮૦૦૨૭૨ ભંગાર એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
378 ANAANDML38000535 શેખ જુબેરઅહેમદ ગુલામહેદર ૯૧૭૩૭૦૮૬૭૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
379 ANAANDML38000536 વહોરા સાજીદભાઈ ગુલામનબી ૮૧૫૫૦૯૬૧૬૪ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
380 ANAANDML38000537 વહોરા રફીકભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ ૯૮૭૯૯૭૮૩૫૭ ભંગાર ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
381 ANAANDML38000538 શેખ Iઈસ્માઈલભાઈ યુસુફભાઈ ૯૯૨૫૭૦૫૧૫૪ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
382 ANAANDML38000539 ફિરોજખાન આઝાદખાન પઠાણ ૯૬૨૪૯૫૦૭૦૩ ગેરેજ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
383 ANAANDML3800054 આયેશબેન અમજદખાન પઠાણ ૯૫૧૦૭૬૯૫૪૮   કપડા ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
384 ANAANDML38000540 પઠાણ મોહસીનખાન સબીરખાન ૭૬૯૮૬૩૩૨૦૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
385 ANAANDML38000541 પઠાણ આસિફખાન સમીરખાન ૭૨૦૧૮૦૯૦૪૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
386 ANAANDML38000543 મલેક મુસ્તકીમ ઉસ્માનગની ૯૯૦૪૬૨૦૪૮૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
387 ANAANDML38000544 વ્હોરા સલીમભાઈ નુરમહમદ ૯૯૨૫૭૦૫૧૫૪ બરફ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
388 ANAANDML38000545 મેમણ ફરીદભાઈ જે. ૯૯૨૫૭૦૫૧૫૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
389 ANAANDML38000546 મેમણ યુસુફભાઈ આદમભાઈ ૯૭૧૪૬૮૪૫૩૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
390 ANAANDML38000547 શેખ સદીકહુસેન  ૯૮૯૮૨૭૪૧૨૬ ગેરેજ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
391 ANAANDML38000548 શેખ નસીમબીબી ૮૭૩૩૮૧૩૫૫૭ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
392 ANAANDML38000549 અબ્દુલ અઝીઝ ૯૫૮૬૬૧૧૧૩૨ ગરમ મસાલા ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
393 ANAANDML38000550 સોનીબેન કાળુંભાઈ વાઘરી ૭૫૬૬૭૦૦૬૬૯ ભંગાર ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
394 ANAANDML38000551 અબ્દુલભાઈ મહંમદભાઈ મલેક ૮૯૮૦૪૪૦૪૪૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
395 ANAANDML38000552 મલેક અનવરમિયા અબ્દુલમિયા ૮૯૮૦૧૮૦૪૪૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
396 ANAANDML38000553 કાળુભાઈ શંકરભાઈ પટણી ૯૯૨૫૭૦૫૧૫૪ ભંગાર ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
397 ANAANDML38000554 અનિતાબેન જે વાસુદેવ ૯૮૯૮૩૮૮૫૫૩ ભંગાર ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
398 ANAANDML38000555 અજમેરી અહેમદભાઈ એચ ૯૮૯૮૨૭૪૧૨૬ ગાદલાં ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
399 ANAANDML38000556 ઈદ્રીશભાઈ મહમદભાઈ કુરેશી ૯૯૨૫૪૬૯૨૩૯ ભંગાર ની લારી ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
400 ANAANDML38000557 વ્હોરા અલ્લારખા ગફુરમિયા ૭૮૭૪૦૫૨૬૩૧ ચક્ર ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
401 ANAANDML38000558 પ્રજાપતિ હરીશભાઈ નગીનભાઈ ૯૫૫૮૫૧૮૭૧૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
402 ANAANDML38000559 મલેક કાલુમિયા ઉસ્માનમિયા ૯૧૫૭૪૦૧૯૦૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
403 ANAANDML38000560 દિવાન રહીમશા રફીકશા ૭૦૪૧૯૭૦૯૮૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
404 ANAANDML38000561 લીલ  સુભાષચંદ્ર કાળુંભાઈ ૭૫૬૭૧૭૪૮૯૭ ઈસ્ત્રી ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
405 ANAANDML38000562 પઠાણ ઝાકીરખાન છોટુખાન ૮૧૪૧૭૯૭૦૨૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
406 ANAANDML38000563 અન્સારી મો.આફતાબ ૭૮૧૮૮૪૨૬૧૧ ભરતકામ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
407 ANAANDML38000564 અન્સારી મો.અજમત ૮૯૦૫૯૨૯૩૨૮ ભરતકામ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
408 ANAANDML38000565 યાસીનશા રહીમશા દિવાન ૯૯૨૪૦૮૧૬૨૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
409 ANAANDML38000566 મક્સુમ્મ આરીફભાઇ વહોરા ૯૭૨૬૬૧૧૮૦૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
410 ANAANDML38000567 વહોરા સલીમભાઈ કરીમભાઈ ૯૭૨૫૦૭૪૩૯૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
411 ANAANDML38000568 અમીનભાઈ યાસીનભાઈ વહોરા ૯૪૯૯૬૦૯૭૧૦ વાયરમેન ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
412 ANAANDML38000569 મો.ઇકબાલભાઈ મુશાભાઈ મેમણ ૯૯૨૫૯૪૪૩૧૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
413 ANAANDML38000570 સમીરભાઈ સલીમભાઈ વહોરા ૯૧૫૭૮૮૯૦૧૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
414 ANAANDML38000571 વહોરા ઈરફાનભાઈ ઇકબાલભાઈ ૭૦૯૬૧૫૦૫૦૪ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
415 ANAANDML38000572 સલીમભાઈ યુસુફભાઈ વહીરા ૯૧૫૭૮૮૯૦૧૧ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
416 ANAANDML38000573 વહોરાA યુનુસભાઈ અબ્દુલભાઈ ૯૯૧૩૩૬૩૯૬૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
417 ANAANDML38000574 નઈમભાઈ યુનુસભાઈ વહોરા ૮૪૬૦૦૫૧૬૭૦ દૂધ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
418 ANAANDML38000575 ઇમ્તિયાજખાન આઝાદખાન પઠાણ ૮૮૬૬૭૨૩૬૨૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
419 ANAANDML38000576 વહોરા આરીફભાઇ આદમભાઈ ૯૯૦૪૯૩૦૦૩૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
420 ANAANDML38000577 મો.જુબેર હબીબશા દિવાન ૯૯૭૮૫૬૬૫૦૬ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
421 ANAANDML38000578 કિરણભાઈ જયંતીભાઈ ત્રિવેદી ૯૦૯૯૫૫૫૦૨૯ ભંગાર ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
422 ANAANDML38000579 ગૌરાંગ જયંતીભાઈ ત્રિવેદી ૮૭૫૮૬૨૬૫૯૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
423 ANAANDML38000580 સુભાન સલીમભાઈ વહોરા ૮૪૬૯૭૮૯૩૧૭ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
424 ANAANDML38000581 ધોબી રાજુભાઈ શંકર ૭૩૮૩૫૧૩૬૭૧ ધોબીકામ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
425 ANAANDML38000582 વહોરા મો.હનીફ અબ્દુલભાઈ ૯૧૫૭૮૦૫૮૧૯ ભંગાર ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
426 ANAANDML38000583 ધોબી વિજયભાઈ શંકરભાઈ ૯૨૩૦૨૮૨૨૬_ ધોબીકામ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
427 ANAANDML38000584 વહોરા તોસીફભાઈ સત્તારભાઈ ૭૬૨૩૦૯૯૭૭૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
428 ANAANDML38000585 વહોરા અલ્લારખાભાઈ ૭૫૬૭૫૧૫૯૮૯ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
429 ANAANDML38000586 સાજીદખાન સ્કીલખાન પઠાણ ૯૭૨૬૦૧૨૭૪૮ ગેરેજ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
430 ANAANDML38000587 વહોરા ઇમરાનભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ ૯૭૨૬૦૧૨૭૪૮ નમક ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
431 ANAANDML38000588 વહોરા સદીકભાઈ યુનુસભાઈ ૯૭૧૪૩૪૩૬૬૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
432 ANAANDML38000589 અન્સારી સમતુલ બાબુજાન ૯૮૭૯૯૬૯૩૯૭ ભરતકામ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
433 ANAANDML38000590 ઈરફાનભાઈ ઈસુબભાઈ વહોરા ૯૯૦૪૦૫૬૪૪૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
434 ANAANDML38000591 મલેક સલીમમિયા  ૮૧૪૦૪૮૭૧૪૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
435 ANAANDML38000594 દિવાન બફાતીશા ૯૭૧૨૩૮૨૩૧૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
436 ANAANDML38000595 તોસીફભાઈ મલેક ૯૭૨૩૮૯૮૭૫૯ વાયરમેન ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
437 ANAANDML38000596 મલેક સાજનમિયા ઈમામમિયા ૯૯૨૫૭૯૮૫૩૯ બોક્ષ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
438 ANAANDML38000597 મો.જમીલ ઇનામઉલ્હક ૭૪૦૫૮૯૯૨૩૦ ભરતકામ ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
439 ANAANDML38000598 મેમણ રફીકભાઈ રજાકભાઈ ૮૩૪૭૯૮૩૭૮૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
440 ANAANDML38000599 સત્તારભાઈ અબ્દુલભાઈ વહોરા ૯૧૭૩૭૨૩૯૬૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
441 ANAANDML38000600 વહોરા મોહસીનભાઈ ૭૩૮૩૯૬૬૬૯૩ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર, આણંદ 5
442 ANAANDML38000601 પઠાણ યાસીનખાન એમ ૭૩૮૩૩૫૨૭૯૭ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ પોલસન ડેરી રોડ 6
443 ANAANDML38000602 પઠાણ ફિરોજખાન મુનાવરખાન ૯૧૫૭૮૬૧૩૩૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ પોલસન ડેરી રોડ 6
444 ANAANDML38000603 ગોકરની નિઝરભાઈ મહમદભાઈ ૯૭૨૪૫૨૬૫૯૦ પ્લાસ્ટીક ની થેલી રેહમાન પ્લાઝા 5
445 ANAANDML38000604 સૈયદ સિકંદરઅલી ૯૧૦૪૭૪૮૭૭૯ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
446 ANAANDML38000605 વહોરા સગીરભાઈ યહાભાઈ ૯૯૧૩૪૧૬૨૭૭ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
447 ANAANDML38000606 મલેક ઈલ્મુદ્દ્દીન સર્ફૂદ્દીન ૯૯૧૩૬૨૬૮૭૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
448 ANAANDML38000607 પઠાણ રસીદખાન અકબરખાન ૯૭૨૩૮૨૧૮૩૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
449 ANAANDML38000609 અન્સારી ફીઝુલ્લાહ અબ્દુલ ૮૪૬૦૯૧૫૫૮૫ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
450 ANAANDML38000610 વહોરા રફીકભાઈ ગુલામનબી ૯૧૭૫૭૩૧૮૬૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
451 ANAANDML38000611 નદીમશા રુક્શાનાબાનું દિવાન ૯૭૧૪૪૫૭૨૬૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
452 ANAANDML38000612 દિવાન સબીરશા નાથુશા ૯૭૩૭૪૫૮૩૩૭ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
453 ANAANDML38000613 કુશવાહા નરેન્દ્રભાઈ બાબુરામ ૯૭૧૪૬૮૪૨૧૩ પાણીપૂરી ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
454 ANAANDML38000614 વહોરા યાસીનભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ ૯૫૮૬૬૭૧૭૦૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
455 ANAANDML38000615 વહોરા સિકંદરભાઈ ગુલામનબી ૯૬૦૧૧૬૨૦૯૩ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
456 ANAANDML38000616 મલેક ઇલીયાસ સર્ફૂદ્દીન ૯૪૨૭૧૩૧૬૨૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
457 ANAANDML38000617 પઠાણ મુનીરખાન હબીબખાન ૯૯૭૮૩૯૪૭૧૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
458 ANAANDML38000618 મલેક બદરુદ્દીનફારુકમિયા ૯૭૨૩૪૮૮૨૨૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
459 ANAANDML38000620 શેખ મોહમદભાઈ અહેમદહુસેન ૯૭૩૭૬૯૪૩૯_ ભરતકામ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
460 ANAANDML38000621 રમજાન ઈસ્માઈલ શેખ ૮૮૬૬૭૧૯૬૮૦ ભરતકામ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
461 ANAANDML38000622 વહોરા ઈનાયત સિરાજભાઈ ૯૯૨૫૯૨૩૧૯૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
462 ANAANDML38000623 મન્સૂરી ઇમરાનભાઈ સિકંદરભાઈ ૭૭૭૮૦૬૩૫૯૪   કપડા ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
463 ANAANDML38000624 પરમાર સુરેશભાઈ માધાભાઇ ૭૮૦૧૮૩૬૪૪૬   કપડા ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
464 ANAANDML38000626 વહોરા ગુલામનબી સુલેમાન ૯૯૭૪૧૪૩૫૯૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
465 ANAANDML38000627 ઇકબાલભાઈ ગફુરભાઈ વહોરા ૯૯૨૫૭૮૩૨૩૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
466 ANAANDML38000628 બુધેરા સીયારામ ગોતીરામ ૯૪૫૫૩૧૦૨૧૯ પાની પુરી ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
467 ANAANDML38000629 જતાવ મહેન્દ્ર ગોતીરામ ૯૯૭૪૫૩૦૯૬૨ પાની પુરી ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
468 ANAANDML38000630 સરિફખાન અહેમદખાન પઠાણ ૮૯૮૦૮૨૨૯૧૩ સાયકલ રિપેરિંગ  ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
469 ANAANDML38000631 મહેબુબખાન પઠાણ ૮૪૬૯૬૩૩૦૦૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
470 ANAANDML38000632 વહોરા ઇશાકભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ ૯૭૨૩૬૬૮૧૭૩ ભંગાર ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
471 ANAANDML38000633 વહોરા સાજીદભાઈ ગનીભાઈ ૮૮૬૬૮૧૫૩૨૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
472 ANAANDML38000634 સબ્બીરભાઈ એ મલેક ૯૬૬૨૮૧૮૩૩૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
473 ANAANDML38000635 વ્હોરા યાકુબભાઈ ગફુરભાઈ ૯૯૧૩૩૬૬૨૧૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
474 ANAANDML38000636 સિકંદરભાઈ અબ્દુલભાઈ વહોરા ૭૦૪૩૧૦૩૨૫૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
475 ANAANDML38000637 આરીફભાઇ નાબીભાઈ ૯૯૭૯૫૪૧૬૭૪ ઇંડા, રોયલ ઇએનટી ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
476 ANAANDML38000638 વ્હોરા સબ્બીરભાઈ ઈસબભાઈ ૮૪૯૦૦૨૪૧૦૪ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
477 ANAANDML38000639 ફિરોજહુસેન નુરુદ્દીન શેખ ૯૧૫૭૩૬૯૦૧૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
478 ANAANDML38000640 સકીલશા ઉસ્માનશા દિવાન ૮૭૩૪૦૭૫૦૧૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
479 ANAANDML38000641 વહોરા સમીરભાઈ ૯૫૩૭૬૯૫૦૬૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
480 ANAANDML38000643 તોફીકભાઈ રફીકભાઈ વ્હોરા ૭૦૪૩૫૨૫૬૨૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
481 ANAANDML38000644 આરીફભાઈ સબુરભાઈ મન્સૂરી ૭૦૪૬૬૬૯૫૩૧ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
482 ANAANDML38000645 ઈદ્રીશભાઈ વહોરા ૯૬૬૨૧૮૫૯૨૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
483 ANAANDML38000646 વહોરા સિરાજભાઈ ગુલામનબી ૯૫૫૮૩૨૮૦૬૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
484 ANAANDML38000647 વહોરા ઇકબાલભાઈ યુસુફભાઈ ૯૭૨૬૫૦૧૧૬૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો, ભંગાર ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
485 ANAANDML38000648 જાવેદભાઈ ઈદ્રીશભાઈ વહોરા ૯૭૧૪૨૩૭૮૬૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
486 ANAANDML38000649 વ્હોરા સાજીદભાઈ ગનીભાઈ ૯૮૨૪૯૬૦૯૯૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
487 ANAANDML38000650 સિરાજભાઈ પીરમહંમદ વહોરા ૯૮૨૪૦૮૯૫૭૯ સાયકલ રિપેરિંગ  ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
488 ANAANDML38000651 સફીમહમ્મદ ગુલામનબી વહોરા ૭૪૯૦૯૨૭૦૭૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
489 ANAANDML38000652 વ્હોરા સોએબભાઈ ૮૪૬૦૦૯૨૭૦૮ વાયરમેન ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
490 ANAANDML38000653 વહોરા યાસીનભાઈ ગુલામનબી ૮૮૬૬૨૮૨૧૧૬ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
491 ANAANDML38000656 વહોરા સમીરભાઈ ઇદ્રીશભાઈ ૯૯૭૮૭૧૭૫૩૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
492 ANAANDML38000657 વહોરા અનવરભાઈ ગુલામરસુલ ૮૭૩૫૮૭૩૭૯૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
493 ANAANDML38000658 સરિખાન રસુલખાન પઠાણ ૭૬૨૨૮૪૦૯૦૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
494 ANAANDML38000659 સૈયદ ઈર્શાદઅલી ગુલામરસુલ ૯૦૯૯૬૬૪૫૬૩ કપ રકાબી ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
495 ANAANDML38000660 મો.સઈદ વહોરા ૭૪૦૫૧૩૨૯૨૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
496 ANAANDML38000661 ઇલીયાસભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ વહોરા ૮૧૫૫૮૭૬૬૭૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો હીના પાર્ક, આણંદ 5
497 ANAANDML38000662 વહીદભાઈ અનવરભાઈ ઓરલતા ૯૯૯૮૭૭૮૮૭૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સાબીર પાર્ક રહીમા નગર 5
498 ANAANDML38000664 મેમણ મો.સલીમ મુસાભાઈ ૯૮૯૮૯૨૮૩૮૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
499 ANAANDML38000665 વ્હોરા મો.માંઝ અબ્દુલભાઈ ૯૮૯૮૬૧૬૦૪૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ નયા વતન આણંદ 6
500 ANAANDML38000667 વ્હોરા ઇકબાલભાઈ યુસુફભાઈ ૯૫૫૮૮૬૬૦૯૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
501 ANAANDML38000668 ઈદ્રીશભાઈ કરીમભાઈ વહોરા ૮૭૩૫૦૮૯૧૧_ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
502 ANAANDML38000669 ઈરફાનભાઈ ઈનાયત વ્હોરા ૯૭૨૫૩૫૬૦૧૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
503 ANAANDML38000671 વ્હોરા ઇમરાનભાઈ ગુલામનબી ૯૬૨૪૫૩૩૫૯૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રહિમા નગર સબ્બીર પાર્ક 5
504 ANAANDML38000672 વ્હોરા અમોનભાઈ ૭૬૯૮૪૪૫૧૭૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
505 ANAANDML38000673 ઈસુબભાઈ વ્હોરા ૯૪૨૯૯૫૮૬૩૨ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
506 ANAANDML38000674 વ્હોરા અબ્દુલભાઈ એફ ૯૭૨૩૩૬૧૩૩૬ એસીડ મિલત નગર આણંદ 5
507 ANAANDML38000675 ગનીભાઈ રહેમાનભાઈ વ્હોરા ૯૯૧૩૫૬૧૩૧૬ મામારા ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
508 ANAANDML38000676 ગુલામનબી ઈસ્માઈલભાઈ વ્હોરા ૯૯૦૪૨૩૪૩૯૬ પાન મસાલા ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
509 ANAANDML38000677 મોહસીન અહેમદ પટેલ ૯૯૭૯૯૭૮૫૯૮ સાબુપાવડર ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
510 ANAANDML38000678 ફિરોજ ગુલામનબી વ્હોરા ૯૭૨૪૧૩૪૧૬૭ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
511 ANAANDML38000679 વ્હોરા ઇમરાન સફી ૯૮૭૯૮૮૩૮૧૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
512 ANAANDML380006-8 વહોરા મુસ્તકીમ અહેમદભાઈ ૯૭૩૨૫૭૦૦૫૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
513 ANAANDML38000680 વ્હોરા યુસુફભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ ૯૯૨૪૮૨૨૧૦૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
514 ANAANDML38000681 સલીમભાઈ અબ્દુલભાઈ વ્હોરા ૯૯૦૯૪૧૩૮૭૦   કપડા ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
515 ANAANDML38000682 ફારુકભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ વ્હોરા ૯૯૭૪૫૯૮૩૬૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
516 ANAANDML38000683 મો.રોહિલ શેખ ૯૦૯૯૫૪૧૪૫૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર ભાલેજ રોડ 5
517 ANAANDML38000684 મો.જિબ્રિલ અન્સારી ૯૯૮૨૦૦૯૫૫_ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર ભાલેજ રોડ 5
518 ANAANDML38000685 સિરાજ વ્હોરા ૯૦૩૩૪૧૨૯૦૨ SALT વેચાણ ઇસ્માઇલ નગર ભાલેજ રોડ 5
519 ANAANDML38000686 મો.રફીક મેમણ ૮૪૦૧૧૫૭૮૯૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર ભાલેજ રોડ 5
520 ANAANDML38000687 વ્હોરા જાવેદભાઈ યુસુફભાઈ ૯૪૦૮૬૯૫૭૭૦ કુકર રિપેર ઇસ્માઇલ નગર ભાલેજ રોડ 5
521 ANAANDML38000688 વ્હોરા યુસુફભાઈ અહેમદભાઈ ૯૧૭૩૮૧૦૯૪૭ કુકર ઇસ્માઇલ નગર ભાલેજ રોડ 5
522 ANAANDML38000689 મોહમ્મદ સમીરખાન બિસ્મિલ્લાખાન ૯૭૨૪૧૬૦૫૩૮ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) ઇસ્માઇલ નગર ભાલેજ રોડ 5
523 ANAANDML38000690 ઇમ્તિયાજ યુસુફભાઈ વહોરા ૯૯૨૫૭૦૫૧૫૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
524 ANAANDML38000691 ઇલીયાસભાઈ ઉસ્માનભાઈ મેમણ ૯૫૮૬૫૬૬૮૯૮ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર ભાલેજ રોડ 5
525 ANAANDML38000692 મોબીન યુસુફભાઈ વ્હોરા ૯૭૧૪૫૭૭૦૧૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર ભાલેજ રોડ 5
526 ANAANDML38000693 અન્સારી મો.મુસ્લિમ મો.હનીફ ૯૯૭૯૬૧૨૫૯૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર ભાલેજ રોડ 5
527 ANAANDML38000694 રૂબીના ઇમરાનભાઈ વહોરા ૯૭૧૪૪૯૬૪૨૪   કપડા ઇસ્માઇલ નગર ભાલેજ રોડ 5
528 ANAANDML38000695 ઇમરાનભાઈ યુનુસ વ્હોરા ૯૦૫૪૧૭૪૯૮૧   કપડા ઇસ્માઇલ નગર ભાલેજ રોડ 5
529 ANAANDML38000696 સિરાજભાઈ આદમભાઈ વ્હોરા ૮૮૬૬૩૨૭૨૬૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર ભાલેજ રોડ 5
530 ANAANDML38000697 ફિરોજભાઈ ઈનાયત વ્હોરા ૭૦૪૧૦૫૬૩૦૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર ભાલેજ રોડ 5
531 ANAANDML38000698 અબ્દુલરહેમાન દાઉદભાઈ ૯૬૨૪૯૪૫૪૯૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર ભાલેજ રોડ 5
532 ANAANDML38000699 મેમણ ફારુકભાઈ રફીકભાઈ ૯૬૨૪૧૯૩૯૪૧ ચશ્માં ઇસ્માઇલ નગર ભાલેજ રોડ 5
533 ANAANDML38000700 વ્હોરા જાવેદભાઈ અબ્દુલભાઈ ૭૮૭૪૮૭૮૦૪૫ ફીનાઈલ ઇસ્માઇલ નગર ભાલેજ રોડ 5
534 ANAANDML38000701 ફિરોજભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ વહોરા ૮૭૩૩૦૪૯૮૮૯ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર ભાલેજ રોડ 5
535 ANAANDML38000702 ઐયુબભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ વહોરા ૯૧૦૪૨૯૮૪૮૩ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર ભાલેજ રોડ 5
536 ANAANDML38000703 ઇમ્તિયાજ યુસુફભાઈ વ્હોરા ૭૬૦૦૨૮૬૯૮૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
537 ANAANDML38000704 વ્હોરા ઉસ્માનગની રસુલભાઈ ૯૭૩૭૦૩૨૭૪૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર 5
538 ANAANDML38000705 સલીમભાઈ ગુલામરસુલ વ્હોરા ૯૭૩૭૭૦૩૪૦૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
539 ANAANDML38000706 અબ્દુલ્વાહીદ ઈસ્માઈલ વ્હોરા ૮૧૫૪૮૦૫૩૪૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર 5
540 ANAANDML38000707 હાસીમ મો. સફી પઠાણ ૯૫૮૬૮૮૯૯૫૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
541 ANAANDML38000708 યાસીનભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ વ્હોરા ૯૯૨૫૭૦૫૧૫૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
542 ANAANDML38000709 ઇલીયાસભાઈ હાજીઈસ્માઈલભાઈ વ્હોરા ૯૯૯૮૭૮૯૨૬૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
543 ANAANDML38000710 વ્હોરા સબ્બીરભાઈ મહમદભાઈ ૯૨૨૭૫૫૪૭૬૨ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર 5
544 ANAANDML38000711 ફિરોજભાઈ ઉસ્માનભાઈ વ્હોરા ૯૬૬૨૭૬૦૮૮૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
545 ANAANDML38000712 વ્હોરા ફૈયાઝ અબ્દુલરહીમ ૮૭૩૪૦૪૪૪૦૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
546 ANAANDML38000713 વ્હોરા સોહેલભાઈ સત્તારભાઈ ૭૫૬૭૮૦૯૩૫૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
547 ANAANDML38000714 નુરમહંમદ ઈબ્રાહીમભાઈ વ્હોરા ૭૩૮૩૮૬૫૫૩૧ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર 5
548 ANAANDML38000715 ફકીરમહંમદ અબ્દુલભાઈ વ્હોરા ૭૩૮૩૩૬૫૫૩૧ મામારા ઇસ્માઇલ નગર 5
549 ANAANDML38000716 વ્હોરા ઇમરાનભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ ૯૭૨૫૬૩૩૭૫૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
550 ANAANDML38000717 વ્હોરા નાજીરભાઈ ગનીભાઈ ૯૧૫૭૫૧૯૮૫૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ પકીજા મસ્જીદ 5
551 ANAANDML38000718 વ્હોરા સફીરભાઈ અબ્દુલભાઈ ૯૬૮૭૦૮૯૦૯૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
552 ANAANDML38000719 વ્હોરા ઇમરાનભાઈ ઈદ્રીશભાઈ ૮૪૦૧૪૫૬૭૯૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
553 ANAANDML38000720 સત્તારભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ વહોરા ૭૬૦૦૫૦૮૦૭૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
554 ANAANDML38000721 વ્હોરા સાજીદભાઈ સત્તારભાઈ ૯૯૨૪૮૭૩૬૪૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
555 ANAANDML38000722 વ્હોરા અબ્દુલઅજીજ ગુલામરસુલ ૮૩૪૭૩૭૧૦૧૧ ગરમ મસાલા ઇસ્માઇલ નગર 5
556 ANAANDML38000723 અસરફભાઈ સફીરભાઈ વ્હોરા ૯૬૮૭૦૮૯૦૯૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ, ડ્રેસ મતેરિઅલ ઇસ્માઇલ નગર 5
557 ANAANDML38000724 સાજીદભાઈ સફીરભાઈ વહોરા ૮૮૬૬૦૧૨૮૮૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ પાકીજા મસ્જીદ 5
558 ANAANDML38000725 વહોરા સાજીદભાઈ હબીબભાઈ ૯૯૭૮૩૩૦૧૪૯ નકલો (ઘરેણાં) પાકીજા મસ્જીદ 5
559 ANAANDML38000726 વ્હોરા અકીલભાઈ ઐયુબભાઈ ૯૮૨૫૩૩૭૭૧૫ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક બાર્બર, દરજી, મિકેનિક વગેરે), માર્કેટિંગ પાકીજા મસ્જીદ 5
560 ANAANDML38000727 વ્હોરા સિરાજભાઈ ગુલામરસુલ ૯૦૬૭૨૦૧૯૪૯ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક બાર્બર, દરજી, મિકેનિક વગેરે) ઇસ્માઇલ નગર 5
561 ANAANDML38000728 ચુનારા લાખાભાઈ બાબુભાઈ ૮૪૬૯૭૮૫૫૯૯ ભંગાર ઇસ્માઇલ નગર 5
562 ANAANDML38000729 અનીશભાઈ ઐયુબભાઈ વહોરા ૯૭૧૪૮૨૬૩૪૨ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) ઇસ્માઇલ નગર 5
563 ANAANDML38000730 ઇમરાનભાઈ ઇકબાલભાઈ મેમણ ૯૮૯૮૩૬૯૪૮૧ ચશ્માં મેમણ કોલોની 5
564 ANAANDML38000731 પુંજાની હુસેનભાઈ ફારુકભાઈ ૯૯૭૪૬૪૫૫૦૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ નવી મેમણ કોલોની 3
565 ANAANDML38000732 ફારુકભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ પુંજાની ૯૪૨૬૩૬૫૧૫૭ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ નવી મેમણ કોલોની 3
566 ANAANDML38000733 મુસ્તાકઅહેમદ ગુલામનબી વહોરા ૮૧૫૩૯૩૬૧૨૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
567 ANAANDML38000734 રિયાજભાઈ ફારુકભાઈ વહોરા ૯૬૮૭૩૨૫૦૩૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર 5
568 ANAANDML38000735 વ્હોરા સિકંદરભાઈ મહંમદભાઈ ૭૩૮૩૩૩૧૨૯૮ ગરમ મસાલા ઇસ્માઇલ નગર 5
569 ANAANDML38000736 વહોરા લુકમાન ઈબ્રાહીમભાઈ ૯૨૨૮૫૧૩૭૧૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
570 ANAANDML38000738 મો.આરીફ હનીફભાઈ મેમણ ૯૭૨૫૨૬૮૭૮૫ ટી, વી કવર ઇસ્માઇલ નગર 5
571 ANAANDML38000739 મેમણ હનીફભાઈ આદમભાઈ ૯૭૨૪૩૦૨૩૨૬ ટી, વી કવર ઇસ્માઇલ નગર 5
572 ANAANDML38000740 વ્હોરા ઈદ્રીશભાઈ મોહમદભાઈ ૭૬૦૦૭૬૮૯૨૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
573 ANAANDML38000741 જૈનુલૌદ્દીન ઈસ્માઈલભાઈ ૯૮૨૪૯૬૧૫૫૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
574 ANAANDML38000745 વહોરા મોહસીન અનવર ૯૮૯૮૭૦૦૯૦૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર 5
575 ANAANDML38000746 વહોરા ફારુકભાઈ અનવરભાઈ ૯૯૭૯૪૯૪૫૪૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર 5
576 ANAANDML38000747 વહોરા ગુલામરસુલ હાજી ઈબ્રાહીમ ૯૭૧૨૮૫૧૮૭૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
577 ANAANDML38000748 વહોરા સોહીલભાઈ રસુલભાઈ ૯૧૫૭૮૯૫૭૯૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર 5
578 ANAANDML38000749 વહોરા અનવરભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ ૮૪૦૧૪૪૭૫૩૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર 5
579 ANAANDML38000750 વહોરા ફારુકભાઈ અહેમદહુસેન ૮૧૪૦૩૧૨૦૯૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
580 ANAANDML38000751 પરમાર સુરેશભાઈ ઠાકોરભાઈ ૯૮૭૯૩૮૩૨૪૨ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર 5
581 ANAANDML38000752 વહોરા યાસીનભાઈ ઈસુફભાઈ ૭૬૨૧૯૨૫૭૧૭ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
582 ANAANDML38000753 પરમાર વિનોદભાઈ ગોવિંદભાઈ ૯૯૯૮૯૦૩૧૬૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર 5
583 ANAANDML38000754 મુનાફભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ વહોરા ૮૦૦૦૦૦૧૩૦૪ વાયરમેન ઇસ્માઇલ નગર 5
584 ANAANDML38000755 વહોરા ઈસ્માઈલભાઈ ગનીભાઈ ૯૭૧૪૬૫૨૫૨૩ ફીનાઈલ ઇસ્માઇલ નગર 5
585 ANAANDML38000756 વહોરા રીઝવાનભાઈ અબ્દુલભાઈ ૮૫૧૧૭૪૬૫૪૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
586 ANAANDML38000757 વાઘેલા વિજયભાઈ પ્રભાતભાઈ ૯૬૨૩૨૬૭૩૧૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર 5
587 ANAANDML38000758 વહોરા અજીતભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ ૯૯૨૪૮૮૪૦૧૭ દૂધ ઇસ્માઇલ નગર 5
588 ANAANDML38000759 વહોરા સાજીદભાઈ ઉમરભાઈ ૯૦૯૯૪૧૧૩૧૬ કૂકર રિપેર ઇસ્માઇલ નગર 5
589 ANAANDML38000760 વહોરા સોહિલકુમાર મહમદ ૯૯૨૪૯૫૯૬૨૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર 5
590 ANAANDML38000761 વહોરા ઈરફાનભાઈ વાલીમહંમદ ૯૯૨૪૯૫૯૬૨૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર 5
591 ANAANDML38000762 સૈયદ લિયાકતઅલી બચુમીયા ૯૬૦૧૯૯૭૬૩૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર 5
592 ANAANDML38000763 વહોરા ગુલામનબી અબ્દુલભાઈ ૯૬૩૮૫૮૩૨૮૫ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર 5
593 ANAANDML38000764 પરમાર કમલેશભાઈ સુરેશભાઈI ૮૮૬૬૩૫૦૨૧૯ ગલ્લો ઇસ્માઇલ નગર 5
594 ANAANDML38000765 મીર શેરુભાઈ રહેમાનભાઈ ૯૭૨૬૮૩૮૨૦૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
595 ANAANDML38000766 વહોરા સિરાજભાઈ ઉમરભાઈ ૭૦૪૧૭૫૧૫૭૬ કૂકર રિપેર ઇસ્માઇલ નગર 5
596 ANAANDML38000767 વહોરા આરીફભાઇ ઉસ્માનભાઈ ૯૯૦૪૧૫૬૩૬૧ ઇસ્માઇલ નગર સાગર સોસાયટી 5
597 ANAANDML38000768 પરવેજખાન અકબરખાન પઠાણ ૮૭૫૮૦૩૩૪૮૭ હાથ કામ ઇસ્માઇલ નગર 5
598 ANAANDML38000769 વહોરા સત્તારભાઈ અબ્દુલભાઈ ૯૫૧૦૦૪૯૧૦૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર 5
599 ANAANDML38000770 ઇલીયાસ ગુલામનબી વ્હોરા ૯૬૨૪૩૯૯૦૦૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
600 ANAANDML38000772 સૈયદ ઈનાયતઅલી અહેમદઅલી ૮૪૦૧૦૧૧૩૫૩ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર 5
601 ANAANDML38000773 ફકીરભાઈ ગફુરભાઈ વ્હોરા ૯૯૨૪૮૭૨૯૪૫ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર 5
602 ANAANDML38000774 વ્હોરા ફકીરમહંમદ ઈબ્રાહીમભાઈ ૯૭૩૭૩૩૬૨૧૯ બંગડી ઇસ્માઇલ નગર 5
603 ANAANDML38000775 મહંમદ કાસીમ સફીરહેમાન પઠાણ ૯૫૧૦૭૧૪૧૦૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
604 ANAANDML38000776 વહોરા મુસ્તાકભાઈ યાકુબભાઈ ૯૭૨૬૩૩૭૧૦૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર 5
605 ANAANDML38000777 વ્હોરા ઉસ્માનગની ઈસુબભાઈ ૯૧૭૩૯૩૮૩૯૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
606 ANAANDML38000778 અલતાફ ભાઈ ઉસ્માનભાઈ વ્હોરા ૯૮૭૯૩૭૫૨૨૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર 5
607 ANAANDML38000779 મીર અબ્દુલરજ્જાક રમજાનભાઈ ૭૮૭૪૭૫૦૯૧૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
608 ANAANDML38000780 વ્હોરા ફિરોજભાઈ જમાલભાઈ ૯૯૯૮૫૬૮૧૧૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
609 ANAANDML38000781 મેમણ ઈદ્રીશભાઈ અબ્દુલભાઈ ૮૯૮૦૯૪૦૩૨૦ ચશ્માં ઇસ્માઇલ નગર 5
610 ANAANDML38000782 વ્હોરા સિરાજભાઈ ગફુરભાઈ ૯૭૩૭૦૦૧૨૦૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
611 ANAANDML38000783 અલતાફ ઇકબાલભાઈ મન્સૂરી ૮૭૩૫૮૮૦૭૧૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
612 ANAANDML38000784 ઈરફાનભાઈ અબ્દુલકરીમ વ્હોરા ૯૧૭૩૦૨૯૨૦૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રહેમત નગર 5
613 ANAANDML38000785 મોસીનભાઈ ઇકબાલભાઈ વહોરા ૯૧૭૩૧૮૪૦૩૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
614 ANAANDML38000787 ઈર્શાદ ફારુકભાઈ વહોરા ૭૫૬૭૦૭૨૭૦૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
615 ANAANDML38000788 ખોખાર મોહસીન આશિકહુસેન ૭૩૮૩૧૩૦૬૦૭ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
616 ANAANDML38000789 વસીમહુસેન અબ્દુલગની વહોરા ૯૫૫૮૧૩૬૦૮૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ મારિયમ મસ્જીદ પાસે 3
617 ANAANDML38000790 વહોરા ઇમરાનભાઈ ગુલામનબી ૯૭૨૪૧૮૫૦૩૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર 5
618 ANAANDML38000792 મેમણ આરીફભાઇ મહંમદહુસેન ૮૭૫૮૨૭૨૭૪૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
619 ANAANDML38000793 વહોરા રિયાજભાઈ યાસીનભાઈ ૯૦૯૯૫૨૭૯૩૬ નાસ્તા હાઉસ ઇસ્માઇલ નગર 5
620 ANAANDML38000794 આમીરભાઈ વ્હોરા ૭૮૭૪૨૮૨૩૪૪ નાસ્તા હાઉસ ઇસ્માઇલ નગર 5
621 ANAANDML38000795 વ્હોરા સાજીદભાઈ યુનુસભાઈ ૯૭૧૪૫૧૦૫૪૧ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર 5
622 ANAANDML38000796 વ્હોરા રીયાઝભાઈI યુનુસભાઈ ૯૭૨૪૦૩૮૩૯૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
623 ANAANDML38000797 ઈરફાનભાઈ કાસમભાઈ વહોરા ૮૧૫૩૯૩૮૦૮૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રહેમત નગર 5
624 ANAANDML38000798 નાજીરભાઈ આદમભાઈ વહોરા ૮૪૦૧૫૨૬૨૫૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રહેમત નગર 5
625 ANAANDML38000799 વ્હોરા અનવરભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ ૯૭૨૩૭૧૬૫૯૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રહેમત નગર 5
626 ANAANDML38000800 મેમણ અબ્દુલરહેમાન અહેમદભાઈ ૭૫૬૭૫૨૧૦૫૬ ચશ્માં ઇસ્માઇલ નગર કબ્રસ્તાન રોડ 5
627 ANAANDML38000801 રજુખાન શરીફખાન પઠાણ ૯૭૨૬૦૪૫૬૨૭ આમલેટ રહેમત નગર 5
628 ANAANDML38000802 કાલુખાન શરીફખાન પઠાણ ૯૧૭૩૦૬૫૨૧૧ આમલેટ રહેમત નગર 5
629 ANAANDML38000803 વસીમભાઈ ગનીભાઈ વહોરા ૮૪૮૭૮૦૧૬૩૭ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રહેમત નગર 5
630 ANAANDML38000804 મોહસીનભાઈ સલીમભાઈ વહોરા ૮૭૩૨૯૮૯૫૪૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રહેમત નગર 5
631 ANAANDML38000805 વહોરા નાજીરમહંમદ રસુલભાઈ ૯૮૨૪૯૨૨૩૮૬ આયુર્વેદિક ગોળીઓ રહેમત નગર 5
632 ANAANDML38000806 વ્હોરા સોહેલભાઈ હબીબભાઈ ૯૭૨૬૩૬૭૨૧૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ એકતા નગર, ભાલેજ રોડ 3
633 ANAANDML38000807 ઇમરાનભાઈ ઇકબાલભાઈ વહોરા ૯૬૦૧૪૦૧૪૭૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રહેમત નગર 5
634 ANAANDML38000808 ઇકબાલભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ વ્હોરા ૯૬૦૧૪૦૧૪૭૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રહેમત નગર 5
635 ANAANDML38000809 યુનુશભાઈ અબ્દુલભાઈ વહોરા ૯૭૨૬૨૪૮૯૧૭ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રહેમત નગર 5
636 ANAANDML38000810 ઈસ્માઈલભાઈ મહંમદભાઈ વહોરા ૯૫૮૬૭૮૬૯૦૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રરહેમત નગર 5
637 ANAANDML38000811 વ્હોરા આરીફભાઈ ઈસુબભાઈ ૯૯૭૮૨૮૦૨૩૯ કટલરી એકતાનગર નાપા 3
638 ANAANDML38000812 હારુનભાઈ યુસુફભાઈ મેમણ ૭૩૮૩૭૪૫૩૫૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
639 ANAANDML38000813 ઐયુબભાઈ ઇકબાલભાઈ વ્હોરા ૯૯૦૯૨૯૪૮૦૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
640 ANAANDML38000814 સકીલભાઈ ઇકબાલભાઈ વ્હોરા ૭૩૮૩૦૯૪૮૫૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
641 ANAANDML38000815 આરીફભાઇ ઉસ્માનભાઈ વહોરા ૯૯૦૪૯૧૭૮૬૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
642 ANAANDML38000816 ઈસ્માઈલભાઈ ઈસુબભાઈ વહોરા ૮૩૪૭૮૬૬૪૮૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
643 ANAANDML38000817 ઇકબાલભાઈ યુસુફભાઈ વ્હોરા ૯૯૨૫૧૩૫૪૯૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
644 ANAANDML38000818 મેમણ મહંમદજુનેદ ઈસ્માઈલભાઈ ૯૯૧૩૩૭૮૬૮૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
645 ANAANDML38000819 અબ્દુલસત્તાર આદમભાઈ વ્હોરા ૯૯૧૩૦૪૭૫૫૦ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક બાર્બર, દરજી, મિકેનિક વગેરે) ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
646 ANAANDML38000820 ઈરફાનભાઈ ઇનુસભાઈ વહોરા ૯૯૦૪૭૫૦૯૬૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
647 ANAANDML38000821 મેમણ અમીનભાઈ હનીફભાઈ ૯૭૧૨૮૫૧૨૩૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
648 ANAANDML38000822 વહોરા અઝીઝભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ ૯૫૩૭૭૯૯૨૦૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
649 ANAANDML38000823 વહોરા અનવરભાઈ આદમભાઈ ૭૭૭૮૯૦૬૫૩૦ મામારા ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
650 ANAANDML38000824 સાજીદભાઈ અબ્દુલસત્તાર વહોરા ૯૭૨૩૭૩૧૩૫૦ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
651 ANAANDML38000825 ફિરોજભાઈ નુરમહમદભાઈ વહોરા ૯૯૯૮૨૨૫૮૪૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
652 ANAANDML38000827 વ્હોરા મુસ્તાકભાઈ ઈનાયતભાઈ ૯૯૦૪૭૮૮૧૦૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
653 ANAANDML38000828 મુન્નાભાઈ જમાલભાઈ વહોરા ૮૧૪૦૩૭૩૫૦૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
654 ANAANDML38000829 મેમણ મહંમદઆરીફ અબ્દુલરેહમાન ૯૪૨૮૭૪૪૭૪૪ ચશ્માં ઇસ્માઇલ નગર 5
655 ANAANDML38000831 વ્હોરા અહેમદઅલી અબ્દુલરહેમાન ૮૪૦૧૯૫૧૩૩૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
656 ANAANDML38000832 દિવાન આરીફશા અલીશા ૭૬૦૦૫૯૮૮૪૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
657 ANAANDML38000833 મહેબુબભાઈ ઇનુષભાઈ વ્હોરા ૭૬૯૮૧૯૬૬૮૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
658 ANAANDML38000834 દિવાન સિકંદરશા જીવાશા ૯૯૭૪૦૨૪૫૧૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
659 ANAANDML38000835 સકીલભાઈ ઉસ્માનભાઈ વહોરા ૮૭૩૪૦૪૭૮૮૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
660 ANAANDML38000836 ફજલ હુસેન ૮૪૮૮૯૩૮૫૨૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
661 ANAANDML38000837 ઉસ્માનભાઈ આદમભાઈ વ્હોરા ૯૦૯૯૨૫૯૯૭૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
662 ANAANDML38000838 વ્હોરા ઐયુબભાઈ હસનભાઈ ૯૭૨૫૬૩૩૧૬૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
663 ANAANDML38000839 રસિકભાઈ ગુલામરસુલ વ્હોરા ૮૮૬૬૧૮૬૨૧૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
664 ANAANDML38000840 આરીફભાઇ રહીમભાઈ વ્હોરા ૯૧૦૪૮૫૮૬૩૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
665 ANAANDML38000841 વહોરા શાહેદ અબ્દુલકૈયુમ ૮૪૯૦૮૨૫૨૫૨ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
666 ANAANDML38000842 વ્હોરા સકીલભાઈ ઇલીયાસભાઈ ૯૬૬૨૨૩૯૯૯૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
667 ANAANDML38000843 મહંમદમુખ્તાર જૈનુલમિયાઅન્સારી ૯૯૦૪૨૬૬૦૬૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ્સ, હાથ કામ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
668 ANAANDML38000844 વહોરા અલતાફભાઈ સુલેમાનભાઈ ૮૪૮૭૦૧૪૦૭૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
669 ANAANDML38000845 અબ્દુલવહીદ બુંદુશા દિવાન ૮૧૪૧૦૯૪૩૭૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ્સ, રૂમાલ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
670 ANAANDML38000846 ઈસ્માઈલભાઈ વોરા ૯૭૨૭૪૪૫૦૫૧ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક બાર્બર, દરજી, મિકેનિક વગેરે) ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
671 ANAANDML38000847 સિરાજભાઈ ગનીભાઈ વહોરા ૯૯૦૯૪૧૩૨૫૨ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ), મસાલા ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
672 ANAANDML38000848 સાકીરખાન જુમ્માનમિયા ૯૭૨૫૭૨૭૮૬૨ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
673 ANAANDML38000849 આબેડખાન સિરાજખાન પઠાણ ૯૯૭૮૮૧૭૯૩૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
674 ANAANDML38000850 મેમણ વસીમ મો.હુસેન ૯૯૧૩૦૮૭૦૧૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
675 ANAANDML38000851 વહોરા ઈનાયતભાઈ ૯૯૦૯૨૫૪૪૫૩ કાર મેકેનિક ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
676 ANAANDML38000852 વ્હોરા ઉમરભાઈ ૯૮૨૪૦૨૦૨૫૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
677 ANAANDML38000853 મલેક અબ્દુલહનીફ ૯૧૦૪૨૯૮૪૮૩ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
678 ANAANDML38000854 ઉવેશઅહેમદ સકીલઅહેમદ શેખ ૭૪૦૫૫૯૬૨૯૨ કટલરી ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
679 ANAANDML38000855 વહોરા અબ્દુલકૈયુમ ૯૭૩૭૪૫૮૯૩૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
680 ANAANDML38000856 ખાલીદ ખાન ૯૦૯૯૧૩૧૦૮૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
681 ANAANDML38000857 અસલમભાઈ ઐયુબભાઈ વ્હોરા ૯૯૯૮૧૧૩૯૪૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ્સ, ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
682 ANAANDML38000858 ઇમરાનભાઈ અલ્લારખા ૯૮૯૮૫૮૩૪૨૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
683 ANAANDML38000859 મેમણ અબ્દુલરજાક ઉસ્માનગની ૭૭૭૮૦૨૧૫૪૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
684 ANAANDML38000860 નાજીરભાઈ મહંમદભાઈ વહોરા ૭૮૦૨૯૫૬૨૪૬ ફીનાઈલ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
685 ANAANDML38000861 અનીશભાઈ સિરાજભાઈ વ્હોરા ૯૭૨૫૯૭૫૨૮૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
686 ANAANDML38000862 અનવરભાઈ મહમદભાઈ વ્હોરા ૯૯૨૫૭૦૫૧૫૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો, રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
687 ANAANDML38000863 મેમણ મો.અસરફ રફીકભાઈ ૯૨૭૬૧૫૫૯૩૧ ચશ્માં ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
688 ANAANDML38000865 દિવાન  લતીફશા ગુલઝારશા ૯૭૧૨૧૧૯૬૭૯ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
689 ANAANDML38000866 સરફરાજ અન્સારી ૯૧૦૪૨૪૪૦૨૧ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
690 ANAANDML38000867 મેમણ સામીર રફીકભાઈ ૮૦૦૦૧૬૫૦૩૦ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક બાર્બર, દરજી, મિકેનિક વગેરે), SPECT ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
691 ANAANDML38000868 રિયાજભાઈ અલીમહોમાંમ્દ વ્હોરા ૯૯૭૪૯૦૦૩૫૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
692 ANAANDML38000869 સલીમભાઈ વોરા ૯૫૩૭૦૫૫૦૪૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
693 ANAANDML38000870 ઇશાકભાઈ વહોરા ૯૧૭૩૧૨૨૦૦૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
694 ANAANDML38000871 ભરતભાઈ ભલાભાઈ વાઘેલા ૯૯૭૪૧૯૨૯૦૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
695 ANAANDML38000872 મુનાફભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ મેમણ ૯૬૮૭૦૩૩૦૫૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
696 ANAANDML38000873 મો.નાઝીર સકીલઅહેમદ શેખ ૮૮૬૬૫૬૩૧૩૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
697 ANAANDML38000875 અસરફભાઈ રજ્જાકભાઈ મેમણ ૮૪૦૧૧૯૧૪૬૧ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
698 ANAANDML38000876 અસલમભાઈ ઐયુબભાઈ ૯૭૨૩૧૪૩૯૯૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
699 ANAANDML38000877 અજીજભાઈ સુલેમાનભાઈ વ્હોરા ૯૯૧૩૦૪૦૮૧૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
700 ANAANDML38000878 વાઘેલા સુરેશભાઈ ભાઈજીભાઈ ૯૯૭૪૧૯૦૨૨૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
701 ANAANDML38000879 ઈરફાનભાઈ ઈદ્રીશભાઈ વ્હોરા ૭૦૯૬૩૩૫૯૫૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
702 ANAANDML38000880 વ્હોરા સલીમભાઈ મહમદભાઈ ૯૯૦૪૨૫૦૦૧૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
703 ANAANDML38000881 અસલમભાઈ ઈદ્રીશભાઈ વ્હોરા ૯૫૫૮૮૭૩૧૮૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
704 ANAANDML38000882 આરીફભાઇ ઈસ્માઈલભાઈ વ્હોરા ૯૫૮૬૧૩૯૧૪૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
705 ANAANDML38000883 વ્હોરા ઉસ્માનગની ગફુરભાઈ ૯૮૯૮૧૭૧૨૬૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
706 ANAANDML38000884 મો.રફીક અબ્દુલકુદ્દુસ મેમણ ૮૭૩૫૮૬૨૮૨_ ઈલેક્ટ્રીક મતેરિઅલ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
707 ANAANDML38000885 અશ્વિનકુમાર રઈજીભાઈ ગોહેલ ૮૭૫૮૪૫૩૪૪૬ ભંગાર ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
708 ANAANDML38000886 મો.સઈદ બસીરભાઈ વહોરા ૭૩૮૩૮૭૪૯૨૭ ગરમ મસાલા ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
709 ANAANDML38000887 ઈદ્રીશભાઈ મહમદભાઈ વહોરા ૯૭૧૪૬૩૪૧૨૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
710 ANAANDML38000888 ફિરોજભાઈ સબુરભાઈ વ્હોરા ૯૫૫૮૯૫૫૭૨૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
711 ANAANDML38000889 મેમણ ઈરફાનભાઈ અબુભાઈ ૯૮૨૪૯૧૯૦૬૨ ભંગાર ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
712 ANAANDML38000890 મુખ્તાર યાસીનભાઈ વહોરા ૯૭૩૭૦૩૨૭૬૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
713 ANAANDML38000891 વહોરા ઇમરાન અબ્દુલરઝાક ૯૭૨૫૩૪૪૯૬૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
714 ANAANDML38000892 સકીલભાઈ ઈદ્રીશભાઈ વ્હોરા ૯૬૦૧૩૧૯૫૩૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જકરીયા મસ્જિદ, 6
715 ANAANDML38000893 રામસિંહ અમરસિંહ પરમાર ૯૬૦૬૧૧૦૪૬_ સિઝનેબલ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
716 ANAANDML38000894 વહોરા યાસીનભાઈ અબ્દુલરજાક ૯૯૯૮૨૯૨૮૮૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ભાલેજ રોડ મેમણ કોલોની 3
717 ANAANDML38000895 સોહેલભાઈ અબ્દુલરજ્જાક વ્હોરા ૭૮૭૮૨૧૬૫૪૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
718 ANAANDML38000896 રિજવાન ઈદ્રીશભાઈ વહોરા ૯૮૯૮૨૧૦૪૪૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
719 ANAANDML38000897 ઇમરાનભાઈ ઈદ્રીશભાઈ વહોરા ૮૪૮૮૯૭૦૨૨૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
720 ANAANDML38000898 વ્હોરા યાસીનભાઈ ગુલામરસુલ ૯૮૭૯૯૭૧૦૪૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
721 ANAANDML38000899 વહોરા જુબેરભાઈ સિરાજભાઈ ૮૧૪૧૦૧૫૧૭૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
722 ANAANDML38000900 ઉસ્માનભાઈ મન્સૂરી ૮૧૪૦૫૫૯૭૪૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
723 ANAANDML38000901 રાજુભાઈ શરીફખાન પઠાણ ૯૭૨૬૦૪૫૬૨૭ આમલેટ રહેમત નગર 5
724 ANAANDML38000902 નજીમભાઈ હનીફભાઈ અન્સારી ૮૬૯૦૮૯૬૩૫૨ બિસ્કીટ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
725 ANAANDML38000904 શેખ બસીરભાઈ જલીલ ૭૮૧૯૯૧૯૮૦૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
726 ANAANDML38000905 સબીકઅહેમદ ઈબ્રાહીમ અબ્દુલફકીર ૯૬૬૨૩૩૫૬૭૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
727 ANAANDML38000906 અન્સારી મો.અલતાફ સાહેબજાન ૯૭૩૭૪૭૬૪૭૨ ટાયર ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
728 ANAANDML38000907 મેમણ અબ્દુલવહીદ અસરફભાઈ ૮૧૫૪૦૩૧૪૩૨ રમકડાં ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
729 ANAANDML38000908 શેખ સદીકહુસેન અહેમદહુસેન ૯૯૯૮૮૫૧૨૯૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
730 ANAANDML38000909 વહોરા ઇકબાલભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ ૯૫૫૮૭૩૦૫૦૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
731 ANAANDML38000910 ઈરફાનભાઈ અબ્દુલગની વહોરા ૯૯૦૯૪૧૩૯૫૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
732 ANAANDML38000911 ફારુકભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ વહોરા ૭૩૮૩૧૯૮૫૦૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
733 ANAANDML38000912 અહેમદભાઈ હસનભાઈ વ્હોરા ૮૧૨૮૭૯૯૩૩૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
734 ANAANDML38000913 મેમણ સામીર મહંમદ ઇકબાલ ૯૮૯૮૯૨૫૭૩૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
735 ANAANDML38000914 મેમણ મો.ઇકબાલ સફી.મો ૯૮૯૮૯૨૫૭૩૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
736 ANAANDML38000915 મલેક અબ્દુલમિયા ૯૯૦૪૨૬૨૬૫૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
737 ANAANDML38000916 સરફરાજશા નેમતશા દિવાન ૯૯૯૮૨૩૫૭૩૮ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
738 ANAANDML38000917 સોહેલભાઈ સત્તારભાઈ વ્હોરા ૯૯૭૪૧૦૪૯૪૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
739 ANAANDML38000918 આરીફભાઇ ઇકબાલભાઈ મેમણ ૮૧૪૦૩૨૫૮૧૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
740 ANAANDML38000920 ઇલીયાસભાઈ ગફુરભાઈ વ્હોરા ૮૧૫૫૮૫૦૨૧૭ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
741 ANAANDML38000921 મકસુદભાઈ યુનુસભાઈ વહોરા ૯૦૫૪૧૦૫૦૯૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
742 ANAANDML38000922 અનવરભાઈ એ વ્હોરા ૯૯૨૪૮૧૨૮૬૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
743 ANAANDML38000923 શેખ અતુઅલ્લા મો.રાજા ૯૯૯૮૬૯૪૭૮૪ ભરતકામ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
744 ANAANDML38000924 ઇકબાલભાઈ એન વ્હોરા ૯૮૨૫૮૯૭૨૩૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
745 ANAANDML38000925 ખોજ દાહોદવાલા ૮૦૦૦૧૫૯૬૫૨ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક બાર્બર, દરજી, મિકેનિક વગેરે) ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
746 ANAANDML38000926 સલીમભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ વહોરા ૯૭૧૪૫૩૫૮૬૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
747 ANAANDML38000927 વ્હોરા સોહેલ અબ્દુલ ૯૯૭૪૭૯૫૯૪૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
748 ANAANDML38000928 વ્હોરા અહેમદ હસનભાઈ ૯૯૨૫૭૦૫૧૫૪ ભંગાર ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
749 ANAANDML38000929 મન્સૂરી રહેમાનભાઈ સુલેમાનભાઈ ૯૭૨૪૪૭૪૪૮૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
750 ANAANDML38000930 ઇમરાનભાઈ મુસ્તુફાભાઈ વહોરા ૯૭૩૭૦૭૩૫૦૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
751 ANAANDML38000931 ઇમરાનશા દિવાન ૯૦૯૯૫૫૬૮૫૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
752 ANAANDML38000932 સાજીદભાઈ ઇલીયાસભાઈ વ્હોરા ૯૯૨૫૧૬૬૩૧૭ દૂધ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
753 ANAANDML38000933 લખાણી નજમુદ્દીન હેઈદારઅલી ૯૩૨૭૩૫૮૬૨૩ ભંગાર ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
754 ANAANDML38000934 ચાંદભાઈ ગુલામરસુલ શેખ ૯૭૨૫૯૭૫૧૮૦ નાસ્તા હાઉસ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
755 ANAANDML38000935 ઉસ્માનભાઈ હાજી ઈબ્રાહીમભાઈ વ્હોરા ૮૭૩૪૯૮૫૦૪૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
756 ANAANDML38000936 ફારુકભાઈ રફીકભાઈ મેમણ ૯૦૩૩૫૮૪૦૧૧ ચશ્માં ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
757 ANAANDML38000937 શેખ રીયાઝભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ ૯૬૦૧૧૬૦૦૦૬ ભંગાર ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
758 ANAANDML38000938 સોહેબભાઈ અસલમભાઈ વહોરા ૯૦૩૩૮૮૫૨૭૧ ભંગાર ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
759 ANAANDML38000939 સકીલભાઈ ઈસુબભાઈ વ્હોરા ૯૯૨૫૭૦૫૧૫૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
760 ANAANDML38000940 વહોરા યાસીનભાઈ કાસમભાઈ ૭૩૮૩૨૦૦૮૬૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
761 ANAANDML38000941 હારુનશા અનવરશા દિવાન ૭૮૦૨૦૮૮૨૦૧ બેકરી ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
762 ANAANDML38000942 દિવાન જાવેદશા અનવરશા ૭૬૯૮૮૯૧૮૫૮ નાસ્તા હાઉસ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
763 ANAANDML38000943 લુહાર અબ્દુલઅજીજ મો.ખુર્સીદ ૭૩૮૩૪૭૨૯૫૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
764 ANAANDML38000944 ફિરોજભાઈ અબ્દુલસત્તાર શેખ ૭૨૮૫૦૧૭૪૨૪ નાસ્તા હાઉસ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
765 ANAANDML38000945 નસીમબાનું અબ્દુલકાદર મેમણ ૯૫૫૮૨૯૧૭૧૭ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
766 ANAANDML38000946 સાજભાઈ એ વહોરા ૮૫૧૧૯૦૩૦૨૩ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
767 ANAANDML38000947 જુમ્માનાદાફ ભુલ્લાનાદાફ ૮૯૬૨૧૨૨૭૦૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
768 ANAANDML38000948 નુરમહમદ અબ્દુલગની વહોરા ૯૯૨૪૭૬૪૫૩૭ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
769 ANAANDML38000949 ઈદ્રીશભાઈ ઉસ્માનગની વહોરા ૯૯૦૪૦૯૭૪૯૧ વાયરમેન ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
770 ANAANDML38000950 અલ્લારખા વહોરા ૯૯૧૩૯૨૧૪૩૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
771 ANAANDML38000951 વહોરા ઈરફાનભાઈ ઉસ્માનભાઈ ૭૮૦૨૦૮૮૭૩૧ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક બાર્બર, દરજી, મિકેનિક વગેરે) ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
772 ANAANDML38000953 ઈબ્રાહીમભાઈ મહમદ વ્હોરા ૭૩૫૯૩૯૨૯૪૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
773 ANAANDML38000954 કુરેશી ઐયુબભાઈ અહેમદભાઈ ૯૬૩૮૭૦૪૪૪૫ બિરિયાની ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
774 ANAANDML38000955 સિરાજભાઈ સુલેમાનભાઈ વહોરા ૯૯૯૮૯૮૩૫૪૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
775 ANAANDML38000956 સલીમભાઈ એ વહોરા ૯૯૯૮૬૯૦૦૪૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
776 ANAANDML38000957 વહોરા ઇમરાનભાઈ અનવરભાઈ ૯૫૭૪૪૫૨૮૬૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
777 ANAANDML38000959 અન્સારી સેહજાદભાઈ ઉસ્માન ૮૫૧૧૮૩૧૧૧૬ બેકરી ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
778 ANAANDML38000960 મેમણ રફીકભાઈ જુસાબભાઈ ૯૦૩૩૯૦૬૮૪૩ ચશ્માં ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
779 ANAANDML38000961 અન્સારી વસીમભાઈ ફરીદભાઈ ૮૮૬૬૨૬૨૦૪૮ બેકરી ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
780 ANAANDML38000962 અનવરખાન રસુલખાન પઠાણ ૮૪૦૧૧૯૨૮૨૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
781 ANAANDML38000963 હરમાનસિંગ દિલીપસિંગ સરદાર ૯૩૯૧૭૩૮૧૦૬ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
782 ANAANDML38000964 માનસિંગ હરમાનસિંગ સરદાર ૯૩૯૧૭૩૮૧૦૬ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
783 ANAANDML38000965 શેખ સલીમભાઈ ગુલામરસુલ ૯૭૨૫૯૭૫૨૦૭ રસોઈ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
784 ANAANDML38000966 વ્હોરા તોસીફ અલ્લારખાભાઈ ૮૫૪૭૪૬૩૬૬_ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
785 ANAANDML38000968 તોસીફ  સલીમભાઈ વહોરા ૮૪૬૦૨૦૮૨૦૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
786 ANAANDML38000969 વ્હોરા રિજવાન અલ્લારખા ૯૮૦૧૦૮૧૦૪૭ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
787 ANAANDML38000971 શેખ સબ્બીરઅહેમદ અબ્દુલરહેમાન ૭૦૪૧૯૭૧૧૯૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
788 ANAANDML38000972 મેમણ મો.તોસીફ રફીકભાઈ ૯૦૩૩૪૪૩૫૧૨ ચશ્માં ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
789 ANAANDML38000974 મોઈનખાન સલીમભાઈ વહોરા ૮૮૬૬૭૪૮૪૫૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
790 ANAANDML38000976 રીઝવાન આદમI વ્હોરા ૯૫૫૮૬૧૭૦૮૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
791 ANAANDML38000978 સલીમભાઈ યુનુસભાઈ વહોરા ૯૭૨૩૬૮૭૪૬૦ ગલ્લો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
792 ANAANDML38000979 સબીરભાઈ મોહમંદભાઈ વહોરા ૯૫૭૪૧૫૪૬૩૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
793 ANAANDML38000981 મહેશભાઈ રમેશભાઈ વાઘેલા ૯૭૧૨૩૮૩૪૫૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
794 ANAANDML38000982 મહંમદ શેહરાજ શેખ કૈયુમ ૯૬૬૨૫૮૧૯૩૫ હાથ કામ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
795 ANAANDML38000983 મહંમદ તોફીક આરીફભાઇ ૯૯૧૩૪૧૭૧૬૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
796 ANAANDML38000984 સાજીદભાઈ યુનુશભાઈ વહોરા ૮૪૦૧૯૪૪૧૩૩ ગલ્લો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
797 ANAANDML38000985 સરફરાજભાઈ યાસીનભાઈ વહોરા ૯૬૩૮૧૦૧૩૭૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રહિમા નગર 5
798 ANAANDML38000986 ઈરફાન નબીજી વહોરા ૯૭૨૫૦૭૪૩૮૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
799 ANAANDML38000987 સઈદભાઈ મહેબુબભાઈ સૈયદ ૯૫૭૪૪૮૬૫૪૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
800 ANAANDML38000988 અન્સારી નાજીરહુસેન તાકીરઅહેમદ ૯૯૦૪૯૫૫૩૩૨ બિસ્કીટ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
801 ANAANDML38000989 વાજીદભાઈ  અન્સારી ૯૬૩૮૭૫૭૮૭૮ બિસ્કીટ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
802 ANAANDML38000991 મેમણ સેહજાદ અબ્દુલ રજ્જાક ૭૩૫૯૬૦૭૦૩૯ હેન્ડ્સ ફ્રી ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
803 ANAANDML38000992 મો.જુબેર મેહમુદ પઠાણ ૯૭૧૪૭૭૮૫૬૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
804 ANAANDML38000993 વહોરા સમીરભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ ૯૫૭૪૬૫૭૮૯૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
805 ANAANDML38000994 રોશનભાઈ મહંમદભાઈ શેખ ૯૮૯૮૮૪૯૪૯૩ મિકેનિકલ  ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
806 ANAANDML38000995 રફીકભાઈ નાબીજીભાઈ વહોરા ૯૬૦૧૭૩૯૬૦૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
807 ANAANDML38000996 સબાનાબાનું ઇલીયાસભાઈ મેમણ ૯૧૫૭૭૧૩૯૧૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
808 ANAANDML38000997 ઇમ્તિયાજભાઈ નાબીજી વહોરા ૯૭૨૫૬૨૬૬૨૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
809 ANAANDML38000998 વ્હોરા રજ્જાકભાઈ ગુલામનબી ૯૯૦૪૪૮૨૨૪૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
810 ANAANDML38000999 ઇલીયાસભાઈ અજીજભાઈ વહોરા ૯૮૯૮૧૪૪૦૬૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
811 ANAANDML38001001 વ્હોરા સબીનાબેન સમદભાઈ ૯૯૦૯૮૩૧૦૧૯   કપડા અબરાર કોલોની, રેલવે ક્રોસિંગ 5
812 ANAANDML38001002 મહેબુબભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ વહોરા ૯૯૨૪૪૨૮૫૬૧ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) ઉમરી નગર 5
813 ANAANDML38001003 વહોરા સિરાજભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ ૯૮૭૯૭૪૮૩૦૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
814 ANAANDML38001004 વહોરા ઇકબાલભાઈ ગુલામરસુલ ૮૪૦૧૯૬૧૩૧૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ કોહીનૂર સોસાયટી 5
815 ANAANDML38001005 વહોરા નસીમભાઈ અબ્દુલગની ૯૯૯૮૮૬૧૬૬૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર આણંદ 5
816 ANAANDML38001009 તોફીકભાઈ સિરાજભાઈ વહોરા ૯૯૨૪૦૧૬૩૦૪ નાસ્તા હાઉસ બાકરોલ ગેટ 1
817 ANAANDML38001010 માછી સવિતાબેન અંબાલાલ ૯૮૨૫૨૬૩૪૧૦ સિંગ ચણા બાકરોલ ગેટ 1
818 ANAANDML38001011 વ્હોરા આમીરભાઈ સિકંદરભાઈ ૯૧૭૩૦૩૮૭૧૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ બાકરોલ ગેટ 1
819 ANAANDML38001012 કમલેશભાઈ હસમુખભાઈ શાહ ૯૮૭૯૧૪૪૭૮૭ ગલ્લો બાકરોલ ગેટ 1
820 ANAANDML38001013 દિલીપકુમાર મદનલાલ પ્રજાપતિ ૮૩૪૭૭૬૧૪૪૦ નાસ્તા હાઉસ બાકરોલ ગેટ 1
821 ANAANDML38001014 અજરઅહેમદ મો.અન્સારી ૯૪૨૭૦૨૫૭૨૭ બેકરી ભંગાર બાકરોલ ગેટ 1
822 ANAANDML38001015 વ્હોરા સમીરભાઈ સિરાજભાઈ ૯૬૦૧૨૬૩૭૮૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ બાકરોલ ગેટ 1
823 ANAANDML38001016 એઝાઝમહંમદ યુસુફમિયા મલેક ૯૯૨૪૩૦૯૧૮૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બાકરોલ ગેટ 1
824 ANAANDML38001017 ભગવાન માનસિંહ કુશવાહા ૮૪૦૧૨૫૫૫૪૯ પકોડી બાકરોલ ગેટ 1
825 ANAANDML38001018 રણજીત જશવંત ગીલ ૯૪૨૯૧૮૯૫૧૩ નાસ્તા હાઉસ બાકરોલ ગેટ 1
826 ANAANDML38001019 ક્રિશ્ના ઇન્દલ કુસ્વાહા ૭૨૨૬૮૬૨૩૯૦ પકોડી બાકરોલ ગેટ 1
827 ANAANDML38001301 પરમાર વલ્જીભાઈ મરસીયાભાઈ ૮૧૫૮૬૭૦૧૪૮ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) મોતી શાક માર્કેટ સામે, આણંદ 10
828 ANAANDML38001304 મિર્ઝા અમીતબેગ નસરુબેગ ૭૩૮૩૧૯૯૫૨૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સુપર માર્કેટ આણંદ 10
829 ANAANDML38001305 મહંમદ સુભાન ઈનાયત વ્હોરા ૭૨૦૩૯૪૭૪૮૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સુપર માર્કેટ આણંદ 10
830 ANAANDML38001306 પઠાણ જમીરખાન માંકીરખાન ૭૩૮૩૪૪૫૯૨૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સુપર માર્કેટ આણંદ 10
831 ANAANDML38001307 વ્હોરા અફજલ ઉસ્માન ૯૯૭૪૧૪૨૭૧૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સુપર માર્કેટ આણંદ 10
832 ANAANDML38001308 વ્હોરા મુસ્તકીમ રફીકભાઈ ૮૧૨૮૦૩૧૫૦૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સુપર માર્કેટ આણંદ 10
833 ANAANDML38001309 તપકભાઇ ઠાકુર ૮૭૩૩૮૨૫૨૯૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાક માર્કર 10
834 ANAANDML38001310 વ્હોરા મો.રફીક ઉમરભાઈ ૮૮૬૬૨૧૫૫૭૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાક માર્કર 10
835 ANAANDML38001311 આમીર આરીફ વ્હોરા ૭૩૫૯૮૨૨૩૨૭ સ્ટીલ મતેરિઅલ ટૂંકી ગલી આણંદ 10
836 ANAANDML38001313 વાકાક્રભાઈ યાસીનભાઈ વ્હોરા ૯૦૧૬૦૦૭૪૭૪ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) રેલવે સ્ટેશન સામે આણંદ 10
837 ANAANDML38001314 મલેક સમીરમિયા ઇસુબમિયા ૯૯૭૪૨૨૦૧૫૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટી શાક માર્કેટ, આણંદ 10
838 ANAANDML38001315 રોહિતભાઈ ભગુભાઈ પ્રજાપતિ ૯૮૨૪૧૮૦૯૭૬ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) રેલવે સ્ટેશન સામે આણંદ 10
839 ANAANDML38001316 આશાબેન કૈલાશભાઈ વાઘરી ૯૧૫૭૮૦૪૦૮૭ રમકડાં બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
840 ANAANDML38001317 જેઠીબેન અરવિંદભાઈ વાઘરી ૭૦૪૧૩૪૫૨૧૩ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
841 ANAANDML38001318 વાઘરી સોભાબેન ધમાભાઈ ૭૦૪૧૩૪૫૨૧૩ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
842 ANAANDML38001320 રાજેશભાઈ વાઘરી ૯૮૭૯૮૪૨૯૪૪ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
843 ANAANDML38001321 વાઘરી રીતીબેન મુકેશભાઈ ૭૫૬૭૭૧૦૦૬૦ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
844 ANAANDML38001322 વાઘરી હેતલબેન મનોજભાઈ ૭૫૬૭૭૧૦૦૬૦ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
845 ANAANDML38001323 વાઘરી જમનાબેન રસિકભાઈ ૮૨૩૮૨૩૫૬૭૭ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
846 ANAANDML38001324 વાઘરી સવિતાબેન ગેલજીભાઈ ૯૭૨૬૨૬૯૩૬૨ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
847 ANAANDML38001325 વાઘરી પીન્કીબેન દિલીપભાઈ ૯૭૩૬૨૬૯૩૬૨ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
848 ANAANDML38001326 વાઘરી લતાબેન રાજેશભાઈ ૮૩૨૦૯૫૫૭૪૦ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
849 ANAANDML38001328 વાઘરી ગેલાજીભાઈ બજુભાઈ ૯૭૨૬૨૬૯૩૬૨ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
850 ANAANDML38001329 વાદી બાબુભાઇ પોપટભાઈ ૯૯૯૮૪૮૬૩૩૩ ભંગાર બોરસદ ચોકડી, ખાડામાં 12
851 ANAANDML38001330 વાદી સુરેશભાઈ કનુભાઈ ૯૯૦૪૨૨૭૦૮૧ ખુરશી સમારકામ બોરસદ ચોકડી, ખાડામાં 12
852 ANAANDML38001331 વાદી વિજયભાઈ કનુભાઈ ૯૯૨૪૪૫૧૭૬૧ ખુરશી સમારકામ બોરસદ ચોકડી, ખાડામાં 12
853 ANAANDML38001332 વાદી કમલેશભાઈ હિંમતભાઈ ૯૧૦૪૭૭૫૪૨૪ ભંગાર બોરસદ ચોકડી, ખાડામાં 12
854 ANAANDML38001333 વાદી પોપટભાઈ સોમાભાઇ ૭૮૭૪૪૩૮૯૦૬ ભંગાર બોરસદ ચોકડી, ખાડામાં 12
855 ANAANDML38001334 વાઘરી નંદુબેન રાજુભાઈ ૯૭૨૬૫૩૪૪૩૧ મૌસમી બોરસદ ચોકડી, ખાડામાં 12
856 ANAANDML38001335 વાઘરી અશોકભાઈ વેળાભાઈ ૯૫૩૭૯૧૩૭૭૫ ભંગાર બોરસદ ચોકડી, ખાડામાં 12
857 ANAANDML38001336 વાઘરી નંદુબેન રવિભાઈ ૯૭૨૬૫૩૪૪૩૧ ભંગાર બોરસદ ચોકડી, ખાડામાં 12
858 ANAANDML38001337 વાઘરી કાંતાબેન રાજુભાઈ ૯૭૨૬૫૩૪૪૩૧ ભંગાર બોરસદ ચોકડી, ખાડામાં 12
859 ANAANDML38001338 વાઘરી રાધાબેન રાજુભાઈ ૯૫૩૭૯૧૩૭૭૫ ભંગાર બોરસદ ચોકડી, ખાડામાં 12
860 ANAANDML38001339 સોલંકી સીતાબેન હીરાભાઈ ૯૫૩૭૯૧૩૭૭૫ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) બોરસદ ચોકડી, ખાડામાં 12
861 ANAANDML38001340 સોલંકી જીવાભાઈ ગાભાભાઈ ૯૫૩૭૯૧૩૭૭૫ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) બોરસદ ચોકડી, ખાડામાં 12
862 ANAANDML38001341 શારદાબેન મહેશભાઈ ૭૮૦૨૮૧૦૦૩૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
863 ANAANDML38001342 લુહાર પીપાભાઈ ચુનીલાલ ૯૯૧૩૬૪૬૨૫૬ લુહાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
864 ANAANDML38001344 વાઘરી લીલાબેન બાબુભાઇ ૯૫૩૭૯૧૩૭૭૫ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
865 ANAANDML38001345 વાઘરી બચુંભાઈ બાબુભાઇ ૯૫૩૭૯૧૩૭૭૫ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
866 ANAANDML38001346 શૈલેશભાઈ પીપાભાઈ લુહાર ૯૯૧૩૬૪૬૨૫૬ લુહાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
867 ANAANDML38001347 લુહાર મીરાબેન હેમરાજભાઈ ૯૯૦૯૬૧૩૬૮૫ લુહાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
868 ANAANDML38001348 આશાબેન મહેશભાઈ વાઘરી ૯૯૨૫૫૬૪૯૩૪ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
869 ANAANDML38001349 વાઘરી સવિતાબેન બચુંભાઈ ૯૫૩૭૯૧૩૭૭૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
870 ANAANDML38001350 વાઘરી પપુભાઇ સોમાભાઇ ૯૯૭૮૧૮૧૪૬૦ ફર્નીચર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
871 ANAANDML38001351 વાઘરી મહેશભાઈ ડાહ્યાભાઈ ૮૪૮૮૦૩૨૧૨૨ ફર્નીચર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
872 ANAANDML38001352 ધોબી અંબાલાલ હીરાલાલ ૯૦૧૬૮૦૩૮૫૪ ધોબીકામ બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
873 ANAANDML38001353 લુહાર કાશીબેન મગનભાઈ ૯૮૯૮૨૫૧૮૧૨ લુહાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
874 ANAANDML38001354 લુહાર રંજનબેન છગનભાઈ ૯૯૦૯૬૧૩૬૮૫ લુહાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
875 ANAANDML38001355 ધોબી નંદકિશોર અંબાલાલ ૯૧૭૩૬૪૮૭૮૭ ધોબીકામ બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
876 ANAANDML38001356 વાઘરી કમીબેન ચંદુભાઈ ૮૩૪૭૭૫૧૧૯૪ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
877 ANAANDML38001359 દેવલબેન સહદેવભાઈ લુહાર ૯૯૨૪૪૩૧૬૭૧ લુહાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
878 ANAANDML38001360 લુહાર સગુણબેન અર્જુનભાઈ ૯૯૭૮૧૦૩૪૭૮ લુહાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
879 ANAANDML38001361 વાઘરી અજયભાઈ કે ૯૯૭૮૧૯૫૫૦૪ મૌસમી બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
880 ANAANDML38001362 લુહાર રેખાબેન અર્જુનભાઈ ૯૯૦૯૦૯૮૦૬૫ લુહાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
881 ANAANDML38001364 વ્રજલાલ રાવજીભાઈ ઠક્કર ૯૫૩૭૯૧૩૭૭૫ પાન મસાલા બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
882 ANAANDML38001365 લુહાર સગુનબેન પૂનમભાઈ ૯૮૭૯૫૨૯૨૫૪ લુહાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
883 ANAANDML38001367 લુહાર અર્જુનભાઈ છગનભાઈ ૯૯૦૯૬૧૩૬૮૫ લુહાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
884 ANAANDML38001368 લુહાર હેમરાજભાઈ ભીખાભાઈ ૯૯૦૯૬૯૪૮૧૭ લુહાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
885 ANAANDML38001369 લુહાર રેણુકાબેન બાબુભાઇ ૯૬૩૮૪૮૮૮૬૧ લુહાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
886 ANAANDML38001370 લુહાર શારદાબેન કાળુભાઈ ૯૦૫૪૭૭૦૭૧૬ લુહાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
887 ANAANDML38001372 ભાવનાબેન દિનેશભાઈ લુહાર ૭૬૦૦૯૮૧૬૩૪ લુહાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
888 ANAANDML38001373 કનુભાઈ દિનેશભાઈ લુહાર ૭૬૦૦૯૮૧૬૩૪ લુહાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
889 ANAANDML38001374 વાઘરી હીરાભાઈ શિવાભાઈ ૯૯૭૮૪૬૦૨૬૯ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
890 ANAANDML38001375 વાઘરી મુકેશભાઈ રાજુભાઈ ૯૯૭૮૪૬૦૨૬૯ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
891 ANAANDML38001376 વાઘરી કિરણભાઈ રાજુભાઈ ૯૯૭૮૪૬૦૨૬૯ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
892 ANAANDML38001377 ઉષાબેન વાઘરી ૯૯૭૮૪૬૦૨૬૯ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
893 ANAANDML38001378 ચંપાબેન વાઘરી ૯૯૭૮૪૬૦૨૬૦ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
894 ANAANDML38001379 શીતલબેન વાઘરી ૭૫૭૫૮૨૮૪૦૨ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
895 ANAANDML38001380 સવિતાબેન વાઘરી ૯૯૭૮૪૬૦૨૬૪ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
896 ANAANDML38001381 અંજુબેન લુહાર ૯૯૦૪૬૧૪૩૭૪ લુહાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
897 ANAANDML38001382 લીલાબેન લુહાર ૯૯૦૪૬૧૪૩૯૪ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
898 ANAANDML38001383 દનુબેન વાઘરી ૯૭૧૨૩૨૦૨૭૯ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
899 ANAANDML38001385 વજેસિંગ બી કાંગસિયા ૮૯૮૦૧૩૫૮૭૪ કટલરી બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
900 ANAANDML38001388 હવદનભાઈ નવઘણભાઈ લુહાર ૯૫૭૪૩૪૩૯૮૬ લુહાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
901 ANAANDML38001389 નવઘણભાઈ એમ લુહાર ૯૭૩૭૧૦૭૫૪૪ લુહાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
902 ANAANDML38001390 શાંતાબેન લુહાર ૯૫૩૭૯૧૩૭૭૫ લુહાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
903 ANAANDML38001391 રાજુભાઈ જે વાઘરી ૯૯૧૩૬૦૦૫૭૭ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
904 ANAANDML38001392 ગીતાબેન આર વાઘરી ૯૯૧૩૬૦૦૫૭૭ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
905 ANAANDML38001393 સુનીતાબેન એક વાઘરી સૂકા ફળ બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
906 ANAANDML38001394 વાઘરી કમુબેન એલ ૯૫૩૭૯૧૩૭૭૫ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
907 ANAANDML38001396 વણજારા કોયલબેન ડી ૯૫૩૭૯૧૩૭૭૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
908 ANAANDML38001397 શંકરભાઈ સોલંકી ૯૯૭૪૬૯૩૧૨૪ ચા દુકાનમાં બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
909 ANAANDML38001398 ખેલીબેન વણજારા ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
910 ANAANDML38001399 વિક્રમ કાંગસિયા ૯૯૯૮૨૦૯૩૩_ કટલરી બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
911 ANAANDML38001401 સવિતાબેન રાજુભાઈ થોરી ૯૭૫૮૪૮૧૪૫૧ લાકડા બોરસદ ચોકડી થોરી વાસ આણંદ 12
912 ANAANDML38001402 થોરી રાજુભાઈ જેસંગભાઈ ૮૭૫૮૮૪૮૧૪૫ લાકડા બોરસદ ચોકડી થોરી વાસ આણંદ 12
913 ANAANDML38001403 ભૂપતભાઈ રાયજીભાઈ થોરી ૯૪૦૮૦૫૧૮૮૫ લાકડા બોરસદ ચોકડી થોરી વાસ આણંદ 12
914 ANAANDML38001404 ચંપાબેન ભૂપેન્દ્ર થોરી ૯૪૦૮૦૯૧૮૮૫ લાકડા બોરસદ ચોકડી થોરી વાસ આણંદ 12
915 ANAANDML38001405 લીલાબેન મોહનભાઈ થોરી ૯૮૭૯૮૦૭૬૪૯ લાકડા બોરસદ ચોકડી થોરી વાસ આણંદ 12
916 ANAANDML38001406 મંજુલાબેન સુરેશભાઈ થોરી ૯૫૯૧૧૪૮૧૩૨ લાકડા બોરસદ ચોકડી થોરી વાસ આણંદ 12
917 ANAANDML38001407 સુરેશભાઈ બચુભાઈ થોરી ૯૫૯૧૧૪૮૧૩૨ લાકડા બોરસદ ચોકડી થોરી વાસ આણંદ 12
918 ANAANDML38001408 બચુંભાઈ ઉદયપુર થોરી ૯૫૯૧૧૪૮૧૩૨ લાકડા બોરસદ ચોકડી થોરી વાસ આણંદ 12
919 ANAANDML38001409 લીલાબેન કેશાભાઇ થોરી ૯૮૨૪૩૪૧૨૩૭ લાકડા બોરસદ ચોકડી થોરી વાસ આણંદ 12
920 ANAANDML38001410 મંજુલાબેન રાજુભાઈ થોરી ૯૧૦૪૩૩૨૦૭૪ લાકડા બોરસદ ચોકડી થોરી વાસ આણંદ 12
921 ANAANDML38001411 કાલિદાસ ભાઈજીભાઈ થોરી ૮૧૪૦૨૩૨૦૨૨ લાકડા બોરસદ ચોકડી થોરી વાસ આણંદ 12
922 ANAANDML38001412 9898473670 ૯૮૯૮૪૭૩૬૭૦ લાકડા બોરસદ ચોકડી થોરી વાસ આણંદ 12
923 ANAANDML38001413 જીનીબેન રાજુભાઈ થોરી ૯૮૯૮૪૭૩૬૭૦ લાકડા બોરસદ ચોકડી થોરી વાસ આણંદ 12
924 ANAANDML38001414 કોકિલાબેન પૂનમભાઈ ગોહેલ ૯૭૨૩૬૩૦૭૨૭ સીલઇ મશીન બોરસદ ચોકડી થોરી વાસ આણંદ 12
925 ANAANDML38001416 પીન્તુભાઈ કોયાભાઈ થોરી ૯૫૧૨૯૪૯૬૮૫ લાકડા બોરસદ ચોકડી થોરી 12
926 ANAANDML38001417 ધરમાભાઈ મણીભાઈ થોરી ૯૫૮૬૫૭૭૫૧૮ લાકડા બોરસદ ચોકડી થોરી 12
927 ANAANDML38001419 રાહુલ થોરી ૯૭૨૩૬૫૯૮૩૬ લાકડા બોરસદ ચોકડી થોરી 12
928 ANAANDML38001420 રાહુલભાઈ ઉદેસીંગ થોરી ૯૭૨૬૩૫૯૮૩૬ લાકડા બોરસદ ચોકડી થોરી 12
929 ANAANDML38001421 મંજુબેન ઉદેસીંગ થોરી ૯૭૨૬૩૫૯૮૩૬ લાકડા બોરસદ ચોકડી થોરી 12
930 ANAANDML38001422 રમેશભાઈ બાબુભાઈ થોરી ૮૧૪૦૪૬૧૧૭૩ લાકડા બોરસદ ચોકડી થોરી 12
931 ANAANDML38001423 મણીબેન કનુભાઈ થોરી ૮૪૨૧૭૯૮૫૨૨ લાકડા બોરસદ ચોકડી થોરી 12
932 ANAANDML38001425 મંજુબેન સંજયભાઈ થોરી ૭૩૮૩૩૨૨૦૮_ લાકડા બોરસદ ચોકડી થોરી 12
933 ANAANDML38001426 જશોદાબેન સોમાભાઇ વાધેલા ૯૮૭૯૩૨૭૧૮૬ પ્રોવિઝન દુકાન બોરસદ ચોકડી થોરી 12
934 ANAANDML38001427 રંજનબેન રમેશભાઈ ગોહેલ ૭૫૬૭૫૧૧૪૯૨ સ્ટીચ કપડા બોરસદ ચોકડી થોરી 12
935 ANAANDML38001428 ગાયત્રીબેન વિજયભાઈ ગોહેલ ૮૨૩૮૧૧૦૪૦૧ સ્ટીચ કપડા બોરસદ ચોકડી થોરી 12
936 ANAANDML38001429 કૈલાશબેન ધર્મેશભાઈ ગોહેલ ૯૭૧૨૬૦૩૭૬૭ સ્ટીચ કપડા બોરસદ ચોકડી થોરી 12
937 ANAANDML38001430 પુંજાભાઈ ધર્મભાઈ થોરી ૮૭૫૮૪૪૨૦૪૭ લાકડા બોરસદ ચોકડી થોરી 12
938 ANAANDML38001431 સોનલબેન મહેશભાઈ થોરી ૮૭૫૮૪૪૨૦૪૭ લાકડા બોરસદ ચોકડી થોરી 12
939 ANAANDML38001432 બબલીબેન પુંજાભાઈ થોરી ૮૭૫૮૪૪૨૦૪૭ લાકડા બોરસદ ચોકડી થોરી 12
940 ANAANDML38001433 રાહુલભાઈ પુંજાભાઈ થોરી ૮૭૫૮૪૪૨૦૪૭ લાકડા બોરસદ ચોકડી થોરી 12
941 ANAANDML38001434 મહેશભાઈ મોહનભાઈ થોરી ૯૫૨૫૨૬૭૧૬૩ લાકડા બોરસદ ચોકડી થોરી 12
942 ANAANDML38001435 ગીતાબેન ભરતભાઈ ઠાકોર ૯૬૮૭૨૩૭૦૯૬ પતંગો પાસેની આનંદવન ફ્લેટ, બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
943 ANAANDML38001436 કૈલાશબેન ડાહ્યાભાઈ પઢીયાર ૭૦૯૬૧૫૮૧૪૪ અગરબત્તી પાસેની આનંદવન ફ્લેટ, બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
944 ANAANDML38001437 ડાહ્યાભાઈ ફતેસિંહ પઢીયાર ૭૦૯૬૧૫૮૧૪૪ અગરબત્ત્તી પાસેની આનંદવન ફ્લેટ, બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
945 ANAANDML38001439 વાઘરી સોભાનાબેન અશોકભાઈ ૯૫૩૭૯૧૩૭૫૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
946 ANAANDML38001440 વાઘરી બૈજીભાઈ સોમાભાઇ ૯૫૩૭૯૧૩૭૫૫ મસાલા બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
947 ANAANDML38001441 ધોબી ગુંદરણીયા ચીમનભાઈ ૯૯૨૪૮૮૫૪૪૧ ધોબીકામ બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
948 ANAANDML38001442 વૈશાલીબેન હરેશભાઈ ધોબી ૯૯૨૪૮૮૫૪૪૧ સિલાઈ મશીન બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
949 ANAANDML38001443 ગજરાબેન ગંભીરસિંહ બારોટ ૯૩૨૮૪૦૭૮૮૩ સિલાઈ મશીન બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
950 ANAANDML38001444 શોભનાબેન અલ્પેશભાઈ પરમાર ૯૫૩૭૯૧૩૬૩૬ સિલાઈ મશીન બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
951 ANAANDML38001445 અલ્પેશ પરમાર ૯૭૨૭૧૯૬૨૮૩ સમોસા પાસેની આનંદવન ફ્લેટ, બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
952 ANAANDML38001446 મનોજભાઈ હરીશભાઈ ધોબી ૯૬૨૪૨૩૧૯૬૬ ઇંડા બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
953 ANAANDML38001447 ડાહ્યાભાઈ પ્રભાતભાઈ રાઠોડ ૯૫૩૭૯૧૩૮૭૦ સ્ટીચ કપડા બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
954 ANAANDML38001448 અમૃતબેન રાઠોડ ૯૫૩૭૯૧૩૮૭૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આનંદવન છપરા 12
955 ANAANDML38001449 મહેશભાઈ અંબાલાલ પરમાર ૮૧૨૮૯૦૭૧૩૪ સુથાર બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
956 ANAANDML38001451 નવનીતભાઈ ચંદુભાઈ વાધેલા ૮૧૫૪૯૩૨૪૬૨ પાન મસાલા પાસેની આનંદવન ફ્લેટ, બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
957 ANAANDML38001452 ગાયત્રીબેન મુકેશભાઈ વાધેલા ૭૬૯૮૨૧૮૪૮૪ સ્ટીચકપડા પાસેની આનંદવન ફ્લેટ, બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
958 ANAANDML38001453 કમુબેન છોટાભાઈ વાઘરી ૯૬૨૪૩૧૬૭૨૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પાસેની આનંદવન ફ્લેટ, બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
959 ANAANDML38001454 કોકિલાબેન વિષ્ણુભાઈ પરમાર ૯૯૦૯૬૯૪૯૯૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પાસેની આનંદવન ફ્લેટ, બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
960 ANAANDML38001455 દિલીપ રાજનભાઈ વાધેલા ૮૨૩૮૫૫૧૯૧૪ પાન મસાલા પાસેની આનંદવન ફ્લેટ, બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
961 ANAANDML38001456 લીલાબેન ભાવસીંગભાઈ પરમાર ૯૭૨૪૨૬૪૨૮૪ સોડા પાસેની આનંદવન ફ્લેટ, બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
962 ANAANDML38001457 મીનાબેન રાકેશભાઈ પરમાર ૭૬૯૮૮૨૫૬૧૪ સ્ટીચકપડા પાસેની આનંદવન ફ્લેટ, બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
963 ANAANDML38001458 શોભનાબેન રાજુભાઈ ચુનારા ૭૩૫૯૧૧૩૮૯૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પાસેની આનંદવન ફ્લેટ, બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
964 ANAANDML38001459 મીરાબેન નાનુભાઈ પરમાર ૯૬૨૪૪૭૦૦૬૩ પાન મસાલા પાસેની આનંદવન ફ્લેટ, બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
965 ANAANDML38001462 મીઠીબેન ભુપેન્દ્ર રાઠોડ ૭૬૯૮૩૩૫૨૫૪ નકલો (ઘરેણાં) પાસેની આનંદવન એપાર્ટમેન્ટ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
966 ANAANDML38001463 શારદાબેન ગોરધનભાઈ પાટણવડીયા ૭૬૯૮૩૩૫૨૫૪ નકલો (ઘરેણાં) પાસેની આનંદવન એપાર્ટમેન્ટ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
967 ANAANDML38001464 ડાહીબેન દેવજીભાઈ કાંગસિયા ૯૭૨૬૩૦૮૮૨૫ નકલો (ઘરેણાં) પાસેની આનંદવન એપાર્ટમેન્ટ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
968 ANAANDML38001465 ધુળીબેન રાવજીભાઈ કાંગસિયા ૯૭૨૬૩૦૮૮૨૫ નકલો (ઘરેણાં) પાસેની આનંદવન એપાર્ટમેન્ટ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
969 ANAANDML38001466 સેજુબેન ભગુભાઈ કાંગસિયા ૯૭૨૬૩૦૮૮૨૫ નકલો (ઘરેણાં) પાસેની આનંદવન એપાર્ટમેન્ટ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
970 ANAANDML38001467 ઇલાબેન ભારતભાઈ રાઠોડ ૯૭૨૬૩૦૮૮૨૫ નકલો (ઘરેણાં) પાસેની આનંદવન એપાર્ટમેન્ટ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
971 ANAANDML38001468 દક્ષાબેન સુનીલભાઈ રાઠોડ ૯૯૨૪૪૮૧૯૬૬ નકલો (ઘરેણાં) પાસેની આનંદવન એપાર્ટમેન્ટ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
972 ANAANDML38001469 ગીતાબેન મુકેશભાઈ રાઠોડ ૯૭૨૬૩૦૮૮૨૫ નકલો (ઘરેણાં) પાસેની આનંદવન એપાર્ટમેન્ટ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
973 ANAANDML38001470 શારદાબેન ગોરધનભાઈ રાઠોડ ૯૭૨૬૩૦૮૮૨૫ નકલો (ઘરેણાં) પાસેની આનંદવન એપાર્ટમેન્ટ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
974 ANAANDML38001471 રાઠોડ રેખાબેન ભાનુંસિંગ ૯૭૨૬૩૦૮૮૨૫ નકલો (ઘરેણાં) પાસેની આનંદવન એપાર્ટમેન્ટ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
975 ANAANDML38001472 મણીબેન ડાહ્યાભાઈ રાઠોડ ૯૯૨૪૪૮૧૯૬૬ નકલો (ઘરેણાં) પાસેની આનંદવન એપાર્ટમેન્ટ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
976 ANAANDML38001474 જમાબેન ચંદુભાઈ કાંગસિયા ૯૮૯૮૯૮૩૨૬૮ નકલો (ઘરેણાં) પાસેની આનંદવન એપાર્ટમેન્ટ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
977 ANAANDML38001475 શારદાબેન ભાવસીંગભાઈ કાંગસિયા ૯૯૨૫૫૭૯૭૧૫ નકલો (ઘરેણાં) પાસેની આનંદવન એપાર્ટમેન્ટ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
978 ANAANDML38001476 બુધાભાઈ કાભાઇ તડવી ૯૯૦૯૧૬૪૯૮૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પાસેની અંબા મા મંદિર, રાજશ્રી સિનેમા રોડ, આણંદ 12
979 ANAANDML38001477 જગદીશભાઈ ભલાભાઈ પરમાર ૯૭૩૭૮૧૮૧૨૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પાસેની અંબા મા મંદિર, રાજશ્રી સિનેમા રોડ, આણંદ 12
980 ANAANDML38001478 મીનાબેન દિનેશભાઈ પરમાર ૯૯૦૯૧૬૪૯૮૦ પાન મસાલા પાસેની અંબા મા મંદિર, રાજશ્રી સિનેમા રોડ, આણંદ 12
981 ANAANDML38001479 ગણપતભાઈ કાભાઇ તડવી ૯૯૭૪૨૮૨૯૪૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પાસેની અંબા મા મંદિર, રાજશ્રી સિનેમા રોડ, આણંદ 12
982 ANAANDML38001480 ચંદુભાઈ દલપતભાઈ પરમાર ૯૭૨૩૨૬૧૭૪૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પાસેની અંબા મા મંદિર, રાજશ્રી સિનેમા રોડ, આણંદ 12
983 ANAANDML38001481 કમુબેન રતિલાલ વસાવા ૯૯૦૯૧૯૮૧૧૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પાસેની અંબા મા મંદિર, રાજશ્રી સિનેમા રોડ, આણંદ 12
984 ANAANDML38001482 હીરાબેન દેવાભાઈ વાઘરી ૯૯૧૩૦૯૭૨૬૯ ભંગાર પાસેની અંબા મા મંદિર, રાજશ્રી સિનેમા રોડ, આણંદ 12
985 ANAANDML38001483 શીતલબેન કનુભાઈ વાઘરી ૮૪૦૧૮૬૪૪૪૦ ભંગાર પાસેની અંબા મા મંદિર, રાજશ્રી સિનેમા રોડ, આણંદ 12
986 ANAANDML38001484 મનુબેન અશોકભાઈ ભોજૈયા ૯૯૧૩૦૯૭૨૬૯ ભંગાર પાસેની અંબા મા મંદિર, રાજશ્રી સિનેમા રોડ, આણંદ 12
987 ANAANDML38001485 વસાવા પૂર્ણિમાબેન ઠાકોરભાઈ ૯૯૨૫૭૭૪૦૯૬ પાપડી ઘણો પાસેની અંબા મા મંદિર, રાજશ્રી સિનેમા રોડ, આણંદ 12
988 ANAANDML38001487 કાનજીભાઈ મનજીભાઈ દંતાણીયા ૯૯૨૫૭૭૪૦૯૬ ખાટલા પાટી પાસેની અંબા મા મંદિર, રાજશ્રી સિનેમા રોડ, આણંદ 12
989 ANAANDML38001488 કાનજીભાઈ હીરાભાઈ રોહિત ૮૫૩૭૮૦૦૮૭૦ મોચી પાસેની અંબા મા મંદિર, રાજશ્રી સિનેમા રોડ, આણંદ 12
990 ANAANDML38001489 વાઘરી અશોકભાઈ રાજુભાઈ ૯૭૨૫૫૭૩૬૯૯ પ્લમ્બર પાસેની અંબા મા મંદિર, રાજશ્રી સિનેમા રોડ, આણંદ 12
991 ANAANDML38001490 વાઘરી રેખાબેન અશોકભાઈ ૯૫૩૭૨૨૪૯૦૧ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) પાસેની અંબા મા મંદિર, રાજશ્રી સિનેમા રોડ, આણંદ 12
992 ANAANDML38001491 તેજલબેન દીપકભાઈ વાઘરી ૮૭૩૪૯૮૮૦૬૩ ખાટલા પાટી પાસેની અંબા મા મંદિર, રાજશ્રી સિનેમા રોડ, આણંદ 12
993 ANAANDML38001492 રોહિત કમળાબેન કાનજીભાઈ ૭૪૬૭૫૪૧૫૦૩ પાપડી કોઈ ઘણો પાસેની અંબા મા મંદિર, રાજશ્રી સિનેમા રોડ, આણંદ 12
994 ANAANDML38001493 કોકિલાબેન ભાનુબેન ભોઈ ૯૯૨૪૩૩૧૯૩૩ ભંગાર પાસેની અંબા મા મંદિર, રાજશ્રી સિનેમા રોડ, આણંદ 12
995 ANAANDML38001494 જયંતીભાઈ સુખાભાઈ ચુનારા ૯૯૭૮૦૮૮૬૦૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પાસેની અંબા મા મંદિર, રાજશ્રી સિનેમા રોડ, આણંદ 12
996 ANAANDML38001495 દન્તાનીયા ગોવિંદભાઈ મનજીભાઈ ૯૯૦૯૪૪૧૧૬૮ ખાટલા પાટી પાસેની અંબા મા મંદિર, રાજશ્રી સિનેમા રોડ, આણંદ 12
997 ANAANDML38001496 લક્ષ્મીબેન મનજીભાઈ દન્તાનીયા ૯૯૦૯૪૪૧૧૬૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પાસેની અંબા મા મંદિર, રાજશ્રી સિનેમા રોડ, આણંદ 12
998 ANAANDML38001497 પાંખુંબેન રામાભાઈ ૯૯૦૯૪૪૧૧૬૮ ભંગાર પાસેની અંબા મા મંદિર, રાજશ્રી સિનેમા રોડ, આણંદ 12
999 ANAANDML38001498 રાવલ ચંપાબેન રતિલાલ ૯૯૦૯૪૪૧૧૬૮ સમોસા પાસેની અંબા મા મંદિર, રાજશ્રી સિનેમા રોડ, આણંદ 12
1000 ANAANDML38001500 મહેશભાઈ સુખાભાઈ ચુનારા ૯૮૭૯૪૩૩૦૯૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પાસેની અંબા મા મંદિર, રાજશ્રી સિનેમા રોડ, આણંદ 12
1001 ANAANDML38001501 કાંગસિયા સીતાબેન ગણેશભાઈ ૯૮૨૪૫૩૯૨૬૩ કટલરી બોરસદ ચોકડી 12
1002 ANAANDML38001502 કાંગસિયા શારદાબેન ઉદેસીંગ ૯૭૧૪૧૬૫૯૯૫ કટલરી બોરસદ ચોકડી 12
1003 ANAANDML38001503 રેખાબેન માવજીભાઈ કાંગસિયા ૯૭૨૩૬૧૨૨૭૪ કટલરી બોરસદ ચોકડી 12
1004 ANAANDML38001504 સોનલબેન મહેન્દ્રભાઈ કાંગસિયા ૯૭૩૭૫૭૪૧૦૧ કટલરી બોરસદ ચોકડી 12
1005 ANAANDML38001505 ગીતાબેન જગદીશભાઈ કાંગસિયા ૯૯૦૪૪૩૯૪૭૫ કટલરી બોરસદ ચોકડી 12
1006 ANAANDML38001506 રૂપાબેન ચીમનભાઈ કાંગસિયા ૯૯૨૫૦૯૯૬૨૪ કટલરી બોરસદ ચોકડી 12
1007 ANAANDML38001507 લક્ષ્મીબેન ભાવસીંગભાઈ કાંગસિયા ૯૭૧૪૬૨૪૯૪૫ કટલરી બોરસદ ચોકડી 12
1008 ANAANDML38001508 રાઠોડ દક્ષાબેન અશોકભાઈ ૯૧૫૭૮૯૮૨૨૧ કટલરી બોરસદ ચોકડી 12
1009 ANAANDML38001509 રાઠોડ અશોકભાઈ જગદીશભાઈ ૯૧૫૭૮૯૮૨૨૧ કટલરી બોરસદ ચોકડી 12
1010 ANAANDML38001510 રાઠોડ તાનીબેન ભીખાભાઈ ૮૨૩૮૭૪૩૪૩૮ કટલરી બોરસદ ચોકડી 12
1011 ANAANDML38001511 રાઠોડ દક્ષાબેન મહેશભાઈ ૯૯૭૮૧૦૮૪૩૭ કટલરી બોરસદ ચોકડી 12
1012 ANAANDML38001512 વણજારા ગીતાબેન અશોકભાઈ ૮૪૬૦૭૦૦૨૮૩ કટલરી બોરસદ ચોકડી 12
1013 ANAANDML38001513 રાઠોડ ઇલાબેન પૂનમભાઈ ૯૮૯૮૯૮૩૨૬૮ કટલરી બોરસદ ચોકડી 12
1014 ANAANDML38001514 કાંસકીવાલા જશીએબન ગોરધનભાઈ ૯૬૦૧૯૩૯૧૫૦ કટલરી બોરસદ ચોકડી 12
1015 ANAANDML38001515 કાંગસિયા ગૌરીબેન ૯૯૨૪૪૭૭૬૨૮ કટલરી બોરસદ ચોકડી 12
1016 ANAANDML38001516 મીરાબેન કાંગસિયા ૯૮૨૫૮૮૯૭૭૦ નકલો (ઘરેણાં) રામદેવ પાર્ક, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
1017 ANAANDML38001517 ગીતાબેન મુકેશભાઈ રાઠોડ ૯૭૨૬૨૯૧૫૯૮ નકલો (ઘરેણાં) રામદેવ પાર્ક, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
1018 ANAANDML38001518 નેહલબેન સુનીલભાઈ કાંસકીવાલા ૭૩૫૯૬૪૮૫૨૬ નકલો (ઘરેણાં) રામદેવ પાર્ક, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
1019 ANAANDML38001519 નાથીબેન છત્રભાઈ રાઠોડ ૯૮૨૫૨૯૫૬૭૩ નકલો (ઘરેણાં) રામદેવ પાર્ક, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
1020 ANAANDML38001520 મનીષાબેન રાજેશભાઈ કંસ્કીવાલા ૯૫૮૬૦૮૮૦૮૨ નકલો (ઘરેણાં) રામદેવ પાર્ક, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
1021 ANAANDML38001521 સેજલબેન કિશોરભાઈ રાઠોડ ૮૮૬૬૨૮૮૦૬૫ નકલો (ઘરેણાં) રામદેવ પાર્ક, બોરસદ ચોકડી, આણંદ નજીક 12
1022 ANAANDML38001522 સોનલબેન કિરણભાઈ રાઠોડ ૭૮૭૪૯૮૯૭૩૮ નકલો (ઘરેણાં) રામદેવ પાર્ક, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
1023 ANAANDML38001523 રેખાબેન ઘનશ્યામભાઈ કાંગસિયા ૯૮૭૯૦૫૭૮૫૩ નકલો (ઘરેણાં) રામદેવ પાર્ક, બોરસદ ચોકડી, આણંદ નજીક 12
1024 ANAANDML38001524 ચુનારા સંગીતાબેન મહેશભાઈ ૯૮૭૯૪૩૩૦૯૨ વાસન રાજશ્રી સિનેમા રોડ.આણંદ 12
1025 ANAANDML38001525 સરગરા પારૂલબેન બાબુભાઈ ૯૭૨૭૮૨૩૬૧૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રાજશ્રી સિનેમા રોડ.આણંદ 12
1026 ANAANDML38001526 પરમાર પ્રવીણભાઈ બાબુભાઈ ૯૯૨૫૫૪૩૮૯૭ મિકેનિક રાજશ્રી સિનેમા રોડ.આણંદ 12
1027 ANAANDML38001527 ચાવડા શુશીલાબેન વિનુભાઈ ૯૬૬૨૨૬૩૦૩૭   કપડા રાજશ્રી સિનેમા રોડ.આણંદ 12
1028 ANAANDML38001528 વાનીક્યા વિજયભાઈ કાંતિભાઈ ૭૦૪૧૬૬૦૨૩૫ ભંગાર રાજશ્રી સિનેમા રોડ.આણંદ 12
1029 ANAANDML38001529 તડવી સચિન મંગલભાઈ ૯૯૧૩૩૩૧૪૬૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રાજશ્રી સિનેમા રોડ.આણંદ 12
1030 ANAANDML38001530 દંતાણી પડુંબેન સતીશભાઈ ૭૫૬૭૦૧૨૪૨૪   કપડા રાજશ્રી સિનેમા રોડ.આણંદ 12
1031 ANAANDML38001531 દંતાણી રમણભાઈ નાથાભાઈ ૭૫૬૭૦૧૨૪૨૪   કપડા રાજશ્રી સિનેમા રોડ.આણંદ 12
1032 ANAANDML38001532 મકવાણા મંજુબેન ડાહ્યાભાઈ ૯૭૩૭૩૦૨૦૨૭ રસોઈ રાજશ્રી સિનેમા રોડ.આણંદ 12
1033 ANAANDML38001533 લક્ષ્મીબેન લાલજીભાઈ સોલંકી ૯૫૮૬૯૯૬૦૨૯   કપડા રાજશ્રી સિનેમા રોડ.આણંદ 12
1034 ANAANDML38001534 બાલુબેન ઈશ્વરભાઈ વાઘરી ૯૬૨૪૫૪૨૪૨૨   કપડા રાજશ્રી સિનેમા રોડ.આણંદ 12
1035 ANAANDML38001535 મકવાણા શારદાબેન બીપીનભાઈ ૯૬૨૪૫૪૨૪૨૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રાજશ્રી સિનેમા રોડ.આણંદ 12
1036 ANAANDML38001536 વાઘરી કનુભાઈ રામાભાઈ ૮૪૦૧૮૬૪૪૦_ કબાડી રાજશ્રી સિનેમા રોડ.આણંદ 12
1037 ANAANDML38001537 રંજનબેન રમેશભાઈ સોલંકી ૯૫૮૬૯૯૬૦૨૯ કટલરી રાજશ્રી સિનેમા રોડ.આણંદ 12
1038 ANAANDML38001538 પારૂલબેન દિનેશભાઈ ભોઈ ૯૯૭૪૦૯૯૫૮૧ ભરતકામ રાજશ્રી સિનેમા રોડ.આણંદ 12
1039 ANAANDML38001539 સોનલબેન રવીન્દ્રભાઈ દંતાણી ૭૬૨૧૮૨૩૪૩૧   કપડા રાજશ્રી સિનેમા રોડ.આણંદ 12
1040 ANAANDML38001540 ટીનીબેન ચુનારા ૯૫૮૬૫૬૬૩૫૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રાજશ્રી સિનેમા રોડ.આણંદ 12
1041 ANAANDML38001542 જીવતબેન રમેશભાઈ દંતાણી ૯૬૩૮૮૩૪૦૬૩ નકલો (ઘરેણાં) રાજશ્રી સિનેમા રોડ.આણંદ 12
1042 ANAANDML38001543 ગોપાલભાઈ ચુનારા ૯૫૮૬૫૬૬૩૫૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રાજશ્રી સિનેમા રોડ.આણંદ 12
1043 ANAANDML38001544 ચંપાબેન ગોવિંદભાઈ દાતણીયા ૯૯૦૯૪૪૧૧૬૨ ખાટલા પાટી રાજશ્રી સિનેમા રોડ.આણંદ 12
1044 ANAANDML38001545 ગૌરીબેન રમેશભાઈ વાઘરી ૯૫૮૬૫૬૬૩૫૨   કપડા રાજશ્રી સિનેમા રોડ.આણંદ 12
1045 ANAANDML38001546 લલિતાબેન રમણભાઈ દંતાણી ૭૫૬૭૦૧૨૪૨૪ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) રાજશ્રી સિનેમા રોડ.આણંદ 12
1046 ANAANDML38001547 વિરુબેન ઈશ્વરભાઈ દંતાણી ૭૫૬૭૦૧૨૪૨૪   કપડા રાજશ્રી સિનેમા રોડ.આણંદ 12
1047 ANAANDML38001548 ગીતાબેન પૂનમભાઈ પઢીયાર ૯૧૦૪૧૧૮૪૮૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રાજશ્રી સિનેમા રોડ.આણંદ 12
1048 ANAANDML38001549 પૂનમસિંહ નટવરસિંહ ગોહેલ ૮૭૩૫૮૬૧૮૯૦ ફર્નીચર અમીન ઓટો જ છે, આણંદ 12
1049 ANAANDML38001550 રાઠોડ નરેન્દ્રસિંહ માધવસિંહ ૯૫૬૭૭૧૦૫૪૦ ગલ્લો અમીન ઓટો જ છે, આણંદ 12
1050 ANAANDML38001551 સુનીલભાઈ પરષોત્તમભાઈ રાજપૂત ૯૭૨૩૫૬૬૩૬૭ ગેરેજ અમીન ઓટો જ છે, આણંદ 12
1051 ANAANDML38001552 ભરતભાઈ બચુભાઈ કાંગસિયા જોગવાઈઓમાં દુકાન સામે. કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
1052 ANAANDML38001553 ઘનશ્યામભાઈ રાઠોડ ૯૮૭૯૦૫૭૮૫૩ સુથાર સામે. કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
1053 ANAANDML38001554 ગણેશભાઈ કાંગસિયા ૯૮૨૯૫૩૯૨૬૩ સુથાર સામે. કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
1054 ANAANDML38001555 જગદીશભાઈ ઉદેસંગ કાંગસિયા ૯૯૦૪૪૩૯૯૭૫ સુથાર સામે. કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
1055 ANAANDML38001556 મહેન્દ્રભાઈ ઉદેસીંગ કાંગસિયા ૯૭૩૭૫૭૪૧૦૧ ફર્નીચર સામે. કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
1056 ANAANDML38001557 ભાવનાબેન પ્રતાપભાઈ વાઘરી ૯૮૭૯૮૯૨૩૫૨   કપડા સામે. કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
1057 ANAANDML38001558 કિરણબેન્ન પ્રકાશભાઈ વાઘરી ૯૮૭૯૮૯૨૩૫૨   કપડા સામે. કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
1058 ANAANDML38001559 સંગીતાબેન લક્ષ્મણભાઈ વાઘરી ૯૫૩૭૯૧૬૪૨૮   કપડા સામે. કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
1059 ANAANDML38001560 ભારતીબેન પ્રહલાદભાઈ વાઘરી ૯૭૨૭૬૭૬૭૩૩   કપડા સામે. કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
1060 ANAANDML38001561 આશાબેન સંજયભાઈ વાઘરી ૯૯૦૯૦૯૮૧૭૭   કપડા સામે. કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
1061 ANAANDML38001562 મુન્નીબેન આનંદભાઈ વાઘરી ૯૧૭૩૦૬૪૫૧૯ ખાટલા પાટી સામે. કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
1062 ANAANDML38001563 ભારતીબેન લક્ષ્મણભાઈ વાઘરી ૯૯૯૮૨૭૪૯૭૦   કપડા સામે. કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
1063 ANAANDML38001564 જયશ્રીબેન અજયભાઈ વાઘરી ૯૯૯૮૨૭૪૯૨૦   કપડા સામે. કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
1064 ANAANDML38001565 સુનીતાબેન વિજયભાઈ વાઘરી ૮૧૫૫૦૯૨૪૩૫   કપડા સામે. કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
1065 ANAANDML38001566 રોશનીબેન રાયજીભાઈ વાઘરી ૯૮૭૯૨૪૪૧૯૭ ખાટલા પાટી સામે. કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
1066 ANAANDML38001567 કાજલબેન રાયજીભાઈ વાઘરી ૯૮૭૯૨૪૪૧૯૭   કપડા સામે. કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
1067 ANAANDML38001568 રેખાબેન પ્રતાપભાઈ વાઘરી ૯૮૭૯૮૯૨૩૫૨ ખાટલા પાટી સામે. કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
1068 ANAANDML38001569 અજયભાઈ લક્ષ્મણભાઈ વાઘરી ૯૯૯૮૨૭૪૯૨૦ ફર્નીચર સામે. કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
1069 ANAANDML38001570 શુશીલાબેન જયંતિભાઈ વાઘરી ૯૯૭૮૧૦૩૩૮૨   કપડા સામે. કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
1070 ANAANDML38001571 જયંતીભાઈ વાઘરી ૯૯૭૮૧૦૩૩૮૨ ભંગાર સામે. કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
1071 ANAANDML38001572 ડાહીબેન લક્ષ્મણભાઈ વાઘરી ૯૯૭૮૭૧૫૭૩૬ ફર્નીચર સામે. કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 12
1072 ANAANDML38001573 વાઘરી દીપકભાઈ શનાભાઈ ૯૫૮૬૫૬૬૩૫૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રાજશ્રી સિનેમા પાસે, આણંદ 12
1073 ANAANDML38001574 ચુનારા શનાભાઈ ભુલાભાઈ ૯૫૮૬૫૬૬૩૫૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રાજશ્રી સિનેમા પાસે, આણંદ 12
1074 ANAANDML38001575 પરમાર જશીબેન કાંતિભાઈ ૯૮૧૫૩૯૨૯૫૦ સિઝનેબલ રાજશ્રી સિનેમા પાસે, આણંદ 12
1075 ANAANDML38001576 પરમાર રમીલાબેન કાંતિભાઈ ૯૧૫૭૦૨૮૪૦૧ પતંગ રાજશ્રી સિનેમા પાસે, આણંદ 12
1076 ANAANDML38001577 ઠાકોર ચંપાબેન ભીખાભાઈ ૯૬૦૧૦૬૫૬૭૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રાજશ્રી સિનેમા પાસે, આણંદ 12
1077 ANAANDML38001578 વાઘરી લખનભાઈ જયંતીભાઈ ૯૫૮૬૯૭૬૮૯૭ બટવો રાજશ્રી સિનેમા પાસે, આણંદ 12
1078 ANAANDML38001579 જ્યોતિબેન હરેશભાઈ વસાવા ૯૭૨૬૦૬૮૦૩૨ સિલાઈ કામ રાજશ્રી સિનેમા પાસે, આણંદ 12
1079 ANAANDML38001580 મારવાડી દરીયાબેન નટવરભાઈ ૮૪૦૧૬૧૩૫૮૭ નાસ્તા હાઉસ રાજશ્રી સિનેમા પાસે, આણંદ 12
1080 ANAANDML38001581 વાઘરી ચંપાબેન અશોકભાઈ ૯૯૦૯૬૮૭૪૪૨ સિઝનેબલ રાજશ્રી સિનેમા પાસે, આણંદ 12
1081 ANAANDML38001582 સોનલબેન જયંતીભાઈ વાઘરી ૭૪૩૫૮૪૮૯૦૮   કપડા રાજશ્રી સિનેમા પાસે, આણંદ 12
1082 ANAANDML38001583 ઠાકોર કિરણભાઈ રમેશભાઈ ૯૧૦૪૧૬૭૭૩૨ ઈલેક્રોનીક્સ રાજશ્રી સિનેમા પાસે, આણંદ 12
1083 ANAANDML38001584 ભારતીબેન રાકેશભાઈ મારવાડી ૮૪૦૧૬૧૩૫૮૭ સુંદર દીવાનખાનું રાજશ્રી સિનેમા પાસે, આણંદ 12
1084 ANAANDML38001585 રામકલ્પ મીશારીલાલ ચૌહાણ ૯૯૨૪૭૭૮૩૯૯ રસોઈ રાજશ્રી સિનેમા પાસે, આણંદ 12
1085 ANAANDML38001586 પરમાર સવિતાબેન અરવિંદભાઈ ૯૭૩૭૧૬૦૪૪૭ પાપડી રાજશ્રી સિનેમા પાસે, આણંદ 12
1086 ANAANDML38001587 શાંતાબેન જીવનભાઈ મારવાડી ૯૯૯૮૧૪૧૦૫૦   કપડા રાજશ્રી પાર્ક, રાજશ્રી રોડ, આણંદ 12
1087 ANAANDML38001588 મુસ્તફાખાન સિકંદરખાન પઠાણ ૯૧૦૪૧૧૮૩૬૬ ચીકન શોપ રાજશ્રી પાર્ક, રાજશ્રી રોડ, આણંદ 12
1088 ANAANDML38001589 નાનજીભાઈ મોહનભાઈ ઠાકોર ૯૯૨૫૬૩૯૦૭૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રાજશ્રી પાર્ક, રાજશ્રી રોડ, આણંદ 12
1089 ANAANDML38001590 મંજુલાબેન કાભાઇ ઠાકોર ૯૬૩૮૧૦૭૭૬૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રાજશ્રી પાર્ક, રાજશ્રી રોડ, આણંદ 12
1090 ANAANDML38001591 હીરાબેન જીણાભાઇ મારવાડી ૭૮૦૧૯૬૨૮૪૧ નકલો (ઘરેણાં) રાજશ્રી પાર્ક, રાજશ્રી રોડ, આણંદ 12
1091 ANAANDML38001592 કિરણR ધર્મેશ મારવાડી ૭૦૪૧૬૬૨૨૯૭ કપડા રાજશ્રી સિનેમા પાસે, આણંદ 12
1092 ANAANDML38001593 ભરતભાઈ ગેમાભાઈ પરમાર ૯૯૦૯૮૮૦૭૮૭ પાપડી રાજશ્રી સિનેમા પાસે, આણંદ 12
1093 ANAANDML38001594 શકરીબેન દીપકભાઈ વાઘરી ૭૮૭૪૦૫૯૭૪૫   કપડા રાજશ્રી પાર્ક, રાજશ્રી રોડ, આણંદ 12
1094 ANAANDML38001595 દિલીપભાઈ કાંતિભાઈ પરમાર ૯૧૫૭૦૨૮૪૦૧ કપડા રાજશ્રી પાર્ક, રાજશ્રી રોડ, આણંદ 12
1095 ANAANDML38001596 સંગીતાબેન રમેશભાઈ ૯૯૧૩૮૯૭૪૮૯ પાન મસાલા રાજશ્રી પાર્ક, રાજશ્રી રોડ, આણંદ 12
1096 ANAANDML38001597 ધીરજબેન કાંતિભાઈ પરમાર ૮૪૦૧૧૫૬૫૩૨ નકલો (ઘરેણાં) રાજશ્રી પાર્ક, રાજશ્રી રોડ, આણંદ 12
1097 ANAANDML38001598 પ્રવીણ કાંતિભાઈ પરમાર ૮૮૬૬૧૮૦૨૧૦ ફર્નીચર રાજશ્રી સિનેમા પાસે, આણંદ 12
1098 ANAANDML38001599 કપિલાબેન બાબરભાઈ પરમાર ૯૯૨૫૨૯૨૯૩૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રાજશ્રી સિનેમા પાસે, આણંદ 12
1099 ANAANDML38001600 રમીલાબેન જીતેન્દ્રભાઈ સલાટ ૯૯૨૫૬૯૦૮૮૯ નકલો (ઘરેણાં) રાજશ્રી પાર્ક, રાજશ્રી રોડ, આણંદ 12
1100 ANAANDML38001601 ફોગતભાઈ લુહાર ૭૮૭૪૦૫૨૫૫૪ લુહાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1101 ANAANDML38001602 ગંગાબેન લુહાર ૭૮૭૪૦૫૨૫૫૪ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1102 ANAANDML38001603 નગીનભાઈ એમ વાઘરી ૯૯૭૯૪૩૨૮૪૭ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1103 ANAANDML38001604 ગીતાબેન એક કાંગસિયા ૯૯૨૫૫૫૧૫૯૨ કટલરી બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1104 ANAANDML38001605 મુન્નીબેન હિંમતભાઈ વાઘરી ૯૯૨૪૨૬૦૫૩૪ વાસન બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1105 ANAANDML38001606 મણીબેન બાબુભાઇ વાઘરી ૮૪૮૮૯૧૯૮૬૮ વાસન બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1106 ANAANDML38001607 ભાવનાબેન દલુભાઇ વાઘરી ૯૭૧૨૩૨૦૨૭૯ ગરમ મસાલા બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1107 ANAANDML38001608 મુન્નીબેન મહેશભાઈ વાઘરી ૭૮૭૪૧૩૬૭૭૫ વાસન બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1108 ANAANDML38001609 દલસુખભાઈ કોહ્યાભાઈ વાઘરી ૭૮૭૪૦૯૧૮૯૮ વાસન બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1109 ANAANDML38001610 આશાબેન એસ વાઘરી ૯૫૩૭૯૧૩૭૫૫ વાસન બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1110 ANAANDML38001611 શૈલેશભાઈ જી વાઘરી ૯૫૩૭૯૧૩૭૫૫ જુના કપડા બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1111 ANAANDML38001612 કાલીબેન પ્રહલાદભાઈ વાઘરી ૯૭૨૭૦૯૬૬૭૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1112 ANAANDML38001613 શીતલબેન રાજેશભાઈ વાઘરી ૯૮૭૯૮૪૨૯૪૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1113 ANAANDML38001614 આરતીબેન સંજયભાઈ વાધેલા ૮૪૮૮૯૧૯૮૬૮ વાસન બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1114 ANAANDML38001615 મહેશભાઈ પોપટભાઈ વાઘરી ૭૮૭૪૧૩૬૭૭૫ વાસન બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1115 ANAANDML38001616 અજયભાઈ હિંમતભાઈ વાઘરી ૯૯૨૪૨૬૦૫૪૨ ખુરશી સમારકામ બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1116 ANAANDML38001617 સવિતાબેન સોમાભાઇ ચૌહાણ ૯૬૩૮૦૨૫૬૭_ પાપડ બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1117 ANAANDML38001618 બચુભાઈ ધર્મભાઈ થોરી ૯૫૮૬૫૭૭૫૧૮ લાકડા બોરસદ ચોકડી થોરી 12
1118 ANAANDML38001619 સુધાબેન ફિરોજભાઈ વાઘરી ૮૪૦૧૪૪૪૧૫૫ વાસન બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1119 ANAANDML38001620 પારૂલબેન બી વાદી ૯૯૨૫૫૮૨૧૮૧ કટલરી બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1120 ANAANDML38001621 વાદી શૈલેશભાઈ એચ ૯૯૨૪૨૬૦૫૪૨ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1121 ANAANDML38001622 મંજુલાબેન આર વાદી ૮૪૦૧૧૬૫૨૧૮ કટલરી બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1122 ANAANDML38001623 રેખાબેન વી વાદી ૯૯૨૪૪૫૧૭૬૧ વાસન બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
1123 ANAANDML38001624 વાદી સુમનભાઈ એચ ૯૧૦૪૭૭૫૪૨૪ સિલાઈ મશીન બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
1124 ANAANDML38001625 વાદી હિંમતભાઈ કે ૯૯૨૪૨૬૦૫૪૨ ભંગાર બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
1125 ANAANDML38001626 વાદી કનુભાઈ રેવાભાઈ ૯૯૨૪૨૬૦૫૪૨ ફર્નીચર બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
1126 ANAANDML38001627 વાદી જયાબેન એસ ૯૯૨૪૨૬૦૫૪૨ કટલરી બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
1127 ANAANDML38001628 વાદી શ્રીમતિ કુસુમબેન એસ ૯૯૦૪૨૨૭૦૮૧ કટલરી બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
1128 ANAANDML38001629 પ્રેમલબેન એસ લુહાર ૯૯૧૩૬૪૬૨૫૬ લુહાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1129 ANAANDML38001630 લુહાર લાછીબેન પીપાભાઈ ૯૯૧૩૬૪૬૨૫૬ વાસન બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1130 ANAANDML38001631 મધુબેન દિલીપભાઈ લુહાર ૯૭૩૪૦૮૩૧૬૦ લુહાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1131 ANAANDML38001632 દેવાલભાઈ બી લુહાર ૯૭૩૭૦૮૩૧૫૦ લુહાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1132 ANAANDML38001633 તોરલબેન ડી લુહાર ૯૯૦૪૫૧૦૯૦૦ લુહાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1133 ANAANDML38001634 કાળુંભાઈ ગલાભાઈ વાઘરી ૯૭૩૨૯૯૩૧૧૯ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1134 ANAANDML38001636 લખનભાઈ સુરજદિન કેવટ ૭૦૪૧૩૧૯૫૩૦ ખારી સિંગ બોરસદ ચોકડી. આણંદ 12
1135 ANAANDML38001638 લુહાર સીધ્રાજ બી ૯૮૨૪૬૩૭૨૭૨ લુહાર બોરસદ ચોકડી. આણંદ 12
1136 ANAANDML38001639 ભુપતભાઈ વી લુહાર ૯૬૩૮૩૪૩૨૬૭ લુહાર બોરસદ ચોકડી. આણંદ 12
1137 ANAANDML38001641 લુહાર રૂપાબેન સર્તનભાઈ ૯૮૨૪૬૩૭૨૭૨ લુહાર બોરસદ ચોકડી. આણંદ 12
1138 ANAANDML38001642 લુહાર શાંતાબેન ભુપતભાઈ ૯૮૨૪૬૩૭૨૭૨ વાસન બોરસદ ચોકડી. આણંદ 12
1139 ANAANDML38001643 સવિતાબેન વિક્રમભાઈ લુહાર ૮૪૯૦૮૫૩૩૬૨ સિલાઈ મશીન બોરસદ ચોકડી. આણંદ 12
1140 ANAANDML38001644 લુહાર બાબુભાઇ મેઘરજભાઈ ૮૭૩૫૮૫૮૩૭૧ લુહાર બોરસદ ચોકડી. આણંદ 12
1141 ANAANDML38001645 ટીનીબેન પ્રકાશભાઈ લુહાર ૯૧૫૭૭૮૭૯૬૨ સિલાઈ મશીન બોરસદ ચોકડી. આણંદ 12
1142 ANAANDML38001646 વાઘરી કમુબેન આત્મારામ ૯૯૨૫૪૩૩૩૪૯ લુહાર બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
1143 ANAANDML38001647 વાઘરી રૂપાબેન વિનોદભાઇ ૯૧૭૩૫૦૭૭૭૭ લુહાર બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
1144 ANAANDML38001648 વાઘરી સીતાબેન આત્મારામ ૯૮૭૯૧૪૬૦૩૪ લુહાર બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
1145 ANAANDML38001649 વાઘરી લક્ષ્મણભાઈ હરજીભાઈ ૯૫૩૭૯૧૬૪૨૮ લુહાર બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
1146 ANAANDML38001650 વાઘરી મંજુલાબેન લક્ષ્મણભાઈ ૯૫૩૭૯૧૬૪૨૮ લસણ બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
1147 ANAANDML38001652 વાઘરી અંજનાબેન વિનોદભાઇ ૯૬૦૧૧૫૩૯૨૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
1148 ANAANDML38001653 વાઘરી ગીતાબેન અર્જુનભાઈ ૭૫૬૭૫૪૨૮૬૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
1149 ANAANDML38001654 વાઘરી શૈલેસભાઈ ધનજીભાઈ ૯૮૨૪૮૬૬૩૧૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
1150 ANAANDML38001655 સુનીતાબેન કમલેશભાઈ વાઘરી ૯૮૭૯૧૪૬૦૩૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
1151 ANAANDML38001656 વાઘરી પ્રતાપભાઈ અર્જુનભાઈ ૭૫૬૭૫૪૨૮૬૫ ભંગાર બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
1152 ANAANDML38001657 વાઘરી લલીબેન રાયજીભાઈ ૯૮૭૯૨૪૪૧૯૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
1153 ANAANDML38001658 મંજુબેન પ્રહલાદભાઈ વાઘરી ૯૭૨૭૬૭૬૭૩૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
1154 ANAANDML38001659 વાઘરી શારદાબેન રમેશભાઈ ૭૭૧૩૬૦૦૩૪૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
1155 ANAANDML38001660 વાઘરી હિતેશભાઈ દલસુખ ૯૯૨૫૨૯૨૪૩૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
1156 ANAANDML38001662 વાઘરી અશ્વિનભાઈ અર્જુનભાઈ ૯૧૭૩૭૧૬૧૫૯ ખાટલા બોરસદ ચોકડી 12
1157 ANAANDML38001663 રેખાબેન સુનીલભાઈ કાંગસિયા ૯૭૧૪૪૬૦૩૨૯ સિલાઈ મશીન બોરસદ ચોકડી 12
1158 ANAANDML38001664 સુખદેવભાઈ દલસુખભાઈ વસાવા ૯૭૧૨૧૪૬૧૧૦ ગેલો, શાકભાજી બોરસદ ચોકડી 12
1159 ANAANDML38001665 ઓડ સંતોકબેન અરવિંદભાઈ ૯૭૧૨૧૪૬૧૧૦ સિલાઈ મશીન બોરસદ ચોકડી 12
1160 ANAANDML38001666 વસાવા શર્મિલાબેન શૈલેશભાઈ ૯૯૦૪૫૯૭૨૮૩ સિલાઈ મશીન બોરસદ ચોકડી 12
1161 ANAANDML38001667 વસાવા બુધાભાઈ પંચાભાઈ ૯૯૭૮૭૭૩૬૯૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બોરસદ ચોકડી 12
1162 ANAANDML38001668 સોમીબેન સમદભાઈ વસાવા ૭૫૬૭૫૨૮૩૭૫ ગાદલાં બોરસદ ચોકડી 12
1163 ANAANDML38001669 મીનાબેન વિનુભાઈ વસાવા ૯૯૭૯૨૯૯૨૫_ સ્ટીચ કપડા બોરસદ ચોકડી 12
1164 ANAANDML38001670 વસાવા મનોજભાઈ રમેશભાઈ ૭૦૯૬૨૩૧૮૯૨ ગેરેજ બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
1165 ANAANDML38001671 પીન્ટુભાઈ ગોરધન વસાવા ૯૯૦૪૪૨૪૭૫૯ વાયરમેન બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
1166 ANAANDML38001672 મનીષાબેન મંગલભાઈ વાદી ૯૫૩૭૦૭૮૯૨૩ બ્યૂટી પાર્લર બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
1167 ANAANDML38001673 હંસાબેન રમણભાઈ વસાવા ૯૯૦૪૪૨૪૭૫૯ સ્ટીચ કપડા બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1168 ANAANDML38001674 સોનલબેન મંગલભાઈ વસ્ફોડ્યા ૮૧૪૧૦૩૮૧૫૩ સ્ટીચ કપડા બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1169 ANAANDML38001675 રાજેશભાઈ બાબુભાઇ વાઘરી ૯૯૭૪૯૩૧૬૦૮ ભંગાર બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1170 ANAANDML38001676 જયશ્રીબેન એક વાધેલા ૮૨૩૮૯૮૪૫૯૬ તાલા ચાવી બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1171 ANAANDML38001677 ગીતાબેન મંગલભાઈ વાદી ૯૫૩૭૦૭૮૯૨૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
1172 ANAANDML38001678 ભાવનાબેન સુખદેવભાઈ વસાવા ૮૯૮૦૪૩૨૪૩૨ બ્યૂટી પાર્લર વસાવા ફળિયું, બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1173 ANAANDML38001679 ભાવનાબેન સુખદેવભાઈ વસાવા ૮૯૮૦૪૩૨૪૩૨ બ્યૂટી પાર્લર વસાવા ફળિયું, બોરસદ ચોકડી, આણંદ નજીક 12
1174 ANAANDML38001680 જીજીબેન દિનેશભાઈ થોરી ૮૧૪૦૨૩૨૦૨૨ લાકડા થોરી, બોરસદ ચોકડી, આણંદ નજીક 12
1175 ANAANDML38001681 રમેશભાઈ ઉદેસિંહ થોરી ૯૭૧૨૨૦૮૫૭૦ લાકડા થોરી, બોરસદ ચોકડી, આણંદ નજીક 12
1176 ANAANDML38001682 સવિતાબેન રમેશભાઈ થોરી ૯૭૧૨૨૦૮૫૭૦ લાકડા થોરી, બોરસદ ચોકડી, આણંદ નજીક 12
1177 ANAANDML38001683 બચુભાઈ ભાઈજીભાઈ થોરી ૮૧૪૦૪૬૧૧૭૩ લાકડા થોરી, બોરસદ ચોકડી, આણંદ નજીક 12
1178 ANAANDML38001684 શિબીબેન બચુભાઈ થોરી ૮૧૪૦૪૬૧૧૭૩ લાકડા થોરી, બોરસદ ચોકડી, આણંદ નજીક 12
1179 ANAANDML38001685 સગુનાબેન મહેશભાઈ થોરી ૯૮૭૯૮૦૭૬૪૯ લાકડા થોરી, બોરસદ ચોકડી, આણંદ નજીક 12
1180 ANAANDML38001686 સુખભાઈ ધર્મભાઈ થોરી ૮૧૫૫૦૯૬૮૫૦ લાકડા થોરી, બોરસદ ચોકડી, આણંદ નજીક 12
1181 ANAANDML38001687 નાથીબેન સુભાષભાઈ થોરી ૮૧૫૫૦૯૬૮૫૦ લાકડા થોરી, બોરસદ ચોકડી, આણંદ નજીક 12
1182 ANAANDML38001688 શંકુબેન થોરી ૮૧૫૫૦૯૬૮૫૦ લાકડા થોરી, બોરસદ ચોકડી, આણંદ નજીક 12
1183 ANAANDML38001689 બાલુબેન રાયજીભાઈ' થોરી ૭૬૯૮૨૩૮૧૮૨ લાકડા થોરી, બોરસદ ચોકડી, આણંદ નજીક 12
1184 ANAANDML38001690 ગીતાબેન જયંતિભાઈ થોરી ૯૮૨૫૮૯૬૦૦૮ લાકડા થોરી, બોરસદ ચોકડી, આણંદ નજીક 12
1185 ANAANDML38001691 જયંતિભાઈ રઈજીભાઈ થોરી ૯૮૨૫૮૯૬૦૦૮ લાકડા થોરી, બોરસદ ચોકડી, આણંદ નજીક 12
1186 ANAANDML38001692 જ્યોતિબેન અરવિંદભાઈ થોરી ૯૫૮૬૨૨૫૧૧૯ લાકડા થોરી, બોરસદ ચોકડી, આણંદ નજીક 12
1187 ANAANDML38001693 જશીબેન લાખાભાઈ થોરી ૯૭૨૬૨૯૧૬૧૮ લાકડા થોરી, બોરસદ ચોકડી, આણંદ નજીક 12
1188 ANAANDML38001694 રાજુભાઈ કાલિદાસ થોરી ૮૧૪૦૨૩૨૦૨૨ લાકડા થોરી, બોરસદ ચોકડી, આણંદ નજીક 12
1189 ANAANDML38001695 બાલુબેન પુંજાભાઈ થોરી ૯૭૨૩૮૨૬૯૨૪ લાકડા થોરી, બોરસદ ચોકડી, આણંદ નજીક 12
1190 ANAANDML38001696 રામુભાઈ ઊકલભાઈ થોરી ૯૭૨૩૫૦૭૫૨૦ લાકડા થોરી, બોરસદ ચોકડી, આણંદ નજીક 12
1191 ANAANDML38001697 લીલાબેન ગંગાભાઈ થોરી ૯૯૭૮૩૩૪૮૧૮ લાકડા થોરી, બોરસદ ચોકડી, આણંદ નજીક 12
1192 ANAANDML38001698 મંગુબેન કાલિદાસ થોરી ૯૯૭૮૩૩૪૮૧૮ લાકડા થોરી, બોરસદ ચોકડી, આણંદ નજીક 12
1193 ANAANDML38001699 જીજીબેન રાજુભાઈ થોરી ૯૯૭૮૩૩૪૮૧૮ લાકડા થોરી, બોરસદ ચોકડી, આણંદ નજીક 12
1194 ANAANDML38001700 ભીખુભાઈ ઉદેસિંહ થોરી ૯૯૭૯૭૨૯૯૦૭ લાકડા થોરી, બોરસદ ચોકડી, આણંદ નજીક 12
1195 ANAANDML38001701 રાધાબેન મારવાડી ૯૦૯૪૧૩૮૪૨૫ નકલો (ઘરેણાં) રાજશ્રી પાર્ક, રાજશ્રી રોડ, આણંદ 12
1196 ANAANDML38001702 શ્યામલસિંગ ભીમસિંગ પરમાર ૯૯૭૯૯૭૮૩૯૯ પાન મસાલા રાજશ્રી સિનેમા પાસે, આણંદ 12
1197 ANAANDML38001703 સોનલબેન મંગળદાસ રામી ૯૭૨૪૩૪૪૯૩૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રાજશ્રી પાર્ક, રાજશ્રી રોડ, આણંદ 12
1198 ANAANDML38001704 દીપાબેન પપુભાઇ પરમાર ૯૭૨૬૫૫૨૬૪૯ કપડા રાજશ્રી પાર્ક, રાજશ્રી રોડ, આણંદ 12
1199 ANAANDML38001705 સંજયભાઈ સુક્કાલભાઈ વસાવા ૭૩૮૩૦૦૩૦૧_ કપડા રાજશ્રી સિનેમા પાસે, આણંદ 12
1200 ANAANDML38001706 ઝાલા ભાવિકઅંબાલાલ ૯૯૦૪૪૬૮૧૯૫ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) નવા બસ સ્ટેન્ડ પાછળ, આણંદ 9
1201 ANAANDML38001707 રવિભાઈ કનુભાઈ સરગરા ૮૪૬૯૮૦૨૫૨૮ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) નવા બસ સ્ટેન્ડ પાછળ, આણંદ 9
1202 ANAANDML38001708 નરેન્દ્ર સાધુ ૯૮૯૮૩૪૫૦૩૨ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) ઇન્દિરા પ્રતિમા, આણંદ. લાંભવેલ રોડ 7
1203 ANAANDML38001709 ઠાકોર મિતેશભાઈ રાજેશભાઈ ૯૯૦૪૨૨૩૨૩૬ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) રાજશ્રી પાર્ક, રાજશ્રી રોડ, આણંદ 12
1204 ANAANDML38001710 વહોરા ઈરફાન ઐયુબભાઈ ૯૭૩૭૩૯૬૭૨૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 9
1205 ANAANDML38001711 દસરથભાઈ મગનભાઈ પર ૯૮૯૮૭૦૧૬૨૨ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) ઇન્દિરા પ્રતિમા, આણંદ. લાંભવેલ રોડ 7
1206 ANAANDML38001712 શુશીલાબેન ઠાકોરભાઈ ભટ્ટ ૯૬૮૭૮૩૪૩૩૦   કપડા મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1207 ANAANDML38001713 વિજયભાઈ ઠાકોરભાઈ ભટ્ટ ૭૮૭૪૫૬૬૭૦૧ મેકેનિક મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1208 ANAANDML38001714 મંગલભાઈ લક્ષ્મણભાઈ વસાવા ૯૫૮૬૮૦૦૦૮૬ ભંગાર મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1209 ANAANDML38001716 મનોજભાઈ ઠાકોરભાઈ ભટ્ટ ૯૭૨૬૩૦૫૩૮૦ મિકેનિક મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1210 ANAANDML38001717 બીપીનભાઈ દામજીભાઈ વસાવા ૭૮૭૪૩૫૨૮૫૭ પાન મસાલા મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1211 ANAANDML38001718 રંગીતભાઈ ભારતસિહ દરબાર ૯૯૭૪૨૦૯૬૫૭ મેકેનિક મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1212 ANAANDML38001719 શીલેશ શનાભાઈ વસાવા ૯૫૮૬૮૦૦૮૮૬ પાન મસાલા મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1213 ANAANDML38001720 દિલીપભાઈ કનુભાઈ રાઠોડ ૯૯૦૪૮૪૫૮૯૨ ઇંડા મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1214 ANAANDML38001721 સુરેશભાઈ રાજુભાઈ વસાવા ૯૫૭૪૨૧૮૮૬૧ પ્લમ્બર મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1215 ANAANDML38001722 રાજુભાઈ ભાઈલાલભાઈ વસાવા ૮૩૪૭૮૬૭૬૨૨ પ્લમ્બર મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1216 ANAANDML38001724 વાઘેલા લક્ષ્મણભાઈ અંબાલાલ ૯૮૯૮૫૭૭૪૨૩ ગલ્લો મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1217 ANAANDML38001725 તડવી રાજુભાઈ જેશંગ ૯૫૮૬૪૪૬૭૮૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1218 ANAANDML38001726 વસાવા સવિતાબેન રતનભા+A1260ઈ ૯૯૦૪૭૬૭૮૩૯ ટીફીન મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1219 ANAANDML38001727 વસાવા ઠાકોરભાઈ ગુમાનભાઈ ૮૨૩૮૯૭૭૨૦૪ ભંગાર મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1220 ANAANDML38001728 રેખાબેન રાજકુમાર પ્રજાપતિ ૮૨૩૮૯૭૭૨૦૪ ગલ્લો મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1221 ANAANDML38001729 પ્રજાપતિ રાજકુમાર બી ૯૮૭૯૧૯૯૨૬_ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1222 ANAANDML38001730 શારદાબેન રમેશભાઈ મારવાડી ૯૬૩૮૬૨૨૫૬૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1223 ANAANDML38001731 જોશનબેન સબ્બીરભાઈ શેખ ૯૬૩૮૬૨૨૫૬૯ ભંગાર મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1224 ANAANDML38001732 બુધાભાઈ પારસીંગભાઈ વસાવા ૯૫૧૨૭૪૨૯૬૦ ભંગાર મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1225 ANAANDML38001733 ભીખાભાઈ વિઠલભાઈ વસાવા ૯૭૨૭૬૭૭૬૦૩ ભંગાર મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1226 ANAANDML38001734 રાજાનભાઈ રમેશભાઈ વસાવા ૯૬૮૭૮૩૪૫૧૨ ભંગાર મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1227 ANAANDML38001735 સાવનભાઈ બચુભાઈ વસાવા ૯૮૯૮૭૧૮૫૦૩ ભંગાર મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1228 ANAANDML38001736 ગીતાબેન જીવાભાઈ દંતાણી જુના કપડાઓના મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1229 ANAANDML38001737 સંગીતાબેન સંનીભાઈ દંતાણી ૯૯૦૪૭૬૯૭૧૪ જુના કપડાઓના મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1230 ANAANDML38001738 રમીલાબેન ઠાકોરભાઈ વસાવા ૭૮૭૪૪૯૯૫૨૭ ચા દુકાનમાં મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1231 ANAANDML38001739 સચીનભાઈ શનાભાઈ વસાવા ૭૮૭૯૯૦૨૧૮૬ લ્લાકડા મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1232 ANAANDML38001740 મણીબેન બાબુભાઈ વસાવા ૭૨૦૩૦૦૫૭૭૨ જુના કપડાઓના મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1233 ANAANDML38001741 વસાવા પીન્ટુભાઈ રમેશભાઈ ૯૫૮૬૯૭૦૧૩૩ ભંગાર મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1234 ANAANDML38001742 વસાવા બુધાભાઈ કેશુભાઈ ૮૫૧૧૫૧૦૨૪૫ ભંગાર મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1235 ANAANDML38001745 વસાવા સંજયભાઈ બચુભાઈ ૯૮૯૮૭૧૮૫૦૩ ગલ્લો મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1236 ANAANDML38001746 વસાવા શંકરભાઈ હીરાભાઈ ૯૯૨૫૩૪૪૬૭૮ ભંગાર મહાવીર નગર, આણંદ 13
1237 ANAANDML38001747 મહેશ વસાવા ૭૮૭૪૧૩૨૭૮૯ ભંગાર મહાવીર નગર, આણંદ 13
1238 ANAANDML38001748 વાઘરી મધુબેન જીણાભાઇ ૭૦૪૩૪૮૪૭૨૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ મહાવીર નગર, આણંદ 13
1239 ANAANDML38001749 રોહિતભાઈ શનાભાઈ વસાવા ૭૩૫૯૫૯૪૭૩૦ ભંગાર મહાવીર નગર, આણંદ 13
1240 ANAANDML38001750 વિજયભાઈ જશભાઈ ઠાકોર પાન મસાલા મહાવીર નગર, આણંદ 13
1241 ANAANDML38001751 જશુભાઈ મંગલભાઈ વસાવા ૭૫૭૨૯૧૨૦૨૫ પ્લમ્બર મહાવીર નગર, આણંદ 13
1242 ANAANDML38001752 નરેશભાઈ રમેશભાઈ વસાવા ૭૫૬૭૪૨૫૬૫૧ પ્લમ્બર મહાવીર નગર, આણંદ 13
1243 ANAANDML38001754 રાજપૂત ભીખાભાઈ અરુણભાઈ ૯૭૨૩૯૨૧૫૭૯ પ્લમ્બર મહાવીર નગર ઝૂપડપટ્ટી નજીક સામરખા ચોકડી રોડ, આણંદ 6
1244 ANAANDML38001755 જશીબેન મોહનભાઈ વાઘરી ૯૭૧૨૦૯૦૦૧૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો અમીન ઓટો ખડ, જૂની મોગરી રોડ, આણંદ 12
1245 ANAANDML38001756 તળપદા ભરતભાઈ બાબુભાઈ ૯૭૧૨૦૯૦૦૧૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો અમીન ઓટો ખડ, જુના મોગરી રોડ, આણંદ 12
1246 ANAANDML38001757 કારીબેન બાબુભાઈ વાઘરી ૯૭૧૨૦૯૦૦૧૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ અમીન ઓટો ખડ, જુના મોગરી રોડ, આણંદ 12
1247 ANAANDML38001758 વાઘરી  બાબુભાઈ કાભાઇ ૯૭૧૨૦૯૦૦૧૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો અમીન ઓટો ખડ, જુના મોગરી રોડ, આણંદ 12
1248 ANAANDML38001759 અભેસિંહ મોહનભાઈ વાઘરી ૯૭૧૨૦૯૦૦૧૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો અમીન ઓટો ખડ, જુના મોગરી રોડ, આણંદ 12
1249 ANAANDML38001760 લીલાબેન કલસીંગભાઈ ભીલ ૯૬૩૮૨૬૩૮૩૨   કપડા અમીન ઓટો ખડ, જૂની મોગરી રોડ, આણંદ 12
1250 ANAANDML38001761 તોલાબેન દિલીપભાઈ ભીલ ૭૮૭૪૧૭૬૧૧૦   કપડા અમીન ઓટો ખડ, જુના મોગરી રોડ, આણંદ 12
1251 ANAANDML38001762 દિલીપભાઈ દલસુખભાઈ ભીલ ૭૮૭૪૧૭૬૧૧૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો અમીન ઓટો ખડ, જુના મોગરી રોડ, આણંદ 12
1252 ANAANDML38001763 કમલેશભાઈ દીતાભાઈ ભુરીયા ૯૮૯૮૮૩૮૯૩૦ સુથાર અમીન ઓટો ખડ, જુના મોગરી રોડ, આણંદ 12
1253 ANAANDML38001764 વ્હોરા આસિફભાઈ અબ્દુલસત્તાર ૯૮૭૯૬૯૪૭૯૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ ૧૦
1254 ANAANDML38001765 વ્હોરા ઇમરાન મુસ્તુફા ૯૮૯૮૯૨૯૯૮૬ કટલરી ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1255 ANAANDML38001766 મુસ્તુફા ગનીભાઈ વ્હોરા ૯૭૨૩૧૧૩૪૫૨ કટલરી ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1256 ANAANDML38001767 સેહાનાજ રફીક વ્હોરા ૯૯૦૪૪૮૩૭૭૨ કટલરી ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1257 ANAANDML38001768 કાદર ગુલામરસુલ શેખ ૯૩૨૭૨૨૯૪૮૫ બિરિયાની ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1258 ANAANDML38001769 અબ્દુલસત્તાર સિકંદરભાઈ ખાટકી ૯૯૭૮૧૮૯૨૮૩ ચીકન શોપ ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1259 ANAANDML38001770 બસીરણબીબી સત્તારભાઈ ખાટકી ૯૯૭૮૧૮૯૨૮૩ ભંગાર ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1260 ANAANDML38001771 મોઈનશા હારુનશા દિવાન ૮૧૪૦૫૬૦૨૧૪ ફીનાઈલ ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1261 ANAANDML38001772 શેખ યુસુફભાઈ અમદુ ૯૮૭૯૮૯૩૧૩૯ બિરિયાની ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1262 ANAANDML38001773 હાજી સિકંદર જીનુભાઈ ૮૪૮૭૮૧૯૦૩૨ કટલરી ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1263 ANAANDML38001774 મુમતાજ ઈદ્રીશભાઈ વ્હોરા ૯૬૬૨૮૭૬૨૮૨ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1264 ANAANDML38001775 શેખ અહેજાજઅહેમદ ફેમુલ્હુસેન ૭૬૨૧૮૫૬૪૬૧ ટીફીન ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1265 ANAANDML38001776 સલીમભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ વ્હોરા ૮૩૭૭૩૦૧૭૭_ બિરિયાની ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1266 ANAANDML38001777 મુમતાજ દિવાનશા દિવાન ૮૭૫૮૧૦૧૪૦૮ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1267 ANAANDML38001778 નવાજશા મહેબુબશા દિવાન ૮૭૫૮૧૦૧૪૦૮ ફીનાઈલ ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1268 ANAANDML38001779 રાજેશ ખત્રિયા ૮૧૪૦૦૩૪૮૬૭ ફીનાઈલ ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1269 ANAANDML38001780 વ્હોરા હીનાબેન ફીઅઝલ ૯૬૬૨૩૨__A૮ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક બાર્બર, દરજી, મિકેનિક વગેરે) ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1270 ANAANDML38001781 શેખ અબ્દુલકાદર રહેમાન ૭૨૦૩૦૦૧૮૪૫ ભંગાર ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1271 ANAANDML38001782 સુરજબેન સુરેશભાઈ વસાવા ૯૭૧૪૫૬૬૪૩૮ ભંગાર ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1272 ANAANDML38001784 દિવાન શબાના મોઈનશા ૭૪૮૭૮૭૫૮૧૨ સુંદર દીવાનખાનું ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1273 ANAANDML38001785 વ્હોરા સલીમભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ ૯૭૨૩૨૯૭૦૩૧ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1274 ANAANDML38001786 અનવરશા હુસેનશા દિવાન ૭૫૬૭૩૨૯૪૧૪ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1275 ANAANDML38001787 શેખ ઉસ્માનભાઈ રહેમાન ૯૩૭૪૧૨૭૦૨૦ સમોસા ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1276 ANAANDML38001788 મહંમદ સલીમ રજ્જાક મલેક ૯૭૧૭૧૩૩૪૦૬ સોડા ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1277 ANAANDML38001789 શેખ બાનુબેન ઉસ્માનભાઈ ૯૩૭૪૧૨૭૦૨૦ સમોસા ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1278 ANAANDML38001790 શેખ મયુદ્દીન ઉસ્માનભાઈ ૮૭૫૮૪૫૦૯૦૪ બિરિયાની ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1279 ANAANDML38001791 ફરજનાબાનું ફિરોજભાઈ શેખ ૯૭૨૩૧૪૪૦૯૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1280 ANAANDML38001792 જમીરખાન બચુંખાન પઠાણ ૯૯૧૩૩૬૬૦૭૧ ગલ્લો ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1281 ANAANDML38001793 જીતુભાઈ દાઉદભાઈ વસાવા ૭૬૨૨૮૪૦૬૮૮ ગલ્લો ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1282 ANAANDML38001794 વહોરા ઇલીયાસ પીરમહમદ ૭૮૭૪૮૨૫૮૧૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1283 ANAANDML38001795 મો.સફી મન્સૂરી ૯૧૫૭૫૬૪૯૪૫ ચોકલેટ ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1284 ANAANDML38001796 અબ્દુલસત્તાર એ શેખ ૯૭૩૭૪૨૯૫૨૩ ગલ્લો ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1285 ANAANDML38001798 શેરમહોમ્મદ ગોરી ૯૭૧૪૧૪૫૧૮૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1286 ANAANDML38001799 દિવાન અલતાફશા ૯૯૭૪૫૬૫૮૫૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ભાલેજ રોડ, પાની ની ટાંકી, આણંદ 3
1287 ANAANDML38001801 વ્હોરા ઉસ્માનગની ગુલામનબી ૮૫૧૧૭૨૮૪૬૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 10
1288 ANAANDML38001802 વ્હોરા જુનેદ સુફીમહમદ ૯૭૨૪૧૪૫૬૦૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 10
1289 ANAANDML38001803 વ્હોરા યાસીનભાઈ આદમભાઈ ૯૯૧૩૭૩૬૬૫૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 10
1290 ANAANDML38001804 રમણભાઈ શંકરભાઈ સોલંકી ૯૬૩૮૩૭૦૦૫૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 10
1291 ANAANDML38001805 રમેશભાઈ હરમાનભાઈ પરમાર ૯૪૨૯૨૫૩૫૧૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 10
1292 ANAANDML38001806 શેખ સાજીદભાઈ હુસેનમિયા ૯૫૮૬૮૬૭૨૪૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 10
1293 ANAANDML38001807 કેશવકુમાર ધન્વાની ૯૬૦૧૪૭૩૪૦૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 10
1294 ANAANDML38001811 વસાવા રમણભાઈ રામુભાઈ ૯૮૨૪૨૮૨૦૬૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 10
1295 ANAANDML38001812 વકીલભાઈ ભાથીભાઇ સરનીયા ૯૫૭૪૭૫૫૨૬૫ સરન જૂના બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 10
1296 ANAANDML38001813 સબ્બીરભાઈ મો.ફારુક મેમણ ૯૦૩૩૪૭૦૯૧૦ નકલો (ઘરેણાં) જૂના બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 10
1297 ANAANDML38001814 સિકંદર આદમભાઈ વ્હોરા ૯૯૭૪૨૮૨૭૭૧ ગરમ મસાલા પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1298 ANAANDML38001815 અલ્ફાઝશા દિવાન ૯૧૫૭૫૯૮૭૮૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1299 ANAANDML38001816 મોહમ્મદ સિદ્દીક દિવાન ૭૮૦૨૯૬૧૧૨૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1300 ANAANDML38001817 મુજ્ફારહુસેન સૈયદ ૯૯૨૪૩૨૮૯૮૩ પાન મસાલા પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1301 ANAANDML38001818 રફીકભાઈ યુસુફભાઈ મેમણ ૯૯૯૮૩૯૭૧૨૦ નકલો (ઘરેણાં) પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1302 ANAANDML38001819 માંજ્હારાલી પઠાણ ૯૫૮૬૭૩૩૩૩૬ કપડા પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1303 ANAANDML38001820 ઇલીયાસ અહેમદભાઈ શેખ ૭૬૯૮૭૫૦૯૧૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1304 ANAANDML38001821 મહામંડ દાઉદભાઈ ગોરી ૮૧૪૦૨૧૩૧૨૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1305 ANAANDML38001822 સમીરભાઈ સફીમાંહામ્મ્દ વ્હોરા ૯૯૦૪૧૧૦૧૪૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1306 ANAANDML38001823 ઉસ્માનભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ વ્હોરા ૯૯૦૪૧૧૦૧૪૫ નારીયેલ પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1307 ANAANDML38001824 હજીઅહેમદ આમદભઈ વ્હોરા ૯૭૧૪૫૫૬૮૦૪ નકલો (ઘરેણાં) પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1308 ANAANDML38001825 યાસીનભાઈ હાજીમહંમદ વ્હોરા ૯૭૧૪૫૫૬૮૦૪ ગરમ મસાલા પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1309 ANAANDML38001826 રફીકભાઈ દાઉદભાઈ ગોરી ૯૭૧૪૧૪૫૧૮૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1310 ANAANDML38001827 અબ્દુલકરીમ અલીમહમદ કુરેશી ૮૭૩૩૦૭૮૦૫૧ નાસ્તા હાઉસ પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1311 ANAANDML38001828 જીલાની અબ્દુલકરીમ કુરેશી ૯૯૨૪૫૭૨૫૨૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1312 ANAANDML38001832 આસીફભાઇ ઇકબાલભાઈ શેખ ૭૩૮૩૩૪૪૬૨૬ ગરમ મસાલા પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1313 ANAANDML38001833 રફીકભાઈ મયુદ્દીન ૯૯૯૮૧૧૩૦૯૩ પાન મસાલા પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1314 ANAANDML38001835 હબીબભાઈ ઈસુબભાઈ વ્હોરા ૯૯૭૪૬૯૯૩૪૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1315 ANAANDML38001836 ઇમ્તિયાજખાન ઇસુફ પઠાણ ૭૮૦૨૯૧૫૦૦૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1316 ANAANDML38001837 મો.ઇકબાલ ગુલામ.મો. મલેક ૯૯૧૩૭૩૬૭૮૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1317 ANAANDML38001838 રફીકભાઈ ગુલામરસુલ વ્હોરા ૯૬૬૨૮૨૩૪૨૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1318 ANAANDML38001839 ફારુકભાઈ રહેમાનભાઈ વ્હોરા ૭૬૯૮૩૩૯૧૦૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1319 ANAANDML38001840 સફીમહંમદ વ્હોરા ૮૭૫૮૬૧૨૮૨૬ નારીયેલ પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1320 ANAANDML38001842 સુરેશભાઈ ભલાભાઈ દંતાણી ૭૯૮૪૬૮૨૯૭_   કપડા પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1321 ANAANDML38001843 વહોરા ઈદ્રીશભાઈ એ ૯૧૦૪૯૮૮૮૩૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1322 ANAANDML38001844 યુસફમિયા મલેક ૯૯૨૪૪૯૫૨૧૭ મચ્છી પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1323 ANAANDML38001845 સૈયદ જાવેદ હૈદર ૭૭૭૮૮૬૫૭૪૭ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1324 ANAANDML38001846 વ્હોરા ઇલીયાસભાઈ  ૯૯૨૫૪૨૫૯૦૭ ફાલુદા પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1325 ANAANDML38001847 સહીદઅહેમદ અબ્દુલરેહમાન શેખ ૯૬૨૪૯૪૫૪૯૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1326 ANAANDML38001848 અજીજ આર મેમણ ૭૦૪૬૧૬૯૨૨૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1327 ANAANDML38001849 રાજેશભાઈ શંકરભાઈ રાઠોડ ૯૬૨૪૭૨૪૨૯૦ સાયકલ પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1328 ANAANDML38001850 પઠાણ મોહસીનખાન સફીઉલ્લાહ ૯૬૩૮૫૦૨૨૫૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1329 ANAANDML38001851 પોપટ જાવેદ અહેમદ ૯૭૨૪૮૨૧૨૯૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1330 ANAANDML38001852 મેમણ રઉફ રજાકભાઈ ૮૪૬૯૫૯૫૯૨૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1331 ANAANDML38001853 ઇલીયાસભાઈ અબ્દુલકરીમ કુરેશી ૯૯૦૪૬૫૭૫૬૫ નોન-વેજ પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1332 ANAANDML38001854 મેમણ આદીલ રઉફ ૮૪૬૯૫૯૫૯૨૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1333 ANAANDML38001855 મુકેશભાઈ મગનભાઈ મારવાડી ૯૧૦૪૯૨૨૨૮૧ કટલરી પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1334 ANAANDML38001856 સબ્બીરઅલી મહંમદભાઈ કુરેશી ૯૯૦૯૨૬૮૪૪૬ બિરયાની પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1335 ANAANDML38001857 મહંમદજાવેદ અબ્દુલકાદર મેમણ ૯૧૫૭૮૯૩૧૪૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1336 ANAANDML38001858 સાજીદઅલી સૈયદ ૯૫૫૮૦૬૬૫૩૩ નોન-વેજ પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1337 ANAANDML38001859 મહંમદસલીમ ઉસ્માનભાઈ વહોરા ૯૧૭૩૦૬૩૫૯૨ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1338 ANAANDML38001860 બાબુભાઈ રાણીપભાઈ પસાયા ૮૭૩૨૯૫૫૯૬૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1339 ANAANDML38001862 લાડુબેન મનુભાઈ ભાભર ૭૫૬૭૮૧૦૫૮૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1340 ANAANDML38001863 પઠાણ ફાતિમાબીબી ૮૭૩૨૯૫૫૯૬૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1341 ANAANDML38001864 ગુલામસબીર હુસેનભાઈ કુરેશી ૯૮૨૪૩૬૦૧૦૭ નોન-વેજ પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1342 ANAANDML38001865 શેખ રહેમાનભાઈ જી ૮૪૬૯૮૨૨૮૦૪ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1343 ANAANDML38001866 હુસેનભાઈ હાજીહુસેન કુરેશી ૯૭૨૩૧૫૪૫૧૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1344 ANAANDML38001868 વસીમભાઈ સુલેમાનભાઈ વહોરા ૭૪૦૫૧૮૧૨૨૦ કુકર રિપેર પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1345 ANAANDML38001870 સોહેલ વહોરા ૯૯૨૪૯૩૭૯૩૩ કુકર રિપેર પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1346 ANAANDML38001871 ઈરફાનભાઈ ગનીભાઈ વહોરા ૮૩૪૭૮૬૭૦૫૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1347 ANAANDML38001872 શકીલભાઈ મહંમદભાઈ વહોરા ૯૮૨૪૪૫૧૭૭૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસ સ્ટેન્ડ, યાદાદા કોમ્પલેક્ષ, આણંદ 10
1348 ANAANDML38001873 અશોકભાઈ આલ્મ્ચંદ દેવની ૯૯૨૫૨૭૬૪૮૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જૂના બસ સ્ટેન્ડ, યાદાદા કોમ્પલેક્ષ, આણંદ 10
1349 ANAANDML38001874 ચન્તબર પ્રવીણભાઈ જાદવ ૯૨૨૮૫૯૫૪૮૦ ટીવી રિપેર જૂના બસ સ્ટેન્ડ, યાદાદા કોમ્પલેક્ષ, આણંદ 10
1350 ANAANDML38001875 વહોરા અબ્દુલરહીમ મહમદ ૯૮૯૮૫૨૪૦૪૨ સ્યાકલ જૂના બસ સ્ટેન્ડ, યાદાદા કોમ્પલેક્ષ, આણંદ 10
1351 ANAANDML38001876 અશ્વિન જયંતિ વસાવા ૭૦૪૧૬૦૦૨૭_ મોબાઇલ એસેસરી જૂના બસ સ્ટેન્ડ, યાદાદા કોમ્પલેક્ષ, આણંદ 10
1352 ANAANDML38001877 મહંમદ આદીલઅહેમદ વ્હોરા ૮૪૯૦૯૮૧૫૫૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસ સ્ટેન્ડ, યાદાદા કોમ્પલેક્ષ, આણંદ 10
1353 ANAANDML38001878 મલેક સોકતહુસેન અબ્દુલ ૯૧૭૩૧૨૭૨૦૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જૂના બસ સ્ટેન્ડ, યાદાદા કોમ્પલેક્ષ, આણંદ 10
1354 ANAANDML38001879 અબ્દુલકમલ કાસમમિયા પઠાણ ૯૮૯૮૫૨૪૦૪૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જૂના બસ સ્ટેન્ડ, યાદાદા કોમ્પલેક્ષ, આણંદ 10
1355 ANAANDML38001880 મલેક મહેમુદમિયા મજીતમિયા ૭૬૨૧૦૭૯૨૬૭ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જૂના બસ સ્ટેન્ડ, યાદાદા કોમ્પલેક્ષ, આણંદ 10
1356 ANAANDML38001881 જગદીશભાઈ ચીમનભાઈ વાઘેલા ૮૯૮૦૭૧૮૨૧૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1357 ANAANDML38001882 મહેન્દ્રભાઈ જગદીશભાઈ વાઘેલા ૮૯૮૦૭૧૮૨૧૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1358 ANAANDML38001883 મોઈનશા યાશીનશા દિવાન ૯૯૯૮૧૭૩૦૦૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1359 ANAANDML38001884 ખીમાભાઈ ચંદુભાઈ પલાશ ૯૯૨૪૮૭૩૮૪૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1360 ANAANDML38001885 મહેશભાઈ જયંતીભાઈ વાઘેલા ૯૯૦૪૭૯૨૩૬૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1361 ANAANDML38001886 સુરતીબેન ગુમાંનજી બારીયા ૭૨૮૩૯૧૪૦૫૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1362 ANAANDML38001887 બબીતાબેન વરસીંગભાઈ ડામોર ૯૯૭૯૩૦૦૭૨૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1363 ANAANDML38001888 ઇકબાલભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ વ્હોરા ૯૯૯૮૧૦૮૫૨૪ નાસ્તા હાઉસ પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1364 ANAANDML38001889 આયેશા સિકંદરભાઈ દિવાન ૮૩૪૭૮૭૪૬૩૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1365 ANAANDML38001890 મહંમદભાઈ અબ્દુલભાઈ વ્હોરા ૯૬૩૮૫૮૫૪૮૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1366 ANAANDML38001891 ડામોર કિરપાબેન તુર્સિંગ ૯૯૭૯૦૦૭૨૩_ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1367 ANAANDML38001892 વહોરા અબ્દુલભાઈ રસુલભાઈ ૯૧૫૭૫૯૭૮૬૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1368 ANAANDML38001893 શેખ અબ્દુલરસીદ અબ્દુલકાદર ૯૭૨૩૧૧૮૮૧૭ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1369 ANAANDML38001894 ફિરોજ ગુલામનબી વહોરા ૮૭૫૮૦૯૦૬૯૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1370 ANAANDML38001895 અયુબભાઈ ગુલામનબી વહોરા ૮૪૬૦૫૯૫૮૪૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1371 ANAANDML38001896 તોસીફભાઈ અબ્દુલકાદિર શાભાઈ ૯૮૯૮૮૬૯૪૦૪ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1372 ANAANDML38001897 મલેક યુનુસસલીમ બસીરભાઈ ૯૯૯૮૫૫૧૮૩૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1373 ANAANDML38001899 મલેક મહોમ્મદહુસેન અહેમદગીરી ૯૪૨૬૧૭૧૨૧૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ નજીક જુના દાદરા રોડ, આણંદ 10
1374 ANAANDML38001900 સીમરનબાનું ગુલામનબી મલેક ૯૬૦૧૫૭૬૭૪૪   કપડા નજીક પાણી ટાંકી, ભાલેજ રોડ, આણંદ 3
1375 ANAANDML38001901 તસલીમબાનું ગુલામનબી મલેક ૯૬૦૧૫૭૬૭૪૪ પાન મસાલા નજીક પાણી ટાંકી, ભાલેજ રોડ, આણંદ 3
1376 ANAANDML38001902 પરષોત્તમદાસ પુંજાભાઈ ઠાકોર ૯૭૨૬૦૩૯૦૯૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો શાસ્ત્રી બાગ નજીક સરદાર ગંજ, આણંદ પાછળ 10
1377 ANAANDML38001903 રમેશભાઈ શૈલેશભાઈ ઠાકોર ૯૫૩૭૪૭૪૭૬૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો શાસ્ત્રી બાગ નજીક સરદાર ગંજ, આણંદ પાછળ 10
1378 ANAANDML38001904 સંદીપ નંદલાલ ભારદ્વાજ ૯૭૧૪૬૬૦૩૯૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો શાસ્ત્રી બાગ નજીક સરદાર ગંજ, આણંદ પાછળ 10
1379 ANAANDML38001905 એજાજ ઈદ્રીશભાઈ વ્હોરા ૭૭૭૮૯૯૭૪૦૦ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) શાસ્ત્રી બાગ નજીક સરદાર ગંજ, આણંદ પાછળ 10
1380 ANAANDML38001906 ઠાકોર દિલીપભાઈ શૈલેશભાઈ ૮૧૪૦૫૭૪૬૬૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો શાસ્ત્રી બાગ નજીક સરદાર ગંજ, આણંદ પાછળ 10
1381 ANAANDML38001908 શૈલેશભાઈ સતીશભાઈ વાઘરી ૭૨૮૫૦૧૦૭૦૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો એકતા નગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1382 ANAANDML38001909 અનીલભાઈ પ્રહલાદભાઈ વાઘરી ૮૨૩૮૯૮૪૫૫૦ ભંગાર એકતા નગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1383 ANAANDML38001910 આશાબેન અનીલભાઈ વાઘરી ૮૨૩૮૯૮૪૫૫૦ જુના કપડાઓના એકતા નગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1384 ANAANDML38001911 કૈલાશબેન સુરેશભાઈ વાઘેલા ૯૮૭૯૯૬૨૭૩૩ ભંગાર એકતા નગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1385 ANAANDML38001912 સુરેશભાઈ રમેશભાઈ વાઘરી ૯૮૭૯૯૬૨૭૩૩ ભંગાર એકતા નગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1386 ANAANDML38001913 કાલીબેન અરવિંદભાઈ ૯૦૯૯૧૪૦૫૨૯ જુના કપડાઓના એકતા નગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1387 ANAANDML38001914 ચંદુભાઈ દલસુખભાઈ વાઘરી ૯૦૯૯૧૪૦૫૧૯ ભંગાર એકતા નગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1388 ANAANDML38001915 અજયભાઈ જવરભાઈ વાઘરી ૯૭૧૪૭૮૭૭૯૬ ભંગાર એકતા નગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1389 ANAANDML38001917 ગૌરીબેન અશોકભાઈ વાઘરી ૮૭૫૮૬૦૧૬૩૪ ભંગાર એકતા નગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1390 ANAANDML38001927 તિલકસિંગ જગજીતસિંગ સરદાર ૯૯૨૫૭૦૫૧૫૪ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1391 ANAANDML38001928 કરતારસિંગ જગજીતસિંગ સરદાર ૯૯૨૫૭૦૫૧૫૪ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1392 ANAANDML38001929 આયસિંગ જગજીતસિંગ સરદાર ૯૯૨૫૭૦૫૧૫૪ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1393 ANAANDML38001930 શીતલકૌર બલ્સિંગ સરદાર ૯૯૨૫૭૦૫૧૫૪ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1394 ANAANDML38001931 રજનીભાઈ પ્રહલાદભાઈ વાઘરી ૭૦૯૬૫૭૦૮૭૯ જુના કપડાઓના એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1395 ANAANDML38001932 પદમકૌર જગજીતસિંગ સરદાર ૯૯૨૫૭૦૫૪૫૧ જુના કપડાઓના એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1396 ANAANDML38001933 સોનલકૌર લાલસીંગ સરદાર ૯૯૨૫૭૦૫૧૫૪   કપડા એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1397 ANAANDML38001934 પ્રતાપસિંગ જગજીતસિંગ સરદાર ૯૯૨૫૭૦૫૧૫૪ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1398 ANAANDML38001935 અંકલકૌર પ્રતાપસિંગ કૌર ૯૯૨૫૭૦૫૧૫૪ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1399 ANAANDML38001936 મંજુલાબેન પ્રહલાદભાઈ દંતાણી ૭૦૯૬૫૦૨૮૧૦ જુના કપડાઓના એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1400 ANAANDML38001937 રણજીતકૌર ચેતન ટાંક ૯૯૨૫૭૦૫૧૫૪   કપડા એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1401 ANAANDML38001938 દીલીપ્સિંગ તરસિંગ સરદાર ૯૯૨૫૭૦૫૧૫૪ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1402 ANAANDML38001939 ધનપતિકૌર દિલીપ સરદાર ૯૯૨૫૭૦૫૧૫૪ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1403 ANAANDML38001940 કાર્નેલસિંગ માસ્તરસિંગ સરદાર ૭૬૪૧૭૭૦૫૮૮ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1404 ANAANDML38001941 મહેન્દ્રસિંગ ગુલાબસિંગ' સરદાર ૯૮૯૮૪૪૧૯૭૨ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1405 ANAANDML38001942 સમંદરકૌર શેરસિંગ સરદાર ૯૮૯૮૪૪૧૯૭૨ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1406 ANAANDML38001943 આયકૌર કાળુંસિંગ સરદાર ૯૮૯૮૪૪૧૯૧૭ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1407 ANAANDML38001944 નૈનકૌર રતન સરદાર ૯૯૨૫૭૦૫૧૫૪ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1408 ANAANDML38001945 રતનસિંગ માસ્તર સરદાર ૯૯૨૫૭૦૫૧૫૪ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1409 ANAANDML38001946 પ્રીતમકૌર ગોવિંદસિંગ સરદાર ૯૯૨૫૦૮૪૦૫૯   કપડા એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1410 ANAANDML38001947 માયાકૌર ઇન્દરસિંગ સરદાર ૯૯૨૫૦૮૪૦૩૪   કપડા એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1411 ANAANDML38001953 શ્રવણકૌર મહેન્દ્રસિંગ સરદાર ૯૮૯૮૪૪૧૯૭૨   કપડા એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1412 ANAANDML38001955 હરમાન મહેન્દ્રસિંગ સરદાર ૯૫૮૬૫૫૯૯૮૭ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતા નગર, આણંદ 13
1413 ANAANDML38001956 કર્દારણસિંગ ચંદસિંગ ૭૦૪૩૦૯૨૭૩૦ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતા નગર, આણંદ 13
1414 ANAANDML38001957 પુરણસિંગ ચરણસિંગ સરદાર ૯૮૯૮૨૭૪૧૨૬ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતા નગર, આણંદ 13
1415 ANAANDML38001958 અર્જુનસિંગ પુરણસિંગ સરદાર ૯૮૯૮૨૭૪૧૨૬ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતા નગર, આણંદ 13
1416 ANAANDML38001959 કાળુંસિંગ સરદાર ૯૮૯૮૨૭૪૧૨૬ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતા નગર, આણંદ 13
1417 ANAANDML38001960 જીતસિંગ ચરણસિંગ સરદાર ૯૮૯૮૨૭૪૧૨૬ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતા નગર, આણંદ 13
1418 ANAANDML38001961 સંતોકસિંગ સરદાર ૯૮૯૮૨૭૪૧૨૬ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતા નગર, આણંદ 13
1419 ANAANDML38001962 ચરણસિંગ ચંદાસિંગ સરદાર ૯૮૯૮૨૭૪૧૨૬ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતા નગર, આણંદ 13
1420 ANAANDML38001963 હિંમતસિંગ દીપોસિંગ સરદાર ૯૮૯૮૨૭૪૧૨૬ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતા નગર, આણંદ 13
1421 ANAANDML38001964 સતનામ સરદાર ૯૭૨૫૮૬૫૭૩૫ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતા નગર, આણંદ 13
1422 ANAANDML38001965 કાર્નેલ સરદાર ૭૬૦૦૯૧૧૯૫૬ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતા નગર, આણંદ 13
1423 ANAANDML38001966 દીપ્સિંગસરદાર ૯૮૯૮૮૪૬૫૭૩ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતા નગર, આણંદ 13
1424 ANAANDML38001967 ઈમારતસિંગ સરદાર ૯૯૭૪૧૪૮૫૪૫ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતા નગર, આણંદ 13
1425 ANAANDML38001968 ઇન્દરસિંગ સરદાર ૯૯૨૫૦૮૦૪૫૯ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતા નગર, આણંદ 13
1426 ANAANDML38001969 રણજીતસિંગ સરદાર ૭૬૯૮૮૯૦૨૦૯ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતા નગર, આણંદ 13
1427 ANAANDML38001970 સુંદર સરદાર ૯૯૭૪૮૦૨૭૮૦ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતા નગર, આણંદV 13
1428 ANAANDML38001971 કાળુસિંગ સરદાર ૯૯૨૫૭૭૩૨૩૨ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતા નગર, આણંદ 13
1429 ANAANDML38001972 હારજીતસિંગસરદાર ૮૧૫૩૯૩૫૨૫૩ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતા નગર, આણંદ 13
1430 ANAANDML38001973 કૃપાકૌર સરદાર ૯૫૫૮૦૦૧૫૫૦ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતા નગર, આણંદ 13
1431 ANAANDML38001974 તીહ્કૌર સરદાર ૯૯૭૪૮૦૨૭૮૦ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતા નગર, આણંદ 13
1432 ANAANDML38001975 બીનાકૌર નવલસિંગ સરદાર ૯૮૯૮૩૮૮૫૫૩ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1433 ANAANDML38001976 રણજીતકૌર મેરસીંગ સરદાર ૯૫૮૬૫૫૯૯૮૭ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1434 ANAANDML38001977 પ્રીતમસિંગ ચરણસિંગ સરદાર ૯૮૯૮૨૭૯૧૨૬ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1435 ANAANDML38001978 સુરજકૌર તીરથસિંગ સરદાર ૭૨૨૬૯૪૩૨૧૧ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1436 ANAANDML38001979 દર્શનકૌર રણજીતસિંગ સરદાર ૭૬૯૮૮૯૦૨૦૯   કપડા એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1437 ANAANDML38001980 સુરજીતકૌર જીતસિંગ સરદાર ૯૮૯૮૨૭૪૧૨૬   કપડા એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1438 ANAANDML38001981 કુલદીપ અર્જુનસિંગ સરદાર ૯૮૯૮૨૭૪૧૨૬ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1439 ANAANDML38001982 જ્ઞાનકૌર પુરણસિંગ સરદાર ૯૮૯૮૨૭૪૧૨૬ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1440 ANAANDML38001983 જીતકૌર  સરદાર ૯૫૮૬૫૫૯૯૮૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1441 ANAANDML38001984 માયુબેન પ્રવીણભાઈ ઠક્કર ૯૯૨૫૭૦૫૧૫૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1442 ANAANDML38001985 મંજીતકૌર હારજીતસિંગ સરદાર ૮૧૫૩૯૩૫૨૫૩ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1443 ANAANDML38001986 કીર્તનકૌર કાળુસિંગ સરદાર ૮૧૫૩૯૩૫૨૫૩ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1444 ANAANDML38001987 લક્ષ્મીકૌર દિલીપસિંગ સરદાર ૮૧૫૩૯૩૫૨૫૩   કપડા એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1445 ANAANDML38001988 ભગતકૌર પ્રકાશસિંગ સરદાર ૯૯૨૫૭૭૩૨૩૨   કપડા એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1446 ANAANDML38001989 જમનાકૌર કરણસિંગ સરદાર ૭૦૪૩૦૯૨૭૩૦ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1447 ANAANDML38001990 આશાકૌર રેવાળસિંગ સરદાર ૯૪૨૫૭૭૩૨૩૨   કપડા એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1448 ANAANDML38001991 માયાકૌર સંતોષસિંગ સરદાર ૯૮૯૮૨૭૪૧૨૬ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1449 ANAANDML38001992 જીતકૌર હુકમસિંગ સરદાર ૭૬૯૮૮૯૦૨૦૮   કપડા એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1450 ANAANDML38001993 કાજલ સતનામ સરદાર ૯૭૨૫૮૬૫૭૩૫   કપડા એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1451 ANAANDML38001994 કમલકૌર સરદાર ૯૮૯૮૩૮૮૫૫૩   કપડા એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1452 ANAANDML38001995 નરસિંગ નવલસિંગ સરદાર ૯૮૯૮૩૮૮૫૫૩ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1453 ANAANDML38001996 હરમાન સરદાર ૯૮૯૮૩૮૮૫૫૩ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1454 ANAANDML38001997 મહેન્દરકૌર સરદાર ૯૮૯૮૩૮૮૫૫૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1455 ANAANDML38001998 જસબીરકૌર ઈમારતસિંગ સરદાર ૯૮૯૮૩૮૮૫૫૩   કપડા એકતાનગર નજીક બોરસદ ચોકડી રોડ, આણંદ 13
1456 ANAANDML38002312 અબ્દુલગની ઉસ્માનભાઈ વ્હોરા ૮૭૩૨૯૫૬૪૯૨ સ્ટીલ મતેરિઅલ ટૂંકી ગલી આણંદ 10
1457 ANAANDML38002629 વાદી પુંજીબેન પોપટભાઈ ૭૮૭૪૧૩૬૭૭૫ વાસન બોરસદ ચોકડી આણંદ 12
1458 ANAANDML3800318 સલીમભાઈ અબ્દુલભાઈ વહોરા ૯૭૨૩૯૩૧૧૭૮ ભંગાર ઈસ્માઈલનગર, આણંદ 5
1459 ANAANDML380061 વાઘરી દલસુખભાઈ દીપકભાઈ ૯૯૦૪૧૦૦૬૮૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બોરસદ ચોકડી 12
1460 ANAANDML3800737 વહોરા ફેઝલભાઈ  હાજીઅજીજભાઈ ૯૪૨૭૯૩૩૨૦૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ઇસ્માઇલ નગર 5
1461 ANAANDML38008944 પઠાણ રાજિમમિયા  જમીલોદ્દીન ૯૯૧૩૬૦૫૦૩૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રેલ્વે સ્ટેશન સામે 10
1462 ANAANDML38009024 સોલંકી પ્રવીણ ફતેસિંહ ૭૬૯૮૭૬૨૦૧૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માર્કેટ 9
1463 ANAANDML38009026 સોહેલ  જમાલ વહોરા ૮૪૮૭૦૭૯૦૨૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માર્કેટ 9
1464 ANAANDML38009027 હબીબખાન નાથુખાન બલોચ ૯૭૧૨૧૬૬૨૮૫ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) વેરાઈ માર્કેટ 9
1465 ANAANDML38009028 હસીનાબીબી હબીબખાન  બલોચ ૯૭૧૨૧૬૬૨૮૫ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1466 ANAANDML38009029 અજમ્દખાન સિકંદરખાન  પઠાણ ૯૭૨૩૬૫૬૬૦૧ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) વેરાઈ માર્કેટ 9
1467 ANAANDML38009030 દલવાડી દિલિપભાઈ બુધાય ૭૮૭૪૫૬૧૬૧_ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માર્કેટ 9
1468 ANAANDML38009031 વહોરા ઇકબાલ ગનીભાઈ ૯૮૯૮૫૮૪૭૬૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માર્કેટ 9
1469 ANAANDML38009032 શંભુભાઈ શંકરભાઈ  તળપદા ૯૮૨૪૪૩૫૪૬૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1470 ANAANDML38009033 રોહિત કનુભાઈ દેવાભાઈ ૮૧૪૦૩૫૭૦૩૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા માર્કેટ 9
1471 ANAANDML38009034 તળપદા અરવિંદભાઈ મણીભાઈ ૯૫૮૬૬૭૨૧૮૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1472 ANAANDML38009035 વાઘેલા રાજેશભાઈ ખોડાભાઈ ૯૯૦૪૦૮૫૨૯૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા  માર્કેટ 9
1473 ANAANDML38009036 દેવુબેન સવજીભાઈ સોલંકી ૯૭૩૭૧૮૯૭૫૮ લીંબુ વેરાઈમાતા  માર્કેટ 9
1474 ANAANDML38009037 ભાવના સોલંકી ૯૩૭૧૮૯૭૫૮_ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માર્કેટ 9
1475 ANAANDML38009038 ગીતાબેન ઘુઘાભાઈ ૯૦૯૯૬૪૩૯૫૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માર્કેટ 9
1476 ANAANDML38009039 રમીલાબેન નીલેશભાઈ અમ્બલીયા ૭૫૭૪૯૮૬૯૮૭ લીંબુ વેરાઈ માર્કેટ 9
1477 ANAANDML38009040 નેપાળભાઈ દેવન્દ્રભાઈ  સંતરા ૯૯૭૯૨૭૦૭૨૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા માર્કેટ 9
1478 ANAANDML38009041 રમેશભાઈ રામભાઇ  પરમાર ૯૮૯૮૫૮૪૦૦૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા માર્કેટ 9
1479 ANAANDML38009042 વાઘેલા  કનુભાઈI ૭૬૯૮૭૯૩૨૬૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા  માર્કેટ 9
1480 ANAANDML38009043 વાઘેલા સૂરજનભાઈ ઉમેદભાઈ ૯૭૧૪૬૦૮૦૩૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માર્કેટ 9
1481 ANAANDML38009044 વાઘેલા ઉમેદભાઈ જીવાભાઈ ૯૭૧૪૬૦૮૦૩૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માર્કેટ 9
1482 ANAANDML38009045 અશોકભાઈ સુરાભાઈ  વાઘેલા ૯૯૭૮૧૦૨૭૫૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માર્કેટ 9
1483 ANAANDML38009046 નટુભાઈ રાયજીભાઈ ઠાકોર ૯૯૨૫૭૫૪૬૨૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1484 ANAANDML38009047 ચાવડા હરમાનભાઈ  સહભાભાઈ ૯૭૧૨૧૬૬૨૦૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1485 ANAANDML38009048 ભાથીભાઇ કોદરભાઇ   પરમાર ૯૯૧૩૮૧૨૭૦૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1486 ANAANDML38009050 પઢીયાર મફતભાઈ ઈશ્વરભાઈ ૯૯૭૮૭૭૪૮૧૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1487 ANAANDML38009051 ઠાકોર હરમાનભાઈ ૮૧૨૮૩૭૨૨૫૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1488 ANAANDML38009052 હબીબભાઈ અહેમદભાઈ વોહરા ૯૮૯૮૪૧૨૨૧૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા  માર્કેટ 9
1489 ANAANDML38009055 સંતોકબેન નગીન તળપદ ૭૬૯૮૯૧૯૩૯૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1490 ANAANDML38009056 સતીશભાઈ રમેશભાઈ પરમાર ૯૯૨૫૭૩૨૭૮૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1491 ANAANDML38009057 ઈશ્વરભાઈ સતીશભાઈ ૯૦૯૯૧૮૦૬૪૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1492 ANAANDML38009059 આરીફભાઈ સુલેમાન વહોરા ૯૯૨૫૯૬૦૮૬૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1493 ANAANDML38009060 રજાકભાઈ  અહેમદભાઈ  વ્હોરા ૮૪૬૯૮૮૮૦૭૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા  માર્કેટ 9
1494 ANAANDML38009061 નીલાબેન રમેશભાઈ વાઘેલા ૮૯૮૦૮૬૦૭૪૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1495 ANAANDML38009062 વાઘરી સુશીલાબેન ભીમાભાઇ ૮૪૬૯૮૮૮૦૭૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1496 ANAANDML38009063 વાઘરી બાલુબેન સોમાભાઈ ૮૪૬૯૮૮૮૦૭૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1497 ANAANDML38009064 વાઘરી  શાંતાબેન ફુલાભાઈ ૮૪૬૯૮૮૮૦૭૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1498 ANAANDML38009065 વાઘરી ઉદેસિંહ ઈશ્વરભાઈ ૯૫૭૪૨૦૭૭૪૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1499 ANAANDML38009066 વાઘેલા મનુભાઈ મોતીભાઈ ૮૪૬૯૮૮૮૦૭૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1500 ANAANDML38009067 અશોકભાઈ શંકરભાઈ પ્રજાપતિ ૮૭૫૮૪૮૪૮૮૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1501 ANAANDML38009068 હિંમત નાથુલાલ ૭૮૭૮૭૩૩૧૩૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1502 ANAANDML38009069 દામજીભાઈ બીજલભાઈ પ્રજાપતિ ૯૭૨૬૫૮૭૨૬૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1503 ANAANDML38009070 દિલીપ રમણભાઈI તળપદા ૯૭૧૪૭૪૯૪૩૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1504 ANAANDML38009071 ભાભોર ખેતુબેન વિષ્ણભાઈ ૭૮૭૪૨૫૨૬૬૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1505 ANAANDML38009072 ભાભોર શાંતાબેન જામસિંગ ૭૮૭૪૨૫૨૬૬૩ લસણ વેરાઈ માતા મંદિર 9
1506 ANAANDML38009073 જગદીશભાઈ ગોવિંદભાઈ કોહન ૯૬૬૨૮૩૭૫૦૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1507 ANAANDML38009074 પરમાર વિનુભાઈ ફુલાભાઈ ૯૯૨૪૦૪૫૬૫૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1508 ANAANDML38009075 દીપક જસભાઈ કા.પટેલ ૮૪૬૯૮૮૮૦૭૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1509 ANAANDML38009076 રાજુભાઈ જસભાઈ કા.પટેલ ૮૪૬૯૮૮૮૦૭૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1510 ANAANDML38009077 વાઘેલા ભૂપતભાઈ ચંદુભાઈ ૯૬૬૨૧૪૬૪૧૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1511 ANAANDML38009078 દિનેશભાઈ ઈશ્વરભાઈ ચાવડા ૯૭૨૭૫૫૩૭૯૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1512 ANAANDML38009079 જયંતિભાઈ માંથુંરભાઈ વાઘેલા ૮૪૬૯૮૮૮૦૭૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1513 ANAANDML38009080 અજ્મીર ભેરુલાલ રતનલાલ ૯૮૨૪૩૮૦૨૯૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1514 ANAANDML38009081 તળપદા  લીલાબેન રણછોડભાઈ ૯૬૨૪૪૬૨૦૦૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1515 ANAANDML38009082 સંજીવ ધનપતરાઈ પરમાનંદ ૯૮૯૮૭૦૦૨૨૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1516 ANAANDML38009083 વાઘરી કમલેશભાઈ આત્મારામ ૯૯૨૫૪૩૩૩૪૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1517 ANAANDML38009085 ભાનુભાઈ બુધાભાઈ વાધેલા ૯૯૭૯૧૨૯૦૨૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1518 ANAANDML38009086 લીલાબેન દાઉદભાઈ વાઘરી ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1519 ANAANDML38009087 વાગ્બર ચંદાબેન સનાભાઈ ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1520 ANAANDML38009088 મંગુબેન જયંતીભાઈI વાઘરી ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1521 ANAANDML38009090 મહેશભાઈ ભાઈલાલભાઈ ઠાકોર ૮૧૪૧૦૫૯૯૦૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1522 ANAANDML38009091 આકાશ દિનેશભાઈ ૯૫૮૬૯૮૩૮૮૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1523 ANAANDML38009092 રેખાબેન બકુલભાઈ વાઘરી ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1524 ANAANDML38009093 તળપદ વિક્રમભાઈ રણછોડભાઈ ૯૦૩૩૧૦૩૭૩૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1525 ANAANDML38009094 ચૌહાણ મુળજીભાઈ ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1526 ANAANDML38009095 મોનુદ્દીન કાળુભાઈ સૈયદ ૯૯૭૯૫૨૬૫૨૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1527 ANAANDML38009096 કટારા સોમાભાઈ કાનજીભાઈ ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1528 ANAANDML38009097 ચૌહાણ રાવજીભાઈ છોટાભાઈ ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1529 ANAANDML38009098 રમેશભાઈ નાથાભાઈ ઠાકોર ૯૬૨૪૩૮૨૪૪૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1530 ANAANDML38009099 કૈમાની પરેશભાઈ કનૈયાલાલ ૮૪૦૧૨૦૧૯__ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1531 ANAANDML38009301 સવિતાબેન બચુભાઈ તળપદા ૯૮૯૮૫૮૪૭૬૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1532 ANAANDML38009302 પરમાર સુમિત્રાબેન તેરાભાઈ ૯૮૯૮૫૮૪૭૦૦ લસણ વેરાઈ માતા માર્કેટA 9
1533 ANAANDML38009303 ગોવિંદભાઈ રઈજીભાઈ ચૌહાણ ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1534 ANAANDML38009304 રમેશભાઈ નાનજીભાઈ વણકર ૯૯૭૪૨૯૬૫૪૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા માર્કેટ 9
1535 ANAANDML38009305 તારીફ હબીબભાઈ વ્હોરા ૯૮૯૮૧૬૧૬૦૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1536 ANAANDML38009306 મહેન્દ્રભાઈ નરસિંગ રોહિત ૯૮૭૯૯૧૭૦૪૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1537 ANAANDML38009307 પપુભાઇ બકરુંભાઈ ૯૬૨૪૯૫૨૦૭૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ વેરાઈ માતા મંદિર 9
1538 ANAANDML38009308 તળપદ મણીભાઈ પૂનમભાઈ ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1539 ANAANDML38009309 વિજયભાઈ રાયજીભાઈ પરમાર ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1540 ANAANDML38009310 ડામોર ભરતભાઈ કનુભાઈ ૯૯૭૮૫૫૨૭૪૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1541 ANAANDML38009311 મંજુલાબેન મોતીભાઈ તળપદા ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1542 ANAANDML38009312 હરમાનભાઈ બુધાભાઈ ગોહેલ ૮૩૪૭૦૨૭૩૯૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1543 ANAANDML38009313 પંકજ લીલાધર મિસ્ત્રી ૯૭૧૪૧૪૭૨૫૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1544 ANAANDML38009314 સુનીલભાઈ વિઠલભાઈ પ્રજાપતિ ૯૩૨૮૪૫૬૮૦૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1545 ANAANDML38009315 શૈલેશ  કૈલાશ યાદવ ૮૪૬૦૮૯૧૦૫૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1546 ANAANDML38009316 સવિતાબેન પુજાભાઈ વાઘરી ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1547 ANAANDML38009317 વીરેન્દ્ર રામધાર યાદવ ૯૬૮૭૩૦૬૨૯૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1548 ANAANDML38009318 વરમાં અશિસ શિવ ૭૦૪૩૦૪૯૬૬૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1549 ANAANDML38009319 ચૌહાણ વિઠલભાઈ જેઠાભાઈ ૮૭૫૮૪૫૩૪૩૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1550 ANAANDML38009320  અબ્દુલરહેમાન કાસમભાઈ વોહ્ર ૮૦૦૦૪૫૭૪૪૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1551 ANAANDML38009321 સંજય રઈજીભાઈ બારિયા ૮૭૩૫૯૯૯૯૯૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1552 ANAANDML38009322 વ્હોરા ઈનાયત ઈસ્માઈલ ૯૯૭૪૬૩૭૨૮૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1553 ANAANDML38009323 વ્હોરા ઈમ્તિયાઝ જમાલભાઈ ૯૯૯૮૧૭૭૭૨૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1554 ANAANDML38009324 પૂનમ પ્રવીણ તળપદા ૮૩૪૭૪૦૯૨૧૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1555 ANAANDML38009325 વિજયભાઈ ભાથીભાઈ પરમાર ૯૯૭૪૯૩૭૮૭_ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1556 ANAANDML38009326 મુકેશભાઈ નાનજીભાઈ વણકર ૮૧૪૦૬૭૫૪૫૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1557 ANAANDML38009327 સાંસીભાઈ સોથાભાઈ પડીયાર ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1558 ANAANDML38009328 તળપદા લીલાબેન ઉદેસિંહ ૯૫૭૪૨૦૭૭૪૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1559 ANAANDML38009329 વાઘરી દિલીપભાઈ કનુભાઈ ૭૨૦૨૯૨૩૬૪૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1560 ANAANDML38009330 હંસાબેન વીનુંભાઈ સોલંકી ૯૭૨૬૨૩૩૨૭૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1561 ANAANDML38009331 તળપદા નાનીબેન બાબુભાઈI ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1562 ANAANDML38009332 નીકુલભાઈ અરવિંદભાઈ રાણા ૯૮૭૯૯૬૮૮૦૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1563 ANAANDML38009333 સાજીદભાઈ ઉસ્માનભાઈ વહોરા ૯૭૨૭૯૪૯૦૫૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1564 ANAANDML38009334 ચાવડા સોમાભાઈ સાભીભાઈ ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1565 ANAANDML38009335 તાદડા બાબુભાઈ રામાભાઈ ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1566 ANAANDML38009336 લક્ષ્મણ છગનભાઈ મારવાડી ૯૭૧૪૬૧૭૪૭૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1567 ANAANDML38009337 પઢીયાર જગદીશભાઈ રણછોડભાઈ ૯૭૨૭૪૭૦૬૯૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1568 ANAANDML38009338 મારવાડીમહેશભાઈ છગનલાલ ૯૭૧૪૬૧૭૪૭૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1569 ANAANDML38009339 ઝાલા કાળુભાઈ કોહ્યાભાઈ ૭૬૦૧૫૭૯૪૪_ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1570 ANAANDML38009340 સલીમભાઈ મહમદભાઈ વહોરા ૯૭૨૩૩૩૨૫૯૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1571 ANAANDML38009341 ડાહ્યાભાઈ દમાંભાઈ વાઘેલા ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1572 ANAANDML38009342 દિનેશભાઈ નટવરભાઈ જાદવ ૯૯૧૩૮૦૬૨૩૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1573 ANAANDML38009343 વાઘેલા ફૂલીબેન મોતીભાઈ ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1574 ANAANDML38009344 વાઘેલા રંજનભાઈ છગનભાઈ ૯૭૨૭૨૯૪૯૮૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1575 ANAANDML38009345 આરીફભાઈ પપુભાઇ મીર ૯૫૩૭૩૮૨૪૫૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1576 ANAANDML38009346 રમણભાઈ  છોટાભાઈ સોલંકી ૯૭૧૨૩૮૫૫૦૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1577 ANAANDML38009347 વિજયભાઈ રમણભાઈ વસાવા ૯૭૧૪૧૪૭૪૫૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1578 ANAANDML38009348 વ્હોરા સમીરભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ ૯૯૨૫૯૫૩૭૯૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1579 ANAANDML38009349 અશોકભાઈ બચુંભાઈ તળપદા ૯૭૨૬૨૦૯૭૮૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1580 ANAANDML38009350 તળપદા તપકભાઇ રમેશભાઈ ૮૪૮૮૮૨૩૯૫૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1581 ANAANDML38009351  પ્રવીણભાઈ માનીભાઈ તળપદા ૯૬૬૨૭૬૩૨૬૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1582 ANAANDML38009352 રમીલાબેન દાનજીભાઈ વાઘરી ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1583 ANAANDML38009353 રાજુભાઈ પ્રવીણભાઈ તળપદા ૯૬૬૨૭૬૩૨૬૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1584 ANAANDML38009354 રેવાદ્પડાઈ ટીનાબેન મનુભાઈ ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1585 ANAANDML38009355 સુરેશભાઈ ધેલાભાઈ તળપદા ૮૧૪૦૫૬૦૩૪૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1586 ANAANDML38009356 સોલંકી જયદેવ વિહાભાઇ ૯૮૯૮૬૯૬૪૯૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1587 ANAANDML38009357 કલ્પેશ સુરેશભાઈ પાટીલ ૮૫૧૧૭૫૩૦૧૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1588 ANAANDML38009358 મોહનભાઈ તલસીભાઈ પરમાર ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1589 ANAANDML38009359 દિલીપ સુરેશભાઈ પાટિલ ૮૮૬૬૮૧૫૪૦૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો લોટીયા ભાગોળ 9
1590 ANAANDML38009360 ઈશ્વરભાઈ મનજીભાઈ ગોહેલ ૯૦૩૩૧૦૩૭૩૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈમાતા મંદિર 9
1591 ANAANDML38009361 તળપદા અરવિંદભાઈ દરલાભાઈ ૭૩૫૯૪૩૬૨૯૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1592 ANAANDML38009362 તળપદા મયુરભાઈ ઈશ્વરભાઈ ૭૩૫૯૫૯૪૯૪૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
1593 ANAANDML38009363 હંસાબેન દેવજીભાઈ કાંગસિયા ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1594 ANAANDML38009364 રોહિત ગોવિંદભાઈ સોમાભાઈ ૯૫૩૭૩૨૬૧૮૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપર માર્કેટ 10
1595 ANAANDML38009365 પ્રકાશભાઈ મનુભાઈ નાથાણી ૭૬૦૦૪૨૪૮૬૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1596 ANAANDML38009366 પઠાણ ઇમ્તિયાજ ફારુક ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1597 ANAANDML38009367 રાઠોડ રેખાબેન આશાભાઈ ૯૭૨૫૦૪૩૩૧૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1598 ANAANDML38009368 વાસુદેવ ચન્દુમાલ ખત્રી ૯૮૨૫૫૪૦૫૭૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1599 ANAANDML38009369 ચંદ્રિકાબેન દેવેન્દ્રભાઈ ૮૭૫૮૬૦૩૭૬૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1600 ANAANDML38009370 આરીફહુસેન ઉસ્માનમિયા મલેક ૯૮૯૮૮૪૬૪૫_ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1601 ANAANDML38009371 મલેક યાસિકભાઈ અલ્લારખા ૯૫૭૪૩૦૮૪૨૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1602 ANAANDML38009372 હંસાબેન મુકેશભાઈ રાઠોડ ૯૭૨૬૮૫૫૬૦૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1603 ANAANDML38009373 વ્હોરા સલીમભાઈ મહંમદભાઈ ૯૦૧૬૮૫૫૪૬_ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1604 ANAANDML38009374 વ્હોરા આસિફ મહંમદભાઈ ૭૩૮૩૦૮૫૪૫૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1605 ANAANDML38009375 વ્હોરા આસિફભાઈ નુર્માંહ્મ્મદ ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1606 ANAANDML38009376 મીરાબેન અમિતભાઈ કાંગસિયા ૯૮૯૮૫૯૮૮૭૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1607 ANAANDML38009377 ઈમરાન અબ્દુલભાઈ વ્હોરા ૯૮૯૮૬૧૦૯૨૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1608 ANAANDML38009378 વ્હોરા હબીબભાઈ યુસફભાઈ ૯૮૯૮૪૬૯૪૩૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1609 ANAANDML38009379 વ્હોરા મુસ્તકીમ ૯૯૯૮૦૫૬૯૪૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1610 ANAANDML38009380 મલેક રસીદમિયા માજીદમિયા ૯૬૦૧૯૮૯૫૬૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1611 ANAANDML38009382 ઇમરાન મહંમદ વહોરા ૮૭૩૫૯૭૮૨૬૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1612 ANAANDML38009383 મો.ફીઅઝલ વ્હોરા ૭૬૦૦૮૫૨૮૫૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1613 ANAANDML38009384 નગીનભાઈ જોનભાઈ વાઘરી ૮૭૩૫૮૪૨૨૭૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1614 ANAANDML38009385 ઇમરાનભાઈ ઉસ્માન વ્હોરા ૮૦૦૦૧૦૫૭૫૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1615 ANAANDML38009386 ત્રજીભાઈ મોહનભાઈ બજાણીયા ૯૧૭૩૫૭૨૧૯૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1616 ANAANDML38009387 ઈરફાનબેગ નાઝીરબેગ મિર્ઝા ૯૯૨૪૪૬૧૩૧૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1617 ANAANDML38009388 સાજીદભાઈ સત્તરભાઈ વ્હોરા ૯૮૨૪૭૦૪૫૦૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1618 ANAANDML38009389 ઇલીયાસ ગુલામમહંમદ વ્હોરા ૮૪૮૭૦૩૬૬૦૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1619 ANAANDML38009390 ઈકબાલભાઈ અબ્દુલભાઈ વોરા ૮૩૪૭૬૦૬૮૬૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1620 ANAANDML38009391 નિયાજમહમદ નુરમહંમદ વ્હોરા ૯૮૯૮૯૯૭૨૮૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1621 ANAANDML38009392 ઉસ્માનભાઈ આદમભાઈ વ્હોરા ૯૮૯૮૭૮૩૦૪૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1622 ANAANDML38009393 અયુબભાઈ રસુલભાઈ વ્હોરા ૮૮૬૬૫૮૨૭૦_ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1623 ANAANDML38009394 સબ્બીરભાઈ    મહંમદભાઈ વ્હોરા ૮૦૦૦૬૮૮૯૫૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1624 ANAANDML38009395 મહમદ ઈબ્રાહીમભાઈ વ્હોરા ૯૫૩૭૯૨૨૦૯૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1625 ANAANDML38009396 મોહસીન અબ્દુલરહીમ, વ્હોરા ૯૯૦૪૦૨૮૬૮૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1626 ANAANDML38009398 જુનેદ અબ્દુલભાઈ વ્હોરા ૯૯૭૪૯૮૬૪૨૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1627 ANAANDML38009399 જાવેદ અબ્દુલરહીમ ૯૬૬૨૧૫૨૦૦૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1628 ANAANDML38009400 વ્હોરા તોસીફ્ભાઈ સલીમભાઈ ૯૭૨૩૨૫૨૮૨૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1629 ANAANDML38009401 પરમાર સોમાભાઈ શિવાભાઈ ૯૭૨૭૪૬૦૩૫૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ રોડ 10
1630 ANAANDML38009402 અયુબભાઈ ગનીભાઈ વ્હોરા ૯૯૭૯૧૩૭૮૨૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1631 ANAANDML38009404 ભાવિનભાઈ રણજીતભાઈ કનોજીયા ૯૭૨૬૧૫૭૧૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1632 ANAANDML38009405 રાણા રફીકભાઈ માનસિંગ ૯૯૨૫૧૫૯૨૭૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1633 ANAANDML38009407 વ્હોરા અમીન ઉમાંર્ગીર ૮૪૬૦૨૫૬૨૧૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1634 ANAANDML38009408 વ્હોરા મોઈનભાઈ રફીકભાઈ ૮૧૫૪૮૭૨૯૦૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ રોડ 10
1635 ANAANDML38009409 વ્હોરા ફિરોજભાઈ અહેમદભાઈ ૯૯૯૮૯૩૪૯૪૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ રોડ 10
1636 ANAANDML38009410 મુસ્તફા ફકીરમહમદ વ્હોરા ૯૯૭૪૦૪૦૯૧૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1637 ANAANDML38009411 ઈસુબભાઈI ગનીભાઈ વ્હોરા ૯૧૫૭૮૯૫૭૯૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
1638 ANAANDML38009412 સોહેલ મુસ્તુફા વ્હોરા ૯૭૩૭૪૮૬૦૩૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
1639 ANAANDML38009413 હાસીમ ગનીભાઈ વ્હોરા ૭૩૮૩૯૨૫૭૩૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
1640 ANAANDML38009414 મેમણ વસીમભાઈ અંબુભાઈ ૯૬૦૧૦૭૪૮૦૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
1641 ANAANDML38009416 વ્હોરા ઇકબાલભાઈ મહમદભાઈ ૯૯૨૪૪૬૬૩૨૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1642 ANAANDML38009417 વ્હોરા ઈરફાનભાઈભાઈ અલ્લારખ ૯૬૦૧૯૯૬૦૮૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1643 ANAANDML38009418 મોઈનખાન ફિરોઝખાન પઠાણ ૯૭૨૬૩૬૫૯૮૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1644 ANAANDML38009419 વ્હોરા ઇકબાલભાઈ આદમભાઈ ૯૮૨૪૪૯૦૭૪૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
1645 ANAANDML38009420 વ્હોરા આરીફભાઈ અબ્દુલભાઈ ૯૬૬૨૪૩૦૭૯૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1646 ANAANDML38009421 વ્હોરા જુબીરભાઈ અહમદભાઈ ૯૮૯૮૪૭૧૦૦૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
1647 ANAANDML38009422 વ્હોરા યુંનુશભાઈ આદમભાઈ ૯૮૭૯૧૬૮૩૪૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
1648 ANAANDML38009423 યુસુફમિયા અસરફમિયા બેલીમ ૯૭૩૭૫૩૯૦૬_ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
1649 ANAANDML38009424 વ્હોરા વસીમભાઈ ઇલીયાસભાઈ ૯૨૨૮૭૫૫૫૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
1650 ANAANDML38009425 રીસિંગભાઈ મોહનભાઈ વાઘેલા ૮૨૩૮૮૫૫૫૪૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1651 ANAANDML38009426 દશરથભાઈ ભાઈજીભાઈ વાઘરી ૯૯૭૩૪૬૯૩૧૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1652 ANAANDML38009427 બેલીમ યાસીનભાઈ અસરફમિયા ૯૬૬૨૨૫૭૨૦૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1653 ANAANDML38009428 કાલીબેન નારણભાઈ વાઘરી ૯૯૭૮૫૫૩૨૦૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1654 ANAANDML38009429 કાજી ઇસ્મિલ્લાખાન અબ્દુલકાદર ૮૭૫૮૪૮૦૬૮૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1655 ANAANDML38009431 પઠાણ સુન્બેખાન ફરીદખાન ૭૬૦૦૪૧૫૦૭૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1656 ANAANDML38009432 મેમણ અબુભાઈ ગફારભાઇ ૯૯૭૯૩૧૮૮૨૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1657 ANAANDML38009434 પઠાણ નાસીરભાઈ ફકીર.મો ૮૧૪૦૩૭૬૨૪૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1658 ANAANDML38009435 મુસ્તફા ગનીભાઈ વ્હોરા ૯૩૨૭૩૬૧૧૧૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
1659 ANAANDML38009436 વિશાલ રમણભાઈ હથીલાલ ૯૮૯૮૩૩૩૭૪૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
1660 ANAANDML38009437 શકીલભાઇ નબીજી વ્હોરા ૯૭૩૭૪૩૮૧૦૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
1661 ANAANDML38009438 મોઈનભાઈ મો.અલી વ્હોરા ૭૦૪૧૯૭૦૯૭૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
1662 ANAANDML38009439 વ્હોરા આમીરભાઈ આરીફભાઇ ૯૯૧૩૭૮૯૧૬૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1663 ANAANDML38009440 વોહરા સલીમભાઈ અહેમદ ૯૬૦૧૩૫૨૮૬૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો શાકમાર્કેટ રોડ 10
1664 ANAANDML38009441 વ્હોરા ઇલીયાસ આદમભાઈ ૯૯૦૪૧૬૪૦૧૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1665 ANAANDML38009442 કામિલભાઈ ઇકબાલભાઈ વ્હોરા ૮૧૫૫૮૭૭૨૪૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1666 ANAANDML38009443 વ્હોરા યાસીનભાઈ નુરમહમદ ૭૮૭૮૨૮૪૧૬૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1667 ANAANDML38009444 જાવેદભાઈ અબ્દુલરહેમાન સૈયદ ૭૬૯૮૬૮૯૯૨૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1668 ANAANDML38009445 માવી ભરતભાઈ માનસિંગભાઈ ૯૭૨૫૪૮૦૮૪૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
1669 ANAANDML38009447 અફઝલભાઈ ફારુકભાઈ વ્હોરા ૯૯૦૪૯૪૧૧૮૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
1670 ANAANDML38009448 ડામોર પ્રવીણભાઈ સુર્માલભાઈ ૭૦૪૧૯૬૨૩૩૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
1671 ANAANDML38009449 ફિરોજભાઈ નુરમહંમદ વ્હોરા ૭૬૯૮૮૯૯૪૪૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1672 ANAANDML38009450 દિલીપભાઈ દાઉદભાઈ  વણકર ૮૭૫૮૦૩૩૪૯૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
1673 ANAANDML38009451 વ્હોરા ગનીભાઈ ગફુરભાઈ ૯૧૫૭૮૯૫૭૯૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1674 ANAANDML38009452 યુસુફભાઈ સુલેમાનભાઈ વ્હોરા ૭૨૮૫૦૪૯૮૧૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
1675 ANAANDML38009453 ઈદ્રીશભાઈ યુસુફભાઈ વ્હોરા ૯૦૯૯૯૩૭૭૫૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
1676 ANAANDML38009454 સત્તારભાઈ નુરમહમદ વ્હોરા ૮૫૧૧૯૧૨૩૮૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1677 ANAANDML38009455 મકવાણા વિનુભાઈ વિરાભાઈ ૯૭૨૭૮૨૫૨૯૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1678 ANAANDML38009456 સોલંકી જયેશભાઈ મગનભાઈ ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1679 ANAANDML38009457 સુનીલભાઈ ગણેશભાઈ પટેલ ૯૯૨૫૯૭૧૮૩૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1680 ANAANDML38009458 અરવિંદભાઈ પરષોત્તમભાઈ  સોલંકી ૭૦૪૬૭૦૨૭૭૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો તુલસી ચોકડી 11
1681 ANAANDML38009459 પરમાર વિઠલભાઈ રમણભાઈ ૯૭૨૪૧૩૬૦૨૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1682 ANAANDML38009460 પુનવાસી અત્માજી ૯૦૫૪૪૭૦૧૩૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1683 ANAANDML38009461 ગોવિંદ નિશાંત આતમ ૯૦૩૩૧૦૩૭૩૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
1684 ANAANDML38009462 કુરિલ નરેન્દ્રભાઈ મોહનભાઈ ૯૯૯૮૬૦૮૯૪૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1685 ANAANDML38009463 ઈસ્માઈલભાઈ આદમભાઈ વ્હોરા ૯૯૨૫૮૩૦૩૭૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ચક્રવતી ફળિયું 10
1686 ANAANDML38009464 વ્હોરા અનવરભાઈ  ઈસ્માઈલભાઈ ૯૯૯૮૬૦૦૬૨૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો શાકમાર્કેટ રોડ 10
1687 ANAANDML38009465 ભોઈ અબલાલા ભૈલાલા ૭૨૦૧૮૯૬૧૫૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો શાકમાર્કેટ રોડ 10
1688 ANAANDML38009466 પરમાર જગદીશભાઈ ડાયાભાઇ ૯૯૯૮૬૪૩૫૭૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
1689 ANAANDML38009467 કાલીબેન કોહ્યાભાઈ વાઘરી ૯૭૧૨૩૨૦૨૭૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો શાકમાર્કેટ રોડ 10
1690 ANAANDML38009468 વાઘરી હંસાબેન અશોકભાઈ ૯૧૨૩૨૦૨૭૯_ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
1691 ANAANDML38009469 વિજય બાબુભાઇ પ્રજાપતિ ૮૩૦૬૨૪૧૮૪૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
1692 ANAANDML3800947 પરમાર હિંમતલાલ જેઠાભાઇ ૭૮૭૪૮૨૪૬૬૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ગણેશ ચોકડી 11
1693 ANAANDML38009470 સંજયભાઈ  સપતભાઈ વાઘરી ૭૮૭૪૧૧૯૦૭૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો શાકમાર્કેટ રોડ 10
1694 ANAANDML38009471 રેખાબેન સંજયભાઈ વાઘરી ૭૮૭૪૧૧૯૦૭૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
1695 ANAANDML38009472 સાત્રેભાઈ સંજયભાઈ વાઘરી ૯૧૫૭૬૪૦૬૦૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
1696 ANAANDML38009473 અલ્પેશભાઈ ચંદ્રકાંત પોળે ૮૧૫૩૦૪૪૫૫૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
1697 ANAANDML38009474 અંકિત કુમાર અલ્પેશભાઈ પોલે ૯૨૭૫૨૨૮૧૫૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
1698 ANAANDML38009475 દીપક બાબુ પ્રજાપતિ ૯૭૨૫૨૩૨૦૨૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સરકારી દવાખાનું 10
1699 ANAANDML38009476 શેખ ફરહાન હિંમતભાઈ ૭૬૦૦૯૨૪૨૬૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સરકારી દવાખાનું 10
1700 ANAANDML38009477 અસ્વીનભાઈ  ગોરધનભાઈ ચૌહાણ ૭૨૦૧૮૯૬૧૫૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
1701 ANAANDML38009478 પઠાણ ઈમાનખાન યુસુફભાઈ ૯૯૦૪૫૩૨૨૩૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ચક્રવતી ફળિયું 10
1702 ANAANDML38009479 પઠાણ રસુલ ઈસુબભાઈ ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ચક્રવતી ફળિયું 10
1703 ANAANDML38009480 ગુલામનબી ઈસ્માઈલ  વ્હોરા ૯૯૦૪૨૩૪૩૯૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ચક્રવતી ફળિયું 10
1704 ANAANDML38009481 સંદીપભાઈઅશોકભાઈ ઠાકોર ૮૪૯૦૧૮૮૦૨૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ચક્રવતી ફળિયું 10
1705 ANAANDML38009483 વાઘેલા અરવિંદભાઈ  દલાભાઈ ૯૦૯૯૧૫૧૩૩૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ચક્રવતી ફળિયું 10
1706 ANAANDML38009484 આસિમિયા ઈસ્માઈલમિયા શેખ ૯૭૧૪૨૫૪૩૩૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ચક્રવતી ફળિયું 10
1707 ANAANDML38009485 અમીનભાઈ ઇમ્તિયાજ મસુરી ૯૦૩૩૦૭૨૦૩૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ચક્રવતી ફળિયું 10
1708 ANAANDML38009486 મોહમ્મદ હનીફ ઉસ્માન વ્હોરા ૯૭૨૩૭૧૬૫૬૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ચક્રવતી ફળિયું 10
1709 ANAANDML38009487 તોફીકભાઈ એમ અલાદ ૯૪૦૮૦૭૬૭૬૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ચક્રવતી ફળિયું 10
1710 ANAANDML38009488 ઝબેરમિયા અહેમદમિયા  મલેક ૯૧૫૭૩૮૬૫૩૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
1711 ANAANDML38009489   હારૂનભાઈ  વ્હોરા ૮૩૪૭૮૬૭૮૮૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
1712 ANAANDML38009490 યુનુસ ગુલામનબી વ્હોરા ૮૪૧૯૪૪૧૩૩_ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
1713 ANAANDML38009491 સિકંદરભાઈ હુસેનભાઈ શેખ ૯૭૨૫૭૬૭૫૯૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
1714 ANAANDML38009492 મિસ્ત્રી મહેન્દ્ર રતિલાલ ૯૫૫૮૬૫૭૨૩૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
1715 ANAANDML38009493 મલેક મુસ્તુફા અહેમદ ૯૭૩૭૦૩૭૫૦૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મિનરવા ચોકડી 6
1716 ANAANDML38009494 વસાવા સુરેશભાઈ  રામુભાઈ ૯૭૧૨૩૯૫૫૫૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
1717 ANAANDML38009496 રફીકભાઈ કાદરભાઈ મેમણ ૯૧૭૩૯૪૭૭૯૦ કટલરી જુના બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
1718 ANAANDML38009501 સરફરાજ દિવાન ૯૯૭૪૨૦૯૦૧૦ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1719 ANAANDML38009502 રાજેશભાઈ ચાવડા ૯૪૦૮૪૨૬૦૨૧ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1720 ANAANDML38009503 જીગ્નેશ ચૌહાણ ૯૯૯૮૦૪૭૪૪૦ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1721 ANAANDML38009504 હિતેશભાઈ અધ્વાની ૮૪૬૦૭૭૩૦૦૫ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1722 ANAANDML38009505 ભાઈલાલ પરમાર ૮૨૩૮૫૦૩૮૪૦ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1723 ANAANDML38009506 નિયાજ.મો.મલેક ૯૯૧૩૦૩૧૧૧૨ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) જૂના બસ સ્ટેન્ડ 10
1724 ANAANDML38009507 વ્હોરા સોહેલભાઈ ૯૮૯૮૭૧૬૧૧૩ કટલરી જૂના બસ સ્ટેન્ડ 10
1725 ANAANDML38009508 કનુભાઈ ભોઈ ૯૬૨૪૨૭૩૨૪૯ પાન ખરીદી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1726 ANAANDML38009509 પ્રકાશ પ્રહલાદભાઈ વાઘરી ૯૦૯૯૭૫૮૦૭૯ જુના કપડા રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1727 ANAANDML38009510 વાઘરી સુરેખાબેન ૯૦૯૯૩૪૩૦૪૯ જુના કપડા પાસેની જૂના બસ સ્ટોપ 10
1728 ANAANDML38009511 રમેશભાઈ વાઘરી ૯૫૭૪૧૮૦૨૪૪ જુના કપડા જૂના બસ સ્ટેન્ડ 10
1729 ANAANDML38009512 નરેશભાઈ વાઘરી ૯૫૫૮૩૩૩૦૦૧ જુના કપડા જૂના બસ સ્ટેન્ડ 10
1730 ANAANDML38009513 કન્ઝીયા જયંતીભાઈ ૯૮૭૯૪૪૧૦૪૭ જુના કપડા રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1731 ANAANDML38009514 બારૈયા કાન્તિલાલ ૮૪૦૧૭૧૭૯૮૬ શાક રોટલી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1732 ANAANDML38009515 પ્રકાશભાઈ વાઘરી ૯૮૯૮૨૨૭૬૪૭ જુના કપડા રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1733 ANAANDML38009516 કંકુબેન કન્ન્ઝીયા ૯૮૭૯૪૪૧૦૪૭ જુના કપડા રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1734 ANAANDML38009517 ડીમ્પલ દંતાણી ૯૬૩૮૪૦૦૯૧૪ જુના કપડા રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1735 ANAANDML38009518 અજીજભાઈ વોરા ૯૯૦૯૪૫૩૧૫૨ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1736 ANAANDML38009519 હીરાબેન દંતાણી ૯૭૧૪૧૪૭૩૬૦ જુના કપડા રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1737 ANAANDML38009520 જ્યોતિ વાઘરી ૯૮૭૯૪૭૪૪૦૩ જુના કપડા રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1738 ANAANDML38009521 કવિતાબેન ૯૮૭૯૪૭૪૪૦૩ જુના કપડા રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1739 ANAANDML38009522 કન્જીયા દીપકભાઈ ૯૦૩૩૬૨૭૦૮૬ જુના કપડા રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1740 ANAANDML38009523 પીન્કીબેન વાઘરી ૯૦૩૩૬૨૭૦૮૬ જુના કપડા રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1741 ANAANDML38009524 કાજલબેન કન્જીયા ૯૮૭૯૪૪૧૦૪૭ જુના કપડા રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1742 ANAANDML38009525 વીણાબેન વાઘરી ૯૭૨૫૯૦૯૦૩૧ જુના કપડા રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1743 ANAANDML38009526 પપુભાઇ વાઘરી ૯૯૯૨૫૬૫૯૯૯ જુના કપડા રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1744 ANAANDML38009527 કિરણભાઈ દંતાણી ૯૬૬૨૨૮૮૯૭૦ જુના કપડા રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1745 ANAANDML38009528 નગીનભાઈ વાઘરી ૯૮૭૯૪૭૪૪૦૩ જુના કપડા રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1746 ANAANDML38009529 લક્ષ્મીબેન વાઘરી ૯૮૭૯૪૭૪૪૦૩ જુના કપડા રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1747 ANAANDML38009530 જાવેદ શેખ ૯૯૨૫૫૩૪૨૮૦ કપડા ટૂંકી ગલી 10
1748 ANAANDML38009531 આરીફભાઈ વોરા ૯૫૮૬૭૯૭૪૩૮ કટલરી ટૂંકી ગલી 10
1749 ANAANDML38009532 ઇમરાનબેગ મિર્ઝા ૯૧૭૩૭૩૭૦૯૧ કટલરી ટૂંકી ગલી 10
1750 ANAANDML38009533 રીટાબેન ઉવારીયા ૯૬૮૭૦૭૨૪૧૨ જુના કપડા રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1751 ANAANDML38009534 સિકંદરભાઈ વ્હોરા ૯૬૮૭૦૭૨૪૧૨ નાળીયેર રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1752 ANAANDML38009535 કમલસિંહ ૯૭૧૯૬૭૦૬૧૮ પોપકોર્ન રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1753 ANAANDML38009536 હરમાન પરમાર ૮૭૫૮૦૨૭૭૬૨ નાસ્તો રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1754 ANAANDML38009537 સવિતાબેન વાઘરી ૮૪૦૧૭૧૭૯૮૬ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1755 ANAANDML38009538 મુમતાજ વોરા ૮૪૦૧૭૧૭૯૮૬ શાક રોટલી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1756 ANAANDML38009539 રજાકભાઈ વ્હોરા ૯૨૭૪૯૬૬૮૫૫ જુઓ રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1757 ANAANDML38009601 દક્ષાબેન વિજયભાઈ કાંગસિયા ૯૯૦૯૦૯૮૨૮૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1758 ANAANDML38009602 નાથીબેમ્ન કાંગસિયા ૭૩૮૩૨૨૯૨૨૪ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1759 ANAANDML38009603 ચંપાબેન કાંગસિયા ૯૮૨૫૮૯૪૦૦૫ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1760 ANAANDML38009604 જમનાબેન રાઠોડ ૭૦૪૧૫૬૦૨૫૭ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1761 ANAANDML38009605 ઇલાબેન કાંગસિયા ૯૭૧૪૦૮૧૪૫૪ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1762 ANAANDML38009606 સેજલબેન કાન્સ્કીવાલા ૯૮૨૫૮૨૩૯૩૪ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1763 ANAANDML38009607 લાછીબેન કાંગસિયા ૯૯૮૪૦૧૫૭૧_ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1764 ANAANDML38009608 રેખાબેન રાઠોડ ૮૧૫૪૦૧૫૩૭૪ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1765 ANAANDML38009609 જમનાબેન રાઠોડ ૯૮૨૫૮૩૦૧૬૦ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1766 ANAANDML38009610 જીકુબેન કાંગસિયા ૯૮૨૪૯૧૮૪૫૩ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1767 ANAANDML38009611 ચંદ્રકુમાર સંતની ૮૭૫૮૯૬૧૮૮૭ ફૂટવેર રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1768 ANAANDML38009612 કાંતિભાઈ ગોહેલ ૯૭૨૬૫૮૭૩૩૨ ફૂટવેર રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1769 ANAANDML38009613 ચંપાબેન કાંગસિયા ૭૮૭૪૯૮૯૭૩૮ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1770 ANAANDML38009614 મુકીબેન રાઠોડ ૯૭૨૬૫૮૪૯૦૬ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1771 ANAANDML38009615 શારદાબેન કાંગસિયા ૯૬૬૨૩૩૦૭૨૭ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1772 ANAANDML38009616 નારણદાસ સોરઠીયા ૯૫૩૭૯૧૫૨૫૭ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1773 ANAANDML38009617 જમનાબેન કાંગસિયા ૯૮૭૯૩૫૧૧૨૪ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1774 ANAANDML38009618 દક્ષાબેન રાઠોડ ૯૮૭૯૩૫૧૧૨૪ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1775 ANAANDML38009619 ગુલામનબી વોરા ૯૮૯૮૬૮૩૦૪૫ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1776 ANAANDML38009620 મીરાબેન કાંગસિયા ૮૪૦૧૭૧૭૯૮૬ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1777 ANAANDML38009621 ઈદ્રીશભાઈ મેમણ ૯૫૮૬૫૫૦૨૯૫ લોક & ચાવી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1778 ANAANDML38009622 જુસાબભાઈ મેમણ ૯૫૮૬૫૫૦૨૯૫ સ્તવ રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1779 ANAANDML38009623 પરવેઝભાઈ વહોરા ૯૯૯૮૨૩૮૭૪૪ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1780 ANAANDML38009624 શેખ મો.ઇમરાન અબ્દુલરઝાક ૯૦૯૯૫૦૩૮૭૬ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1781 ANAANDML38009625 વહોરા ફિરોજભાઈ સબ્બીરભાઈ ૯૮૯૮૫૨૫૮૩૯ કટલરી અને લોક - કી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1782 ANAANDML38009626 યાસીનભાઈગાંચી ૯૭૧૪૧૬૫૬૩૨ લોક & ચાવી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1783 ANAANDML38009627 અયુબભાઈ એસ વોરા ૯૭૨૪૭૫૮૧૮૮ જુઓ રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1784 ANAANDML38009628 યુનુસભાઈ વ્હોરા ૯૧૭૩૧૪૮૪૩૭ કપડા રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1785 ANAANDML38009629 તેજલબેન રાઠોડ ૮૬૯૦૨૫૮૯૩૮ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1786 ANAANDML38009630 ગોપાલભાઈ ઠાકોર ૯૮૨૫૮૧૨૧૩૭ મીઠાઈ રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1787 ANAANDML38009631 ઠાકોર કલ્પેશભાઈ ૯૭૩૭૫૧૩૧૪૩ મીઠાઈ રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1788 ANAANDML38009632 મેમણ સોહેબ ૮૧૪૦૦૯૩૦૧૯ મીઠાઈ રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1789 ANAANDML38009633 રાણા ગણપતભાઈ ૯૭૨૬૮૬૬૫૧૯ ચોરાફળી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1790 ANAANDML38009634 સાજીદહુસેન શેખ ૯૯૧૩૫૧૫૬૯૦ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1791 ANAANDML38009635 કેતન ગુપ્તા ૮૭૩૫૮૧૭૯૨૩ મીઠાઈ રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1792 ANAANDML38009636 સુનીલભાઈ ગુપ્તા ૯૦૧૬૧૫૩૦૦૫ મીઠાઈ રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1793 ANAANDML38009637 તનવીર વહોરા ૮૪૯૦૦૪૮૬૭૫ નોનવેજ રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1794 ANAANDML38009638 ખલીફા મુનાફ ફકીરમહંમદ ૭૬૯૮૪૧૫૭૮૦ વાળ કટીંગ રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1795 ANAANDML38009639 ખીજર અહમદ વહોરા ૯૮૯૮૪૪૯૦૨૦ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1796 ANAANDML38009640 ઈસ્માઈલભાઈ મેમણ ૭૩૮૩૪૩૭૭૫૪ બેટરી રીપેરીંગ રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1797 ANAANDML38009641 કિશનભાઈ વાઘરી ૭૨૨૮૦૬૭૪૭૦ દાંતન રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1798 ANAANDML38009642 શારદાબેન કાંગસિયા ૯૯૭૮૫૮૪૧૩૩ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1799 ANAANDML38009643 વોહરા અલતાફભાઈ ઈદ્રીશભાઈ ૭૩૫૯૭૯૨૮૯૨ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1800 ANAANDML38009644 અમૃતભાઈ વાઘરી ૯૫૮૬૦૧૯૦૨૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1801 ANAANDML38009645 યુસુફમિયા મલેક ૯૬૬૨૧૫૬૦૨૭ પાન ખરીદી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1802 ANAANDML38009646 વાસણબેન વાઘરી ૯૫૮૬૦૧૯૦૨૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1803 ANAANDML38009647 ભરતભાઈ વાઘરી ૯૯૦૯૪૩૮૦૫૫ જુના કપડા રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1804 ANAANDML38009648 ભરતભાઈ રમેશભાઈ વાઘરી ૯૦૯૯૩૪૩૦૪૯ જુના કપડા પાસેની જૂના બસ સ્ટોપ 10
1805 ANAANDML38009649 નગીનભાઈ ખીલુભાઈ વાઘરી ૭૮૭૪૦૫૯૭૪૫ જુના કપડા પાસેની જૂના બસ સ્ટોપ 10
1806 ANAANDML38009650 મફતભાઈ વાઘરી ૯૭૨૫૮૬૫૩૧૨ જુના કપડા પાસેની જૂના બસ સ્ટોપ 10
1807 ANAANDML38009651 કિશોરભાઈ વાઘરી ૮૫૧૧૮૦૭૧૪૨ દરજી પાસેની જૂના બસ સ્ટોપ 10
1808 ANAANDML38009652 રામસિંગ રાજપૂત ૯૯૨૪૭૬૩૮૬૫ જુના કપડા પાસેની જૂના બસ સ્ટોપ 10
1809 ANAANDML38009653 શારદાબેન વાઘરી ૯૬૦૧૪૪૭૬૨૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જૂના બસ સ્ટેન્ડ પાસે 10
1810 ANAANDML38009654 હંસાબેન વાઘરી ૮૫૧૧૮૦૭૧૪૨ જુના કપડા પાસેની જૂના બસ સ્ટોપ 10
1811 ANAANDML38009655 રાવજીભાઈ સોમાભાઈ ૯૭૧૪૧૪૭૩૬૦ જુના કપડા પાસેની જૂના બસ સ્ટોપ 10
1812 ANAANDML38009656 શાંતિલાલ વાઘરી ૭૬૨૩૯૮૯૬૭૦ જુના કપડા પાસેની જૂના બસ સ્ટોપ 10
1813 ANAANDML38009657 કોકીલાબેન દંતાણી ૯૬૦૧૩૮૬૦૭૭ જુના કપડા પાસેની જૂના બસ સ્ટોપ 10
1814 ANAANDML38009658 રૂપાબેન વાઘરી ૭૬૨૩૮૯૬૭૦૪ જુના કપડા પાસેની જૂના બસ સ્ટોપ 10
1815 ANAANDML38009659 ભીખાભાઈ વાઘરી ૯૬૦૧૨૬૩૦૨૨ જુના કપડા પાસેની જૂના બસ સ્ટોપ 10
1816 ANAANDML38009660 સંજયભાઈ વાઘરી ૭૬૨૩૮૯૬૭૦૪ દરજી પાસેની જૂના બસ સ્ટોપ 10
1817 ANAANDML38009661 કોકિલાબેન વાઘરી ૯૬૦૧૨૬૩૦૨૨ જુના કપડા પાસેની જૂના બસ સ્ટોપ 10
1818 ANAANDML38009662 ગંગાબેન દંતાણી ૯૬૬૨૨૮૮૯૭૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1819 ANAANDML38009663 કોક્કીલાબેન દંતાણી ૯૬૦૧૩૮૬૦૭૭ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1820 ANAANDML38009664 ગુગીબેન દંતાણી ૭૬૦૦૯૦૭૭૦૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1821 ANAANDML38009665 મધુબેન વાઘરી ૯૬૩૮૪૭૭૯૧૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1822 ANAANDML38009666 નટવરભાઈ વાઘરી ૮૪૦૧૭૧૭૯૮૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1823 ANAANDML38009667 તારાબેન વાઘરી ૯૮૭૯૯૫૦૫૯૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1824 ANAANDML38009668 સતીશભાઈ વાઘરી ૮૪૦૧૭૧૭૯૮૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1825 ANAANDML38009669 બચુબેન વાઘરી ૮૪૦૧૪૬૧૫૮૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1826 ANAANDML3800967 તારાબેન વાઘરી ૯૮૭૯૯૫૦૫૯૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1827 ANAANDML38009670 કવિતાબેન વાઘરી ૮૪૦૧૭૧૭૯૮૬ જુના કપડા જૂના બસ સ્ટેન્ડની 10
1828 ANAANDML38009671 સરોજબેન વાઘરી ૯૨૦૪૪૧૧૫૪૬ જુના કપડા પાસેની જૂના બસ સ્ટોપ 10
1829 ANAANDML38009672 સુનીતાબેન દંતાણી ૯૬૩૮૭૯૨૦૬૦ જુના કપડા પાસેની જૂના બસ સ્ટોપ 10
1830 ANAANDML38009673 ગંગારામભાઈ વાઘરી ૯૫૭૪૧૮૦૨૪૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ પાસેની જૂનું બસ સ્ટેન્ડ 10
1831 ANAANDML38009674 કોકીબેન વાઘરી ૭૦૬૯૬૨૬૬૮૦ જુના કપડા જૂના બસ સ્ટેન્ડની 10
1832 ANAANDML38009677 પ્રતાપભાઈ વાઘરી ૭૦૬૯૬૨૬૬૮૦ જુના કપડા જૂના બસ સ્ટેન્ડની 10
1833 ANAANDML38009678 ગૌરીબેન વાઘરી ૯૮૭૯૯૨૩૫૨૧ જુના કપડા પાસેની જૂનું બસ સ્ટેન્ડ 10
1834 ANAANDML38009679 જગદીશભાઈ દંતાણી ૯૮૭૯૮૯૨૩૫૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પાસેની જૂના બસ સ્ટોપ 10
1835 ANAANDML38009680 વિનોદભાઇ વાઘરી ૯૮૭૯૮૯૨૩૫૨ જુના કપડા પાસેની જૂના બસ સ્ટોપ 10
1836 ANAANDML38009681 ગૌરીબેન વાઘરી ૯૮૭૫૮૯૨૩૫૨ જુના કપડા પાસેની જૂના બસ સ્ટોપ 10
1837 ANAANDML38009682 ગીતાબેન વાઘરી ૮૪૦૧૭૧૭૯૮૬ જુના કપડા જૂના બસ સ્ટેન્ડની 10
1838 ANAANDML38009683 હીનાબેન વાઘરી ૯૮૭૯૮૯૨૩૫૨ જુના કપડા જૂના બસ સ્ટેન્ડની 10
1839 ANAANDML38009684 લક્ષ્મીબેન વાઘરી ૯૭૨૭૯૬૧૨૮૩ જુના કપડા પાસેની જૂના બસ સ્ટોપ 10
1840 ANAANDML38009685 ભોઈ વૈશાલી કનુભાઈ ૭૦૪૬૧૪૭૫૫૯ જુના કપડા પાસેની જૂના બસ સ્ટોપ 10
1841 ANAANDML38009686 પ્રેમપાલ ૮૪૦૧૭૧૭૯૮૬ પોપકોર્ન પાસેની જૂના બસ સ્ટોપ 10
1842 ANAANDML38009687 વ્હોરા યાસીનભાઈ ૯૭૨૭૪૭૦૭૨૧ કટલરી પાસેની જૂના બસ સ્ટોપ 10
1843 ANAANDML38009688 વોહરા સોહેબ ૯૭૨૩૪૮૦૦૦૯ કટલરી પાસેની જૂના બસ સ્ટોપ 10
1844 ANAANDML38009689 વોહરા સોહેબ ૯૭૨૫૯૦૯૦૩૧ જુના કપડા પાસેની જૂના બસ સ્ટોપ 10
1845 ANAANDML38009690 ઇમરાનશા દિવાન ૭૩૮૩૧૦૬૧૪૮ બેલ્ટ રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1846 ANAANDML38009691 લુકમાન વોરા ૯૯૯૮૮૪૬૧૪૫ જુના કપડા રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1847 ANAANDML38009692 વિશાલભાઈI રાજુભાઈ દંતાણી ૯૭૩૭૩૨૭૬૬૭ જુના કપડા રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1848 ANAANDML38009693 દિનેશભાઈ પ્રતાપ દંતાણી ૮૧૪૦૦૦૦૬૧૧ પાન ખરીદી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1849 ANAANDML38009694 દિવાન અયુબશા ૯૯૭૯૦૪૧૭૨૭ ચા દુકાનમાં રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1850 ANAANDML38009695 શકીલભાઈ વ્હોરા ૯૯૯૮૮૫૬૯૧૭ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1851 ANAANDML38009696 સિકંદરશા દિવાન ૯૧૫૭૪૪૭૨૬૮ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1852 ANAANDML38009697 ઇમરાનશા દિવાન ૯૮૯૮૩૨૦૨૭૫ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1853 ANAANDML38009698 સાહિલહુસેન મલેક ૮૪૬૦૬૮૬૧૨૯ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1854 ANAANDML38009699 વિક્રમ પરમાર ૯૫૮૬૫૬૮૧૩૦ કટલરી રાજા રણછોડ માર્કેટ 10
1855 ANAANDML380097 વહોરા યાસીન વાલીમહમદ ૯૯૭૪૯૨૭૯૫૮ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1856 ANAANDML38009702 સુરેશભાઈ રામાધાર યાદવ ૮૪૬૦૪૨૫૩૩૬ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) વેરાઈ માતા ચોપાટા બાજુમાં 9
1857 ANAANDML38009703 નયનાબેન જયંતિભાઈ પટેલ ૮૫૧૧૯૩૧૯૯૬ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ), પુસ્તકો, કલાકૃતિઓ, ડીવીડી વેરાઈ માતા ચોપટો 9
1858 ANAANDML38009704 જીતેન્દ્ર  રમા  યાદવ ૯૦૩૩૭૨૮૮૧૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા ચોપાટા બાજુમાં 9
1859 ANAANDML38009705 સિંધી જયેશભાઈ કિશનભાઈ ૯૭૧૨૨૪૪૫૨૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જૂના બસ સ્ટોપ 10
1860 ANAANDML38009706 શિવાભાઈ ગાંડાભાઈ સોઢાપરમાર ૯૯૭૮૧૫૬૩૭૦ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) જૂના બસ સ્ટેન્ડ રોડ 10
1861 ANAANDML38009707 પંકજભાઈ  સોમાજીભાઈ ટેકવાની ૮૫૧૧૦૮૧૦૬૩ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) જૂના બસ સ્ટોપ 10
1862 ANAANDML38009708 મહેન્દ્રભાઈ શંકરભાઈ કાછીયા ૯૯૧૩૧૯૫૬૯૮ નકલો (ઘરેણાં) જૂના બસ સ્ટેન્ડ રોડ 10
1863 ANAANDML38009709 ઈરફાનભાઈ અબ્દુલકરીમ વોરા ૯૭૨૫૭૬૭૧૨૦ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) જૂના બસ સ્ટેન્ડ રોડ 10
1864 ANAANDML38009710 ઉસ્માનગની ગુલામનબી વ્હોરા ૮૧૪૦૦૫૦૨૫૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જૂના બસ સ્ટોપ 10
1865 ANAANDML38009711 સલીમખાન નાસીરખાન પઠાણ ૮૪૬૯૮૮૮૦૭૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જૂના બસ સ્ટેન્ડ રોડ 10
1866 ANAANDML38009712 જગદીશભાઈ ચીમનભાઈ ખત્રી ૯૮૨૫૨૭૦૫૬૫ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) જૂના બસ સ્ટેન્ડ રોડ 10
1867 ANAANDML38009713 અમરસિંગ રાવજી ચાવડા ૯૬૩૮૬૩૬૭૨૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસ સ્ટેન્ડ રોડ 10
1868 ANAANDML38009715 ગુરુચરણસિંગ ઇન્દ્રજીત કોહલી ૯૮૨૪૯૮૪૦૮૧ નકલો (ઘરેણાં) જૂના બસ સ્ટોપ 10
1869 ANAANDML38009716 બલજીતસિંગ  રણજીતસિંગ  લબાના ૭૦૬૯૬૨૬૫૪૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જૂના બસ સ્ટોપ 10
1870 ANAANDML38009717 પ્રભાતભાઈ ચંદુભાઈ ઠાકોર ૯૮૭૯૭૦૭૨૯૩ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) જૂના બસ સ્ટોપ 10
1871 ANAANDML38009718 જગતસિંગ હરીસીંગ લબાના ૮૪૬૦૫૦૨૨૯૭ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જૂના બસ સ્ટોપ 10
1872 ANAANDML38009719 અસફાક ગુલામરસુલ વોરા ૯૧૦૪૩૫૧૬૮૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસ સ્ટેન્ડ રોડ 10
1873 ANAANDML38009720 સાહિલભાઈ અલ્લારખાવહોરા ૭૫૬૭૨૬૩૧૧૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસ સ્ટેન્ડ રોડ 10
1874 ANAANDML38009721 વ્હોરા સોહેલભાઈ અલ્લારખા ૭૫૭૨૯૬૪૧૮૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસ સ્ટોપ 10
1875 ANAANDML38009722 ગોરધનદાસ મણીભાઈ ગોહેલ ૯૧૭૩૦૪૬૮૯૫ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) જૂના બસ સ્ટોપ 10
1876 ANAANDML38009723 દેવીદાભાઈ આલમચંદ  સિંધી ૯૭૨૭૫૫૩૯૨૦ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) જૂના બસ સ્ટેન્ડ 10
1877 ANAANDML38009724 મગનભાઈ રણછોડભાઈ  ગોહેલL ૭૦૪૧૯૬૧૫૭૮ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) જૂના બસ સ્ટેન્ડ 10
1878 ANAANDML38009725 રાધેશ્યામ ગંગારામ ખત્રી ૯૯૦૯૧૪૭૬૫૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસ સ્ટેન્ડ રોડ 10
1879 ANAANDML38009726 કનુભાઈ રમેશભાઈ ગોહેલ ૯૫૭૪૨૦૭૭૪૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જૂના બસ સ્ટેન્ડ રોડ 10
1880 ANAANDML38009727 સાફાન સિકંદરભાઈ શેખ ૯૩૫૭૦૧૧૧૧૨ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) જૂના બસ સ્ટેન્ડ રોડ 10
1881 ANAANDML38009728 સિકંદરભાઈ નુરમહમદ શેખ ૯૬૬૨૧૫૨૧૧૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસ સ્ટેન્ડ રોડ 10
1882 ANAANDML38009729 શેખ શંકરભાઈ  સાહિલ ૭૪૦૫૬૦૫૫૯૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જૂના બસ સ્ટેન્ડ રોડ 10
1883 ANAANDML38009730 મોહમ્મદ સલીમ જાનમહમદ શેખ ૮૫૩૦૮૦૦૫૦૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જૂના બસ સ્ટેન્ડ રોડ 10
1884 ANAANDML38009731 સુભાનભાઈ યુનુસભાઈ વહોરા ૭૩૫૯૭૦૭૪૯૬ નકલો (ઘરેણાં) જૂના બસ સ્ટેન્ડ રોડ 10
1885 ANAANDML38009733 રેખાબેન રમેશભાઈ કાંગસિયા ૯૪૨૬૨૮૨૧૨૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1886 ANAANDML38009734 મીઠીબેન રાવજીભાઈ કાંગસિયા ૯૯૦૪૭૬૩૭૩૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1887 ANAANDML38009735 સાદિક મહમદ દિવાન ૯૮૯૮૨૬૬૩૬૩ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1888 ANAANDML38009736 કાછીયા અનિરુદ્ધ રમેશચંદ્ર ૮૧૪૦૧૩૮૫૮૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1889 ANAANDML38009737 વ્હોરા યુનુસભાઈ કાસમભાઈ ૯૬૦૧૪૧૬૧૫૦ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1890 ANAANDML38009738 વ્હોરા હનીફમહમદ યુસુફભાઈ ૭૫૭૨૯૬૪૧૮૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1891 ANAANDML38009739 વ્હોરા ઈમરાન હનીફ.મો ૭૦૪૧૯૬૧૫૭૮ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1892 ANAANDML38009741 ઇશાકભાઈ\ આદમભાઈ વહોરા ૯૬૨૪૮૮૫૫૩૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1893 ANAANDML38009742 વહોરાફિરોજભાઈ યાસીનભાઈ ૮૪૬૦૧૧૦૦૩૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1894 ANAANDML38009743 વહોરા ઈમરાન ઇકબાલભાઈ ૭૬૯૮૭૮૬૩૦૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1895 ANAANDML38009744 અલતાફભાઈ સિરાજભાઈ વહોરા ૯૯૯૮૨૫૮૫૫૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1896 ANAANDML38009745 ફિરોજભાઈ ગુલામનબી વ્હોરા ૮૪૦૧૪૮૬૦૧૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1897 ANAANDML38009746 સિરાજભાઈ રફીકભાઈ વ્હોરા ૯૮૯૮૩૨૯૧૩૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1898 ANAANDML38009747 સાજીદ મહમદ વ્હોરા ૯૯૯૮૫૨૩૩૮૮ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1899 ANAANDML38009748 અહમદભાઈ સલીમખાન પઠાણ ૭૫૬૭૫૧૬૮૫૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1900 ANAANDML38009749 સરફરાજ ઉદેસંગ રાણા ૯૭૨૫૩૨૫૭૪૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1901 ANAANDML38009750 શેખ તોફીકહુસેન યુસુફભાઈ ૮૪૬૦૪૦૦૨૦૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1902 ANAANDML38009751 પઠાણ અફરોઝ સલીમખાન ૮૪૮૭૦૬૧૧૯૦ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1903 ANAANDML38009752 અકીલભાઈ ઈનાયતભાઈ વ્હોરા ૯૭૨૪૧૩૮૫૩૭ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1904 ANAANDML38009753 રાણા મહમદખાન ઉદેસંગ ૯૬૦૧૭૦૧૨૭૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1905 ANAANDML38009754 ઇમરાન સલીમ પઠાણ ૯૬૩૮૨૩૧૩૨૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1906 ANAANDML38009755 વોહરા અબ્દુલ્હાક ઉદયપુર ૯૮૨૪૪૧૧૬૭૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1907 ANAANDML38009756 વ્હોરા ઈબ્રાહીમ આદમભાઈ ૯૮૯૮૭૨૧૭૫૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1908 ANAANDML38009757 પઠાણ ઇમરાન ખાન નાસીરખાન ૭૩૫૯૭૯૯૩૩૭ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1909 ANAANDML38009758 વહોરા વસીમભાઈ અબ્દુલસત્તારભાઈ ૯૮૯૮૭૧૧૧૬૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1910 ANAANDML38009759 સોહેલભાઈ  ઈસ્માઈલભાઈ વ્હોરા ૮૭૩૪૦૦૦૩૧૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1911 ANAANDML38009760 ચાલી સોહેલ.મો સલીમ ૭૭૭૮૯૩૬૮૧૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1912 ANAANDML38009762 સલીમ સુલેમાન વ્હોરા ૯૪૨૭૫૪૮૮૬૦ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1913 ANAANDML38009763 મહમદ આમિર વહોરા ૭૪૦૫૯૧૧૪૬૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1914 ANAANDML38009764 વહોરા મહંમદઇકબાલ  ઉસ્માનભાઈ ૯૭૧૨૧૨૦૫૦૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1915 ANAANDML38009765 વોરા રીઅજ સિકંદરભાઈ ૯૯૨૪૪૭૪૯૬૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1916 ANAANDML38009766 વ્હોરારમીજ ઈનાયત ૯૯૭૪૮૨૮૦૬૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1917 ANAANDML38009768 દિવાન ગુલામફરીદ ગુલામકાદર ૯૬૩૮૧૨૩૨૧૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1918 ANAANDML38009769 યાસીનશા હબીબશા દિવાન ૯૭૨૩૧૬૭૮૬૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1919 ANAANDML38009770 તપકભાઇ દુલીચંદ મોચી ૯૯૭૯૯૩૯૮૧૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1920 ANAANDML38009771 વહોરા આમીરભાઈ યાસીનભાઈ ૭૦૯૬૫૪૭૧૧૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1921 ANAANDML38009772 મોહમ્મદભાઈ રિયાન વહોરા ૯૬૨૪૭૨૭૪૬૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1922 ANAANDML38009773 જાહિરભાઈ ઉમરભાઈ ચૌહાણ ૯૦૧૬૮૦૪૨૩૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1923 ANAANDML38009774 મો.ઇમરાન મહમદસફી વહોરા ૭૩૮૩૨૩૭૦૮૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1924 ANAANDML38009775 વોરા સિરાજભાઈ સીંજીવાડા ૯૯૧૩૫૭૭૫૧૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1925 ANAANDML38009776 રુખાબેન સુરસીંગ કાંગસિયા ૯૯૭૩૯૨૭૯૫૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1926 ANAANDML38009777 સલીમભાઈ ગુલામરસુલ વ્હોરા ૭૮૭૪૬૬૨૯૦૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસ સ્ટેન્ડ રોડ 10
1927 ANAANDML38009778 મોહસીનભાઈ અઝીઝ વોરા ૯૬૨૪૮૫૧૧૫૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસ સ્ટેન્ડ રોડ 10
1928 ANAANDML38009779 શારદાબેન દિનેશભાઈ રાઠોડ ૯૭૩૭૪૧૨૦૨૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસ સ્ટેન્ડ રોડ 10
1929 ANAANDML38009780 શેખ મો.ફારુક આરીફભાઈ ૮૦૦૦૯૪૭૯૯૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસ સ્ટેન્ડ રોડ 10
1930 ANAANDML38009781 વોરા રજાકભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ ૯૫૭૪૨૮૬૭૦૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસ સ્ટેન્ડ રોડ 10
1931 ANAANDML38009782 વ્હોરા અનવરભાઈ ગફુરભાઈ ૯૯૧૦૩૫૪૦૦૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસ સ્ટેન્ડ રોડ 10
1932 ANAANDML38009784 વહોરા આમીરભાઈ ઇદ્રીશભાઈ ૮૮૬૬૫૮૦૭૮૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1933 ANAANDML38009785 વ્હોરા મહેબુબભાઈ યુસુફભાઈ ૯૯૦૪૨૬૧૭૫૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1934 ANAANDML38009786 વ્હોરા મો.સરિફ હાજીઈનાયત ૯૬૬૨૬૦૦૧૭૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1935 ANAANDML38009788 સલીમખાન કાલુખાન પઠાણ ૮૧૪૦૧૩૫૬૮૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1936 ANAANDML38009789 આદીલ વહોરા ૮૪૬૦૫૦૦૨૧૪ નાસ્તા હાઉસ રેલ્વે સ્ટેશન સામે 10
1937 ANAANDML38009790 મલેક ઇલીયાસ હાસમમિયા ૯૯૯૮૦૩૯૪૫૪ નાસ્તાલારી રેલ્વે સ્ટેશન સામે 10
1938 ANAANDML38009791 જાદવ અનીલભાઈ કેશવરાય ૯૮૯૮૩૮૬૯૬૩ નાસ્તા હાઉસ રેલ્વે સ્ટેશન સામે 10
1939 ANAANDML38009792 દંતાણી કિશનભાઈ ગોવિંદભાઈ ૯૭૨૬૨૭૩૭૮૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જુના બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
1940 ANAANDML38009793 દંતાણી કમલેશભાઈ કિશનભાઈ ૯૭૨૬૨૭૩૭૮૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જૂના બસ સ્ટેન્ડ રોડ 10
1941 ANAANDML38009794 દંતાણી શૈલેશભાઈ રાવજીભાઈ ૯૬૩૮૪૦૦૯૧૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જૂના બસ સ્ટેન્ડ રોડ 10
1942 ANAANDML38009795 વાઘરી કમીબેન પ્રતાપભાઈ ૯૮૭૯૯૨૩૫૨૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જુના બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
1943 ANAANDML38009796 દંતાણી સુનીલભાઈ રાવજીભાઈ ૭૫૭૫૦૨૬૯૪૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જુના બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
1944 ANAANDML38009797 વાઘરી પ્રહલદભાઈ નગરભાઈ ૯૦૯૯૭૫૮૦૭૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જુના બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
1945 ANAANDML38009798 સંજયભાઈ અમરતભાઈ વાઘરી ૮૨૩૮૮૨૪૭૭૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જુના બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
1946 ANAANDML38009799 આશાબેન કિશોરભાઈ વાઘરી ૯૮૯૪૫૦૩૯૬_ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસ સ્ટેન્ડ રોડ 10
1947 ANAANDML38009800 રમીલાબેન ભારતભાઈ વાઘરી ૯૭૨૬૨૭૩૭૮૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસ સ્ટેન્ડ બાજુમાં 10
1948 ANAANDML38009801 ઈકબાલ ગુલામનબી વોરા ૯૫૮૬૯૭૩૪૩૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1949 ANAANDML38009803 આદિલભાઈ ઉસમાનભાઈ વ્હોરા ૭૦૪૧૧૧૩૭૮૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1950 ANAANDML38009804 સિરાજભાઈ સુલેમાન વ્હોરા ૯૯૭૪૧૩૨૩૪૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1951 ANAANDML38009805 સાહિલ અબ્દુલ વ્હોરા ૭૦૪૬૮૩૭૨૧૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1952 ANAANDML38009806 નાજીર સુલેમાન વ્હોરા ૯૯૭૪૮૧૨૯૦૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1953 ANAANDML38009807 વસીમભાઈ અનવર વ્હોરા ૯૦૩૩૬૩૮૪૫૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1954 ANAANDML38009808 આસિફ ઇશાક ઈસ્માઈલભાઈ ૮૦૦૦૧૨૯૭૦૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1955 ANAANDML38009809 માણેકચંદ દંબર ૯૭૩૭૪૯૪૫૮૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1956 ANAANDML38009810 રીઝવાન ફેજલ ૯૯૦૪૧૬૧૭૨૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1957 ANAANDML38009811 વોરા તોફીક ઈદ્રીશભાઈ ૯૯૨૪૪૨૧૬૪૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1958 ANAANDML38009812 મલેક અબ્દુલમાજીદ હુસેનમિયા ૯૭૨૫૭૧૯૨૩૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1959 ANAANDML38009813 વ્હોરા સહેલ ઈનાયત ૯૯૯૮૧૫૧૨૧૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1960 ANAANDML38009814 મન્સૂરીવ્હોરા હુજેફા ફારુકભાઈ ૭૦૪૧૭૫૫૪૨૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1961 ANAANDML38009815 હારુનભાઈ યુનુસભાઈ વહોરા ૯૮૨૫૮૩૦૨૭૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1962 ANAANDML38009817 સફવત સત્તારભાઈ વ્હોરા ૮૧૫૪૦૭૬૫૨૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1963 ANAANDML38009818 સાજીદ યુંનીશભાઈ વોહરા ૯૯૨૪૭૬૩૮૮૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1964 ANAANDML38009819 વ્હોરા આદિલ સિરાજભાઈ ૯૮૯૮૧૨૨૦૪૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1965 ANAANDML38009820 ચાવડા  જીતેન્દ્ર જયંતિભાઈ ૮૧૪૦૨૬૩૦૪૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1966 ANAANDML38009821 વિપુલભાઈ રાજીભાઈ ઠાકોર ૮૭૩૪૯૮૪૮૧૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1967 ANAANDML38009822 રાઠોડ અંકિત ભીખાભાઈ ૯૯૦૪૮૪૨૨૪૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1968 ANAANDML38009823 વ્હોરા કરીમ યુસુફ ૯૮૨૫૨૭૦૪૬૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1969 ANAANDML38009824 સાજીદ ઇબ્રાહિમભાઇ વ્હોરા ૯૬૭૯૯૧૩૧૯_ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1970 ANAANDML38009826 સુકલા સંદીપ સતીશભાઈ ૯૬૮૭૨૮૫૪૬૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1971 ANAANDML38009827 બચુભાઈ રૂપાભાઇ મોચી ૯૫૫૮૩૮૩૭૪૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1972 ANAANDML38009828 સિકંદર ગનીભાઈ વ્હોરા ૯૯૯૮૨૧૨૦૮૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1973 ANAANDML38009829 વસીમભાઈ  ગનીભાઈ વ્હોરા ૮૪૮૮૮૩૧૬૩૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1974 ANAANDML38009830 મો.હનીફ અલ્લારખા મલેક ૮૭૩૩૧૨૮૮૨_ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1975 ANAANDML38009831 નરેન્દ્ર સાહિબચરણ ૭૦૬૯૬૨૭૦૦૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1976 ANAANDML38009832 વસીમભાઈ અબ્દુલભાઈ વ્હોરા ૯૭૨૪૬૧૩૧૯૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1977 ANAANDML38009833 મેમણ નદીમ યુસુફભાઈ ૭૩૮૩૮૧૪૮૭૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1978 ANAANDML38009834 મેમણ અસીફ યુસફભાઈ ૭૪૦૫૫૨૧૨૧૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1979 ANAANDML38009835 મેમણ વસીમ યુસુફભાઈ ૭૩૮૩૫૧૬૨૯૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1980 ANAANDML38009836 વ્હોરા વહાબભાઈ આરીફભાઈ ૭૦૪૮૪૦૬૧૪૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1981 ANAANDML38009838 ઈનાયત ઈબ્રાહીમ વ્હોરા ૯૭૩૭૬૩૯૦૧૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1982 ANAANDML38009839 શેખ મમો.મુસ્તાક ગુલામનબી ૯૯૨૫૮૪૮૭૪૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1983 ANAANDML38009840 શેખ સફીક મુસ્તાકઅહેમદ ૭૮૭૪૯૨૩૮૫૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
1984 ANAANDML38009841 મહેદ્ર અસાભાઈ રોહિત ૯૦૧૬૬૯૮૩૬૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જુના બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
1985 ANAANDML38009843 સિરાજભાઈ દેવજીભાઈ ખોજા ૯૮૭૯૪૧૧૯૦૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રેલ્વે સ્ટેશન સામે 10
1986 ANAANDML38009845 66658976646 ૮૬૯૦૮૦૭૦૪૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રેલ્વે સ્ટેશન સામે 10
1987 ANAANDML38009846 સિકંદર હનીફભાઈ મેમણ ૭૩૮૩૭૭૧૧૪૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રેલ્વે સ્ટેશન સામે 10
1988 ANAANDML38009847 ચૌહાણ રિજવાન છત્રસિંહ ૯૧૦૪૬૭૫૪૯૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રેલ્વે સ્ટેશન સામે 10
1989 ANAANDML38009848 રમેશભાઈ મંજુભાઈ દંતાણી ૯૯૭૯૬૧૦૮૮૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રેલ્વે સ્ટેશન સામે 10
1990 ANAANDML38009849 પખુબેન રમેશભાઈ દંતાણી ૯૯૭૯૬૧૦૮૮૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રેલ્વે સ્ટેશન સામે 10
1991 ANAANDML38009850 પરમાર કાંતિભાઈ મોહનભાઈ ૯૯૭૮૩૪૦૯૩૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રેલ્વે સ્ટેશન સામે 10
1992 ANAANDML38009851 સુરેશલાલ નાથુલાલ ગાડરી ૯૯૨૫૭૪૩૫૬૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રેલ્વે સ્ટેશન સામે 10
1993 ANAANDML38009852 અલ્તાફભાઇ ઈસ્માઈલભાઈ મેમણ ૯૭૨૫૫૧૦૪૨૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રેલ્વે સ્ટેશન સામે 10
1994 ANAANDML38009853 જાવેદભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ મેમણ ૯૭૨૫૫૧૦૪૨૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રેલ્વે સ્ટેશન સામે 10
1995 ANAANDML38009854 ઉસ્માન ઇદ્દજીઅલી સૈયદ ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રેલ્વે સ્ટેશન સામે 10
1996 ANAANDML38009855 શેખ ઝાકીરહુસેન નુરુદીન ૭૭૭૮૦૭૦૧૮૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રેલ્વે સ્ટેશન સામે 10
1997 ANAANDML38009856 જમીનુદ્દીન મહમદખાન' પઠાણ ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રેલ્વે સ્ટેશન સામે 10
1998 ANAANDML38009857 વ્હોરા આમીરભાઈ ઈકબાલભાઈ ૭૦૪૮૧૫૧૫૬૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
1999 ANAANDML38009859 કાળુભાઈ વેચતભાઈ સંગાડા ૮૮૬૬૩૭૦૭૦૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રેલ્વે સ્ટેશન સામે 10
2000 ANAANDML38009860  મેમણ ઇલીયાસભાઈ ૮૦૦૦૮૮૭૮૨૨ તાળા ચાવી રેલ્વે સ્ટેશન સામે 10
2001 ANAANDML38009861 રઝાકભાઈ ઇબ્રાહિમભાઇ વ્હોરા ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રેલ્વે સ્ટેશન સામે 10
2002 ANAANDML38009862 મુકેશભાઈ અમરતભાઈ વાઘરી ૭૬૯૮૬૯૦૨૫૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જુના બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
2003 ANAANDML38009863 રાજુભાઈ રમણભાઈ વાઘરી ૭૬૦૦૬૩૫૫૭૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જુના બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
2004 ANAANDML38009865 તપકભાઇ ખીલુભાઈ વાઘરી ૭૮૭૪૦૫૯૭૪૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
2005 ANAANDML38009867 હસમુખભાઈ ફુલાભાઈ વાઘરી ૯૫૩૭૭૬૮૪૪૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જુના બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
2006 ANAANDML38009868 દંતાણી અજયકુમાર સતીશભાઈ ૮૫૧૧૮૨૨૨૩_ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
2007 ANAANDML38009869 તપકભાઇ રમેશભાઈ દંતાણી ૯૧૭૩૧૪૮૪૩૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
2008 ANAANDML38009870 બેબીબેન પુજાભાઈ દંતાણી ૯૧૭૩૧૪૮૪૩૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
2009 ANAANDML38009871 વિરુબેન ઈશ્વરભાઈ દંતાણી ૯૧૭૩૧૪૮૪૩૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
2010 ANAANDML38009872 રવીન્દ્ર રમેશભાઈ દંતાણી ૯૧૭૩૧૪૮૪૩૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જુના બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
2011 ANAANDML38009873 વાઘરી મહેન્દ્ર શાંતિલાલ ૯૧૭૩૧૪૮૪૩૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જુના બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
2012 ANAANDML38009874 બાલુબેન ઈશ્વરભાઈ વાઘરી ૯૧૭૩૧૪૮૪૩૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જુના બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
2013 ANAANDML38009875 જીવીબેન રમેશભાઈ દંતાણી ૯૧૭૩૧૪૮૪૩૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
2014 ANAANDML38009876 કિશન રમેશભાઈ વાઘરી ૯૧૭૩૧૪૮૪૩૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જુના બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
2015 ANAANDML38009877 તપકભાઇ ઝવેરભાઈ દંતાણી ૯૧૭૩૧૪૮૪૩૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જુના બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
2016 ANAANDML38009879 લીતાબેનરમણભાઈ દંતાણી ૯૧૭૩૧૪૮૪૩૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જુના બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
2017 ANAANDML38009880 ઈશ્વરભાઈ કસ્તુરભાઇ વાઘરી ૯૧૭૩૧૪૮૪૩૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જુના બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
2018 ANAANDML38009881 ગૌરીબેન સુરેશભાઈ વાઘરી ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જુના બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
2019 ANAANDML38009882 સોનલબેન સુરેશભાઈ વાઘરી ૭૪૩૪૮૪૯૬૩૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જુના બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
2020 ANAANDML38009883 પઠાણ આરીફભાઈ હીદારભાઈ ૯૬૦૧૩૦૩૪૪૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રેલ્વે સ્ટેશન સામે 10
2021 ANAANDML38009884 ભીસ્તી સુલેમાન મો.અહમદભાઈ ૯૮૭૯૯૮૬૬૦૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રેલ્વે સ્ટેશન સામે 10
2022 ANAANDML38009885 સૈયદ આશિકઅલી માનવરઅલી ૮૭૩૪૯૦૨૮૮૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રેલ્વે સ્ટેશન સામે 10
2023 ANAANDML38009886 મુસ્તકીમ ખારોદ્દીન મલેક ૯૫૫૮૪૪૩૦૬૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રેલ્વે સ્ટેશન સામે 10
2024 ANAANDML38009887 નાજીરોદીન અજીમોદીન મલેક ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રેલ્વે સ્ટેશન સામે 10
2025 ANAANDML38009888 મહેબુબશા કાસમ દિવાન ૭૮૭૮૩૯૫૫૬૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રેલ્વે સ્ટેશન સામે 10
2026 ANAANDML38009889 ઈખ્તિયાર નાઝીરબેગ મિર્ઝા ૯૯૭૪૩૭૨૨૫૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રેલ્વે સ્ટેશન સામે 10
2027 ANAANDML38009890 કાન્તાબેન છગનભાઈ ભોઈ ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકી ગલી 10
2028 ANAANDML38009891 વહોરા નુરઅહમદભાઈ અબ્દુલભાઈ ૮૧૨૮૨૯૯૪૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ  10
2029 ANAANDML38009892 પરમાર કમલેશભાઈ નરશીભાઈ ૭૦૯૬૧૩૦૫૬૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
2030 ANAANDML38009893 પરમાર નાસીરભાઈ ખાતુભાઇ ૭૦૪૬૮૩૭૨૧૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
2031 ANAANDML38009894 નારણભાઈ ભાઈજીભાઈ વાઘરી ૯૯૭૮૫૫૩૨૦૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ રોડ 10
2032 ANAANDML38009895 ભોઈ લાલાભાઈ ગોકળભાઈ ૯૭૨૫૪૭૯૫૦૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
2033 ANAANDML38009896 મુકેશભાઈ દશરથભાઈ વાઘરી ૯૯૭૮૭૨૭૨૨૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો શાકમાર્કેટ રોડ 10
2034 ANAANDML38009897 હુદ રફીક પ્યારભાઈ ૯૫૦૬૪૧૪૪૯૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
2035 ANAANDML38009898 સીકલાભાઈ કાળુભાઈ હઠીલા ૯૭૧૨૩૮૩૧૦૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
2036 ANAANDML38009899 લુકમાન આલ્લારખા વ્હોરા ૮૪૦૧૭૨૯૨૪૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
2037 ANAANDML38009900 મલેક સિકંદર ઉદેસિંહ ૯૮૨૫૯૮૮૬૭૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોટીમાર્કેટ પાસે 10
2038 ANAANDML38009901 પ્રહલાદભાઈ રમણ ભાઈ વાઘરી ૮૧૨૮૬૭૦૯૬૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જુના બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
2039 ANAANDML38009902 આનંદીબેન વિનોદભાઇ દંતાણી ૯૩૫૯૦૨૭૯૦૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જુના બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
2040 ANAANDML38009903 કમરૂદ્દીન રમજુમીયા મલેક ૯૫૮૬૯૨૦૯૬૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જુના બસસ્ટેન્ડ પાછળ 10
2041 ANAANDML38009905 પરમાર મયુરભાઈ જશુભાઈ ૮૮૬૬૮૬૭૭૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના બસ સ્ટેન્ડ બાજુમાં 10
2042 ANAANDML38009906 પરમાર રાજુભાઈ ડાહ્યાભાઈ ૯૭૧૪૬૨૯૫૪૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
2043 ANAANDML38009907 પરમાર કલ્પેશભાઈ મનુભાઈ ૭૪૦૫૧૯૪૨૧૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપરમાર્કેટ ટૂંકીગલી 10
2044 ANAANDML38009908 જમીરુદ્દીન દોસુમીયા કાઝી ૭૬૦૦૯૨૧૧૦૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇમેરી હોસ્પિટલ પોલીસ સ્ટેશન સામે 10
2045 ANAANDML38009909 સુબમીયા અસરફમિયા બેલીમ ૯૯૦૯૩૨૯૭૫૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇમેરી હોસ્પિટલ પોલીસ સ્ટેશન સામે 10
2046 ANAANDML38009910 આસિફ પ્યારઅલી ૯૭૨૨૨૮૭૧૭૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
2047 ANAANDML38009911 રાકેશભાઈ ચીમનભાઈ રાવલ ૯૭૨૭૫૫૩૮૦૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
2048 ANAANDML38009912 ઇમરાનભાઈ અબુકારભાઈ મેમણ ૭૦૪૩૮૩૬૫૬૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
2049 ANAANDML38009913 શાહ રમેશચંદ્ર ઉમંગલાલ ૭૮૦૨૯૫૩૯૫_ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
2050 ANAANDML38009914 દરેડિયા હુસેન  ૭૫૬૭૫૬૫૬૯૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
2051 ANAANDML38009915 મો,રફીક અબ્દુલકરીમ મેમણ ૯૮૨૫૬૭૧૦૮૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ એલઆઇસી ની બાજુમાં 10
2052 ANAANDML38009916 રાજેશભાઈ ચીમનભાઈ રાવલ ૭૫૬૭૯૧૮૨૪૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ  10
2053 ANAANDML38009918 વ્હોરા સુલતાન અહેમદ ૯૯૨૫૫૦૮૨૧૮ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક બાર્બર, દરજી, મિકેનિક વગેરે) મોતી શાકમાર્કેટ  10
2054 ANAANDML38009919 કાળે શાહિલ અશોકભાઈ ૯૯૭૮૫૫૯૯૮૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ  10
2055 ANAANDML38009920 જૈનુલ હસન નુર્હાસન ૨૨૫૩૦૩૮૯૬૪ પુસ્તકો, કલાકૃતિઓ, ડીવીડી ગુરુદ્વારા ચોકડી 11
2056 ANAANDML38009921 વાઘેલા પ્રભાતભાઈ ફુલાભાઈ ૮૯૮૦૪૩૩૦૮૭ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) ગુરુદ્વારા ચોકડી 11
2057 ANAANDML38009922 વ્હોરા ઇમરાનભાઈ સત્તારભાઈ ૯૫૭૪૩૦૨૮૨૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મોતી શાકમાર્કેટ  10
2058 ANAANDML38009923 વોરા ઈદ્રીશભાઈ નજીરભાઈ ૯૮૯૮૪૬૦૬૪૨ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) મોતી શાકમાર્કેટ  10
2059 ANAANDML38009924 વહોરા અબ્દુલહક અહેમદભાઈ ૯૮૯૮૪૯૨૪૪૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો અમુલ ડેરી રોડ રેલવે ક્રોસિંગ આણંદ 11
2060 ANAANDML38009925 રાવલ અરવિંદભાઈ નવીનચંદ્ર ૭૨૮૪૯૬૨૯૮૫ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) અમુલ ડેરી રોડ રેલવે ક્રોસિંગ આણંદ 11
2061 ANAANDML38009926 પટેલ પ્રવિણભાઇ જસુભાઇ ૯૯૯૮૧૪૨૩૯૧ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) અમુલ ડેરી રોડ રેલવે ક્રોસિંગ આણંદ 11
2062 ANAANDML38009927 રમેશભાઈ પ્રેમજીભાઈ પ્રજાપતિ ૭૩૮૩૧૧૩૮૨૮ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) અમુલ ડેરી રોડ રેલવે ક્રોસિંગ આણંદ 11
2063 ANAANDML38009928 સેવાનભાઈ ધુલાભાઈ ડામોર ૮૧૪૧૭૭૨૭૦૦ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) અમૂલ ડેરી રોડ રેલવે ક્રોસિંગ 11
2064 ANAANDML38009929 સંજય સુરેશભાઈ પરમાર ૯૯૦૪૧૧૨૦૯૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ અમૂલ ડેરી રોડ રેલવે ક્રોસિંગ 11
2065 ANAANDML38009930 તેજવાની પ્રકાશ રમેશભાઈ ૯૯૭૮૩૪૦૯૬૩ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) અમૂલ ડેરી રોડ, રેલવે ક્રોસિંગ 11
2066 ANAANDML38009933 ચાવડા કાન્તિલાલ મોહનભાઈ ૭૫૭૪૦૯૦૨૭૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ગણેશ ચોકડી, મંગલપુરા રોડ 11
2067 ANAANDML38009934 ઠાકોરભાઈ પુંજાભાઈ ચાવડા ૮૧૪૦૨૧૭૮૧૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ગણેશ ચોકડી, મંગલપુરા રોડ 11
2068 ANAANDML38009935 ચાવડા અરવિંદભાઈ રમણભાઈ ૮૩૩૮૪૯૪૯૫૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ગણેશ ચોકડી, મંગલપુરા રોડ 11
2069 ANAANDML38009936 ભૂમિત ભરતભાઈ ચાવડા ૭૬૯૮૩૨૯૧૭૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મંગલપુરા ગણેશ ચોકડી 11
2070 ANAANDML38009937 ચાવડા ચંદુભાઈ ગીરધરભાઈ ૯૯૨૫૯૦૦૬૧૭ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) મંગલપુરા રોડ ગણેશ ચોકડી 11
2071 ANAANDML38009938 રાજક ધમેન્દ્ર મોતીરામ ૯૮૨૫૧૦૫૩૧૬ નાસ્તા મંગલપુરા રોડ ગણેશ ચોકડી 11
2072 ANAANDML38009939 પરમાર સામંતસિંગ ફતેસિંહ ૮૨૩૮૪૯૨૩૬૯ નાસ્તા હૌસા મંગલપુરા રોડ ગણેશ ચોકડી 11
2073 ANAANDML38009940 ગોહેલ રામુભાઈ ગોરધન ૮૪૬૯૫૯૪૩૮૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મંગલપુરા રોડ ગણેશ ચોકડી 11
2074 ANAANDML38009941 વહોરા મહમદભાઈ રહેમાનભાઈ ૮૮૫૫૦૧૯૨૨૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ગણેશ ચોકડી 11
2075 ANAANDML38009942 ચાવડા હર્ષદભાઈ રણછોડભાઈ ૮૨૩૮૫૯૧૩૫૧ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) મંગલપુરા રોડ ગણેશ ચોકડી 11
2076 ANAANDML38009943 પઢીયાર મહેશભાઈ કલ્યાણભાઈ ૭૫૭૪૯૦૫૩૭૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મંગલપુરા રોડ ગણેશ ચોકડી 11
2077 ANAANDML38009944 ભંનુંબેન શનાભાઈ વસાવા ૮૯૮૦૧૩૪૮૨૩ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) મંગલપુરા રોડ ગણેશ ચોકડી 11
2078 ANAANDML38009945 ગોહેલ ગોરધન શનાભાઈ ૮૪૬૯૫૯૪૩૮૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો મંગલપુરા ગણેશચોકડી 11
2079 ANAANDML38009946 ઠાકોર દિવાળીબહેન જીવનલાલ ૯૯૧૩૭૫૭૨૯૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ગણેશ ચોકડી 11
2080 ANAANDML38009947 પરમાર હિંમતલાલ જેઠાભાઇ ૭૮૭૪૮૨૪૬૬૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ગણેશ ચોકડી 11
2081 ANAANDML38009948 ગોહેલ સુરેશભાઈ પૂનમભાઈ ૯૮૨૪૯૧૭૯૧૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ગણેશ ચોકડી ચિખોદરા રોડ 11
2082 ANAANDML38009949 ચાવડા હરમાનભાઈ મગનભાઈ ૯૭૨૪૬૦૭૭૩૯ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) ગણેશ ચોકડી ચિખોદરા રોડ 11
2083 ANAANDML38009950 પરમાર પ્રતાપસિંગ ગોરધન ૮૭૫૮૦૬૨૨૬૦ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) ગણેશ ચોકડી ચિખોદરા રોડ 11
2084 ANAANDML38009952 અમિત રમેશભાઈ ગોહેલ ૯૦૩૩૮૭૩૬૨૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ગણેશ ચોકડી 11
2085 ANAANDML38009953 ગોહેલ ધર્મેશ રમેશભાઈ ૮૪૬૦૯૧૦૬૦૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ગણેશ ચોકડી ચિખોદરા રોડ 11
2086 ANAANDML38009954 પરમાર મગનભાઈ ગોવિંદભાઈ ૭૮૭૪૯૭૭૩૩૦ નાસ્તા ગણેશ ચોકડી ચિખોદરા રોડ 11
2087 ANAANDML38009955 પીન્ટુભાઈ હરમાન ભાઈ ભોઈ ૯૦૯૯૯૪૫૮૦૨ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, ધાર્મિક સ્થળ) ગણેશ ચોકડી ચિખોદરા રોડ 11
2088 ANAANDML38009956 સુરેશભાઈ ટેકચંદ રમાણી ૯૦૩૩૩૯૫૮૭૫ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) ગણેશ ચોકડી 11
2089 ANAANDML38009957 વિક્રમભાઈ હરમાન ભોઈ ૯૯૦૪૧૬૪૪૨૪ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) ગણેશ ચોકડી 11
2090 ANAANDML38009958 પરમાર હિતેશ ગોવિંદભાઈ ૭૭૭૭૯૭૩૫૬૪ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) ગણેશ ચોકડી ચિખોદરા રોડ 11
2091 ANAANDML38009959 વસાવા શંકરભાઈ લાલજી ૯૭૨૬૭૩૬૨૧૪ ચોપડાની ગણેશ ચોકડી 11
2092 ANAANDML38009960 પટેલ રિશીરાજ રજનીકાંત ૯૮૯૮૩૩૮૯૫૧ નાસ્તા અમુલ ડેરી રોડ ગણેશચોકડી 11
2093 ANAANDML38009961 ગોહેલ રમેશભાઈ બાબુભાઈ ૮૧૪૧૦૬૧૫૦૪ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) ગણેશ ચોકડી 11
2094 ANAANDML38009962 ગોહેલ રમેશભાઈ વનાભાઈ ૮૧૫૩૦૯૯૩૩૬ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) ગણેશ ચોકડી 11
2095 ANAANDML38009963 રાણા લક્ષ્મણભાઈ ગીરધર ૯૯૯૮૧૧૪૦૩૫ ચોપડાની ગણેશ ચોકડી 11
2096 ANAANDML38009964 રાણા જયેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ૯૯૦૪૬૩૦૪૯૮ ચોપડાની ગણેશ ચોકડી 11
2097 ANAANDML38011710 મગનભાઈ શનાભાઈ પરમાર ૯૯૨૫૭૫૩૯૬૧ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) ઇન્દિરા પ્રતિમા, આણંદ. લાંભવેલ રોડ 7
2098 ANAANDML38800202 સતીશ જે અરોરા ૯૭૨૬૫૮૭૪૦૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો એવી રોડ 8
2099 ANAANDML38002301 અલ્લારખ્ખાખાન હબીબખાન બલોચ ૯૯૨૫૫૦૮૯૩૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો હીના પાર્ક સોસાયટી, આણંદ 5
2100 ANAANDML38002302 મહમ્મદ ઇક્બાલ મહમ્મદ સિદ્દિક મેમણ ૯૯૧૩૦૮૬૫૭૦ ચશ્મા નવી મેમણ કોલોની, ભાલેજ રોડ, આણંદ 3
2101 ANAANDML38002303 રમઝાખાન ગુલાબખાન પઠાણ ૮૧૨૮૩૧૩૭૪૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો હીના પાર્ક સોસાયટી, આણંદ 5
2102 ANAANDML38002304 મહમ્મદ સાકીબ અશરફભાઇ મેમણ ૮૭૩૨૯૫૧૬૮૫ રમકડા નવી મેમણ કોલોની, ભાલેજ રોડ, આણંદ 3
2103 ANAANDML38002305 ફિરોજભાઇ ઉગારભાઇ મેમણ ૯૧૫૭૪૭૦૮૩૩ ચશ્મા નવી મેમણ કોલોની, ભાલેજ રોડ, આણંદ 3
2104 ANAANDML38002306 ઇકબાલભાઈ અબ્દુલ રેહમાન મેમણ ૯૧૫૭૪૩૮૯૫૦ ચશ્મા નવી મેમણ કોલોની, ભાલેજ રોડ, આણંદ 3
2105 ANAANDML38002307 અબ્દુલકાદર સિકંદર મેમણ ૯૯૭૪૬૮૯૦૫૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ નવી મેમણ કોલોની, ઓવરબ્રિજ પાસે, ભાલેજ રોડ, આણંદ 3
2106 ANAANDML38002309 જાવેદભાઇ મેમણ ૯૬૩૮૫૮૬૬૯૪ નકલી (ઘરેણાં) આણંદમાં ફેરી  
2107 ANAANDML38002310 મેમણ મહમ્મદઅલ્તાફ સિદ્દિક ૯૦૩૩૬૯૩૮૫૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ નવી મેમણ કોલોની, ઓવરબ્રિજ પાસે, ભાલેજ રોડ, આણંદ 3
2108 ANAANDML38002312 અલ્ફાજહુસેન મોહમ્મદહનીફ મેમણ ૯૦૩૩૬૩૭૧૭૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2109 ANAANDML38002313 હનિફભાઇ મેમણ ૯૦૩૩૬૩૭૧૭૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2110 ANAANDML38002315 મેમણ અબ્દુલહમીદ સિકંદરભાઇ ૯૬૮૭૦૩૨૯૬૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2111 ANAANDML38002317 મહ્મ્મદસફી સિકંદરભાઈ મેમણ ૯૯૯૮૮૨૨૧૭૩ નકલો (ઘરેણાં) સોસાયટીમાં ફેરી  
2112 ANAANDML38002318 મોહમ્મદ અનિસ મેમણ ૮૫૧૧૮૩૮૫૯૩ નકલો (ઘરેણાં) આણંદમાં ફેરી  
2113 ANAANDML38002319 મેમણ હસન ફારુક ૯૦૩૩૪૭૦૯૧૦ ચાર્જર સામરખા  
2114 ANAANDML38002320 મેમણ અશરફભાઇ ૭૬૦૦૨૨૩૨૬૩ નકલો (ઘરેણાં) આણંદમાં ફેરી  
2115 ANAANDML38002321 મેમણ યાસિનભાઇ રઝાકભાઇ ૯૬૨૪૩૩૨૨૩૯ રમકડા આણંદમાં ફેરી  
2116 ANAANDML38002322 મેમણ મહમ્મદઇરફાન સિકન્દરભાઇ ૯૯૯૮૮૨૨૧૭૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2117 ANAANDML38002323 પુજાણી મહમ્મદમુનાફ મહમ્મદફારુક ૯૬૦૧૮૦૯૮૩૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2118 ANAANDML38002325 અબ્દુલરહીમ મેમણ ૯૫૫૮૫૧૯૫૪૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2119 ANAANDML38002326 મેમણ ઇકબાલભાઇ અબ્દુલરહેમાન ૯૧૫૭૪૩૮૯૫૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2120 ANAANDML38002327 સલીમભાઇ મેમણ ૯૭૧૪૬૧૭૯૧૦ ચશ્મા આણંદમાં ફેરી  
2121 ANAANDML38002328 સિદ્દિકભાઇ મેમણ ૯૬૮૭૩૩૯૫૯૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2122 ANAANDML38002329 રફીકભાઇ સિદ્દિકભાઇ મેમણ ૮૪૮૭૦૦૯૨૧૦ નકલો (ઘરેણાં) આણંદમાં ફેરી  
2123 ANAANDML38002330 મેમણ ઇમરાન કાસમભાઇ ૯૧૫૭૪૬૧૪૩૩ નકલો (ઘરેણાં) આણંદમાં ફેરી  
2124 ANAANDML38002334 કૈલાશબેન વાઘરી ૭૦૪૧૫૯૨૧૧૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ એકતાનગર, જીટોડીયા રોડ, આણંદ 13
2125 ANAANDML38002335 રેખાબેન દંતાણી ૭૦૪૧૫૯૨૧૧૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ એકતાનગર, જીટોડીયા રોડ, આણંદ 13
2126 ANAANDML38002337 રમેશભાઇ મોહનભાઇ થોરી ૯૫૩૭૯૭૮૩૨૪ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) થોરીવાસ, બોરસદ ચોકડી ખાડમાં, આણંદ 12
2127 ANAANDML38002338 શારદાબેન રમેશભાઇ થોરી ૯૫૩૭૯૭૮૩૨૪ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) થોરીવાસ, બોરસદ ચોકડી ખાડમાં, આણંદ 12
2128 ANAANDML38002339 રાજુભાઇ પારસીભાઇ થોરી ૯૮૨૪૩૯૨૩૭૯ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) થોરીવાસ, બોરસદ ચોકડી ખાડમાં, આણંદ 12
2129 ANAANDML38002340 સંજયભાઇ ભીખાભાઇ થોરી ૯૨૬૫૧૧૪૪૩૨ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) થોરીવાસ, બોરસદ ચોકડી ખાડમાં, આણંદ 12
2130 ANAANDML38002341 રમેશભાઇ રઇજીભાઇ થોરી ૯૮૨૫૮૯૬૦૦૮ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) થોરીવાસ, બોરસદ ચોકડી ખાડમાં, આણંદ 12
2131 ANAANDML38002342 મુન્નીબેન રમેશભાઇ થોરી ૯૮૨૫૮૯૬૦૦૮ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) થોરીવાસ, બોરસદ ચોકડી ખાડમાં, આણંદ 12
2132 ANAANDML38002343 મોહનભાઇ ધર્માભાઇ થોરી ૯૫૩૭૯૭૮૩૨૪ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) થોરીવાસ, બોરસદ ચોકડી ખાડમાં, આણંદ 12
2133 ANAANDML38002344 જેસંગભાઇ છગનભાઇ થોરી ૮૭૫૮૪૮૧૪૫૧ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) થોરીવાસ, બોરસદ ચોકડી ખાડમાં, આણંદ 12
2134 ANAANDML38002346 બોડીબેન જેસંગભાઇ થોરી ૮૭૫૮૪૮૧૪૫૧ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) થોરીવાસ, બોરસદ ચોકડી ખાડમાં, આણંદ 12
2135 ANAANDML38002347 ઠાકોરભાઇ રાજુભાઇ થોરી ૯૮૨૪૩૯૨૩૭૯ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) થોરીવાસ, બોરસદ ચોકડી ખાડમાં, આણંદ 12
2136 ANAANDML38002348 દિનેશભાઇ બચુભાઇ થોરી ૯૫૩૭૪૯૧૧૫૨ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) થોરીવાસ, બોરસદ ચોકડી ખાડમાં, આણંદ 12
2137 ANAANDML38002349 મંજુબેન દિનેશભાઇ થોરી ૯૫૩૭૪૯૧૧૫૨ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) થોરીવાસ, બોરસદ ચોકડી ખાડમાં, આણંદ 12
2138 ANAANDML38002350 પુજાભાઇ ધર્માભાઇ થોરી ૯૭૨૩૮૨૬૯૨૪ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) થોરીવાસ, બોરસદ ચોકડી ખાડમાં, આણંદ 12
2139 ANAANDML38002351 શકુબેન થોરી ૯૮૨૨૧૭૩૫૭૯ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) થોરીવાસ, બોરસદ ચોકડી ખાડમાં, આણંદ 12
2140 ANAANDML38002352 ગલીબેન બાબુભાઇ થોરી ૮૧૪૧૪૨૨૨૭૨ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) થોરીવાસ, બોરસદ ચોકડી ખાડમાં, આણંદ 12
2141 ANAANDML38002353 સુરેશભાઇ લખાભાઇ થોરી ૯૭૨૬૨૯૧૬૧૮ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) થોરીવાસ, બોરસદ ચોકડી ખાડમાં, આણંદ 12
2142 ANAANDML38002354 જીણીબેન બાબુભાઇ થોરી ૮૭૫૮૪૮૧૪૫૧ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) થોરીવાસ, બોરસદ ચોકડી ખાડમાં, આણંદ 12
2143 ANAANDML38002355 સુરેશભાઇ લખાભાઇ વાસફોડા ૯૫૮૬૨૨૫૧૧૯ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) થોરીવાસ, બોરસદ ચોકડી ખાડમાં, આણંદ 12
2144 ANAANDML38002356 નરીનભાઇ રમણભાઇ વાઘરી ૭૫૭૪૦૭૯૪૩૫ ભંગાર આણંદમાં ફેરી  
2145 ANAANDML38002357 નરેશભાઇ નરસિહભાઇ દંતાણી ૯૬૩૮૦૩૧૧૩૯ ભંગાર આણંદમાં ફેરી  
2146 ANAANDML38002358 વાઘરી અજયભાઇ અમરતભાઇ ૯૬૩૮૪૭૭૯૧૫ ભંગાર આણંદમાં ફેરી  
2147 ANAANDML38002359 નાનાભાઇ સોમાભાઇ વાઘરી ૮૭૫૮૪૮૭૧૭૬ ભંગાર આણંદમાં ફેરી  
2148 ANAANDML38002360 જ્યોતિબેન દિપકભાઇ વાઘરી ૯૬૩૮૪૬૭૦૪૪ ભંગાર આણંદમાં ફેરી  
2149 ANAANDML38002361 દિપકભાઇ માવજીભાઇ વાઘરી ૯૬૩૮૪૬૭૦૪૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી, આણંદ 13
2150 ANAANDML38002362 મીરાબેન કિશનભાઇ દંતાણી ૯૬૩૮૪૬૭૦૪૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ એકતાનગર, બોરસદ ચોકડી, આણંદ 13
2151 ANAANDML38002363 હલીબેન ચંદુભાઇ વાઘરી ૭૮૭૪૨૧૫૮૯૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રેલ્વે સ્ટેશન ૧૦
2152 ANAANDML38002364 ચંદુભાઇ મંગળભાઇ વાઘરી ૭૮૭૪૨૧૫૮૯૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2153 ANAANDML38002365 સુરેશભાઇ મયજીભાઇ વાઘરી ૭૮૭૪૨૧૫૮૯૯ ભંગાર આણંદમાં ફેરી  
2154 ANAANDML38002366 કાન્તા અશોક વાઘરી ૭૫૦૬૧૬૨૨૪૭ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2155 ANAANDML38002367 અનિલ અશોક વાઘરી ૭૪૦૦૨૪૮૩૨૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2156 ANAANDML38002368 શિતલ અનિલ વાઘરી ૭૪૦૦૨૪૮૩૨૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2157 ANAANDML38002369 તુલસીબેન સુરેશભાઇ વાઘરી ૯૦૮૧૪૩૨૫૩૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2158 ANAANDML38002370 ગોપીબેન અજયભાઇ વાઘરી ૮૯૮૦૮૮૯૩૭૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2159 ANAANDML38002371 જગદિશભાઇ મહિજીભાઇ વાઘરી ૯૯૨૫૭૩૭૯૧૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2160 ANAANDML38002372 શિતલબેન જગદિશભાઇ વાઘરી ૯૯૨૫૭૩૭૯૧૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2161 ANAANDML38002373 રાજેન્દ્રભાઇ સુરેશભાઇ વાઘરી ૯૯૭૮૦૭૩૫૭૯ ભંગાર આણંદમાં ફેરી  
2162 ANAANDML38002374 સુરેશભાઇ નારણભાઇ વાઘરી ૯૮૯૮૪૪૧૬૭૪ ભંગાર આણંદમાં ફેરી  
2163 ANAANDML38002375 પ્રકાશભાઇ વાઘરી ૭૫૬૭૦૨૩૩૯૦ ભંગાર આણંદમાં ફેરી  
2164 ANAANDML38002376 કૈલાશબેન સુરેશભાઇ વાઘરી ૯૮૯૮૪૪૧૬૭૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2165 ANAANDML38002377 અજયભાઇ સુરેશભાઇ દંતાણી ૮૯૮૦૮૮૯૩૭૯ ભંગાર આણંદમાં ફેરી  
2166 ANAANDML38002378 કિરણભાઇ સુરેશભાઇ દંતાણી ૯૯૨૪૨૧૧૩૩૧ ભંગાર આણંદમાં ફેરી  
2167 ANAANDML38002379 ગૌરીબેન અનિલભાઇ દંતાણી ૯૯૭૯૪૧૭૪૫૫ ભંગાર આણંદમાં ફેરી  
2168 ANAANDML38002380 લક્ષ્મીબેન ગોપાલભાઇ ઝાલા ૯૯૦૪૭૧૮૧૭૩ પાણી રેલ્વે સ્ટેશન પાસે, આણંદ 10
2169 ANAANDML38002381 આરિફભાઇ દિલાવરભાઇ શેખ ૯૯૦૪૭૧૮૧૭૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ડી.વાય.એસ.પી. ઓફીસ બહાર 10
2170 ANAANDML38002382 રમેશભાઇ રાવજીભાઇ મારવાડી ૯૯૧૩૩૩૯૧૪૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વલ્લભ વિધ્યાનગર  
2171 ANAANDML38002384 પ્રહલાદભાઇ વેલજીભાઇ વાઘરી ૭૪૦૦૨૪૮૩૨૫ ભંગાર આણંદમાં ફેરી  
2172 ANAANDML38002385 નરસિહભાઇ નાથાભાઇ વાઘરી ૭૦૪૩૫૨૩૮૪૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2173 ANAANDML38002386 રામીબેન પ્રહલાદભાઇ વાઘરી ૭૪૦૦૨૪૮૩૨૫ ગરમ મસાલા આણંદમાં ફેરી  
2174 ANAANDML38002387 સંજયભાઇ નરસિહભાઇ વાઘરી ૭૦૪૩૫૨૩૮૪૧ ભંગાર આણંદમાં ફેરી  
2175 ANAANDML38002388 ગૌરીબેન નરસિહભાઇ વાઘરી ૭૦૪૩૫૨૩૮૪૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2176 ANAANDML38002389 અનિલભાઇ મહિજીભાઇ વાઘરી ૯૯૭૯૪૧૭૪૫૫ ભંગાર આણંદમાં ફેરી  
2177 ANAANDML38002390 પ્રકાશભાઇ કાંતિભાઇ દંતાણી ૯૦૮૧૪૩૫૨૩૨ ભંગાર આણંદમાં ફેરી  
2178 ANAANDML38002391 આનંદભાઇ ભીખાભાઇ વાઘરી ૭૬૨૩૦૯૨૦૬૫ ભંગાર આણંદમાં ફેરી  
2179 ANAANDML38002392 રુમીતભાઇ રતીલાલ વાઘરી ૯૫૧૨૯૫૦૫૯૯ ભંગાર આણંદમાં ફેરી  
2180 ANAANDML38002393 અનિલભાઇ બાબુભાઇ વાઘરી ૯૧૦૪૩૩૨૫૦૫ ભંગાર આણંદમાં ફેરી  
2181 ANAANDML38002394 સીતાબેન રતીલાલ વાઘરી ૯૫૧૨૯૫૦૫૯૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2182 ANAANDML38002395 અમરતભાઇ બચુભાઇ દંતાણી ૯૬૩૮૪૭૭૯૧૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2183 ANAANDML38002396 અશ્વિનભાઈ મંગાભાઈ  વાઘરી ૮૪૬૯૮૯૮૨૯૭ ભંગાર આણંદ  
2184 ANAANDML38002397 મંગીબેન મહેરભાઇ વાઘરી ૮૪૬૯૮૯૮૨૯૭ ભંગાર આણંદમાં ફેરી  
2185 ANAANDML38002398 દિનેશભાઇ ઘેલાભાઇ વાઘરી ૯૦૯૯૫૬૩૩૨૩ ભંગાર આણંદમાં ફેરી  
2186 ANAANDML38002399 રેતાબેન બાબુભાઇ યુવારીયા ૯૬૬૨૬૭૧૭૦૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2187 ANAANDML380024 સોનમબેન તોસિફભાઇ વોહરા ૯૯૯૮૭૮૧૯૫૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2188 ANAANDML38002400 પ્રકાશભાઇ શનાભાઇ દંતાણી ૯૦૯૯૫૬૩૩૨૩ ભંગાર આણંદમાં ફેરી  
2189 ANAANDML38002401 કલ્પેશભાઇ અશોકભાઇ વાઘરી ૯૭૨૬૦૧૬૩૫૦ ભંગાર આણંદમાં ફેરી  
2190 ANAANDML38002402 સરદાર તીર્થસિગ દરબારસિંગ   ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) આણંદમાં ફેરી  
2191 ANAANDML38002403 પુરબિયા અમ્બાલાલ પૂજાભાઇ  ૯૭૧૪૪૭૪૮૪૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2192 ANAANDML38002404 નરેન્દ્રભાઇ ચન્દુભાઇ વાઘરી ૯૬૩૮૪૭૭૯૧૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2193 ANAANDML38002405 ગોપીબેન નરેન્દ્રભાઇ વાઘરી ૯૬૩૮૪૭૭૯૧૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2194 ANAANDML38002406 દંતાણી વિજયભાઇ રાવજીભાઇ ૯૧૫૭૮૦૪૯૫૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2195 ANAANDML38002407 જગદિશભાઇ અમ્બાલાલ વસાવા ૯૯૦૪૫૩૧૯૨૫ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) આણંદમાં ફેરી  
2196 ANAANDML38002408 શન્નિભાઇ ભરતભાઇ વાઘરી ૯૦૮૧૭૩૭૨૫૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2197 ANAANDML38002409 ચન્દ્રેશભાઇ રમેશભાઇ ભોઇ ૯૭૧૪૬૮૭૮૭૭ ફાસ્ટફૂડ ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ 11
2198 ANAANDML38002410 ભોઇ અજયભાઇ મંગળભાઇ ૯૫૭૪૬૦૮૧૮૩ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ 11
2199 ANAANDML38002411 શાબિરશા મહેબુબશા દિવાન ૯૧૭૩૫૭૭૦૫૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રાજા રણછોડ માર્કેટ, જૂના બસસ્ટેન્ડ પાસે, આણંદ 10
2200 ANAANDML38002412 હાજી અબ્દુલશા છોટુશા દિવાન ૯૮૯૮૧૩૯૪૦૫ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) વ્યાયામશાળા, આણંદ 10
2201 ANAANDML38002413 રોશનશા હબીબશા દિવાન ૯૬૬૨૦૭૦૪૦૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો આણંદમાં ફેરી  
2202 ANAANDML38002414 કાદરભાઇ જમાલભાઇ વોહરા ૯૬૦૧૬૬૩૫૩૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2203 ANAANDML38002415 શેખ સાદિકહુસેન મોહમ્મદહુસેન ૯૭૨૫૯૩૯૭૪૫ ગરમ મસાલા આણંદમાં ફેરી  
2204 ANAANDML38002416 ઇક્બાલભાઇ ગફુરભાઇ વોહરા ૯૦૩૩૦૪૬૯૨૦ સીઝનેબલ આણંદમાં ફેરી  
2205 ANAANDML38002417 આરિફભાઇ અબ્દુલશા દિવાન ૮૪૦૧૧૦૬૮૭૧ સીઝનેબલ આણંદમાં ફેરી  
2206 ANAANDML38002418 સલ્માબેન મુનાફ વોહરા ૮૪૦૧૪૩૭૯૮૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2207 ANAANDML38002420 સાહિદાબેન સિરાજભાઇ વોહરા ૯૯૯૮૯૮૩૫૪૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2208 ANAANDML38002421 મહંમદઇશાક મલેક  ૯૦૧૬૯૩૩૬૧૩ સીઝનેબળ  ફરતા વ્યવસાય કરે છે  
2209 ANAANDML38002422 વસિમભાઇ અબ્દુલભાઇ વોહરા ૯૭૨૪૬૧૩૧૯૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ટૂંકી ગલી, સુપર-માર્કેટ, રેલ્વેસ્ટેશન પાસે, આણંદ 10
2210 ANAANDML38002423 દગીયા પુનિતભાઇ હીરાલાલ ૮૮૬૬૮૮૮૮૭૮ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ એ.વી. રોડ, આણંદ 8
2211 ANAANDML38002424 મોઇનભાઇ આરિફભાઇ વોહરા ૮૪૬૦૪૮૨૮૮૪ નકલો (ઘરેણાં) ટૂંકી ગલી, સુપર-માર્કેટ, આણંદ 10
2212 ANAANDML38002425 રાજુભાઇ રમણભાઇ વાઘરી ૭૬૦૦૬૩૫૫૭૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જૂના બસસ્ટેન્ડ પાછળ, આણંદ 10
2213 ANAANDML38002426 મીનાબેન રાજુભાઈ વાઘરી ૭૬૦૦૬૩૫૫૭૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જૂના બસસ્ટેન્ડ પાછળ, આણંદ 10
2214 ANAANDML38002427 વિધ્યાબેન ગંગારામ વાઘરી ૯૫૭૪૧૮૦૨૪૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જૂના બસસ્ટેન્ડ પાછળ, આણંદ 10
2215 ANAANDML38002428 હસમુખભાઇ અમ્રુતભાઇ દંતાણી ૯૯૯૮૯૦૩૩૪૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જૂના બસસ્ટેન્ડ પાછળ, આણંદ 10
2216 ANAANDML38002429 દંતાણી બિન્દુબેન વિજયભાઇ ૯૩૨૭૯૭૮૯૯૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જૂના બસસ્ટેન્ડ પાછળ, આણંદ 10
2217 ANAANDML38002430 રમેશ વિજય દંતાણી ૯૩૨૭૯૭૮૯૯૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જૂના બસસ્ટેન્ડ પાછળ, આણંદ 10
2218 ANAANDML38002431 ગીતાબેન કિશનભાઇ દંતાણી ૯૭૨૬૨૭૩૭૮૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જૂના બસસ્ટેન્ડ પાછળ, આણંદ 10
2219 ANAANDML38002432 તુલ્સીબેન રાજેશભાઇ વાઘરી ૭૬૯૮૫૮૬૦૨૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જૂના બસસ્ટેન્ડ પાછળ, આણંદ 10
2220 ANAANDML38002433 કાળીબેન વિજયભાઇ વાઘરી ૮૭૮૦૭૬૩૮૩૭ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જૂના બસસ્ટેન્ડ પાછળ, આણંદ 10
2221 ANAANDML38002435 આકાશ વિજયભાઇ વાઘરી ૮૭૮૦૭૬૩૮૩૭ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જૂના બસસ્ટેન્ડ પાછળ, આણંદ 10
2222 ANAANDML38002436 ભીલ રમેશભાઇ હરસિંગભાઇ ૮૪૬૯૪૭૧૮૬૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સ્ટેશન રોડ, આણંદ 10
2223 ANAANDML38002437 સુરેશભાઇ શાંતિલાલ વાઘરી ૯૫૮૬૧૭૯૩૭૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જૂના બસસ્ટેન્ડ પાછળ, આણંદ 10
2224 ANAANDML38002438 સૈયદ તોસિફઅહેમદ અસગ�રઅલી ૯૭૨૭૬૮૪૬૨૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રાજા રણછોડ માર્કેટ, જૂના બસસ્ટેન્ડ પાસે, આણંદ 10
2225 ANAANDML38002439 નૂરમહમ્મદ યુસુફશા દિવાન ૯૯૯૮૦૪૭૫૬૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રાજા રણછોડ માર્કેટ, જૂના બસસ્ટેન્ડ પાસે, આણંદ 10
2226 ANAANDML38002440 સોહિલભાઇ અબ્દુલભાઇ વોહરા ૯૯૭૪૩૮૧૮૪૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રાજા રણછોડ માર્કેટ, જૂના બસસ્ટેન્ડ પાસે, આણંદ 10
2227 ANAANDML38002441 હારુનરસીદ ઇકબાલભાઇ વોહરા ૯૭૧૪૮૪૦૦૯૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ રાજા રણછોડ માર્કેટ, જૂના બસસ્ટેન્ડ પાસે, આણંદ 10
2228 ANAANDML38002443 સમાબાનુ મોહમ્મદઆરિફ મેમણ ૮૧૫૩૦૬૦૨૬૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2229 ANAANDML38002444 રેહાનાબેન સત્તારભાઇ વોહરા ૯૮૨૪૭૨૪૨૪૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2230 ANAANDML38002445 વોહરા સોયેબભાઇ સત્તારભાઇ ૯૮૨૪૭૨૪૨૪૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2231 ANAANDML38002446 સાહીલ ફરીદભાઇ વોહરા ૭૪૦૫૯૯૭૬૯૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2232 ANAANDML38002447 રુક્શાનાબેન ફરીદભાઇ વોહરા ૮૧૪૦૫૨૮૪૧૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2233 ANAANDML38002448 આઇશાબેન યાસીનભાઇ વોહરા ૯૭૩૭૪૯૬૧૫૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2234 ANAANDML38002449 વોહરા સલ્માબેન ઇદરીશભાઇ ૮૭૩૫૯૭૨૨૨૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2235 ANAANDML38002450 ઇસ્માઇલભાઇ ઇબરાહીમભાઇ વોહરા ૯૯૭૪૭૮૭૨૨૬ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) આણંદમાં ફેરી  
2236 ANAANDML38002451 મોહમ્મદ જુનેદ પઠાણ ૮૮૬૬૭૨૩૬૨૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2237 ANAANDML38002452 રઝીયાબાનુ આરીફભાઇ મેમણ ૭૭૭૮૮૯૦૮૪૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2238 ANAANDML38002453 નાદીરઅલી મદદઅલી હુદાણી ૭૫૬૭૫૨૧૬૨૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રેલ્વે સ્ટેટશન સામે, આણંદ 10
2239 ANAANDML38002454 મહેશભાઇ રાવજીભાઇ પરમાર ૭૮૭૪૦૩૫૮૪૨ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) કવિતા શોપિંગ સેન્ટર, જે.પી.ઓ. રોડ, આણંદ 10
2240 ANAANDML38002455 રમેશભાઇ દેસાઇભાઇ ગોહેલ ૯૬૩૮૬૦૯૪૩૧ પાન મસાલા કવિતા શોપિંગ સેન્ટર, જે.પી.ઓ. રોડ, આણંદ 10
2241 ANAANDML38002456 સંજયભાઇ દિનેશભાઇ વસાવા ૯૯૭૮૫૭૨૫૪૫ પાન મસાલા મહાવીર માર્ગ, આણંદ 6
2242 ANAANDML38002457 જોગાભાઇ નુરજીભાઇ ડામોર ૭૮૭૪૯૭૬૦૫૫ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ ખાટકીવાડ, પોલસન ડેરી રોડ, આણંદ 6
2243 ANAANDML38002458 વસાવા સુરેશભાઇ પ્રભાતભાઇ ૯૯૯૮૧૪૫૨૧૭ ભંગાર સુપર માર્કેટ, રેલ્વે સ્ટેશન સામે, આણંદ 10
2244 ANAANDML38002459 દરબાર મુન્નીબેન વખતસિહ ૮૧૫૪૮૦૪૬૫૮ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) મહાવીર રોડ, આણંદ 6
2245 ANAANDML38002460 રાજુભાઇ મંગળદાસ રામી ૯૯૦૪૧૬૩૮૬૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો અંબાજી મંદિર પાસે, વેરાઇ માતા, આણંદ 9
2246 ANAANDML38002461 તડવી અશ્વિનભાઇ મગનભાઇ ૯૦૯૯૫૫૮૯૬૧ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) એ.વી. રોડ, આણંદ 8
2247 ANAANDML38002462 શેઠ સંદી૫કુમાર નીતીનકુમાર ૯૪૨૭૬૫૮૨૧૨ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ વૃંદાવન ગ્રાઉન્ડ, એ.વી. રોડ, આણંદ 8
2248 ANAANDML38002463 મણીલાલ બાબુભાઇ તળપદા ૮૩૪૭૯૯૮૫૫૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્કોન મંદિર પાસે, મોટા બજાર વિધ્યાનગર, આણંદ  
2249 ANAANDML38002464 ગોપાલભાઇ મણીભાઇ તળપદા ૮૪૯૦૦૮૭૧૧૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્કોન મંદિર પાસે, મોટા બજાર વિધ્યાનગર, આણંદ  
2250 ANAANDML38002466 યાસિનભાઇ મહમ્મદભાઇ વોહરા ૯૭૩૭૫૩૧૯૬૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2251 ANAANDML38002467 શબ્બીરભાઇ મહમ્મદભાઇ વોહરા ૮૪૬૯૮૩૪૦૩૮ સીઝનેબલ આણંદમાં ફેરી  
2252 ANAANDML38002468 સલીમ વ્હોરા  ૯૮૯૮૬૯૩૨૫૦ ઘરમાં વાપરવા લાયક પ્રોડક્ટ(પ્લાસ્ટિક,વાસણો, વર્કશીપ સ્થાન) રેલ્વેસ્ટેશન રોડ  10
2253 ANAANDML38002469 ગોહેલ ચેતનાબેન અશોકભાઇ ૯૬૩૮૬૩૦૨૫૬ પાન મસાલા રેલ્વે ગોદી પાસે, આણંદ 10
2254 ANAANDML38002470 રાજેશભાઇ શંકરભાઇ પરમાર ૮૪૬૯૯૧૧૭૦૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો રેલ્વે ગોદી પાસે, આણંદ 10
2255 ANAANDML38002471 બાબુશા રહેમાનશા દિવાન ૯૬૨૪૦૨૩૫૧૨ નકલો (ઘરેણાં) આણંદમાં ફેરી  
2256 ANAANDML38002472 પુસ્પાબેન મનુભાઇ સોલંકી ૯૬૬૨૫૨૭૭૯૪ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
2257 ANAANDML38002474 ડાહીબેન રમેશભાઇ વાઘરી ૯૦૯૯૧૮૬૭૫૪ ભંગાર ફરતી ફેરી  
2258 ANAANDML38002475 ચમ્પાબેન રમેશભાઇ વાઘરી ૯૦૯૯૧૮૬૭૫૪ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) ફાટક પાસે, બોરસદ ચોકડી 12
2259 ANAANDML38002476 રાધાબેન ગોવિન્દભાઇ વાઘરી ૮૯૮૦૯૫૭૦૧૩ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) ફાટક પાસે, બોરસદ ચોકડી 12
2260 ANAANDML38002477 રમેશભાઇ બાબુભાઇ વાઘરી ૯૦૯૯૧૮૬૭૫૪ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) ફાટક પાસે, બોરસદ ચોકડી 12
2261 ANAANDML38002478 ભાનુભાઇ રમેશભાઇ ગોહેલ ૯૯૦૪૧૬૪૭૧૯ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) ગણેશ ચોકડી પાસે, આણંદ 11
2262 ANAANDML38002480 ઠાકોર જગદીશભાઇ ૯૭૨૩૧૧૧૭૦૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઇ માતા શાક માર્કેટ, આણંદ 9
2263 ANAANDML38002481 અંબાલાલ  ઠાકોર ૯૭૧૨૦૮૮૮૯૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઇ માતા શાક માર્કેટ, આણંદ 9
2264 ANAANDML38002482 રાજેશભાઇ બાબુભાઈ ઠાકોર ૯૯૭૮૫૫૨૯૧૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઇ માતા શાક માર્કેટ, આણંદ 9
2265 ANAANDML38002483 રાજેન્દ્રકુમાર ગુલાબદાસ ૯૬૪૩૮૦૦૯૯૪ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ નવા બસ સ્ટેન્ડ સામે, આણંદ 9
2266 ANAANDML38002484 રાજુભાઇ રેડીલાલ તૈલી ૯૯૭૪૨૦૧૪૦૯ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ નવા બસ સ્ટેન્ડ સામે, આણંદ 9
2267 ANAANDML38002485 દરબાર પપ્પુભાઇ પ્રતાપસિંહ ૯૯૨૪૬૦૨૬૨૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ફરતી ફેરી  
2268 ANAANDML38002486 વોહરા ઇબ્રાહીમભાઇ નબીજીભાઇ   ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા શાક માર્કેટ, આણંદ 9
2269 ANAANDML38002487 જુલ્ફીકાર પ્યારઅલી લખાણી ૯૬૬૨૧૮૭૩૧૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર પાસે, આણંદ  
2270 ANAANDML38002488 વાઘરી ભરતભાઇ ધમાભાઇ ૭૦૪૧૩૪૫૨૧૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ફરતી ફેરી, આણંદ  
2271 ANAANDML38002489 વાઘરી દિનેશભાઇ ધમાભાઇ ૮૧૪૦૭૫૨૮૭૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ફરતી ફેરી, આણંદ  
2272 ANAANDML38002490 વાઘેલા ગીરીશભાઇ ડાહ્યાભાઇ ૯૯૨૪૦૬૦૧૩૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા શાક માર્કેટ, આણંદ 9
2273 ANAANDML38002491 વાઘેલા અરવિદભાઇ ડાહ્યાભાઇ ૭૩૫૯૨૭૬૬૩૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા શાક માર્કેટ, આણંદ 9
2274 ANAANDML38002492 રાણા બળવંતભાઇ ચીમનભાઇ ૯૯૧૩૬૨૮૪૫૫ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ રાજા રણછોડ માર્કેટ, રેલ્વે સ્ટેશન સામે, આણંદ 10
2275 ANAANDML38002493 મહમ્મદ ઇરફાન પઠાણ ૯૯૦૪૨૬૧૮૩૩ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક હજામ, દરજી, મિકેનિક વગેરે) મહાવીર રોડ, આણંદ 6
2276 ANAANDML38002494 સરગરા પ્રકાશભાઇ ધર્માજી ૯૫૩૭૧૮૭૯૪૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ફરતી ફેરી  
2277 ANAANDML38002495 અમિતભાઇ મહેશભાઇ રાણા ૯૯૯૮૬૬૬૨૨૫ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) ગામડીવડ, આણંદ 10
2278 ANAANDML38002496 તળપદા અજયકુમાર અરવિન્દભાઇ ૯૦૬૭૬૩૮૬૫૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર પાસે, આણંદ 9
2279 ANAANDML38002497 ચીનુભાઇ  કાળીયાભાઇ પસાયા ૯૮૨૫૮૧૨૧૯૭ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ ગામડીવડ, આણંદ 10
2280 ANAANDML38002498 રમણભાઇ ભાવસિંગભાઇ વસાવા ૯૯૭૮૫૫૨૬૨૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ગામડીવડ, આણંદ 10
2281 ANAANDML38002499 યુનુસભાઇ હારુનભાઇ વોહરા ૯૮૨૫૦૨૨૦૦૭ ચોપડીઓ, મૂર્તિઓ, ડીવીડી પોસ્ટ ઓફિસ સામે, આલ્ફા સેલ બાજુમાં, આણંદ 10
2282 ANAANDML38002500 ભરતભાઇ જમનાદાસ પરમાર ૯૪૨૮૫૬૫૮૮૨ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ ફરતી ફેરી  
2283 ANAANDML38002501 મોસીન ઉસ્માનભાઇ વોહરા ૭૩૮૩૮૪૧૫૧૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા, આણંદ 9
2284 ANAANDML38002502 પઠાણ રમજાનભાઇ અમીરુદ્દીન ૮૮૬૬૧૮૨૩૭૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા, આણંદ 9
2285 ANAANDML38002503 જમીલા અમીનુદ્દીન પઠાણ ૮૪૬૦૭૭૪૩૫૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા, આણંદ 9
2286 ANAANDML38002504 વાઘેલા અર્જુનભાઇ ભીમસિહભાઇ ૯૬૨૪૨૫૧૨૪૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા, આણંદ 9
2287 ANAANDML38002505 મહમ્મદ સાકીલ કેટલીન  ૯૯૭૮૫૫૧૭૬૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો જૂના દાદર સામે, રેલ્વે સ્ટેશન પાસે, આણંદ ૧૦
2288 ANAANDML38002506 વ્હોરા આસિફ્ભાઇ આરિફ્ભાઇ ૯૫૭૪૦૧૫૮૫૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ફરતી ફેરી, આણંદ  
2289 ANAANDML38002507 મોહસીન અહેમદભાઇ મેમણ ૮૪૮૭૦૭૮૯૮૧ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) ફરતી ફેરી  
2290 ANAANDML38002508 દરજી ભાનુપ્રસાદ ચંદુભાઇ ૯૮૯૮૬૦૮૯૬૧ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક હજામ, દરજી, મિકેનિક વગેરે) રાજા રણછોડ માર્કેટ, રેલ્વે સ્ટેશન સામે, આણંદ 10
2291 ANAANDML38002509 હબીબભાઇ ગુલામનબી વોહરા ૯૮૯૮૬૮૩૦૪૫ નકલો (ઘરેણાં) રાજા રણછોડ માર્કેટ, રેલ્વે સ્ટેશન સામે, આણંદ 10
2292 ANAANDML38002510 વોહરા જુબેરભાઇ ઇનાયતભાઇ ૯૯૭૪૭૨૪૭૮૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ફરતી ફેરી  
2293 ANAANDML38002511 સમીરભાઇ શબ્બીરભાઇ વોહરા ૭૨૬૫૯૫૫૫૧૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ફરતી ફેરી, આણંદ  
2294 ANAANDML38002513 સિરાજભાઈ વાલીમહમ્મદ વોહરા ૯૯૯૮૧૩૮૪૦૧ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ફરતી ફેરી, આણંદ  
2295 ANAANDML38003605 મહમ્મદ હનીફ સૈયદ ૯૯૯૮૬૯૨૭૩૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ટૂંકી ગલી, સુપર માર્કેટ, રેલ્વે સ્ટેશન સામે, આણંદ 10
2296 ANAANDML38003606 મહમ્મદ રફીક સૈયદ ૮૨૬૪૫૫૩૦૭૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ટૂંકી ગલી, સુપર માર્કેટ, રેલ્વે સ્ટેશન સામે, આણંદ 10
2297 ANAANDML38003607 ઠાકોર ભગવાનભાઈ મોહનભાઈ ૭૬૯૮૮૯૨૬૩૦ પાન મસાલા સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
2298 ANAANDML38003608 ઠાકોર વિજયભાઈ મોહનભાઈ ૯૯૨૪૮૧૨૭૪૧ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
2299 ANAANDML38003609 નજીરભાઈ અબ્દુલભાઈ વોહરા ૯૮૯૮૭૮૨૫૬૦ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
2300 ANAANDML38003610 વોહરા અનવરભાઈ રસુલભાઈ ૭૩૫૯૯૭૯૮૫૮ પાન મસાલા સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
2301 ANAANDML38003611 મહમ્મદશરીફ વાલીમહમ્મદ વોહરા ૯૯૧૩૩૫૩૩૩૭ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
2302 ANAANDML38003612 ઇલ્યાસ ગુલામનબી વોહરા   સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક હજામ, દરજી, મિકેનિક વગેરે) સામરખા ચોકડી પાસે, આણંદ 4
2303 ANAANDML38003613 ખલીફા અલ્લારખ્ખા ફકીરમહમ્મદ ૭૦૪૧૯૭૧૦૦૮ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક હજામ, દરજી, મિકેનિક વગેરે) સામરખા ચોકડી પાસે, આણંદ 4
2304 ANAANDML38003614 વોહરા ગનીભાઈ અબ્દુલભાઈ ૯૭૨૬૨૬૬૭૨૪ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક હજામ, દરજી, મિકેનિક વગેરે) સામરખા ચોકડી પાસે, ભાલેજ રોડ, આણંદ 4
2305 ANAANDML38003615 ફૈજાન યાસીનભાઈ વોહરા ૭૪૯૦૦૬૬૧૩૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ટી.બી. હોસ્પિટલ પાછળ, ભાલેજ રોડ, આણંદ 3
2306 ANAANDML38003616 હનીફભાઈ વોહરા ૮૧૪૦૨૫૨૫૫૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સામરખા ચોકડી પાસે, ભાલેજ રોડ, આણંદ 4
2307 ANAANDML38003617 અલસમભાઈ વોહરા ૮૩૨૦૨૫૯૭૧૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ઇસ્માઇલનગર, ભાલેજ રોડ, આણંદ 5
2308 ANAANDML38003618 ઇમરાન ગફુરભાઈ વોહરા ૯૯૨૪૯૮૫૧૩૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ પોલસન ડેરી રોડ, ગુજરાતી ચોક, આણંદ 6
2309 ANAANDML38003619 યાસીનભાઈ યુસુફભાઈ વોહરા ૭૬૨૧૮૨૦૨૪૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ, ગુજરાતી ચોક, આણંદ 6
2310 ANAANDML38003620 સમીરભાઈ રફીકભાઈ વોહરા ૯૭૨૫૬૧૮૩૩૧ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) જૂના દાદર પાસે, રેલ્વે સ્ટેશન, આણંદ 10
2311 ANAANDML38003621 સદ્દામ યાસીનમિયાં મલેક ૯૭૨૩૨૮૩૨૫૦ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ રેલ્વે સ્ટેશન પાસે, આણંદ 10
2312 ANAANDML38003622 અનસ યુસુફભાઈ વોહરા ૯૮૭૯૩૩૫૪૮૧ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક હજામ, દરજી, મિકેનિક વગેરે) મિનરવા સર્કલ, જૂના દાદર પાસે, આણંદ 10
2313 ANAANDML38003623 સલીમભાઈ ઉસ્માનભાઈ ભગત ૭૬૦૦૦૨૪૪૨૯ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ રેલ્વે સ્ટેશન પાસે, આણંદ 10
2314 ANAANDML38003624 નીકુલ નટવરલાલ ઠાકોર ૯૯૭૪૫૪૨૩૬૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બોરસદ ચોકડી પાસે, આણંદ 12
2315 ANAANDML38003625 વિશ્વકર્મા ધનબહાદુર નમરાજ ૭૭૭૭૯૨૭૬૩૭ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ બોરસદ ચોકડી પાસે, આણંદ 12
2316 ANAANDML38003626 સલીમભાઈ મુસ્તુફાભાઈ વોહરા ૯૯૭૪૩૪૬૭૮૨ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક હજામ, દરજી, મિકેનિક વગેરે) મીનરવા સર્કલ પાસે, જૂના દાદર, આણંદ 10
2317 ANAANDML38003627 સાજીદમિયાં મુસ્તુફામિયાં શેખ ૯૭૨૫૪૬૮૧૭૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપર માર્કેટ બહાર, રેલ્વે સ્ટેશન સામે, આણંદ 10
2318 ANAANDML38003628 શબ્બીરોદ્દીન નુરોદ્દીન મલેક ૯૬૦૧૧૩૪૭૮૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપર માર્કેટ બહાર, રેલ્વે સ્ટેશન સામે, આણંદ 10
2319 ANAANDML38003629 જમીરમિયાં ડોસુમિયાં મલેક ૯૮૯૮૫૦૬૨૯૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપર માર્કેટ બહાર, રેલ્વે સ્ટેશન સામે, આણંદ 10
2320 ANAANDML38003630 ગુલામકાદિર સત્તારભાઈ વોહરા ૯૯૭૯૨૯૩૭૨૫ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) સુપર માર્કેટ બહાર, રેલ્વે સ્ટેશન સામે, આણંદ 10
2321 ANAANDML38003631 રાજેશભાઈ ચીમનભાઈ રાવળ ૯૮૭૯૮૬૩૧૮૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો સુપર માર્કેટ બહાર, રેલ્વે સ્ટેશન સામે, આણંદ 10
2322 ANAANDML38003632 આરીફભાઈ પીરમહમ્મદભાઈ વોહરા ૯૭૧૪૮૭૬૭૧૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ટૂંકી ગલી, સ્ટેશન રોડ, આણંદ 10
2323 ANAANDML38003633 કુશવાહ અર્જુનસિંહ  ૮૮૪૯૬૭૨૯૫૪ ખાદ્ય પદાર્થ વ્યાયામશાળા નજીક  10
2324 ANAANDML38003634 રણછોડભાઈ શંકરભાઈ રાજપૂત ૯૭૨૬૦૧૨૨૧૦ પાન મસાલા વ્યાયામશાળા પાસે, આણંદ 10
2325 ANAANDML38003635 પટેલ અલ્પેશ મહેન્દ્રભાઈ ૯૭૨૩૫૦૨૯૦૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ટાઉન હૉલ પાસે, વિધ્યાનગર રોડ, આણંદ 8
2326 ANAANDML38003636 ચંદ્રકાંત મગનભાઈ વસાવા ૯૫૮૬૭૮૭૩૮૯ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ટાઉન હૉલ પાસે, વિધ્યાનગર રોડ, આણંદ 8
2327 ANAANDML38003637 જાવિદખાન હબીબખાન પઠાણ ૯૫૩૭૭૮૮૨૨૦ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ટાઉન હૉલ પાસે, વિધ્યાનગર રોડ, આણંદ 8
2328 ANAANDML38003638 ભીલ શંકરભાઈ અમરસિંગ ૯૪૮૪૪૩૦૭૭૩ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ ટાઉન હૉલ પાસે, વિધ્યાનગર રોડ, આણંદ 8
2329 ANAANDML38003639 પરમાર નટવરસિંહ રમેશભાઈ ૯૭૨૬૮૬૬૯૬૨ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) આણંદ, નવા બસ સ્ટેન્ડ 9
2330 ANAANDML38003640 બારૈયા શારદાબેન રામસિંહ ૭૦૪૬૬૭૨૭૩૬ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) નવા બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 9
2331 ANAANDML38003641 ચાવડા મોતીભાઈ ભીખાભાઇ   સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક હજામ, દરજી, મિકેનિક વગેરે) નવા બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 9
2332 ANAANDML38003642 તડવી વિજયભાઈ શંકરભાઈ ૯૯૨૫૦૭૭૪૪૮ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ નવા બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 9
2333 ANAANDML38003643 તડવી ગોપાલભાઈ સોમાભાઇ ૯૭૨૬૫૩૪૫૯૬ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ નવા બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 9
2334 ANAANDML38003644 ચાવડા શંકરભાઈ બુધાભાઈ ૯૮૨૫૭૧૭૬૦૨ પાન પાર્લર નવા બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 9
2335 ANAANDML38003645 નાયક મહેશભાઇ અનુભાઈ ૭૪૮૭૮૮૫૦૭૩ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) નવા બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 9
2336 ANAANDML38003646 ગુપ્તા કેતનકુમાર ઉત્તમચંદ ૯૫૧૦૨૦૨૬૯૬ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) નવા બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 9
2337 ANAANDML38003647 અબ્દુલસતાર સુલેમાનભાઈ વોરા ૯૯૯૮૦૭૪૯૮૬ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) ગુજરાતી ચોક, પોલસન ડેરી રોડ, આણંદ 6
2338 ANAANDML38003648 સલીમભાઈ ગફુરભાઈ વોહરા ૯૮૨૫૬૨૫૧૨૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ગુજરાતી ચોક, પોલસન ડેરી રોડ, આણંદ 6
2339 ANAANDML38003649 સાબીર ઇબ્રાહીમભાઈ કુરેશી ૯૯૭૪૨૨૬૬૯૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ગુજરાતી ચોક, પોલસન ડેરી રોડ, આણંદ 6
2340 ANAANDML38003650 ઝબુબેન રમેશભાઈ ભીલ ૯૬૦૧૩૭૪૦૨૪ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ગુજરાતી ચોક, પોલસન ડેરી રોડ, આણંદ 6
2341 ANAANDML38003651 વોહરા મહમ્મદઆમીર અબ્દુલસતાર ૮૮૬૬૩૩૩૧૨૧ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) ટૂંકી ગલી, સુપર માર્કેટ, આણંદ 10
2342 ANAANDML38003652 લીલાબેન સુરમલભાઈ ભીલ ૯૭૩૭૧૭૭૩૯૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ગુજરાતી ચોક, પોલસન ડેરી રોડ, આણંદ 6
2343 ANAANDML38003653 મેમણ ઇકબાલભાઈ ઉસ્માનગીરી ૯૨૭૬૨૫૩૭૯૧ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) પોલસન ડેરી રોડ, આણંદ 6
2344 ANAANDML38003654 રણછોડભાઈ હરમાનભાઈ વસાવા ૯૨૭૬૨૫૩૭૯૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો પોલસન ડેરી રોડ, આણંદ 6
2345 ANAANDML38003655 સત્તારભાઈ સુલેમાનભાઈ વોહરા ૯૮૨૪૬૪૬૮૫૦ પાન પાર્લર સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
2346 ANAANDML38003656 અબરારભાઈ સત્તારભાઈ વોહરા ૯૮૨૪૬૪૬૮૫૦ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) સામરખા ચોકડી, આણંદ 4
2347 ANAANDML38003658 પસાયા ચુનીબેન અબજીભાઈ ૯૮૭૯૮૫૬૯૦૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બેઠક મંદિર પાસે, આણંદ 10
2348 ANAANDML38003659 રામદાસ બિહારીભાઈ પ્રજાપતિ ૯૩૭૫૯૫૬૯૧૯ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ નવા બસ સ્ટેન્ડ સામે, આણંદ 9
2349 ANAANDML38003660 રાઠોડ પ્રવીણભાઈ ઘેલાભાઈ ૯૮૨૫૫૩૪૮૨૭ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક હજામ, દરજી, મિકેનિક વગેરે) બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
2350 ANAANDML38003661 વિજયભાઈ હરિક્રુષ્ણભાઈ પરમાર ૯૮૧૩૬૯૧૩૧૯ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ બોરસદ ચોકડી, આણંદ 12
2351 ANAANDML38003662 શાંતાબેન ઉદેસિંગ બારીયા ૯૯૭૮૭૭૯૯૦૭ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) ડી.એન. હાઈસ્કૂલ પાસે, નગરપાલિકા રોડ, આણંદ 10
2352 ANAANDML38003768 રાવજીભાઈ પરમાર ૮૨૩૮૭૭૭૪૦૫ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) નવા બસ સ્ટેન્ડ 9
2353 ANAANDML38003769 વનરાજ સાહીલ સલીમભાઈ ૮૭૩૪૦૦૯૮૭૧ પાન પાર્લર નવા બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 9
2354 ANAANDML38003770 પ્રજાપતિ વિજયભાઈ ભવાનભાઈ ૯૯૦૪૮૯૩૩૦૭ પાન પાર્લર નવા બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 9
2355 ANAANDML38003771 કનુભાઈ રાઈસિંગભાઈ પરમાર ૮૪૮૮૮૭૭૬૩૭ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ નવા બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 9
2356 ANAANDML38003772 અજયપાલ ફુલસિંહ કુશવા ૮૪૯૦૦૨૧૫૧૮ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ નવા બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 9
2357 ANAANDML38003773 હસનખાન અલાદીનખાન પઠાણ ૭૬૯૮૭૯૯૫૫૨ પાન પાર્લર નવા બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 9
2358 ANAANDML38003774 સરગરા સુરેશભાઇ સોનાજી ૯૯૭૮૧૦૨૨૦૭ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) નવા બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 9
2359 ANAANDML38003775 સરગરા મોહનભાઈ મુથાજી ૯૯૭૮૧૦૨૨૦૭ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) નવા બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 9
2360 ANAANDML38003776 વસાવા ઈશ્વરભાઈ બી ૯૮૭૯૯૬૫૨૭૬ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) નવા બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 9
2361 ANAANDML38003777 ઉદય નાથ ચોગાનાથ યોગી ૯૯૨૪૦૪૩૮૦૧ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) નવા બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 9
2362 ANAANDML38003778 મનીષકુમાર ઈશ્વરભાઈ પટેલ ૯૦૩૩૩૮૯૯૯૩ પાન પાર્લર નવા બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 9
2363 ANAANDML38003779 કટારા દિનેશભાઈ નરસિંગભાઈ ૯૮૭૯૯૬૫૨૭૬ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) નવા બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 9
2364 ANAANDML38003780 સરગરા ગણેશભાઈ તારાજી ૯૯૯૮૨૨૩૬૦૬ પાન પાર્લર નવા બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 9
2365 ANAANDML38003781 ઇમરાન ખાન યુનુસ ખાન પઠાણ ૭૬૦૦૯૯૨૧૫૦ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) નવા બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 9
2366 ANAANDML38003782 વસંતભાઈ પુનમભાઈ ઠાકોર ૮૧૪૧૧૧૧૯૧૫ પાન મસાલા નવા બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 9
2367 ANAANDML38003783 પરમાર રમેશભાઈ હરમાનભાઈ ૮૪૬૯૦૧૧૪૦૪ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) નવા બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 9
2368 ANAANDML38003784 પ્રહલાદનાથ ધર્મનાથ યોગી ૮૩૪૭૧૨૩૫૨૫ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) નવા બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 9
2369 ANAANDML38003785 પ્રજાપતિ મનોજકુમાર બિંદુભાઈ ૭૪૦૫૧૩૨૬૧૧ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ ગામડીવડ, આણંદ 10
2370 ANAANDML38003786 રામસિંગ પારિચાટ કુશવા ૯૭૨૪૬૧૩૧૯૦ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ સુપર માર્કેટ, આણંદ 10
2371 ANAANDML38003787 કલ્પેશ ઇન્દ્રપાલ કુશવા ૯૫૭૪૭૯૩૮૭૯ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ સુપર માર્કેટ, આણંદ 10
2372 ANAANDML38003788 રાજનેશ પરિક્ષિત ૭૩૫૫૪૫૯૫૪૪ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ સુપર માર્કેટ, આણંદ 10
2373 ANAANDML38003789 જયેશભાઈ ભઇલાલભાઈ મિસ્ત્રી ૯૮૭૯૪૧૭૨૨૫ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) સુપર માર્કેટ, આણંદ 10
2374 ANAANDML38003790 તલરેજા પ્રકાશચંદ્ર ગણેશરાજ ૮૧૨૮૧૮૯૫૪૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જુના બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 10
2375 ANAANDML38003791 ઇરફાનભાઈ ઈદરીશભાઇ વોહરા ૯૪૨૬૩૪૧૭૦૩ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જુના બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 10
2376 ANAANDML38003792 ક્રિશ્ચન મનોજભાઈ નાનુભાઈ ૯૭૧૪૭૨૦૧૯૭ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) જુના બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 10
2377 ANAANDML38003793 વોહરા આમીરભાઈ ઉસ્માનભાઈ ૯૯૯૮૪૭૫૯૧૪ ચોપડીઓ, મૂર્તિઓ, ડીવીડી જુના બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 10
2378 ANAANDML38003794 વોહરા રમીજભાઈ મુસ્તુફાભાઈ ૯૦૦૧૦૩૬૧૨૨ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક હજામ, દરજી, મિકેનિક વગેરે) જુના બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 10
2379 ANAANDML38003795 સમીરભાઈ ઉસ્માનભાઈ વોહરા ૯૯૯૮૩૪૬૭૧૪ પાન મસાલા જુના બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 10
2380 ANAANDML38003796 શેખ મહમ્મદ હારુન અલ્લારખા ૯૪૦૮૨૭૭૮૦૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જુના બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 10
2381 ANAANDML38003797 શેખ મહમ્મદસમીર મહમ્મદ હારુન ૯૪૦૮૨૭૭૮૦૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જુના બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 10
2382 ANAANDML38003798 પ્રજાપતિ ગોપાલભાઈ સૂડીલાલ ૯૬૩૮૫૧૧૯૧૦ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ ચરોતર બેંક પાસે, આણંદ 10
2383 ANAANDML38003799 પ્રજાપતિ સુંદરલાલ કાલુજી ૯૯૦૪૭૭૭૩૯૮ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ મીનરવા ચાર રસ્તા, આણંદ 6
2384 ANAANDML38003800 મોદી શાંતિલાલ મોહનલાલ ૯૯૭૮૭૯૩૩૮૫ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ લક્ષ્મી ચાર રસ્તા, આણંદ 10
2385 ANAANDML38003801 મોદી કમલેશકુમાર શાંતિલાલ ૮૧૪૧૮૭૭૯૨૩ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ એમ.એસ. શાહ ઓવરબ્રીજ પાસે, આણંદ 6
2386 ANAANDML38003802 સંદીપ ગોવિંદભાઈ શર્મા ૮૮૬૬૫૦૨૩૪૫ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ લક્ષ્મી ચાર રસ્તા, આણંદ 10
2387 ANAANDML38003803 કુશવા પ્રતાપભાઈ બલ્લીભાઈ ૭૦૪૬૭૦૨૯૨૬ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ પાયોનેર હાઈસ્કૂલ પાસે, આણંદ 10
2388 ANAANDML38003804 ઠાકોર અનિલકુમાર જશુભાઈ ૯૯૦૯૦૩૩૫૩૧ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ ન્યુ બસ સ્ટેન્ડ 9
2389 ANAANDML38003805 વણઝારા અફજલ સલીમભાઈ ૮૧૪૦૫૦૩૧૨૮ પાન મસાલા નવા બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 9
2390 ANAANDML38003806 મનસુરી બિલકીસબેન માજીતભાઈ ૯૫૮૬૯૧૪૮૯૮ નકલો (ઘરેણાં) પોલસન ડેરી રોડ 6
2391 ANAANDML38003807 ઇરફાનભાઈ યુસુફભાઈ વોરા ૯૯૨૫૦૫૯૯૬૭ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જુના બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 10
2392 ANAANDML38003808 રજ્જાકભાઈ અલી મહમ્મદભાઈ વોહરા ૭૪૩૩૮૪૪૮૮૩ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક હજામ, દરજી, મિકેનિક વગેરે) એમ.એસ. રોડ, આણંદ 6
2393 ANAANDML38003809 જાવેદભાઈ અબ્દુલભાઈ વોહરા ૭૬૯૮૫૯૨૭૪૫ પાન પાર્લર એમ.એસ. રોડ, આણંદ 6
2394 ANAANDML38003810 બાલોજ લતીફભાઈ બિસ્મિલ્લાખાન ૯૭૭૩૦૧૫૪૭૫ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ફેરી આણંદમાં  
2395 ANAANDML38003811 વોહરા સમીરભાઈ ઉસ્માનગની ૭૮૦૧૮૦૭૧૩૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ફેરી આણંદમાં  
2396 ANAANDML38003812 બાલોજ સદ્દામભાઈ બિસ્મિલ્લાભાઈ ૮૧૨૮૪૮૬૮૬૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ફેરી આણંદમાં  
2397 ANAANDML38003813 વોહરા ઉસ્માનગની આદમભાઈ ૭૮૦૧૮૦૭૧૩૭ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ફેરી આણંદમાં  
2398 ANAANDML38003814 વોહરા ઈદરીશભાઈ રસૂલભાઈ ૯૮૭૯૭૫૦૮૧૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ જુના બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 10
2399 ANAANDML38003815 આરીફહુસેન ઇકબાલભાઈ શેખ ૭૪૦૫૯૨૩૭૪૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો ફેરી આણંદમાં  
2400 ANAANDML38003816 લુહાર પ્રકાશભાઈ બચુભાઈ ૯૭૨૪૮૮૫૦૮૧ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક હજામ, દરજી, મિકેનિક વગેરે) લાંભવેલ  
2401 ANAANDML38003817 લુહાર સુરેશભાઇ રાયસિંગભાઈ ૯૯૯૮૧૭૫૯૭૭ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) જુના બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 10
2402 ANAANDML38003818 વસાવા મહેશભાઇ બિપિનભાઈ ૯૮૯૮૩૪૦૭૬૧ ભંગાર મહાવીર ઝુપડપટ્ટી 6
2403 ANAANDML38003819 સલીમભાઈ ઈદરીશભાઈ વોહરા ૯૯૯૮૫૮૭૨૩૫ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ફેરી આણંદમાં  
2404 ANAANDML38003820 મહમ્મદ ઈસ્માઈલ અન્સારી ૯૮૭૯૮૬૦૩૭૬ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ ફેરી આણંદમાં  
2405 ANAANDML38003821 ગડાટીયા ગોપાલભાઈ જસીંગભાઈ ૯૭૧૨૧૮૭૭૭૪ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) આણંદ, ઇન્દિરા સ્ટેચ્યુ 7
2406 ANAANDML38003822 મહેશકુમાર કિશોરભાઇ ઠક્કર ૮૮૪૯૭૮૬૪૦૦ પાન પાર્લર એમ.એસ. શાહ, આણંદ 6
2407 ANAANDML38003823 મહેબૂબભાઈ સત્તારભાઈ વહોરા ૯૯૨૫૦૫૦૦૪૧ નકલો (ઘરેણાં) જુના બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ 10
2408 ANAANDML38003824 લુહાર જીતેશ અર્જુનભાઈ ૯૦૯૯૮૯૨૮૮૮ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) એકતા પરીવાર ઠાકોરજી નગર 8
2409 ANAANDML38003825 મનોજભાઈ શનાભાઈ વસાવા ૯૫૮૬૮૦૦૮૮૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ફેરી આણંદમાં  
2410 ANAANDML38003826 તૌસિફખાન ઇનાયતખાન પઠાણ ૯૭૧૪૮૭૮૬૮૬ નકલો (ઘરેણાં) જુના બસ સ્ટેન્ડ, આણંદ ૧૦
2411 ANAANDML38003827 વહોરા યાસીનભાઈ યાકુબભાઈ ૮૮૬૬૮૯૫૪૪૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ ફેરી આણંદમાં  
2412 ANAANDML38003828 વાઘેલા મુકેશભાઈ માથુરભાઈ ૯૯૨૪૭૪૩૯૧૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
2413 ANAANDML38003829 તળપદા મોહનભાઇ રાવજીભાઈ ૯૮૨૪૪૫૧૪૧૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર 9
2414 ANAANDML38003830 સફીખાન મુસ્તફાખાન પઠાણ ૭૮૦૨૯૧૫૧૫૪ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ પોસ્ટ ઓફીસ 10
2415 ANAANDML38003831 સંજયભાઈ મંગળભાઈ વાસફોડા ૭૬૯૮૨૭૮૫૬૭ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક હજામ, દરજી, મિકેનિક વગેરે) રેલ્વે સ્ટેશન 10
2416 ANAANDML38003832 વાઘરી ચંચલબેન શનાભાઈ ૯૮૨૪૧૭૫૨૮૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો વેરાઈ માતા મંદિર પાસે, આણંદ 9
2417 ANAANDML38003833 પટેલ કિશોરકુમાર સોમાભાઈ ૯૭૨૭૧૩૪૭૨૪ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ બેઠક મંદિર 10
2418 ANAANDML38003834 તળપદા રાજેશભાઈ મોતીભાઈ ૯૭૧૫૯૫૬૧૪૮ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો આણંદમાં ફેરી  
2419 ANAANDML38003835 યાદવ વિજય કૈલાશ ૮૫૩૦૪૭૨૪૫૭ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) વેરાઈ માતા મંદિર પાસે, આણંદ 10
2420 ANAANDML38003836 કિશોરભાઈ મંગાભાઈ વાસફોડા ૯૭૨૫૨૩૨૫૯૪ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક હજામ, દરજી, મિકેનિક વગેરે) મેલડી માતા મંદિર 6
2421 ANAANDML38003848 પટેલ મીહિરકુમાર અરવિંદભાઈ ૯૮૯૮૫૫૭૯૬૬ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ આણંદ, નવા બસ સ્ટેન્ડ 9
2422 ANAANDML38003849 ઠાકોર રાજુભાઇ રાવજીભાઈ ૯૯૭૯૦૮૨૯૩૨ નકલો (ઘરેણાં) આણંદ, નવા બસ સ્ટેન્ડ 9
2423 ANAANDML38003850 ખલીફા હબીબભાઈ કાસમભાઈ ૮૪૬૯૯૭૭૧૮૬ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક હજામ, દરજી, મિકેનિક વગેરે) આણંદ, નવા બસ સ્ટેન્ડ 9
2424 ANAANDML38003851 રાજેન્દ્રભાઈ ગોપાલભાઈ તડવી ૯૬૩૮૪૬૧૭૧૬ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) આણંદ, નવા બસ સ્ટેન્ડ 9
2425 ANAANDML38003852 દંતાણી મુકેશભાઈ ઈશ્વરભાઈ ૯૬૩૮૭૯૨૦૬૦ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) આણંદ, નવા બસ સ્ટેન્ડ 9
2426 ANAANDML38003853 પારેખ મિતેશકુમાર કિરીટભાઈ ૯૭૧૪૬૮૮૪૨૯ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ આણંદ, નવા બસ સ્ટેન્ડ 9
2427 ANAANDML38003854 સરગરા દિનેશભાઈ વરદાજી ૯૯૨૫૦૭૦૧૨૯ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક હજામ, દરજી, મિકેનિક વગેરે) આણંદ, નવા બસ સ્ટેન્ડ 9
2428 ANAANDML38003855 ઠાકોર ગલાભાઈ હરિભાઈ ૭૦૪૬૨૭૨૩૭૭ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ આણંદ, નવા બસ સ્ટેન્ડ 9
2429 ANAANDML38003856 ઠાકોર સંજયભાઈ રમેશભાઈ ૯૫૭૪૮૨૮૫૩૯ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) બાલુપુરા, જુના રસ્તા ભાથીજી મંદિર 10
2430 ANAANDML38003857 શર્મા સંદીપ રમેશભાઈ ૮૦૦૦૫૭૭૦૨૧ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો આણંદ, નવા બસ સ્ટેન્ડ 9
2431 ANAANDML38003858 સરગરા રીટાબેન દિનેશભાઈ ૯૬૮૭૮૨૪૪૨૬ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ આણંદ, નવા બસ સ્ટેન્ડ 9
2432 ANAANDML38003859 સોલંકી હરેશભાઈ ભીખાભાઈ ૮૪૦૧૦૧૭૨૦૩ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) આણંદ, નવા બસ સ્ટેન્ડ 9
2433 ANAANDML38003860 વોહરા મહમ્મદહુસેન યાકુબભાઈ ૮૧૨૮૮૨૪૬૬૮ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ સામરખા ચોકડી પાસે, આણંદ 4
2434 ANAANDML38003861 ઝુલ્ફીકારઅલી મહમ્મદનિસાર સોદાગર ૯૯૨૫૯૪૨૯૫૩ પાન મસાલા નગરપાલિકા પાસે, આણંદ 10
2435 ANAANDML38003862 મોનાની રાજુભાઇ શ્રીચંદ ૮૪૬૯૮૯૮૭૬૪ પાન મસાલા નગરપાલિકા ગેટ પાસે, આણંદ 10
2436 ANAANDML38003863 રામજીભાઈ ઇબ્રાહિમભાઈ વોહરા ૯૧૫૭૨૫૮૭૩૫ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ ગુજરાતી ચોક, આણંદ 6
2437 ANAANDML38003864 અહમદસઈદ અનવરભાઈ વોહરા ૮૨૩૮૯૦૮૮૮૪ મસાલા આણંદમાં ફેરી  
2438 ANAANDML38003865 શાંતાબેન માવજીભાઈ પરમાર ૯૬૦૧૬૯૦૭૭૫ સેવાઓ (જૂતા ઉત્પાદક હજામ, દરજી, મિકેનિક વગેરે) ગુજરાતી ચોક, પોલસન ડેરી રોડ, આણંદ 6
2439 ANAANDML38003866 સુખીબેન પુંજાભાઈ ભીલ ૯૬૨૪૮૮૪૯૩૧ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) ગુજરાતી ચોક, પોલસન ડેરી રોડ, આણંદ 6
2440 ANAANDML38003867 વ્હોરા ઇરફાનભાઈ અબ્દુલસતાર ૯૯૭૪૧૬૮૯૮૬ ઘર ઉપયોગી સેવાઓ (પ્લાસ્ટિક, વાસણો, પૂજા સ્થળ) ગુજરાતી ચોક, પોલસન ડેરી રોડ, આણંદ 6
2441 ANAANDML38003868 સુશીલ કુમાર ૯૫૮૬૭૮૨૯૦૫ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ સરદાર બાગ 9
2442 ANAANDML38003869 કિશનભાઈ પ્રજાપતિ ૯૬૦૧૬૮૭૭૩૦ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ સરદાર બાગ 9
2443 ANAANDML38003870 આસુ ભગવાનદાસ ૮૮૮૭૮૪૦૬૩૬ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ બેઠક મંદિર 10
2444 ANAANDML38003871 અજય મય્તી ૯૯૨૪૮૧૨૬૬૦ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો બેઠક મંદિર 10
2445 ANAANDML38003872 હિતેશકુમાર પારેખ ૭૫૭૫૮૧૫૨૧૫ નકલો (ઘરેણાં) નવા બસ સ્ટેન્ડ 9
2446 ANAANDML38003873 ઠક્કર જયેશભાઈ ૯૩૭૫૦૩૩૬૦૪ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) ગામડીવડ, આણંદ 10
2447 ANAANDML38003874 શૈલેષભાઈ પરમાર ૯૭૨૭૦૪૧૩૪૧ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) નવા બસ સ્ટેન્ડ 9
2448 ANAANDML38003875 વાઘેલા મીનાબેન અરવિંદભાઈ ૭૫૬૭૪૪૮૧૦૯ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો નવા બસ સ્ટેન્ડ 9
2449 ANAANDML38003876 સંજયભાઈ ઠાકોર ૭૮૭૪૪૭૩૭૧૦ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ નવા બસ સ્ટેન્ડ 9
2450 ANAANDML38003877 સિદ્ધાંત મહેન્દ્ર શર્મા ૯૦૦૪૭૨૦૬૨૧ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ નવા બસ સ્ટેન્ડ 9
2451 ANAANDML38003878 કમલા યાદવ ૯૪૨૭૭૧૩૮૩૨ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો નવા બસ સ્ટેન્ડ 9
2452 ANAANDML38003879 સુનિલભાઈ સોલંકી ૯૯૨૪૪૯૫૪૦૦ પાન પાર્લર નવા બસ સ્ટેન્ડ 9
2453 ANAANDML38003880 સરગરા વિષ્ણુભાઈ બંસીભાઈ ૯૯૨૫૧૧૦૫૫૯ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) નવા બસ સ્ટેન્ડ 9
2454 ANAANDML38003881 સરગરા બંસીભાઈ ધર્માજી ૯૫૫૮૧૨૯૮૧૭ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) નવા બસ સ્ટેન્ડ 9
2455 ANAANDML38003882 વિરેન્દ્ર સિંઘ યાદવ ૮૭૩૩૮૮૯૮૦૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો નવા બસ સ્ટેન્ડ 9
2456 ANAANDML38003883 ભાવનભાઈ પ્રજાપતિ ૯૯૦૪૮૯૩૩૦૭ ખાધ્ય ચીજવસ્તુ નવા બસ સ્ટેન્ડ 9
2457 ANAANDML38003884 ઠાકોર ગોપાલભાઈ ભાઇલાલભાઈ ૯૭૨૩૦૨૮૨૭૨ પાન પાર્લર નવા બસ સ્ટેન્ડ પાસે 9
2458 ANAANDML38003885 ઠાકોર રમેશભાઈ ઈશ્વરભાઈ ૯૯૯૮૩૪૩૦૫૭ ચા દુકાન / જ્યૂસ શોપ (વિક્રેતાઓ) નવા બસ સ્ટેન્ડ પાસે 9
2459 ANAANDML38003887 તોફીકમહંમદ આઈ વ્હોરા  ૮૭૩૫૮૫૮૮૬૮ ઈમિટેશન(જ્વેલરી) રાજારણછોડ માર્કેટ 10
2460 ANAANDML38003887 ફીરોજભાઇ અબ્દુલરજ્જાક ચુનિયા ૯૦૩૩૪૧૨૯૬૬ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો આણંદમાં ફેરી  
2461 ANAANDML38003888 ઇક્બાલભાઇ હાજીહસનભાઇ વોહરા ૯૫૫૮૭૯૧૯૮૨ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદ  
2462 ANAANDML38003889 મિનહાજભાઇ ઐયુબભાઇ વોહરા ૯૯૨૪૮૭૪૦૯૫ નકલો (ઘરેણાં) આણંદમાં ફેરી  
2463 ANAANDML38003890 હબીબશા ગુલજારશા દિવાન ૯૬૬૨૦૭૦૪૦૩ ફળો, શાકભાજી, ફૂલો આણંદમાં ફેરી  
2464 ANAANDML38003891 રધાબેન અશોકભાઇ વાઘરી ૯૯૦૯૨૫૪૯૦૩ ભંગાર આણંદમાં ફેરી  
2465 ANAANDML38003892 સંજયભાઇ પ્રહલાદભાઇ વાઘરી ૮૨૩૮૯૮૪૫૫૦ ભંગાર આણંદમાં ફેરી  
2466 ANAANDML38003893 મુકેશભાઇ અશોકભાઇ વાઘરી ૯૯૦૯૨૫૪૯૦૩ સીઝનેબલ આણંદમાં ફેરી  
2467 ANAANDML38003894 ભરતભાઇ ચમ્પાભાઇ વાઘરી ૯૯૭૮૧૧૧૬૩૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદ  
2468 ANAANDML38003895 વાઘરી શંકરભાઇ ભાનુભાઇ ૯૯૯૮૪૦૧૬૦૮ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદ  
2469 ANAANDML38003896 સંજયભાઇ શમ્ભુભાઇ વાઘરી ૯૯૦૪૩૩૨૩૯૭ ભંગાર આણંદમાં ફેરી  
2470 ANAANDML38003897 રાજેશભાઇ કાંતિભાઇ વાઘરી ૯૯૭૮૧૧૧૬૩૬ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2471 ANAANDML38003898 રામીબેન શમ્ભુભાઇ વાઘરી ૯૯૦૪૩૩૨૩૯૭ રેડીમેડ કપડાં, પગરખાં, કેનવાસ બેગ આણંદમાં ફેરી  
2472 ANAANDML38003901 ગોપાલ હીરાલાલ પ્રજાપતી   ૯૯૭૪૫૮૯૦૭૦ ખાદ્ય પદાર્થ સરદાર બાગ સ્ટેશન રોડ  10
2473 ANAANDML38003902 ઠાકોર ગલાભાઈ હીરાભાઈ  ૭૦૪૬૨૭૨૩૭૭ ખાદ્ય પદાર્થ નવા બસ સ્ટેશન  9
2474 ANAANDML38003903 વાઘેલા રમેશભાઈ  81128505309 ખાદ્ય પદાર્થ નવા બસ સ્ટેશન  9
2475 ANAANDML38003904 મહંમદ અજમલ મેમણ  ૭૮૭૮૬૨૮૨૯૯ તૈયાર કપડા,પગરખા, કેનવાસ બેગ ફેરી આનંદ  
2476 ANAANDML38003905 મહંમદસકીલભાઈ મેમણ ' ૭૩૮૩૧૭૮૦૪૧ ઘરમાં વાપરવા લાયક પ્રોડક્ટ(પ્લાસ્ટિક,વાસણો, વર્કશીપ સ્થાન) ફેરી આનંદ  
2477 ANAANDML38003906 મોહમદશા ઈસ્માઈલશા દીવાન ૯૧૫૭૬૧૯૩૧૬ ઘરમાં વાપરવા લાયક પ્રોડક્ટ(પ્લાસ્ટિક,વાસણો, વર્કશીપ સ્થાન) ફેરી આનંદ  
2478 ANAANDML38003907 ઇન્તીયાજ્ભાઈ મેમોન  ૯૭૨૫૨૮૪૩૫૨ ઘરમાં વાપરવા લાયક પ્રોડક્ટ(પ્લાસ્ટિક,વાસણો, વર્કશીપ સ્થાન) ફેરી આનંદ  
2479 ANAANDML38003908 અલ્તાફભાઇ મેમણ  ૯૧૭૩૦૬૩૫૦૨ ઈમિટેશન(જ્વેલરી) ફેરી આનંદ  
2480 ANAANDML38003909 અબ્દુલરજાક મેમણ  ૯૦૯૯૧૯૩૯૦૯ સીઝનેબળ  ફેરી આનંદ  
2481 ANAANDML38003910 વાઘરી રીનાબેન સુરેશભાઈ ૯૫૮૬૧૭૯૩૭૧ તૈયાર કપડા,પગરખા, કેનવાસ બેગ જુના બસસ્ટેન્ડ  10

આપાતકાલીન જિલ્લા હેલ્પલાઇન
(+91)2692243222
જિલ્લા EOCs હેલ્પલાઇન નં.
(+91)2692243222
બચાવ અને રાહતના કમિશનર
1070
TOP