મહેકમ વિભાગ

મહેકમ વિભાગ

નગરપાલિકમાં સરકારશ્રી ધ્વારા હાથ ધરવામાં આવતી યોજનાકિય તેમજ પ્રજાની સુખાકારી તેમજ વિકાસને લગતી કામગીરીની અમલવારી માટે સરકારશ્રી ધ્વારા નિમણુંક  પામેલા કર્મચારીઓ ઉપર દેખારેખ રાખવાનું તથા તેને લગતા તમામ કર્યો કરવાની મહેકમ શાખામાં આવે છે.

નિમણુંક કર્મચારીઓ:-

નગરપાલિકમાં સરકારશ્રી ના આદેશ અનુસાર અમલવારી અને કાર્યવાહી નીચેના કર્મચારીઓ ધ્વારા કરવામાં આવે છે.

અ.નં.

નામ

હોદ્દો

1

શ્રીગૌરાંગ સી પટેલ

ચીફઓફિસર

2

શ્રીરશ્મિભાઈ એન. પટેલ

ઈ.ચા. ઓફીસ સુપ્રી.ઈ.ચા.હેડકલાર્ક તથા ઈ.ચા. બસ સુપરવાઈઝર તથા આસી. એકાઉન્ટન્ટ તથા લગ્ન-નોંધણી અધિકારી

3

વિપુલકુમાર કે. શાહ

ઓફીસક્લાર્કતથા માહિતી ક્લાર્ક

4

શ્રીહેમેન્દ્ર આર. સંઘવી

સ્ટ્રા.ક્લાર્ક

5

શ્રીકમલેશભાઈ ડી. ક્લાર

ઈ.ચા.નાયબઈજનેર, ઓવરસીયર, પ.વ. વિભાગ

6

શ્રીમીનેષ કે. પટેલ

ઈ.ચા.સીની.પ.વ.ક્લાર્ક

7

શ્રીવિજયભાઈ એમ. સોની

હાઈડ્રોલીકએન્જી.

8

શ્રીજયેશભાઈ પટેલ

ડ્રેનેજસુપરવાઈઝર

9

શ્રીગૌરાંગભાઈ આર. સોની

ઇન્ટરનલઓડીટર

10

શ્રીચિરાગ એમ. પરમાર

એકાઉન્ટઓફિસર

11

શ્રીજયેશભાઈ સી. વાઘેલા

ઈ.ચા.સીની.આસી.

12

શ્રી ધર્મેશભાઈ વી.ગોર

ઈ.ચા.ફાયરસુપ્રિટેન્ડેન્ટ

13

શ્રીઅલ્પેશભાઈ આર. પટેલ

ઈ.ચા.સીની.ટેક્ષ ક્લાર્ક

14

શ્રીરાજેન્દ્ર એન. પટેલ

સ્પે.વ્યવસાય વેરા અધિ.

15

શ્રીપીયુષભાઈ આર. પટેલ

ઈ.ચા.શોપ ઇન્સ્પેકટર

16

શ્રીકૌશિકભાઈ પી. ગોર

ઈ.ચા.લાઈટ ઇન્સ્પેકટર

17

શ્રીધર્મેશભાઈ પટેલ

ઈ.ચા.લાઈટ ઇન્સ્પેકટર

18

શ્રીહિતેશકુમાર જે. પટેલ

વસુલાતઅધિકારી

19

શ્રીવિભાકર જી. રાવ

ચીફસેને. ઇન્સ્પેકટર તથા ફુડ ઇન્સ્પેકટરની કામગીરી

20

શ્રીભદ્રેશભાઈ જી. જાની

સેને.સબ ઇન્સ્પેકટર

21

શ્રી તુષાર પી. મોઢ

સેને.સબ ઇન્સ્પેકટર

22

શ્રીવિક્રમસિંહ બી. પઢીયાર

ટાઉનહોલ/કોમ્યુ.હોલ ક્લાર્ક

23

શ્રીરાજેશ કે. બારોટ

ભાડાક્લાર્ક

24

શ્રીપરેશભાઈ જી. મિસ્ત્રી

બાકરોલઝોન, ઈ.ચા.દવાખાના સુપ્રિ.

25

શ્રીહિમાંશુ બી. શેઠ

નાગરિકસુવિધા ક્લાર્ક

26

શ્રીયારીફઅલી સૈયદ

જન્મ-મરણક્લાર્ક

27

શ્રીફિરોજભાઈ એફ. મલેક

ઈ.ચા.યુ.સી.ડી.સમાંજસંગઠક

28

શ્રીસાજીદ પટેલ

વોટરવર્કસ

29

શ્રીસકીલ મલેક

ઈ.ચા.રેકર્ડક્લાર્ક

 

આપાતકાલીન જિલ્લા હેલ્પલાઇન
(+91)2692243222
જિલ્લા EOCs હેલ્પલાઇન નં.
(+91)2692243222
બચાવ અને રાહતના કમિશનર
1070
TOP