Head Of Department

નગરપાલિકામાં મુખ્ય અધિકારીશ્રી તરીકે ફરજ બજાવેલ અધિકારીઓ

અ.નં. નામ હોદૃો ઓફીસ ટેલીફોન નંબર
1 શ્રી. એસ.કે.ગરવાલ ચીફ ઓફીસર ૭પ૭૪૮૩૧૭૦ર
2 શ્રી.ભુપેન્દ્રભાઈ એમ.પટેલ પ્રોજેકટ ઓફીસર, અને ઈ.ચા. ઓફીસ સુપ્રી. ૭પ૭૪૮૩૧૭૦પ
3 શ્રી.રશ્મીભાઈ એન.પટેલ ઈ.ચા.હેડકલાર્ક તથા ઈ.ચા.બસ સુપરવાઈઝર તથા આસી.એકાઉન્ટન્ટ તથા લગ્ન-નોંધણી અધિ. ૭પ૭૪૮૩૧૭૦૩
4 શ્રી.ભરતભૂષણ દવે ઓફીકલાર્ક તથા માહિતી કલાર્ક
5 શ્રી.હેમેન્દ્ર આર.સંઘવી એસ્ટા કલાર્ક
6 શ્રી.સાદીકઅલી જી.સૈયદ નાયબ ઈજનેર ૭પ૭૪૮૩૧૭૦૬
7 શ્રીકમલેશભાઈ ડી.કલાર ઓવરસીયર,પ.વ.વિભાગ ૭પ૭૪૮૩૧૭૦૮
8 શ્રી.મીનેષ કે.પટેલ ઈ.ચા.સીની.પ.વ.કલાર્ક
9 શ્રી.વિજયભાઈ એમ.સોની હાઈડ્રોલીક એન્જી. ૭પ૭૪૮૩૧૭૧૮
10 શ્રી.જયેશભાઈ પટેલ
11 શ્રી.ગૌરાંગભાઈ આર.સોની ઈન્ટરનલ ઓડીટર ૭પ૭૪૮૩૧૭૦૪
12 શ્રી.ચિરાગ. એમ.પરમાર એકાઉન્ટ ઓફીસર
13 શ્રી.જયેશભાઈ સી.વાઘેલા ઈ.ચા.સીની.આસી. ૭પ૭૪૮૩૧૭૦૯
14 શ્રી.કમલેશભાઈ જે.બ્રહમભટૃ ફાયર સુપિ્રટેન્ડેન્ટ ૭પ૭૪૮૩૧૭૧૧
15 શ્રી.અલ્પેશભાઈ આર.પટેલ ઈ.ચા.સીની.ટેક્ષા કલાર્ક ૭પ૭૪૮૩૧૭ર૧
16 શ્રી.રાજેન્દ્ર એન.પટેલ સ્પે.વ્યવસાયવેરા અધિ. ૭પ૭૪૮૩૧૭ર૪
17 શ્રી.પિયુષભાઈ આર.પટેલ ઈ.ચા.શોપ ઈન્સ્પેકટર
18 શ્રી.કૌશિકભાઈ પી.ગોર ઈ.ચા.લાઈટ ઈન્સ્પેકટર ૭પ૭૪૮૩૧૭૧૯
19 શ્રી.ધર્મેશભાઈ પટેલ ઈ.ચા.લાઈટ ઈન્સ્પેકટર
20 શ્રી.રાજેન્દ્રભાઈ પી. તલાટી દવા.ઓ.સુપ્રી. ૭પ૭૪૮૩૧૭રપ
21 શ્રી.હિતેશકુમાર જે.પટેલ વસુલાત અધિકારી ૭પ૭૪૮૩૧૭ર૦
22 શ્રી.વિભાકર જી.રાવ ચીફ સેને.ઈન્સ્પેકટર તથા ફુડ ઈન્સ્પેકટરની કામગીરી ૭પ૭૪૮૩૧૭૧ર
23 શ્રી.ભદ્રેશભાઈ જી.જાની સેને.સબ ઈન્સ્પેકટર ૭પ૭૪૮૩૧૭૧૩
24 શ્રી.રાકેશભાઈ એમ.પટેલ ટાઉનહોલ/કોમ્યુ.હોલ કલાર્ક
25 શ્રી.રાજુભાઇ બારોટ ભાડા કલાર્ક
26 શ્રી.રાજેન્દ્ર બી.શેઠ ઈ.ચા.હેડટાઈપીસ્ટ
27 શ્રી.પરેશભાઈ જી.મીસ્ત્રી બાકરોલ ઝોન ૭પ૭૪૮૩૧૭રર
28 શ્રી.હિમાંશુ બી.શેઠ નાગરિક સુવિધા કલાર્ક
29 શ્રી.યારીફઅલી સૈયદ જન્મ-મરણ કલાર્ક ૭પ૭૪૮૩૧૭૧૬
30 શ્રી.ફીરોજભાઈ એફ. મલેક યુ.સી.ડી. સમાજસંગઠક
31 શ્રી.સાજીદ પટેલ વો.ટર વર્કસ ૭પ૭૪૮૩૧૭૩૯
32 શ્રી.સકીલ મલેક રેકર્ડ કલાર્ક 
આપાતકાલીન જિલ્લા હેલ્પલાઇન
(+91)2692243222
જિલ્લા EOCs હેલ્પલાઇન નં.
(+91)2692243222
બચાવ અને રાહતના કમિશનર
1070
TOP