Main Officers

નગરપાલિકામાં મુખ્ય અધિકારીશ્રી તરીકે ફરજ બજાવેલ અધિકારીઓ

ક્રમ નામ સમયગાળો
1 શ્રી જશભાઇ આર. પટેલ તા.૧/૯/૮૭ થી તા.૩૧/૭/૯૭
2 શ્રી પી.સી.ઠાકોર (ઇ.ચા.) (જી.એ.એસ.) તા.૧/૮/૯૭ થી તા.૩૦/૮/૯૭
3 શ્રી આર.એચ.ઉપાધ્યાય (ઇ.ચા.) તા.૧/૯/૯૭ થી તા.૨૨/૧/૯૮
4 શ્રી બી.જે.સોની (જી.એ.એસ.) તા.૨૩/૧/૯૮ થી તા.૨૯/૧/૦૧
5 શ્રી એસ.એમ.મોદી (જી.એ.એસ.) તા.૩૦/૧/૦૧ થી ૩૦/૪/૦૧
6 શ્રી એ. જે. શાહ (જી.એ.એસ.) ચાર્જ તા.૧/૫/૦૧ થી તા.૩૧/૫/ ૦૧ સુધી
7 શ્રી એસ.કે.રાઠોડ(જી.એ.એસ.) (ઇ.ચા.) ચાર્જ તા.૧/૬/૦૧ થી તા.૯/૧૦/૦૧
8 શ્રી પી.કે.શાહ નિવૃત ના.કલેકટર તા.૧૦/૧૦/૦૧ થી તા.૩૧/૩/૦૨ સુધી
9 શ્રી એસ.કે.રાઠોડ (જી.એ.એસ.) તા.૧/૪/૦૨ થી તા.૨૨/૪/૦૨ સુધી
10 શ્રી જીજ્ઞેશભાઇ એમ.પટેલ(જી.એ.એસ.) ચાર્જ તા.૨૩/૪/૦૨ થી તા.૩૧/૫/૦૨ સુધી
11 શ્રી કે. એચ. પટેલ  તા.૧/૬/૦૨ થી તા.૩૧/૧૨/૦૪ સુધી
12 શ્રી એ. એસ. રબારી (ઇ.ચા.) તા.૧/૧/ ૦૫ થી તા.૧૧/૫/૦૫ સુધી
13 શ્રી વાય.એલ.દવે (ઇ.ચા.) તા.૧૨/૫/ ૦૫ થી તા.૨/૮/૦૫ સુધી
14 શ્રી વી. એ. પટેલ (ઇ.ચા.) તા. ૩/૮/૦૫ થી તા.૧૫/૯/૦૫ સુધી
15 શ્રી દિલીપભાઇ એચ. પટેલ (ઇ.ચા.) તા. ૧૬/૯/૦૫ થી તા.૨૦/૯/૦૫
16 શ્રી અખીભાઇ એ. રબારી (ઇ.ચા.) તા.૨૧/૯ /૦૫ થી તા.૪/૩/૦૬
17 શ્રી નીતીનભાઇ એન.બોડાત તા.૫/૩/૦૬ થી ૪/૮/૦૭
18 શ્રી નરેન્દ્રભાઇ બી. જોષી (ઇ.ચા.) તા.૫ /૮/૦૭ થી તા.૨૮/૮/૦૭
19 શ્રી જગદીશચંદ્ર મગનભાઇ પટેલ (જી.એ.એસ.) તા.૨૯/૮/૦૭ થી તા. ૨/૩/૦૯ સુધી
20 શ્રી નરેન્દ્રભાઇ બી. જોષી (ઇ.ચા.) તા.૩/૩/૦૯ થી તા.૧૯/૧/૧૦ સુધી
21 શ્રી નરેન્દ્રભાઇ બી. જોષી (ઇ.ચા.) તા.૧/૭/૧૧ થી 
આપાતકાલીન જિલ્લા હેલ્પલાઇન
(+91)2692243222
જિલ્લા EOCs હેલ્પલાઇન નં.
(+91)2692243222
બચાવ અને રાહતના કમિશનર
1070
TOP