Anand Nagar Palika ,Anand Nagar Sevasadan
Menu
header photo

આણંદ નગર સેવા સદન

આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે

નગરપાલિકામાં મુખ્ય અધિકારીશ્રી તરીકે ફરજ બજાવેલ અધિકારીઓ

ક્રમ નામ સમયગાળો

શ્રી જશભાઇ આર. પટેલ

તા.૧/૯/૮૭ થી તા.૩૧/૭/૯૭

શ્રી પી.સી.ઠાકોર (ઇ.ચા.) (જી.એ.એસ.)

તા.૧/૮/૯૭ થી તા.૩૦/૮/૯૭

શ્રી આર.એચ.ઉપાધ્યાય (ઇ.ચા.)

તા.૧/૯/૯૭ થી તા.૨૨/૧/૯૮

શ્રી બી.જે.સોની (જી.એ.એસ.)

તા.૨૩/૧/૯૮ થી તા.૨૯/૧/૦૧

શ્રી એસ.એમ.મોદી (જી.એ.એસ.)

તા.૩૦/૧/૦૧ થી ૩૦/૪/૦૧

શ્રી એ. જે. શાહ (જી.એ.એસ.)

ચાર્જ તા.૧/૫/૦૧ થી તા.૩૧/૫/ ૦૧ સુધી

શ્રી એસ.કે.રાઠોડ(જી.એ.એસ.) (ઇ.ચા.)       

ચાર્જ તા.૧/૬/૦૧ થી તા.૯/૧૦/૦૧

શ્રી પી.કે.શાહ નિવૃત ના.કલેકટર     

તા.૧૦/૧૦/૦૧ થી તા.૩૧/૩/૦૨ સુધી

શ્રી એસ.કે.રાઠોડ (જી.એ.એસ.)       

તા.૧/૪/૦૨ થી તા.૨૨/૪/૦૨ સુધી

૧૦

શ્રી જીજ્ઞેશભાઇ એમ.પટેલ(જી.એ.એસ.)      

ચાર્જ તા.૨૩/૪/૦૨ થી તા.૩૧/૫/૦૨ સુધી

૧૧

શ્રી કે. એચ. પટેલ    

તા.૧/૬/૦૨ થી તા.૩૧/૧૨/૦૪ સુધી

૧૨

શ્રી એ. એસ. રબારી (ઇ.ચા.)

તા.૧/૧/ ૦૫ થી તા.૧૧/૫/૦૫ સુધી

૧૩

શ્રી વાય.એલ.દવે (ઇ.ચા.)

તા.૧૨/૫/ ૦૫ થી તા.૨/૮/૦૫ સુધી

૧૪

શ્રી વી. એ. પટેલ (ઇ.ચા.)

તા. ૩/૮/૦૫ થી તા.૧૫/૯/૦૫ સુધી

૧૫

શ્રી દિલીપભાઇ એચ. પટેલ (ઇ.ચા.)

તા. ૧૬/૯/૦૫ થી તા.૨૦/૯/૦૫

૧૬

શ્રી અખીભાઇ એ. રબારી (ઇ.ચા.)

તા.૨૧/૯ /૦૫ થી તા.૪/૩/૦૬

૧૭

શ્રી નીતીનભાઇ એન.બોડાત

તા.૫/૩/૦૬ થી ૪/૮/૦૭

૧૮

શ્રી નરેન્દ્રભાઇ બી. જોષી (ઇ.ચા.)

તા.૫ /૮/૦૭ થી તા.૨૮/૮/૦૭

૧૯

શ્રી જગદીશચંદ્ર મગનભાઇ પટેલ (જી.એ.એસ.)

તા.૨૯/૮/૦૭ થી તા. ૨/૩/૦૯ સુધી

૨૦

શ્રી નરેન્દ્રભાઇ બી. જોષી (ઇ.ચા.)

તા.૩/૩/૦૯ થી તા.૧૯/૧/૧૦ સુધી

૨૧

શ્રી આર.કે.પંચાલ (જી.એ.એસ.)

તા.૨૦/૧/૧૦ થી તા.30/૬/૧૧ સુધી

૨૨

શ્રી નરેન્દ્રભાઇ બી. જોષી (ઇ.ચા.)

તા.૧/૭/૧૧ થી 

Visit(s)

143710

પ્રતિક્રિયા ફૉર્મ ભરો.